Platón v moderní psychologii

Roč.70,č.2(2023)

Abstrakt
Cílem studie je představení nalezených explicitních odkazů na Platóna v dílech autorů moderní psychologie. V úvodní části je popsána Platónova nauka o duši, přístupy k duši v současné psychologii a metodologie vyhledávání odkazů. V další části je uveden přehled zjištěných explicitních odkazů na Platóna v moderní psychologii. Dále jsou přiblíženy nejvíce relevantní odkazy vztahující se ke generativitě, vazbě třísložkové duše a současných modelů osobnosti, vazbě péče o duši a terapie a pojetí lásky. V závěru jsou nalezené odkazy souhrnně posouzeny a je přiblíženo základní zjištění, že většina autorů ve studii zmíněných vnímá Platóna jako inspiraci pro rozvoj současných teorií.

Klíčová slova:
Platón; duše; psychologie; generativita; složky duše; osobnost; péče o duši; terapie; Symposion

Stránky:
31–46
Reference

BANDURA, Albert. Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology. 2001, 52, s. 1-26 [on-line, cit. 16. 8. 2023]. Dostupné z <a href=https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.psych.52.1.1 target=_blank>https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.psych.52.1.1.</a>

ERIKSON, Erik Homburger. Životní cyklus rozšířený a dokončený: devět věků člověka. Překlad Jiří ŠIMEK. Praha: Portál 2015.

FREUD, Sigmund. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Překlad Miloš KOPAL - Jiří PECHAR. Praha: Psychoanalytické nakladatelství 1999. Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 13.

FREUD, Sigmund. Spisy z let 1904-1905. Překlad Miloš KOPAL - Ota FRIEDMANN. Praha: Psychoanalytické nakladatelství 2000. Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 5.

FREUD, Sigmund. Spisy z let 1925-1931. Překlad Miloš KOPAL. Praha: Psychoanalytické nakladatelství 2007. Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 14.

GARDNER, William. The Psychology of Plato. Canadian Psychiatric Association Journal. 1968, 13(5), s. 463-464.

HAIDT, Jonathan. The Happiness Hypothesis. Putting Ancient Wisdom and Philosophy to the Test of Modern Science. London: Arrow Books 2006.

JAFFÉ, Aniela. Vzpomínky/Sny/Myšlenky C. G. Junga. Překlad Karel PLOCEK. Praha: Portál 2015.

JUNG, Carl Gustav. Aion. Příspěvky k symbolice bytostného Já. Překlad Petr PATOČKA. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka 2003.

JUNG, Carl Gustav. Člověk a duše. Překlad Karel PLOCEK - Alena BERNÁŠKOVÁ - Ludvík BĚŤÁK - Jana VAŠKOVÁ. Praha: Academia 1995.

JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla II. Archetypy a nevědomí. Překlad Eva BOSÁKOVÁ - Kristina ČERNÁ - Jan ČERNÝ. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka 1997.

KONEČNÁ, Helena. Platón v moderní psychologii. Bakalářská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita 2022 [on-line, cit. 16. 8. 2023]. Dostupné z <a href=https://is.muni.cz/auth/th/bgcl1/ target=_blank>https://is.muni.cz/auth/th/bgcl1/.</a>

KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál 2006.

NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia 2002.

NOVOTNÝ, František. O Platónovi. Díl druhý. Praha: Nová Akropolis 2013.

NOVOTNÝ, František. O Platónovi. Díl třetí. Praha: Nová Akropolis 2014.

MASLOW, Abraham Harold. Motivace a osobnost. Překlad Pavla LE ROCH. Praha: Portál 2021.

MOORE, Thomas. Terapie duše: umění provázejícího rozhovoru. Překlad Pavel KOLMAČKA. Praha: Portál 2022.

PATOČKA, Jan. Péče o duši II. Praha: OIKOYMENH 1999.

PATOČKA, Jan. Platónova péče o duši a spravedlivý stát. Praha: OIKOYMENH 2012.

PLATÓN. Alkibiadés I, Alkibiadés II, Hipparchos, Milovníci. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH 1996.

PLATÓN. Euthyfrón, Obrana Sókrata. Kritón. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH 2005.

PLATÓN. Faidón. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH 2005.

PLATÓN. Faidros. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH 2000.

PLATÓN. Spisy V. Minós, Zákony, Epinomis, Listy, Pseudoplatonika, Ledňáček, Epigramy. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH 2003.

PLATÓN. Timaios. Kritias. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH 1996.

PLATÓN. Symposion. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, edice OIKÚMENÉ 1993.

PLATÓN. Ústava. Překlad František NOVOTNÝ s použitím překladu Emanuela PEROUTKY. Praha: OIKOYMENH 2001.

PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia 2015.

RAFAILOV, Boris. C. G. Jung v zrcadle filosofie. Hermeneutická interpretace filosofických aspektů Jungova díla. Brno: Emitos 2010.

ROBINSON, Thomas M. Plato's Psychology. Toronto: University of Toronto Press 2018.

ROGERS, Carl Ransom. Být sám sebou. Překlad Helena HARTLOVÁ. Praha: Portál 2015.

SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister & Principal 2009.

TAVEL, Peter. Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla. Praha: TRITON 2007.

VYMĚTAL, Jan a kol. Obecná psychoterapie: 2., rozšířené a přepracované vydání. Praha: Grada publishing, a.s. 2004.

WAKEFIELD, Jerome C. Immortality and the externalization of the self: Plato's unrecognized theory of generativity. In McADAMS, Dan P. - DE St. AUBIN, Ed (eds.). Generativity and Adult Development: How and why we care for the next generation. Washington: American Psychological Association 1998, s. 133-174.

Metriky

12

Views

0

PDF views