Nový nález velkomoravské zdobené bojové sekery ze Znojma-Oblekovic

Roč.48,č.1(2023)

Abstrakt
Článek se zabývá novým nálezem zdobené bojové sekery, kterou lze svysokou mírou jistoty datovat do velkomoravského období. Sekera byla nalezena na katastru Oblekovic ve Znojmě v roce 2021 detektorářem kovů, který ji předal Jihomoravskému muzeu. Následná prospekce okolí naleziště neodhalila žádné další související nálezy. Svou výzdobou je oblekovická sekera v rámci Moravy ojedinělá.

Klíčová slova:
bojová sekera bradatice; období Velké Moravy; raný středověk; Znojmo-Oblekovice; výzdoba sekery

Stránky:
209–218
Reference

BARTOŠKOVÁ, A., 1986: Slovanské depoty železných předmětů v Československu. Praha.

BERANOVÁ, M.–LUTOVSKÝ, M., 2009: Slované v Čechách. Archeologie 6.–12. století. Praha.

DOSTÁL, B., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha.

HANULIAK, M., 2004: Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.–10. storočí na území Slovenska. Nitra.

HOŠEK, J.–KOŠTA, J.–ŽÁKOVSKÝ, P., 2019: Ninth to Mid-Sixteenth Century Swords from the Czech Republic in their European Context. Part I: The Finds. Prague – Brno.

HRUBÝ, V., 1955: Staré Město. Velkomoravské pohřebiště "Na Valách". Monumenta Archaeologica III. Praha.

GÓRA, M.–KOTOWICZ, P. N., 2008–2009: Ornamentowany czekan z wczesnośredniowiecznej osady obronnej w Barkowicach Mokrych koło Sulejowa, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 44, 237–263.

KALOUSEK, F., 1971: Břeclav-Pohansko. 1. Velkomoravské pohřebiště u kostela. Archeologické prameny z pohřebiště. Brno.

KLANICA, Z., 1974: Práce klenotníků na slovanských hradištích. Praha.

KLÍMA, B. F., 2000: Slovanské výšinné hradiště sv. Hypolita ve Znojmě – velkomoravské mocenské centrum JZ Moravy. In: Staroslovanská Morava. Sylaby přednášek ze semináře pro učitele ZŠ a SŠ. Drobné studijní texty – svazek 2 (Klíma, B., ed.), 55–70. Brno.

KLÍMA, B. F., 2009: Jedinečný archeologický objev na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 23, 3–14.

KOTOWICZ, P. N., 2011: Early Medieval Ornamented Axes from the Territory of Poland, Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica – Supplementum No. 1, 105–132.

KOTOWICZ, P. N., 2014: Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł. Rzeszów.

KOTOWICZ, P. N., 2018: Early Medieval Axes from Territory of Poland. Kraków.

KOUŘIL, P., 2008: Archeologické doklady nomádského vlivu a zásahu na území Moravy v závěru 9. a v 10. století. In: Bitka pri Bratislave v roku 907 a jej význam pre vývoj stredného Podunajska (Štefanovičová, T.–Hulínek, D., edd.), 113–135. Bratislava.

LUŇÁK, P., 2018: Velkomoravské sekery. Unpublished PhD thesis. Masaryk university, Faculty of Arts. Ústav archeologie a muzeologie. Brno. Available at: https://is.muni.cz/th/agc1n/.

MACKŮ, P.–PILNÁ, V., 2021: An early-medieval helmet of the Stromovka–Gnezdovo–Bojná type from the collections of the Kozel Chateau – Raně středověká přilba typu Stromovka–Gnězdovo–Bojná ze sbírek státního zámku Kozel, AH 46, 445–466.

MACHÁČEK, J., 2000: 07.02.02. Streitaxt. In: Europas mitte um 1000. Katalog (Wieczorek, A.–Hinz, H. M., edd.), 162. Stuttgart.

MACHÁČEK, J.–DRESLER P., 2016: Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Brno.

NADOLSKI, A., 1954: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Łódź.

PLEINER, R., 1962: Staré evropské kovářství. Praha.

PLEINER, R., 1967: Die Technologie des Schmiedes in der großmährischen Kultur, SlArch XV, 77–188.

POLÁČEK, L.–MAREK, O.–SKOPAL, R., 2000: Holzfunde aus Mikulčice. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice IV (Poláček, L., ed.), 177–302. Brno.

POCHITONOV, E., 1972: Artefakt z jeleního parohu z libického hradiska, Acta regionalia 1970–1971, 95–100.

POULÍK, J., 1948: Staroslovanská Morava. Praha.

PROFANTOVÁ, N., 2012: Examples of the most important results of technological analyses of swords in the Czech Republic. In: Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik (Bendeguz, T., ed.), 169–190. Mainz.

PROFANTOVÁ, N.–KAVÁNOVÁ, B., 2003: Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela. Brno.

PROFANTOVÁ, N. et al., 2010: Klecany. Raně středověká pohřebiště. 1. svazek. Praha.

PROFANTOVÁ, N. et al., 2015: Klecany. Raně středověká pohřebiště. 2. svazek. Praha.

ROBAK, Z., 2017: The Origins and the Collapse of the Blatnica-Mikulčice Paradigm, SlArch LXV, 99–162.

RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei II, SlArch XXIV, 245–395.

SLÁMA, J., 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter. I. Katalog der Grabfunde. Praha.

STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, D.–BRZIAK, P., 1995: Pôvod povrchových vrstiev železnej sekery z pohrebiska v Borovciach, ŠZ AÚ SAV 31, 193–202.

VLASATÝ, T., 2020: Zdobená bradatice z Hořicka, Projekt Forlǫg. Reenactment a věda. Accessible from: https://sagy.vikingove.cz/sekera-z-horic/, cit. 10 September 2022.

WACHOWSKI, K., 1992: Kultura karolińska a Słowiańszczyzna Zachodnia. Wrocław.

Metriky

0

Crossref logo

0


10

Views

0

PDF (English) views