K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 • Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF nebo WordPerfect.
 • URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
 • Text má jednoduché řádkování; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva a ne podtržení (kromě url adres); všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
 • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.

Pokyny pro autory

Zaslání příspěvku

Příspěvky se zasílají elektronicky na adresu redakce – religio@phil.muni.cz, a to ve formální úpravě vysvětlené níže. Ve verzi zaslané k posouzení smí být využita i jiná úprava bibliografických odkazů, je-li srozumitelná, přehledná a jednotná, autor však nabídnutím příspěvku souhlasí, že odkazy v případě přijetí příspěvku uvede v soulad s citační normou Religia.

Povinnou součástí příspěvku zaslaného redakci je již pro účely recenzního řízení anglické shrnutí (viz níže). Do průvodního dopisu je zapotřebí uvést pracoviště autora/autorů.

Výkonná redaktorka potvrdí, že příspěvek obdržela, a postoupí jej do prvního kola recenzního řízení.

Termín rozhodnutí redakční rady

Rozhodnutí redakce o přijetí příspěvku do druhého kola recenzního řízení (tedy zaslání příspěvku anonymním recenzentům) je autorovi/rce sděleno obvykle do 2 měsíců po zaslání příspěvku. Pokud článek přijde do recenzního řízení do 15. března, autor/ka se první rozhodnutí redakční rady (tedy o přijetí beze změn, s drobnými/většími úpravami nebo o odmítnutí příspěvku) dozví obvykle na začátku června. Pokud přijde do recenzního řízení do 15. září, první rozhodnutí redakční rady je obvykle k dispozici na začátku prosince.

Pokud si aktuální počet přijatých příspěvků, vrácení k úpravám či vyváženost obsahu a rozsahu čísla nevyžádá odklad, příspěvky jsou po kladném rozhodnutí redakční rady (přijetí beze změn nebo s drobnými úpravami) publikovány v následujícím čísle, tedy po rozhodnutí v červnu v čísle 2 daného ročníku a po rozhodnutí v prosinci v čísle 1 následujícího ročníku.

Předpoklady publikování příspěvku v časopise Religio

K předpokladům zveřejnění příspěvku v časopise Religio patří:

 • zaslání původního příspěvku, jinde nepublikovaného ani k publikování nepřipravovaného;
 • pečlivá kontrola celého článku před jeho zasláním;
 • pečlivá kontrola přesnosti bibliografických údajů (včetně čísel stran);
 • pečlivá kontrola přesnosti citací a parafrází;
 • pečlivá a včasná revize celého textu v rámci autorských korektur a provedení potřebných oprav ve spolupráci s redakcí

Rubriky, rozsah příspěvků

Redakce přijímá příspěvky do těchto rubrik:

(a) Studie. Zevrubná odborná stať v rozsahu 20 až 35 normostran (36 000 až 63 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou).

(b) Rozhledy. Pojednání o dílčím problému, analytická přehledová stať seznamující s problémem či stavem bádání o něm, podrobnější recenzní článek zahrnující více publikací a podávající zprávu o stavu diskuse, diskusní příspěvek, kritická reakce na jiné příspěvky apod. v rozsahu 10 až 25 normostran (18 000 až 45 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou).

(c) Materiály. Edice kratších pramenných textů s úvodem, překlady původních materiálů s komentářem, obrazový materiál s komentářem apod. v rozsahu 10 až 25 normostran (18 000 až 45 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou).

(d) Zprávy. Důležité události v oboru, zprávy z konferencí atd. v rozsahu 2 až 5 normostran (3 600 až 9 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou).

(e) Recenze v rozsahu do 7 normostran (12 600 znaků včetně mezer).

K vytvoření tematických oddílů časopisu s více příspěvky věnovanými příbuzné problematice slouží rubrika Téma. Příspěvky do ní zařazené se řídí parametry rubriky Studie.

Formát příspěvků

Redakce přijímá příspěvky výhradně elektronickou cestou (zaslané v podobě přílohy na e-mail redakce) ve formátu .doc, .docx. Je zapotřebí používat automatické číslování poznámek pod čarou, kde dojde k automatickému přečíslování v případě vložení nové poznámky či odstranění některé stávající. Redakce si vyhrazuje právo vrátit k formálním úpravám soubory, které nesplňují tato kritéria nebo ve kterých se vyskytnou potíže, například potíže s poznámkami následkem konverze z jiných formátů do formátu MS Word.

Texty citované v původních jazycích odlišných od jazyka příspěvku se umisťují do poznámek pod čarou (kurzívou); do hlavního textu se uvádí jejich překlad do jazyka příspěvku.

Transkripce textu v jazycích užívajících jiných abeced než latinky

Časopis přijímá pouze latinku. Části textů v jazycích užívajících jiných abeced prosím transkribujte či transliterujte podle zvyklostí běžných v daném oboru.

Při transkripci semitských jazyků můžete užívat znaky alef (používáme speciální znak přídechu, nikoli c ve formátu horního indexu), ajin i písmena s tečkami (viz ukázku, kterou můžete použít též ke kopírování znaků do svého příspěvku; všechny uvedené znaky lze v textových editorech ve fontu Times New Roman vložit též přes Vložit / Symbol).

Odkazy na zdroje

Odkazy na literaturu se uvádějí v automaticky číslovaných poznámkách pod čarou vložených za použití příslušné nabídky v textovém editoru (nikoli ručně), a to podle následujícího vzoru:

Kniha

Úplná citace (první výskyt): Gerd Theissen, Studien zur Soziologie des Urchristentums, (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 19), Tübingen: J. C. B. Mohr 31989 (1. vyd. 1979), 47-53. [Uvádí se i osobní jméno autorů (editorů), a to i v případě, že v knize samotné není uvedeno. Je-li spoluautorů více než tři, obvykle se uvádí jen první tři a připojuje se „et al.“. Podřízená odpovědnost (překladatel apod.) se uvádí za titul, případně ediční řadu, pokud je uvedena, a odděluje se čárkami, např. „trans. Jindřich Vacek“; vítá se uvedení překladatelů i u sekundární literatury, taktéž se uvádí i osobní jméno. Podtitul se připojuje za dvojtečku. Zejména u zavedených edičních řad se vítá jejich uvedení, pořadové číslo svazku v ediční řadě se připojuje přímo, bez čárky. Pořadové číslo vydání je ve formátu „horní index“ a bez mezery předchází rok vydání. Nepovinně se může uvést rok (případně i místo a nakladatel) prvního vydání. Nehrozí-li nejednoznačnost, neuvádí se žádná zkratka pro strany. Položky téhož řádu (spoluautoři, dvě místa vydání, spolunakladatelé apod.) se oddělují pomlčkou (–).]

Zkrácená citace (všechny další výskyty): G. Theissen, Studien zur Soziologie..., 47-53. [Osobní jména jsou nahrazena iniciálami. Při krácení je vždy ponechán celý začátek názvu, tj. krátí se jen na konci (neextrahují se tedy například při krácení titulu klíčová slova z názvu). Krácení je označeno třemi tečkami za zkráceným titulem, a to vždy, tj. i v případě, že titul sám zkrácen není, nýbrž jsou jen vypuštěny nakladatelské údaje. Stránkový údaj se nekrátí, uvádí se v úplnosti např. 143-147, nikoli jen 143-7.]

Příspěvek ve sborníku a samostatná kapitola v knize

Úplná citace (první výskyt): John Schneid, „The Religious Roles of Roman Women“, in: Pauline Schmitt-Pantel (ed.), A History of Women in the West, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 1992, 377-408: 395. [Uvádí se i osobní jména. Sborník je uvozen nekurzívní latinskou předložkou „in“ a dvojtečkou. Editorství je vyznačeno zkratkou „(ed.)“ v případě jediného editora, „(eds.)“ v případě více editorů. U prvního výskytu se cituje celý rozsah studie a za ním za dvojtečkou citovaná stránka či rozsah (zde 377-408: 395), u dalších výskytů se uvádí jen příslušná stránka či stránkový rozsah.]

Zkrácená citace (všechny další výskyty): J. Schneid, „The Religious Roles...“, 395. [U sborníků se krátí jen již citovaný příspěvek v nich obsažený; název sborníku již ve zkrácené citaci není obsažen. Pokud se ovšem dále cituje poprvé jiný příspěvek obsažený v témže sborníku, uvádí se u něj bibliografický údaj sborníku znovu v úplnosti.]

Příspěvek v časopise

Úplná citace (první výskyt): Luther H. Martin, „Kingship and the Consolidation of Religio-Political Power during the Hellenistic Period“, Religio: Revue pro religionistiku 8/2, 2000, 151-160: 152. [Název časopisu včetně podtitulu. Ročník, za lomítkem následuje číslo v rámci ročníku, pokud je ročník dělen na čísla. Poté rok vydání, celý stránkový rozsah: citovaná strana či stránkový rozsah. U časopisů, které nemají ročníky, nýbrž jen souvislé číslování překračující rámec jednotlivých let, se na pozici ročníku cituje číslo.]

Zkrácená citace (všechny další výskyty): L. H. Martin, „Kingship and the Consolidation...“, 152.

Webová stránka

Jednotlivá webová stránka: Dennis E. Smith, „Response to Andrew McGowan’s Articles on Rethinking Eucharistic Origins“ [online], <http://www.philipharland.com/meals/GrecoRomanMealsSeminar.htm>, [18. 3. 2010; 5. 5. 2013 již nedostupné]. [V hranatých závorkách datum nahlížení; je-li známo i datum vydání, uvede se bez závorek před datum nahlížení. Je-li zdroj stránkován (např. soubor ve formátu PDF), uvede se stránkový rozsah jako u příspěvku v časopise. Jestliže stránkován není, ale obsahuje číslování odstavců, uvede se místo odkazu na stránku odkaz na odstavce, např. „§ 1-4“.]

Článek v časopise vydávaném online: Timothy Fitzgerald, „‚Religion‘ and ‚the Secular‘ in Japan: Problems in History, Social Anthropology, and the Study of Religion“ [online], Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies 2003, <http://www.japanesestudies.org.uk/discussionpapers/Fitzgerald.html>, 10. 7. 2003 [7. 12. 2013]. [Má-li časopis ročníky, případně čísla, uvedou se jako u příspěvků v časopisech vydávaných tiskem. Je-li zdroj stránkován (např. soubor ve formátu PDF), uvede se stránkový rozsah jako u příspěvku v tištěném časopise. Jestliže stránkován není, ale obsahuje číslování odstavců, uvede se místo odkazu na stránku odkaz na odstavce, např. „§ 1-4“.]

Kapitola či heslo v jednotce vyššího řádu vydané online: „Cognitive Science of Religion“ [online], in: Wikipedia: The Free Encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_science_of_religion>, 8. 9. 2014 [6. 10. 2014].

Zkrácená citace: D. E. Smith, „Response to Andrew McGowan’s Articles...“; T. Fitzgerald, „‚Religion‘ and ‚the Secular‘...“; „Cognitive Science of Religion...“.

Kvalifikační práce a nepublikovaný rukopis

Nevydané a nedostupné online: Paola Romagnoli (ed.), Summa contra hereticos: Edizione critica con saggio introduttivo e commento storico [rukopis dizertační práce], Bologna: Università di Bologna 1992, 15-16. [Cituje se jako kniha, s uvedením druhu práce. Uvádí se univerzita, nikoli fakulta.]

Zveřejněné online: David Vaněk, „Mé náboženství“: K symbolice dítěte v myšlení Friedricha Nietzscheho [disertační práce, online], <http://is.muni.cz/th/18808/ff_d/>, Brno: Masarykova univerzita 2016, 12-13.

Nepublikovaný konferenční příspěvek

Luca Fois, „Anselm of Alexandria’s Tractatus de Hereticis: New Perspectives beyond Dondaine“, International Medieval Congress, Leeds, 8. 7. 2014. [Jméno a příjmení autora, název příspěvku v uvozovkách, název akce kurzívou, místo konání, datum přednesení příspěvku.]

Audio a video

Samostatný pořad vydaný na hmotném nosiči: Joe Versus the Volcano [film na DVD], režie John Patrick Shanley, Burbank: Warner Home Video 2002 (1. uvedení 1990), 0:10:23-0:11:23. [Název pořadu kurzívou, typ pořadu a nosiče v hranatých závorkách, plné jméno režiséra, místo vydání nosiče, místo vydání, vydavatel, rok, případný údaj o roku prvního uvedení v kulatých závorkách, v případě odkazu jen na úsek zdroje hodiny, minuty a vteřiny od-do.]

Samostatný pořad uvedený ve vysílání: Joe Versus the Volcano [film], režie John Patrick Shanley, American Broadcasting Company, 15. 9. 1993, 0:10:23-0:11:23. [Zde nebude uvedeno místo a nakladatel, nýbrž název kanálu a datum uvedení.]

Samostatný pořad vydaný online: Joe Versus the Volcano [film, online], režie John Patrick Shanley, <https://www.youtube.com/watch?v=RjsLqFohMjc>, 26. 11. 2015 [10. 10. 2016] (1. uvedení 1990).

Díl série uvedený ve vysílání: „Malinowski“, in: Tales from the Jungle III [televizní pořad], BBC Four, 21. 6. 2006, 0:02:23-0:02:32. [Název jednotlivého dílu pořadu v uvozovkách, název pořadu (cyklu) kurzívou, v případě číslovaných dílů část pořadu (cyklu), kanál či producent, datum uvedení, v případě odkazu jen na úsek zdroje hodiny, minuty a vteřiny od-do.]

Díl série vydaný na hmotném nosiči a vydaný online: analogicky podle výše uvedených příkladů.

Souvislé ukázky

Souvislé ukázky poznámkového aparátu v uvedené citační normě lze nalézt v nejnovějším čísle časopisu Religio, dostupném i online v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Shrnutí, klíčová slova a kontaktní adresa

Na konec statí navrhovaných do recenzovaných rubrik Téma, Studie, Rozhledy nebo Materiály zařaďte anglické shrnutí, nadepsané Summary, v rozsahu 900 až 1 800 znaků (asi 15 až 30 řádků). K résumé připojte též (1) nadpis překládající do angličtiny název příspěvku a (2) výčet anglických klíčových slov a sousloví, oddělených středníky (zhruba 4-6).

Na konec souboru uveďte název svého pracoviště či organizace (v angličtině), úplnou adresu a kontaktní e-mail.

Recenze

U recenzovaných publikací (běžně knih) uvádějte ve výše popsané citační normě následující údaje: autor (včetně osobního jména), název, místo vydání, nakladatel, rok vydání, počet stran, ISBN.

Recenze se doporučuje předjednat s výkonným redaktorem, aby dva autoři pro Religio paralelně nezpracovávali recenzi na tentýž text.

Obrazové přílohy, tabulky, grafy

Případné obrazové i jakékoli jiné přílohy (tabulky, ilustrace, grafy apod.) opatřete pořadovým číslem a popiskem v této podobě:

 • Obr. 1. Antikrist v podobě fantaskního stvoření. Na hlavě má korunu. Převzato z: M. Cherniavsky, Kniha..., 43.
 • Obr. 1. Iniciační rituál !Kungů. Foto autorka, 27. září 2010.
 • Tab. 1. Srovnání charakteristických rysů dvou modů náboženskosti.

Popisky zařaďte přímo do textu na zvláštní řádek tam, kam má být obrázek ideálně umístěn.

Obrázky dodejte ve zvláštních souborech (nikoli v dokumentu obsahujícím text příspěvku), jejichž názvy budou obsahovat pořadové číslo obrázku (např. obr1.jpg). Obrázky musejí mít dostatečnou (tiskovou) kvalitu a autor musí být oprávněn je vydat (případně přetisknout) v časopise Religio, a to i v elektronické verzi časopisu volně dostupné na internetu.

Odpovědi na příspěvky

Odpovědi na příspěvky (a případné odpovědi na odpovědi) procházejí běžným recenzním řízením a jejich zveřejnění podléhá hlasování redakční rady. I u odpovědí, které si vyžádala redakce, může v odůvodněných případech dojít k jejich vrácení k dopracování nebo jejich odmítnutí.

Autorský výtisk

Redakce zašle autorům příspěvků dva autorské výtisky čísla, v němž bude jejich text vydán. V Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity si lze stáhnout též verzi ve formátu PDF. Ve shodě s politikou otevřeného přístupu, kterou vydavatel uplatňuje, smí autoři volně zveřejnit tuto konečnou verzi svého příspěvku na svých osobních či institučních webových stránkách, svých profilech na akademických či neakademických sociálních sítích apod. pro nekomerční účely a za předpokladu, že v souboru nejsou provedeny žádné změny a je k němu připojen úplný bibliografický údaj původního vydání v časopise Religio: Revue pro religionistiku a odkaz na licenční podmínky CC BY-NC-ND 4.0 International. Podmínky, za nichž lze dílo dále užívat, najdete zde.

Časopis za příspěvky nevyplácí honorář.

Zásady zachování soukromí

Zásady zachování soukromí jsou dostupné ZDE.