Obléhání hradu Kostomlaty

Roč.48,č.1(2023)

Abstrakt
Studie se věnuje obléhání hradu Kostomlaty (okr. Teplice) v roce 1434 z hlediska písemných a hmotných pramenů. Hejtman husitského žatecko-lounského svazu Jakoubek z Vřesovic hrad obléhal asi tři měsíce a nakonec jej dobyl. V okolí hradu nacházíme dva areály obléhacího tábora, oba určené pouze k blokaci cest a hradu, beze stop po umístění dobývacích zbraní. Z detektorového průzkumu obou pochází menší množství nálezů zařaditelných do tohoto období.

Klíčová slova:
pozdní středověk; severozápadní Čechy; hrady; dobývání

Stránky:
113–142
Reference

BARTOŠEK Z DRAHONIC: Ze zpráv a kronik doby husitské (Hlaváček, I., ed.). Praha 1981.

CIM IV.1: Codex iuris municipalis regni Bohemiae. Tomus IV/1. Privilegia nekrálovských měst českých z let 1232–1452 (Haas, A., ed.). Praha 1954.

JOACHIM, E., 1948: Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525. Pars 1. Vol. 1. Halbband 2. Regesten zum Ordensbriefarchiv 1433–1454. Göttingen.

KRONIKA BARTOŠKA Z DRAHONIC: Prameny dějin českých / Fontes rerum bohemicarum. Díl V. (Emler, J.–Gebauer, J., edd.). Praha 1893.

MAZÁČKOVÁ, J., 2012: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu. Disertační práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Brno.

SRL I: Scriptores rerum Lusiticarum, Jahrbuecher des Zittauischen Stadtschreibers Johannes von Guben und einiger seiner Amtsnachfolger (Haupt, E. F., ed.). Görlitz 1839.

SÝKORA, M., 2016: Tvrz v Řisutech (Zpráva o průzkumu). Most.

UB II: Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges, II. Band (Palacký, F., ed.). Prag 1873.

UBT: Quellen und Urkundenbuch des Bezirkes Teplitz – Schönau bis zum Jahre 1500 (Müller, A., ed.). Prag 1929.

VISINGER, B., 2013: Analýza kovových součástí vozů ve středověku až raném novověku. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni.

ŽÁKOVSKÝ, P., 2014: Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku. Disertační práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.

ANDĚL, R. a kol., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl. Severní Čechy. Praha.

BELCREDI, L., 1989: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů – Terminologie, Klassifizierung und Kode mittelalterlicher metallischer Gegenstände, AH 14, 437–472.

BERANOVÁ, M., 1957: Slovanské žňové nástroje, PA XLVIII, 99–117.

BERNAU, F., 1903: Studien und Materialen zur Specialgeschichte und Heimatkunde des deutschen Sprachgebiets in Böhmen und Mähren. Prag.

BOUKAL, J., 2015: Bitva u Řevničova (1434), Věstník Musejního spolku král. města Rakovníka a polit. okresu LIII, 3–7.

BOUKAL, J., 2016: Jakoubek z Vřesovic († 1462). Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami. České Budějovice.

CYMBALAK, T., 2006: Wybrane znaleziska podkówek do butów z terenu Czech na tle analogii środkowo-europejskich, Archaeologia Pragensia 18, 263–282.

ČORNEJ, P., 1992: Lipanská křižovatka. Příčiny, průběh a historický význam jedné bitvy. Praha.

EKDAHL, S., 2010: Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411. Teil II: Indices mit personengeschichtlichen Kommentaren. Köln – Weimar – Wien.

DRNOVSKÝ, P., 2021: Soubor kovových nálezů z hradu Mokřice u Lužan a jeho blízkého okolí (okres Jičín) – Komplex an Metallfunden von Burg Mokřice bei Lužany und ihrer nahen Umgebung (Bezirk Jičín), AH 46, 147–171.

DRNOVSKÝ, P.–BEK, T.–BEKOVÁ, M.. 2021: Militaria z okolí hradu Rychmberka ve východních Čechách jako doklady jeho dobývání – Militaria aus der Umgebung von Burg Rychmberk in Ostböhmen als Belege für ihre Eroberung, AH 46, 413–443.

HALLWICH, H., 1866: Jakoubek von Wřesovitz. Ein Beitrag zur Geschichte der husitischen Bewegung, Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 4, 33–51.

HRUZA, K., 1999: Ein Empfehlungsschreiben des böhmisch-mährischen Landkomturs Albrecht von Dubá von 1428, Táborský archiv 9, 103–107.

JÁNSKÝ, J., 2003: Kronika česko-bavorské hranice. Díl II. (1427–1437). Od bouří velkých bitev a spanilých jízd k bazilejským kompaktátům. Domažlice.

JUKL, J. J., 2012: Jan Smiřický ze Smiřic († 1453). Vzestup a pád zakladatele slavného rodu. České Budějovice.

JUROK, J., 2006: Příčiny, struktury a osobnosti husitské revoluce. České Budějovice.

KAŹMIERCZYK, J., 1978: Podkowy na Śląsku w X–XIV wieku. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

KOČKA, V., 2009: Dějiny Rakovnicka. S. l.

KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl I. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

KŘESADLO, K., 2011: Město Slaný za husitství, Česká husitská reformace. Slánské rozhovory 2010, 16–23.

KYPTA, J.–MAROUNEK, J., 2022: Terénní stopy obléhání hradů v husitském století. Praha.

LEHKÝ, I.–SÝKORA, M., edd., 2016: Kalich a Panna. Hrady Jana Žižky. Most.

LŮŽEK, B., 1959: Po stopách husitství na Ústecku. Ústí nad Labem.

MAREŠ, J., 2005: Husitské války a jejich důsledky. In: Louny (Roedl, B., ed.), 80–104. Praha.

MAREŠ, J., 2011: Louny mezi Husem a Zikmundem… "propter fugalitatem a lege Dei tempore gwerrarum". In: Česká husitská reformace. Slánské rozhovory 2010, 24–27. Slaný.

NOVOBILSKÝ, M., 2008: Obléhání hradu Lopaty. Rekonstrukce obléhání hradu z roku 1432–1433. Plzeň.

PALACKÝ, F., 1851: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Dílu III částka 2. Od roku 1424 do 1439 čili od Žižkovy do Albrechtovy smrti. Praha.

PEER, P., 1969: Dějiny Teplicka do roku 1848. Teplice.

SEDLÁČEK, A., 1923: Hrady, zámky a tvrze Království českého. XIV. díl. Litoměřicko a Žatecko. Praha.

SEDLÁČEK, A., 1925: Českomoravská heraldika. Část zvláštní. Praha.

ŠMAHEL, F., 1990: Dějiny Tábora. I. díl. 1. svazek. 1422–1452. České Budějovice.

ŠMAHEL, F., 1996: Husitská revoluce. 3. díl. Kronika válečných let. Praha.

TOMAS, J. a kol., 2004: Tomas, J.–Macek, P.–Beránek, J.–Razím, V., Od vzniku institucionálního města do r. 1547. In: Žatec (Ebelová, I.–Holodňák, P., edd.), 115–198. Praha.

TOMEK, V. V., 1879: Dějepis města Prahy. Díl IV. Praha.

TOMEK, V. V., 1898: Dějiny válek husitských (r. 1419–1436). Praha.

URBÁNEK, R., 1934: Lipany a konec polních vojsk. Praha.

VÍCH, D., 2019: Hrad Zítkov u Chocně ve světle archeologických nálezů – Die Burg Zítkov bei Choceň im Lichte der archäologischen Funde, AH 44, 29–63.

Metriky

0

Crossref logo

0


15

Views

0

PDF views