Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 • Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF nebo WordPerfect.
 • URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
 • Text má řádkování 1; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva než podtržení (kromě url adres);všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
 • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory.
 • Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.

Pokyny pro autory

Podmínky přijímání příspěvků

Přijímány jsou rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a francouzštině, a to v elektronické podobě na e-mail sph@phil.muni.cz v textovém formátu MS Word nebo OpenOffice a současně v pdf formátu (kvůli případné nekompatibilitě formátování v různých editorech).

Nejzazší termín pro zaslání článků do prvního čísla v roce je 1. 3., nejzazší termín pro zaslání článků do druhého čísla je 15. 8.

Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou: odborné studie maximálně 30 000 znaků (včetně poznámek a bibliografie), popularizační a didaktické texty nejvýše 20 000 znaků, recenze, zprávy a jiné informace do 10 000 znaků. Autoři odborných studií musí vedle vlastního textu dodat i abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině, v rozsahu nejvýše 1800 znaků.

Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů. Autor/ka má možnost posoudit veškeré takové úpravy při korektuře.

Zároveň se zasláním první verze rukopisu musí autor/ka uvést také úplnou pracovní adresu včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

Podmínky uveřejňování rukopisu

Časopis Studia philosophica je recenzovaným vědeckým časopisem, a proto odborné studie v něm publikované musí splňovat odpovídající odborná i formální kritéria. Rukopisy procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením (podle tohoto formuláře). Vydávání časopisu je vedeno zájmem publikovat kvalitní a čtenářsky zajímavé texty, k čemuž má napomoci i přísné, avšak zároveň návodné a vstřícné recenzování. Časopis je otevřen i publikacím doktorských studentů (příp. i zdařilým článkům studentů magisterského studia), jimž může recenzní řízení poskytnout užitečnou zpětnou vazbu.

Z hodnocení nezávislých recenzních posudků pak vychází redakční rada časopisu, jež při rozhodování o publikaci zohledňuje též kontext dalších článků v každém čísle. S výsledky recenzního řízení je autor/ka seznamován/a v nejkratším možném termínu pracovníky redakce. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci předsedy redakční rady. Za zaslané rukopisy se nevyplácejí žádné honoráře (ani v případě jejich publikace).

Formální úprava textu

Formátování

 • Používejte písmo Times New Roman, řádkování 1,5.
 • Ve vlastním textu nastavte velikost fontu 12, bez mezery před i za odstavcem.
 • Odstavce zarovnejte vlevo a nastavte odsazení prvního řádku odstavce na 0,5 cm.
 • Pro zvýraznění používejte výhradně kurzivu.
 • V poznámkách pod čarou použijte velikost 10, mezera pod odstavcem 6 b.
 • Citace:
  • Kratší citované pasáže přímo v textu uvádějte v uvozovkách.
  • Delší citáty ze zdrojů uvádějte bez uvozovek v samostatném odstavci s mezerou 6 b. před i za odstavcem (to platí i pro případné mezery uvnitř citátu, pokud obsahuje více odstavců), nastavte velikost písma 11, odsazení celého odstavce zleva 0,5 cm.
  • Ke každé citaci musí být uveden odkaz na zdroj (viz níže).
  • Autorské komentáře či vysvětlení v rámci citací uvádějte v hranatých závorkách.

Odkazy v textu

Odkazy na literaturu i vysvětlivky uvádějte v automaticky číslovaných poznámkách pod čarou vložených za použití příslušné nabídky v textovém editoru (nikoli ručně). Bibliografický údaj v poznámce pod čarou je zkráceným záznamem ze seznamu literatury (viz níže), který obsahuje příjmení, zkratku jména, několik počátečních slov z názvu, které jednoznačně identifikují danou publikaci mezi případnými dalšími publikacemi téhož autora, stranu či rozsah stran, z nichž autor/ka vycházel/a. Stránkový údaj se nekrátí, uvádí se v úplnosti např. s. 143–147, nikoli jen 143–7.

Příklad:

THEISSEN, G. Studien zur Soziologie..., s. 53–57.

LUŽNÝ, D. Kulturní paměť..., s. 15.

Seznam použitých zdrojů

Na konci studie je třeba uvést seznam bezvýhradně všech použitých zdrojů podle následujících příkladů a vysvětlení:

a) Kniha/monografie

THEISSEN, Gerd. Studien zur Soziologie des Urchristentums. Tübingen: J. C. B. Mohr 31989.  Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, sv. 19.

 • Uvádí se i křestní jméno autorů (editorů), a to i v případě, že v knize samotné není uvedeno. Je-li více spoluautorů, pište mezi jednotlivými jmény pomlčku (–).
 • Titul je psán kurzívou. Podtitul se připojuje za dvojtečku.
 • Podřízená odpovědnost (překladatel apod.) se uvádí za titul a odděluje se tečkami, např. „Přeložil Jindřich VACEK.“ Uvedení překladatelů včetně křestního jména se vítá i u sekundární literatury.
 • Zejména u zavedených edičních řad se vítá jejich uvedení, pořadové číslo svazku pište po čárce.
 • Pořadové číslo vydání knihy uvádějte ve formě horního indexu těsně (tj. bez mezery) před rokem vydání.

b) Příspěvek ve sborníku či monografii

TRAWNY, Peter. Heidegger and German Idealism. In RAFFOUL, Francois – NELSON, Eric S. (eds.). The Bloomsbury Companion to Heidegger. London a New York: Bloomsbury Publishing Plc 2013, s. 113‒120.

 • Uvádí se i křestní jména. Sborník je uvozen nekurzívní latinskou předložkou „In“. Název sborníku je psán kurzívou.

c) Příspěvek v časopise

LUŽNÝ, Dušan. Kulturní paměť jako koncept sociálních věd. Studia philosophica. 2014, 61(2), s. 3–18.

d) On-line zdroje

SUTTON, Christine. Antimatter. In Encyclopaedia britannica [on-line, cit. 8. 6. 2017]. Dostupné z <https://www.britannica.com/science/antimatter>.

Zásady zachování soukromí

Zásady zachování soukromí jsou dostupné ZDE.