Virtuálne zdieľané učiteľstvo matiek domškolákov

Roč.28,č.1(2023)
Online First 2023

Abstrakt

Inštitucionálne vzdelávanie nie je vždy schopné reagovať na potreby, záujmy a predstavy všetkých rodín, čo vytvára priestor aj pre rozširovanie domáceho (individuálneho) vzdelávania. Postupný nárast počtu domškolákov na Slovensku naznačuje posuny v rodičovských prístupoch k vzdelávaniu svojich detí. Štúdia prezentuje výskum, ktorého cieľom bolo porozumieť matkám ako primárnym domácim vzdelávateľom, odkryť pedagogickú dimenziu materstva a preskúmať potenciál komunikácie o domácom vzdelávaní na internete. Pre tento účel bol analyzovaný obsah komunikácie matiek detí v domácom vzdelávaní, verejne dostupný na internete, v otvorenej diskusnej skupine. Pri spracovaní dát bola využitá reflexívna tematická analýza. Generované boli tri hlavné témy: Zdieľaná identita matky domškoláka, Obrazy o mainstreamovom vzdelávaní a Didaktika domácej školy. Matky sa v témach javili ako odhodlané, podporujúce, angažované, ochotné zdieľať a pomáhať. Na pozadí kritického prístupu k školám a vzdelávaniu, ktoré poskytujú, sa snažia učiť svoje deti tak, aby boli čo najlepšie zohľadnené ich osobitosti, potenciál a možnosti domáceho prostredia. Zaujímavo im pri tom pomáha komunikácia a podporujúce zdieľanie na internete.


Klíčová slova:
materstvo, domáce vzdelávanie, internet, podpora

Stránky:
83–112
Reference

[1] Bartlett, T., & Schugurensky, D. (2020). Deschooling society 50 years later: Revisiting Ivan Illich in the era of COVID-19. Journal of Education, 8(3), 65-84. https://doi.org/10.25749/sis.20833

[2] Beláňová, A. (2020). "Dvojí jinakost": Náboženství, duchovnost a domácí vzdělávání v Česku. In Y. Kostelecká, A. Beláňová, D. Hána, I. Kašparová, J. Pivarč, & Z. Svobodová (Eds.), Domácí vzdělávání (s. 81-101). Univerzita Karlova. https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/domaci_vzdelavani_2020.pdf

[3] Beláňová, A., Machovcová, K., Kostelecká, Y., & McCabe, M. (2018). Justifying homeschooling in Czech Republic: How "good parents" and their children use time. Childhood, 25(4), 530-543. https://doi.org/10.1177/0907568218793517

[4] Bertrand, Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Portál.

[5] Braun, V., & Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and be(com)ing a knowing researcher. International Journal of Transgender Health, 24(1), 1-6. https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2129597

[6] Braun, V., & Clarke, V. (n.d.). Understanding TA. University of Auckland. https://www.thematicanalysis.net/understanding-ta/

[7] De Singly, F. (1999). Sociologie současné rodiny. Portál.

[8] Dvořáková, I. (2010). Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. Antropowebzin, 2, 95-99. http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/article/view/97

[9] Edwards, R., & Caballero, C. (2015). An exploration of racial considerations in partnered fathers' involvement in bringing up their mixed-/multi-race children in Britain and New Zealand. Fathering: A Journal of Theory Research, and Practice About Men as Fathers, 13(2), 164-181.

[10] Fadjukoff P., Pulkkinen L., Lyyra, A-L., & Kokko K. (2016). Parental identity and its relation to parenting and psychological functioning in Middle Age. Parenting, 16(2), 87-107. https://doi.org/10.1080/15295192.2016.1134989

[11] Fargion, S. (2023). Representations of parenting and, the neo-liberal discourse: parents' and professionals' views on child-rearing practices in Italy. Journal of Family Studies, 29(1), 188-204. https://doi.org/10.1080/13229400.2021.1905049

[12] Green-Hennessy, S., & Mariotti E. C. (2023). The decision to homeschool: potential factors influencing reactive homeschooling practice. Educational Review, 75(4), 617-636. https://doi.org/10.1080/00131911.2021.1947196

[13] Hartas, D. (2015). Parenting for social mobility? Home learning, parental warmth, class and educational outcomes. Journal of Education Policy, 30(1), 21-38. https://doi.org/10.1080/02680939.2014.893016

[14] Hersberger, J. A., Rioux, K. S., & Cruitt, R. O. (2005). Examining information sharing and relationship building in online social networks: An emergent analytic framework. Proceedings of the Annual Conference of CAIS / Actes du congrès annuel de l ACSI. https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/J_Hersberger_Examining_2005.pdf

[15] Heyneman, S. P. (2011). Private tutoring and social cohesion. Peabody Journal of Education, 86(2), 183-188. https://doi.org/10.1080/0161956X.2011.561662

[16] Hrčková, A., & Adamčíková, J. (2014). Motivácie pre zdieľanie poznatkov v diskusných fórach. In L. Lichnerová & J. Steinerová (Eds), Knižničná a informačná veda: zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského XXV (s. 41-54). Univerzita Komenského. https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Publikacie/KaIV/KIV25_41.pdf

[17] Isenberg, E. J. (2007). What have we learned about homeschooling? Peabody Journal of Education, 82(2-3), 387-409. https://doi.org/10.1080/01619560701312996

[18] Jandourek, J. (2001). Sociologický slovník. Portál.

[19] Johnson, S. A. (2015). 'Intimate mothering publics': Comparing face-to-face support groups and Internet use for women seeking information and advice in the transition to first-time motherhood. Culture, Health & Sexuality, 17(2), 237-251. https://doi.org/10.1080/13691058.2014.968807

[20] Jolly, J. L., & Matthews, M. S. (2017). Why we blog: Homeschooling mothers of gifted children. Roeper Review, 39(2), 112-120. https://doi.org/10.1080/02783193.2017.1289579

[21] Jolly, J. L., & Matthews, M. S. (2020). The shifting landscape of the homeschooling continuum. Educational Review, 72(3), 269-280. https://doi.org/10.1080/00131911.2018.1552661

[22] Karsten, L. (2015). Middle-class childhood and parenting culture in high-rise Hong Kong: On scheduled lives, the school trap and a new urban idyll. Children's Geographies, 13(5), 556-570. https://doi.org/10.1080/14733285.2014.915288

[23] Kaščák, O., Kostelecká, Y., Komárková, T., & Novotná, V. (2022). Rodina jako substituce školy? K distribuci vzdělávací zodpovědnosti ve dvou vlnách pandemie covidu-19 v České republice. Sociologický časopis, 58(5), 509-532. https://doi.org/10.13060/csr.2022.028

[24] Kašparová, I. (2020). Skloňování vybraných forem domácího vzdělávání v Česku (aneb kdo v Česku potřebuje domácí vzdělávání). In Y. Kostelecká, A. Beláňová, D. Hána, I. Kašparová, J. Pivarč, & Z. Svobodová. Domácí vzdělávání (s. 15-34). Univerzita Karlova.

[25] Kollender E. (2021). 'Then you just have to perform better': Parents' strategies for countering racial othering in the context of neoliberal educational reforms in Germany. Race Ethnicity and Education. https://doi.org/10.1080/13613324.2021.1997973

[26] Kostelecká, Y., Kaščák, O., Komárková, T., & Klapálková, V. (2023). Motivace rodičů k domácímu vzdělávání v českém kontextu. Sociológia, 55(5), 496-521. https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.5.18

[27] Kunzman, R., & Gaither, M. (2013). Homeschooling: A comprehensive survey of the research. Other Education: The Journal of Educational Alternatives, 2(1), 4-59.

[28] Liss, M., Schiffrin, H. H., Mackintosh, V. H., Miles-McLean, H., & Erchull, M. J. (2013). Development and validation of a quantitative measure of intensive parenting attitudes. Journal of Child and Family Studies, 22, 621-636. https://doi.org/10.1007/s10826-012-9616-y

[29] Lois, J. (2006). Role strain, emotion management, and burnout: Homeschooling mothers' adjustment to the teacher role. Symbolic Interaction, 29(4), 507-529.

[30] Machovcová, K., Beláňová, A., Kostelecká, Y., & Mccabe, M. (2021). Homeschooling mothers: Precarious by choice? Human affairs, 31(1), 73-88. https://doi.org/10.1515/humaff-2021-0007

[31] Matejková, A. (2019, 8. března). Výskum SÚ SAV: tradičné delenie rodových rolí u nás stále pretrváva. Slovenská akadémia vied. https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&-source_no=20&news_no=8130

[32] Morton, R. (2010). Home education. Construction of choice. International Electronic Journal of Elementary Education, 3(1), 45−56. https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/238/234

[33] Nemer, K. M. (2002). Understudied education: Toward building a homeschooling research agenda. Occasional Paper. National Center for the Study of Privatization in Education, Teachers College, Columbia University. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480142.pdf

[34] Nešporová, O., & Šťastná, A. (2022). Rodičovství - plány, formy a zkušenosti. Sociální studia, 19(2), 7-11. https://journals.muni.cz/socialni_studia/issue/view/2185

[35] Ostertágová, A., & Rehuš, M. (2021). Správa z reprezentatívneho prieskumu o priebehu a dopade dištančnej výučby v školskom roku 2020/2021. Centrum vzdelávacích analýz. https://www.vzdelavacieanalyzy.sk/sprava-z-reprezentativneho-prieskumu-o-priebehu-a-dopade-distancnej-vyucby-v-skolskom-roku-2020-2021/

[36] Podmanická, Z. (ed.). (2015). Štatistika vsúvislostiach. Rodinné správanie populácie Slovenska. Štatistický úrad Slovenskej republiky.

[37] Popper, M. (ed.). (2021). Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. Veda.

[38] OZ DV. (2020). Prieskum situácie domácich školákov na Slovensku 2020 (vlastný prieskum OZ DVS). Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku. https://www.domacaskola.sk/statistiky-dv/

[39] OZ DV. (2023a, 20. marec). Školy pre DV. Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku https://www.domacaskola.sk/kmenoveskoly/

[40] OZ DV (2023b). Štatistiky. Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku https://www.domacaskola.sk/tag/statistiky/

[41] Puga, L. (2019). "Homeschooling is our protest:" Educational liberation for African American homeschooling families in Philadelphia, PA. Peabody Journal of Education, 94(3), 281-296.https://doi.org/10.1080/0161956X.2019.1617579

[42] Ray, B. D. (2017). A systematic review of the empirical research on selected aspects of home schooling as a school choice. Journal of School Choice, 11(4), 604-621. https://doi.org/10.1080/15582159.2017.1395638

[43] Romagnoli, A., & Wall, G. (2012). 'I know I'm a good mom': Young, low-income mothers' experiences with risk perception, intensive parenting ideology and parenting education programmes. Health, Risk & Society, 14(3), 273-289. https://doi.org/10.1080/13698575.2012.662634

[44] Proctor, H., Roch, A., Breidenstein, G., & Forsey, M. (2020). Parents, schools and the twentyfirst-century state: Comparative perspectives. Comparative Education, 56(3), 317-330. https://doi.org/10.1080/03050068.2020.1781422

[45] Safran, L. (2010). Legitimate peripheral participation and home education. Teaching and Teacher Education, 26(1), 107-112. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.06.002

[46] Severini, E., Kožuchová, M., & Brezovská, L. (2021). Individuálne (domáce) vzdelávanie. KEY Publishing.

[47] Shirani, F., Henwood, K., & Coltart, C. (2012). Meeting the challenges of intensive parenting culture: Gender, risk management and the moral parent. Sociolog y, 46(1), 25-40. https://doi.org/10.1177/0038038511416169

[48] Švaříček, R., Straková, J., Brom, C., Greger, D., Hannemann, T., & Lukavský, J. (2020). Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia paedagogica, 25(3), 9-41. https:doi.org/10.5817/SP2020-3-1

[49] Tomšik, R., Rajčániová, E., Ferenčíková, P., & Kopányiová, A. (2020). Pohľad rodičov na vzdelávanie počas pandémie covid-19 na Slovensku - porovnanie rodičov detí so špeciálnymi potrebami a rodičov detí bez identifikovaných špeciálnych potrieb. Pedagogická orientace, 30(2), 156-183. https://doi.org/10.5817/PedOr2020-2-156

[50] Vincent, C. (2017). 'The children have only got one education and you have to make sure it's a good one': parenting and parent-school relations in a neoliberal age. Gender and Education, 29(5), 541-557. https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1274387

[51] Zákon č. 245/2008 Z. z., zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2023). https://www.zakonypreludi.sk/zz/2023-263

Více informací

Príspevok vznikol s podporou projektu VEGA 1/0303/2022 Descholarizácia a domáce vzdelávanie v nových sociálnych a pedagogických situáciách a kontextoch.

Metriky

0

Crossref logo

0


46

Views

22

PDF views