Environmentální téma v dějinách české a slovenské filosofie doby tzv. reálného socialismu

Roč.70,č.1(2023)

Abstrakt
Zkoumání dějin environmentálně filosofického myšlení v kontextech vývoje společenských poměrů u nás (na rozdíl od zahraničí) dosud stálo poněkud stranou pozornosti. Přitom se jedná o problematiku bytostně filosofickou (řešící vztah člověka a světa), navíc nabývající na naléhavosti v kontextech globální krize prostředí. Text chce přispět k obhajobě názoru, že původní a autentická filosofická tvorba byla a zůstává velmi významnou součástí naší duchovní kultury. Zabývat se dějinami domácího filosofického myšlení má smysl a v konkrétních podobách to může i dnes nabízet pozoruhodné inspirace. Následující retrospektiva usiluje o doplnění obrazu dějin našeho myšlení (filosofie i vědy) o dosud neodhalené detaily a souvislosti a hledá i odpověď na otázku po původnosti myšlení našich autorů. Především jde o konkretizaci historiografického pohledu na některé ne zcela uspokojivě podchycené etapy dějin naší (české i slovenské) filosofie. Z tohoto důvodu se zaměříme na stručnou kritickou reflexi oné dominující (tedy marxistické) filosofie, zatímco podoby myšlení neoficiálního (underground, samizdat) ponecháváme stranou. Za jeden z pozoruhodných zjištěných aspektů můžeme např. považovat převahu slovenských autorů v první polovině normalizačního období (problematika VTR), kterou teprve následně doplnilo úsilí o systematičtější obecně filosofický pohled autorů českých (zejm. R. Kolářský a J. Šmajs). Studie nakonec dospívá v hodnocení etapy "reálného socialismu" (resp. období normalizace) k závěru, že nelze vystačit se zjednodušenou představou o naprostém oficiálním zamlčování environmentálních otázek a popírání reálných problémů a krizových projevů.

Klíčová slova:
ekologie; reálný socialismus; normalizace; česká a slovenská filosofie; vědeckotechnická revoluce; prostředí

Stránky:
7–30
Reference

BOLINA, Jan (ed.). Jak mění objevy přírodních věd podmínky lidského života. Materiály ze seminárního setkání mezioborového týmu pro výzkum společenských a lidských souvislostí vědeckotechnické revoluce s pracovníky přírodních věd. Praha: Socialistická akademie a Čs. akademie věd 1968.

BOUČEK, Karel – VIDLÁKOVÁ, Olga. K některým otázkám činnosti orgánů státní správy v péči o životní prostředí. Praha: SZN 1984.

ČEŘOVSKÝ, Jan. Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás. Praha: Sbor ochrany přírody Společnosti Národního muzea v Praze 1965.

DUDA, Emil. Vedeckotechnická revolúcia: (Náčrt problematiky). Bratislava: Obzor 1974.

FILIPEC, Jindřich – FILIPCOVÁ, Blanka. Socialistický způsob života – skutečnost i program. Praha: Horizont 1980.

FILOVÁ, Elena. Reformné procesy v marxistickej filozofii na Slovensku v šesťdesiatych rokoch. Filozofia. 1996, 51(10), s. 679–706.

FRATRIČ, Ignác – CHALUPA, Karol – KRÁLIK, Juraj. Trójsky kôň civilizácie. Bratislava: Obzor 1975.

GÁL, Fedor – ALAN, Josef. Budúcnosť vo svetle prognostiky alebo čo vieme a čo nevieme o budúcnosti. Bratislava: Smena 1983.

HLÁVEK, Andrej. Človek a technika. Filozofia. 1971, 26(6), s. 677–683.

HOHOŠ, Ladislav. Vedecko-technická revolúcia a budúcnosť ľudstva. Bratislava: Pravda 1985.

HUBÍK, Stanislav – KAROLA, Josef – SEKOT, Aleš. Náboženství a globální problémy: křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus. Praha: Horizont 1987.

JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka – PICHOVÁ, Dagmar – ZOUHAR, Jan. Jen mít dosti sil. Ženy v dějinách naší filosofie a vědy. Brno: Host 2020.

KOLÁŘSKÝ, Rudolf. Dialektika člověka a prostředí. Filosofický časopis. 1981, 29(4), s. 525–534.

KOLÁŘSKÝ, Rudolf. Filozofický problém techniky a současná ekologická krize. Filosofický časopis. 1988, 36(3), s. 358–362.

KOLÁŘSKÝ, Rudolf. Současná ekologická krize a potřeba filozofie. Filosofický časopis. 1989, 37(5), s. 624–631.

MOLDAN, Bedřich. Přežije technika rok 2000? Hledání ekotechniky. Praha: SNTL 1985.

NETOPILÍK, Jakub. O protitechnických tendencích buržoazní ideologie. Praha: Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí 1966.

OLŠÁKOVÁ, Doubravka – JANÁČ, Jiří. Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964. Praha: Academia 2018.

PECEN, Jaroslav. Věda a globální problémy současnosti. Filosofický časopis. 1985, 33(6), s. 773–784.

POPELOVÁ, Jiřina. Etika. K historii a současné problematice mravní teorie. Praha: Nakladatelství ČSAV 1962.

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Praha: ÚV KSČ 1970.

RICHTA, Radovan. Ke kritice buržoazních filozofických přístupů k soudobému vědeckotechnickému pokroku. Filozofický časopis. 1983, 31(1), s. 38–55.

SEILER, Vladimír. Ľudský biofenomén z hľadiska historického materializmu. Filozofia. 1972, 27(1), s. 32–44.

SIRÁCKY, Andrej. Herbert Marcuse a problémy vyspelej priemyselnej spoločnosti, Filozofia. 1969, 24(4), s. 407–419.

SIRÁCKY, Andrej. Prírodné a spoločenské prostredie. Bratislava: Tatran 1951.

SIRÁCKY, Andrej. Umierajúca civilizácia. Na prelome vekov. Petrovec: Matica slovenská 1946.

SLEJŠKA, Dragoslav. "Civilizace na rozcestí" s odstupem. Filosofický časopis. 1990, 38(5), s. 691–698.

STALIN, Josif Visarrionovič. O dialektickém a historickém materialismu. Praha: Svoboda 1952.

ŠEVČÍK, Oldřich. Filozoficko-sociologické souvislosti ekologie v názorech západoněmeckého alternativního hnutí a Zelených. Filosofický časopis. 1987, 35(3), s. 401–408.

ŠÍMA, Rudolf. Človek a svet. Bratislava: Epocha 1969.

ŠÍMA, Rudolf. Človek v boji o seba a svoju budúcnosť. Bratislava: Pravda 1981.

ŠÍMA, Rudolf. Zápas o vedeckotechnickú revolúciu. Bratislava: Obzor 1977.

ŠINDELÁŘ, Jan. K historii o slávě a pádu knihy "Civilizace na rozcestí" po srpnu 1968. Filosofický časopis. 1990, 38(5), s. 647–667.

ŠMAJS, Josef. Jedinečnost a hodnota pozemské přírody. Filosofický časopis. 1989, 37(5), s. 644–654.

ŠMAJS, Josef. K logice historického vývoje techniky. Filosofický časopis. 1988, 36(3), s. 321–328.

ŠMAJS, Josef. K marxistické interpretaci společenské a přírodní stránky techniky. Filosofický časopis. 1986, 34(5), s. 689–720.

ŠMAJS, Josef. K předpokladům a metodě kritiky buržoazních koncepcí ekologické katastrofy. Filosofický časopis. 1983, 31(1), s. 86–89.

ŠMAJS, Josef. Problém vztahu společnosti a přírody. Filosofický časopis. 1984, 32(1), s. 1–30.

TEICH, Mikuláš. Příspěvek k poznání filosofických základů Purkyňova světového názoru. Filosofický časopis. 1955, 3(1), s. 16–34.

VANĚK, Miroslav. Nedalo se tady dýchat: ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989. Praha: Maxdorf 1996.

VESELÝ, Jaroslav (ed.). Ochrana československé přírody a krajiny. Díl I., část všeobecná. Praha: Nakladatelství ČSAV 1954.

ZIGO, Milan (ed.). Filozofia a súčasný vedeckotechnický rozvoj. Bratislava: Veda 1976.

ZOUHAR, Jan. Česká filosofie v šedesátých letech: poznámky k tématu. Brno: Academicus 2009.

Metriky

3

Views

0

PDF views