Miniaturní raně středověká sekera zdobená motivem ptáčků z Bašnic (okres Jičín)

Roč.48,č.1(2023)

Abstrakt
Na jaře roku 2019 byla nedaleko obce Bašnice nalezena unikátní raně středověká bradatice. Sekery tohoto typu jsou spojovány s velkomoravským prostředím a těžiště jejich výskytu je kladeno do 9. století. Tato sekerka je však jedinečná spojením miniaturních rozměrů a použitím stříbrné inkrustace pro výzdobu, a proto je třeba vnímat ji spíše jako artefakt vyjadřující vysoké společenské postavení. Přes nečetné analogie podobných předmětů a výzdobných motivů byla hledána provenience a šperkařská dílna, kde mohla být výzdoba sekerky provedena, ale i časově přesnější ukotvení.

Klíčová slova:
Bašnice; raný středověk; ojedinělý nález; sekera; inkrustace

Stránky:
219–237
Reference

BARTOŠKOVÁ, A., 1986: Slovanské depoty železných předmětů v Československu. Praha.

BARTOŠKOVÁ, A., 1995: Kostěná ozdobná destička s motivem páva z budečského předhradí, SPFFBU E 40, 101–110.

BÁRTA, P., 2021: Řemeslně-technologický posudek sekery z Bašnic a návrh na budoucí průzkum. Rkp., ulož. v AÚ AV ČR Brno.

BENDA, K., 1963: Stříbrný terč se sokolníkem ze Starého Města u Uherského Hradiště, PA LIV, 41–66.

BERANOVÁ, M.–LUTOVSKÝ, M., 2009: Slované v Čechách. Archeologie 6.–12. století. Praha.

BIALEKOVÁ, D., 1981: Dávne slovanské kováčstvo. Bratislava.

BOHÁČOVÁ, I.–PROFANTOVÁ, N., 2014: Čechy a Morava – svědectví archeologie. In: Velká Morava a počátky křesťanství (Kouřil, P., ed.), 134–144. Brno.

BUBENÍK, J., 1988: Slovanské osídlení středního Poohří. Praha.

CECHNER, A., 1909: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Novopackém (XXXI). Praha.

ČERNÁ, A., 2019: Zpráva o sanační konzervaci tauzované sekery. Rkp. zprávy, ulož. na konzervátorském pracovišti Muzea východních Čech v Hradci Králové.

DATABÁZE AO MVČ HK: "Excerpta" Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

DOMEČKA, L., 1925: Žárové hroby hradištní u Stéblové, Lhoty Stračovské, Sadové a Lodína, Obzor prehistorický IV, 42–43.

DOHNAL, V., 1991: Slovanská pohřebiště na Olomoucku, ČSZM B XL, 220–246.

DOSTÁL, B., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha.

EISNER, J., 1948: Základy kovářství v době hradištní v Československu, SlAnt I, 367–394.

EISNER, J., 1966: Rukověť slovanské archeologie. Praha.

FROLÍK, J.–SMETÁNKA, Z., 2014: Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Díl II. Studie. Praha.

FROLÍKOVÁ, D.–OTTENWELTER, E.–BARČÁKOVÁ, L., 2020: Dětský pohřeb s náhrdelníkem z pohřebiště Triangl v Praze-Střešovicích, AR LXXII, 260–290.

GALUŠKA, L., 1996: Uherské Hradiště – Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. Brno.

GALUŠKA, L., 2014: Rex, principes, optimates – elity Velké Moravy. In: Velká Morava a počátky křesťanství (Kouřil, P., ed.), 51–61. Brno.

GALUŠKA, L.–POLÁČEK, L., 2006: Církevní architektura v centrální oblasti velkomoravského státu. In: České země v raném středověku (Sommer, P., ed.), 92–153. Praha.

GIEYSZTOR, A., 2020: Mytologie Slovanů. Praha.

GÓRA, M.–KOTOWICZ, P. N., 2008–2009: Ornamentowany czekan z wczesnośredniowiecznej osady obronnej w Barkowicach Mokrych koło Sulejowa, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 44, 237–263.

ГРИГОРОВ, B., 2007: Метални накити от средновековна България (VII–XI в.). София.

HANULIAK, M., 1993: Pohrebisko slovanskej populácie z 10. storočia v Bučanoch, SlArch XLI, 83–112.

HEJHAL, P., 2005: Stav poznání raně středověkých mohyl v severovýchodních Čechách. In: Archeologie doby hradištní v Čechách (Metlička, M., ed.), 88–92. Plzeň.

HEJHAL, P.–NOVÁK, M., 2015 : Záchranný výzkum pohřebiště z doby hradištní v trase dálnice D11 (k. ú. Stěžery, okr. Hradec Králové), Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 97. Archeologické výzkumy v Čechách 2014, 40.

HOCHMANOVÁ-VÁVROVÁ, V., 1962: Velkomoravské pohřebiště ve Starém Městě "Na valách". Výzkum v letech 1957–1959, ČMMZ XLVII, 201–270.

HOLMQUIST-OLAUSSON, L.–PETROVSKI, S., 2007: Curious birds – two Helmet (?) Mounts with a Christian Motif from Birka's Garrison. In: Cultural interaction between east and west. Archeology, artefacts and human contacts in northerm Europe (Fransson, U. et al., edd.), 231–237. Stockholm.

HRALA, J., 1964: Hrob slovanského bojovníka z Nymburka-Zálabí, AR XVI, 115, 118–121.

HRDLIČKA, L., 1959: Sekera doby hradištní v Československu. Rkp. diplomové práce, ulož. v ÚPRAV, Praha.

HRUBÝ, V., 1955: Staré Město. Velkomoravské pohřebiště "Na Valách". Praha.

CHARVÁT, P., 2010: Slyšte volání muezzinovo. České země a arabský svět ve starším středověku (do roku 1300). Plzeň.

JANOWSKI, A., 2010: From the North-Eastern to Central Europe. Silver-inlayed Axe from the Early Medieval Chamber Grave in Pień on the Chelmno Land (Poland), Apхeoлoгия и иcтopия Пcкoвa и Пcкoвcкoй зeмли 55, 164–176.

KALOUSEK, F., 1971: Břeclav – Pohansko I. Velkomoravské pohřebiště u kostela. Brno.

KAVÁNOVÁ, B., 1982: Slovanské pohřebiště v Mutěnicích, okr. Hodonín, AR XXXIV, 504–522.

КИРПИЧНИКОВ, А. Н., 1966: Древнерусское оружие: Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. Mоcква – Лeнингaд.

KLANICA, Z., 1985: Mikulčice – Klášterisko, PA LXXVI, 474–536.

KLANICA, Z., 1991: K interpretaci motivu ptáčka na jihomoravských památkách 8.–9. století. In: XX. Mikulovské sympozium 1990, 181–193. Brno.

KLÁPŠTĚ, J., 2009: Die Frühzeit der böhmischen Adels aus der Sicht eines Archäologen. In: Historia archaeologica. Festschrift für Heiko Steuer zum 70. Geburtstag (Brather, S.–Geuenich, D.–Huth, Ch., edd.), 527–546. Berlin – New York.

KOŠTA, J.–HOŠEK, J., 2008: Meč z hrobu 580 ve III. kostele v Mikulčicích. Příspěvek k diskusi o jednom ze zástupců nejvyšší staromoravské elity, Studia Mediaevalia Pragensia 8, 177–207.

KOTOWICZ, P. N., 2011: Early medieval ornamented axes from the territory of Poland, Studia Universitas Cibiniensis, Series Historica – Supplementum No. 1, 105–132.

KOTOWICZ, P. N., 2013: The Sign of the Cross on the Medieval Axes – A Symbol of Power, Magic and Religion? In: WeaponsBrings Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe (Marek, L., ed.), 41–55. Wrocław.

KOTOWICZ, P. N., 2014: Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich: Katalog źródel. Rzeszów.

KOTOWICZ, P. N., 2018: Early medieval axes from territory of Poland. Kraków.

KOUŘIL, P., 2004: Raně středověký bojovnický hrob z Hradce nad Moravicí, SlArch LII, 55–76.

KOUŘIL, P., 2006: Zu einigen aüßerungen der materiellen Nomadenkultur auf dem Mikulčicer Burgwall, PV 47, 69–76.

KOUŘIL, P.–TYMONOVÁ, M., 2013: Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích. Brno.

KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1971: Počátky křesťanství v Čechách ve světle archeologických pramenů, PA XLII, 406–456.

KUCYPERA, P.–PRANKE, P.–WADYL, S., 2010: Wczesnośredniowieczne miniaturowe toporki metalowe z Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Korpus zabytków. In: Życie codzienne przez pryzmat rzecy (Kucypera, P.–Wadyl, S., edd.), 103–176. Toruń.

KUCYPERA, P. et al., 2021: Kucypera, P.–Pydyn, A.–Popek, M.–Lewek, K., Technologia wykonania miecza i czekana odnalezionich w reliktach mostu prowadzacego na wyspe Ledniczke na jeziore Lednica w świetle badań archeometalurgicznych, Studia Lednickie XX, 99–123.

LUŇÁK, P., 2018: Velkomoravské sekery. Rkp. disertační práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

LUTOVSKÝ, M., 1989: Územní rozšíření slovanských mohyl ve střední Evropě. K problému mohylových oblastí, AR XLI, 59–74.

MACHÁČEK, J. a kol., 2016: Macháček, J.–Dresler, P.–Přichystalová, R.–Sládek, V., Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Brno.

MAREŠOVÁ, K., 1983: Uherské Hradiště – Sady. Staroslovanské pohřebiště na Horních Kotvicích. Praha.

MĚCHUROVÁ, Z., 2013: Vybíjené ornamenty na středověkých sekerách – Ausgestanzte Ornamente auf mittelalterlichen Äxten, AH 38, 619–630.

MĚŘÍNSKÝ, Z., 1985: Velkomoravské kostrové pohřebiště ve Velkých Bílovicích (k problematice venkovských pohřebišť 9.–10. stol. na Moravě). Brno.

MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha.

NADOLSKI, A., 1954: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Lódź.

NOVOTNÝ, B., 1956: Tausované sekerky z Čech, PA XLVII, 335–347.

ORGONÁŠOVÁ, Ľ., 2012: Sekera v ranom stredoveku ako nástroj, zbraň a symbol sociálneho postavenia. Rkp. bakalářské práce, ulož. v ÚPRAV, Praha.

PIETA, K., 2014: Bojná. In: Velká Morava a počátky křesťanství (Kouřil, P., ed.), 225–228. Brno.

PIETA, K., 2015: Včasnostredoveké mocenské centrum Bojná – výskumy v rokoch 2007–2013. In: Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk. ASM Fontes. Tomus XX. (Pieta, K.–Robak, Z., edd.), 9–49. Nitra.

PIETA, K.–RUTTKAY, A.–RUTTKAY, M., 2006: Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianského kniežatstva. Nitra.

PÍČ, J. L., 1904–1905: Dvě ozdobné sekerky, PA XXI, 634–636.

PÍČ, J. L., 1909: Starožitnosti země české. III/1. Praha.

PLESL, E., 1955: Bašnice, okr. Jičín. Rkp. zprávy, ulož. v archivu NZ AÚ AV ČR Praha, čj. 4014/55.

POLÁČEK, L.–MAREK, O.–SKOPAL, R., 2000: Holzfunde aus Mikulčice. In: Studien zum Burgwall in Mikulčice IV. Spisy AÚ AV ČR Brno 18, 177–302. Brno.

POULÍK, J., 1948: Staroslovanská Morava. Praha.

PROFANTOVÁ, N., 2000: Nové poznatky o vybraných nálezech z Libice nad Cidlinou, SPFFBU, 175–181.

PROFANTOVÁ, N., 2001: K průniku prvků franského životního stylu do Čech 9. století (na základě poznatků archeologie). In: Velká Morava mezi východem a západem (Galuška, L.–Kouřil, P.–Měřínský, Z., edd.), 327–338. Brno.

PROFANTOVÁ, N., 2005: Elita v zrcadle dětských pohřbů 9. a 10. století v Čechách, ŠZ AÚ SAV 37, 63–80.

PROFANTOVÁ, N. a kol., 2010: Klecany, raně středověká pohřebiště. II. Praha.

PROFANTOVÁ, N. a kol., 2015: Klecany, raně středověká pohřebiště. I. Praha.

RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei II, SlArch XXIV, 245–395.

SCHULDT, E., 1954: Mecklenburg – urgeschichtlich. Eine gemeinverständliche Einführung. Schwerin.

SCHULZE-DÖRRLAMM, M., 2009: Byzantinische Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge. Teil II. Kataloge Vor- und Frühgeschichtlicher Altertümer 30/2. Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Mainz.

SIEGL, J., 1955: Bašnice, okr. Jičín. Rkp. zprávy, ulož. v archivu NZ AÚ AV ČR, Praha, čj. 1751/55.

SIGL, J., 1975: Bašnice, okr. Jičín, Výzkumy v Čechách 1971, 7, 1a.

SLAVÍKOVÁ, A., 2007: Středohradištní sekery, francisky a fokoše ve srovnání s meči a šavlemi. Rkp. diplomové práce, ulož. v Ústavu antropologie, PřF MU, Brno.

SMETÁNKA, Z., 2003: Archeologické etudy. Osmnáct kapitol o poznávání středověku. Praha.

SMETÁNKA, Z.–HRDLIČKA, L.–BLAJEROVÁ, M., 1974: Výzkum slovanského pohřebiště za Jízdárnou Pražského hradu r. 1973, AR XXVI, 386–405, 433–438.

SOUDSKÁ, E., 1954: Zbraně v našich hradištních hrobech, ČNM, oddíl věd společenských, CXXIII, 7–27.

STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, D., 1995: Pôvod povrchových vrstiev železnej sekery z pohrebiska v Borovciach, ŠZ AÚ SAV 31, 193–202.

STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, D., 2001: Vybrané nálezy z pohrebiska v Borovciach z pohľadu začiatkov kostrového pochovávania staromoravských a nitranských Slovanov. In: Velká Morava mezi východem a západem (Galuška, L.–Kouřil, P.–Měřínský, Z., edd.), 371–388. Brno.

SVĚTLÍK, I., 2021: Výsledky radiouhlíkového datování. Rkp. protokolu, ulož. v ÚJF AV ČR, Praha.

ŠNAJDR, L., 1894: Prähistorische Funde in der Umgebung von Smiřitz, MAGW XXIV, Sitzungberichte, 30.

ŠOLLE, M., 1959: Knížecí pohřebiště na Staré Kouřimi, PA L, 353–506.

ŠOLLE, M., 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské kultury v Čechách. Praha.

ŠOLLE, M., 1981: Slovanská pohřebiště pod Budčí, PA LXXII, 174–216.

ŠTEFAN, I., 2011: Great Moravia, Statehood and Archaeology. The 'Decline and Fall' of One Early Medieval Polity. In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa (Macháček, J.–Ungerman, Š., edd.), 333–354. Bonn.

TOMÁŠKOVÁ, M., 1999: Nález slovanské sekery z katastru Mlázovic, ZMVČ 25, 107–109.

TOMKOVÁ, K., 2014: Prsteny z pohledu nálezů z Levého Hradce a žalovského předpolí, AZČ 7, 78–89.

TUREK, R., 1946: Rozšíření slovanských žárových mohyl v Čechách, ČSPSČ LI–LIII, 25–37.

TUREK, R., 1946a: Prachovské skály na úsvitě dějin. Výzkum hradiště a pohřebišť z VI.–X. věku. Praha.

TUREK, R., 1956: Mohyly českých Charvátů, SlAnt 1954–1956, 103–157.

TUREK, R., 1963: Velkomoravský horizont v českých mohylách (K otázce moravsko-českých vztahů v 9. stol.), PA LIV, 224–233.

TUREK, R., 1976: Libice. Pohřebiště na vnitřním hradisku, SbNM A XXX, 249–316.

TUREK, R., 1978: Hroby na libickém vnitřním hradisku, SbNM A XXXII, 1–150.

ULRYCHOVÁ, E.–PROSTŘEDNÍK, J., 1995: Fričovo muzeum v Lázních Bělohradu. Katalog archeologické sbírky, Zprávy české archeologické společnosti – Supplément 24, 9.

VELLEV, J., 1991: Mammenøksens forskningshistorie. In: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikinetid. Jysk Arkaeologisk Selskabs Skrifter. Vol. XXVIII (Iversen, M., ed.), 67–78. Viborg.

ZÁPOTOCKÝ, A., 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, PA LVI, 205–391.

ZWIEFELHOFER, E., 1927: Přehled nálezů a vykopávek, jež jsou zaznamenány ve spisech Archeologického musea v Hořicích. In: 40 let Archeologického a musejního spolku v Hořicích v Podkrkonoší, 27–31. Hořice v Podkrkonoší.

ŽÁKOVSKÝ, P., 2010: Nález zdobené sekery z Ochozu u Brna, ČSPS CXVII, 198–205.

Metriky

0

Crossref logo

0


36

Views

0

PDF views