Ikonografické a prostorové vazby uherskohradišťské kachlové produkce konce 15. až poloviny 16. století

Roč.48,č.1(2023)

Abstrakt
Předkládané ikonograficko-ikonologické a technologické analýzy reliéfně zdobených kachlů z Uherského Hradiště zasazují tuto kamnářskou produkci do historického kontextu apřispívají k lepšímu pochopení problematiky tvorby a výroby kachlů v období pozdního středověku až raného novověku. V zájmové oblasti nalézající se na historickém moravsko-uherském pomezí zaznamenáváme řadu vlivů ze Slovenska či Uher. Vedle těchto vlivů nalezneme analogie také v nálezových celcích z okolí (například ze Strážnice, Veselí nad Moravou, Uherského Brodu, hradů Lukov, Buchlov aCimburk atp.), ale také v nálezech z mnohem vzdálenějších lokalit (Praha, střední Čechy, Moravská Třebová). Kromě kulturně-historické analýzy jsou exempláře z Uherského Hradiště a okolí analyzovány také po technologické stránce (rentgenofluorescenční a mikropetrografický rozbor), a to za účelem zjištění materiálového složení a tím i možné materiálové shody analogických kachlů z různých lokalit. V textu jsou zveřejněny dosavadní výsledky analýz kachlů z Uherského Hradiště, Uherského Brodu a hradu Cimburk. Cílem je dokumentovat regionální i nadregionální vazby, přispět k lokalizaci výrobních center konce 15. až poloviny 16. století a identifikaci vzájemných kontaktů při výrobním procesu.

Klíčová slova:
kachle; konec 15. až polovina 16. století; jihovýchodní Morava; ikonografie; mikropetrografie; XRF analýzy

Stránky:
257–285
Reference

BARTÍK, J., 2015: Uherské Hradiště – město. Ulice Dlouhá – bytový dům s prodejnami. Rkp. nálezové zprávy 826/16, ulož. v archivu archeologického oddělení Slováckého muzea.

BIELICH, M.–SAMUEL, M., 2007: Kachlice. In: Březinová, G.–Samuel, M. a kol., "Tak čo, našli ste niečo?" Svedectvo archeológie o minulosti Mostnej ulice v Nitre, 79–90. Nitra.

BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

CEJNKOVÁ, D.–LOSKOTOVÁ, I., 1994: Rytířská kamna na Špilberku, Forum brunense 1994, 181–188.

ČOUPEK, J., 1984: Seznam ulic města Uherského Hradiště. Uherské Hradiště.

ERNÉE, M.–HANYKÝŘ, V.–MARYŠKA, M., 2004: Výsledky přírodovědných analýz gotických kamnových kachlů z Českého Krumlova, PA XLV, 175–222.

FIŠER, B., 1921: Uherské Hradiště. Uherské Hradiště.

GEISLER, P.–VITULA, M., 1993: Uherské Hradiště, hotel Inpost – ul. Františkánská. Nálezová zpráva 579/98, ulož. v archivu Archeologického oddělení Slováckého muzea.

GRUIA, A. M., 2013: Religious Representations on Stove Tiles from the Medieval Kingdom of Hungary. Cluj-Napoca.

HLOBIL, I., 1991: Morava a uherská (italská) renesance za Matyáše Korvína. K 500. výročí první recepce renesance v českých zemích, ČMM CX, 325–338.

HLOŽEK, M., 2015: Mikropetrografický rozbor dvou vzorků středověkých kachlů pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Předběžná zpráva, ulož. v archivu Archeologického oddělení Slováckého muzea.

HLOŽEK, M.–LOSKOTOVÁ, I., 2014: Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století – Sources of Raw Ceramic Materials of Tile Production in Brno in the 15th Century, AH 39, 139–153.

HLOŽEK, M.–JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2018: The provenance of raw materials for the manufacture of a knight stove from Petrov, Brno – Provenience surovin k výrobě rytířských kamen z brněnského Petrova, AH 43, 491–509.

HOLL, I., 1995: Neutronenaktivierungsanalyse mittelaterlicher Ofenkacheln II, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XLVII, 257–294.

HOLL, I., 2001: Spätgotische Öfen aus Österreich. Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn IX., Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 52, 353–414. https://doi.org/10.1556/AArch.52.2001.4.4

HOLL, I.–BALLA, M., 1994: Neutronenaktivierungsanalyse mittelaterlicher Ofenkacheln, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XLVI, 381–404.

CHYBOVÁ, H., 1999: K ikonografii pozdně gotického kamnového kachle z Kroměříže, Sborník Muzea Kroměřížska, 3–7.

JANIŠ, D.–VRLA, R. a kol., 2018: Hrady Zlínského kraje. Lukov.

JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2002: Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci – Špilberker Kachelöfen und ihre Besteller, AH 27, 555–587.

JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2005: Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně – Die Kachelöfen in den Räumen des Minoritenklosters in Brno (Brünn), AH 30, 445–456.

KADLEC, J.–GRYGAR, T. M.–SVĚTLÍK, I., et al., 2009: Morava River floodplain development during the last millennium, Strážnické Pomoraví, Holocene 19, 499–509. https://doi.org/10.1177/0959683608101398

KOHOUTEK, J.–PAVLÍK, Č., 2008: Soubor kachlů z hradu Lukova – Series of Tiles from the Lukov Castle, AH 33, 499–527.

KOVÁČIK, P.–VESELÁ, P., 2009: Stove tiles from Starý Bohumín – Kachle ze Starého Bohumína, Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 289–302.

KRASNOKUTSKÁ, T., 2005: Středověké a novověké kachle z Opavy. Katalog nálezů z archeologických výzkumů. Archaeolgiae Regionalis Fontes 8. Olomouc.

KVIETOK, M.–MÁCELOVÁ, M., 2013: Krása kachlíc. Katalog výstavy. Vzácne neskorogotické a renesančné kachlice. Banská Bystrica.

LOSKOTOVÁ, I., ed., 2021: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021.

LOSKOTOVÁ, I.–HLOŽEK, M., 2016: Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle – Contribution to mobility in stove-making, AH 41, 449–460.

MÁCELOVÁ, M., 1998: Kachľová pec z 15. storočia z Banskej Bystrice. In: Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia I, 85–96. Bratislava.

MENOUŠKOVÁ, D., 2003: Portrétní a žánrové kachle z Dambořice. Renezanční horizont dambořické kamnářské produkce, Slovácko 45 (2002), 173–210.

MENOUŠKOVÁ, D., 2008: Fantaskní, mytologické a alegorické motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), 70–88. Uherské Hradiště.

MENOUŠKOVÁ, D., 2011: Městská heraldika na kachlích ze sbírky Slováckého muzea, Slovácko 52 (2010), 161–173.

MENOUŠKOVÁ, D., 2016: Dva raně novověké kachlové motivy z Uherského Hradiště, Slovácko 57 (2015), 151–159.

MENOUŠKOVÁ, D., 2018: Nad mikropetrografickým a makroskopickým rozborem středověkých kachlů z Uherského Hradiště a hradu Lukova, Slovácko 59 (2017), 163–174.

MENOUŠKOVÁ, D., 2021: Kachle s biskupským motivem z Uherského Hradiště a jejich vazba k Janu Filipcovi – Tiles with an episcopal motif from Uherské Hradiště and their link to Jan Filipec, AH 46, 611–630.

MENOUŠKOVÁ, D., 2022: Kachle se znaky panských rodů ze starších archeologických výzkumů v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě, Slovácko 63 (2021), 123–144.

MENOUŠKOVÁ, D., 2022a: Obrácení Šavla – sv. Pavla na reliéfním kachli z Uherského Hradiště, Otakarovy ulice. K výtvarným a technologickým aspektům málo obvyklého kachlového reliéfu – The conversion of Saul – St. Paul on a relief tile from Uherské Hradiště, Otakarova Street. On the artistic and technological aspects of a less usual tile relief, AH 47, 309–322.

MENOUŠKOVÁ, D.–ŠIMÍK, J., v tisku: K interpretaci kachlů s heraldickými náměty z Uherského Brodu, nároží Masarykova náměstí a Komenského ulice, Slovácko 64 (2022).

MENOUŠKOVÁ, D.–VITANOVSKÝ, M., 2007: Beránek boží a evangelisté na kachlích z Uherského Hradiště (?), Kroměříže a Lukova. Příspěvek ke studiu kulturně historických a technologických aspektů jednoho motivu kachlového reliéfu, Slovácko 48, 137–151.

MENOUŠKOVÁ, D.–VITANOVSKÝ, M., 2007a: Kachel s reliéfem sv. Petra ze Strážnice, Uherského Hradiště (?) a hradu Buchlova. Okolo Strážnice, Sborník Městského muzea ve Strážnici 2007, 22–34.

MĚŘÍNSKÝ, Z., 1997: Ždánicko ve středověku. In: Stuchlík, S.–Klanica, Z.–Měřínský, Z., Pravěk a středověk Ždánicka, 59–91. Brno.

MĚŠŤÁNEK, T., 2003: Biskup Filipec (1431–1509) a středoevropská politika. Uherské Hradiště.

MICHELAKI, K.–HUGHES, M. J.–HANCOCK, R. G. V., 2013: On establishing ceramic chemical groups: exploring the influence of data analysis methods and the role of the elements chosen in analysis, Open Journal of Archaeometry 1(1), e1. https://doi.org/10.4081/arc.2013.e1

MICHNA, P. J., 1974: Archäologische Nachweise der mährisch-ungarischen Beziehungen im 15. Jahrhundert, Folia archaeologica 25, 179–205.

MÍSAŘ, Z., 1983: Geologie ČSSR. Praha.

PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici. Strážnice.

PANOVSKY, E., 1981: Význam ve výtvarném umění. Praha.

PAŘÍK, V.–HAZLBAUER, Z., 1991: Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou – Erzeugungstechnologie der gotischen Kacheln mit der durchbrochenen Vorderwand, AH 16, 293–303.

PAVLÍK, Č., 2008: Náboženské motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), 9–35. Uherské Hradiště.

PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

PROCHÁZKA, R., 1979–1981, rkp.: Uherské Hradiště, Otakarova ul. Evidence nálezů. [nedatováno] Uherské Hradiště, Otakarova ul., parcela č. 129. Popis nálezové situace II středověk, renesance.

PROCHÁZKA, R., 1997: Uherské Hradiště – Zelný trh 19995–1996. Rkp. nálezové zprávy 637/99, ulož. v archivu archeologického oddělení Slováckého muzea.

QUINN, P. S. et al., 2013: Ceramic Petrography: The Interpretation of Archaeological Pottery & Related Artefacts in Thin Section. Oxford.

RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Národní muzeum. Praha.

RÖMER-STREHL, Ch.–GEBEL, A.–FRISCHAT, G. H.–KRABATH, S., 2005: Werkstoffwissenschaftliche Untersuchungen an bleiglasierten mittelalterlichen Scherben aus der Töpfereiwüstung Bengerode bei Fredelsloh, Ldkr. Northeim, Die Kunde – Zeitschrift für niedersächsische Archäologie, Neue Folge, Band 56 – Jahrgang 2005, 177–190.

RZEZNIK, P.–STOKSIK, H., 2011: Problem of the glazed ceramics production in the pottery of medieval Silesia, AR LXIII, 466–484.

SAUER, R.–WAKSMAN, S. Y., 2005: Laboratory investigations of selected medieval sherds from the Artemision in Ephesus. In: Spätantike und Mittelalterliche Keramik aus Ephesos. Archaologische Forschungen 13 (Krinzinger, F., ed.), 51–66. Vienna.

SCHENK, Z., 2020: Soubor pozdně gotických kachlů z opatského domu bývalého cisterciáckého kláštera Velehrad, Slovácko 61 (2019), 105–125.

SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století, PA LIX, 543–578.

STUCHLÍKOVÁ, J.–MOŠ, P., 1993: Uherské Hradiště, Jezuitský klášter. Rkp. nálezové zprávy 706/00, ulož. v archivu archeologického oddělení Slováckého muzea.

ŠIMÍK, J., 2020: A075/2018 Uherský Brod, Masarykovo náměstí. Parcela č. 120. Svazek 2. Rkp. nálezové zprávy, ulož. v Archaia Brno.

ŠIMÍK, J., 2020a: Uherský Brod (okr. Uherské Hradiště), PV 6, č. 2, 182.

ŠIMÍK, J., 2020b: Vývoj zástavby Uherského Brodu ve vrcholném středověku na základě nálezové situace z parcely č. 120 na Masarykově náměstí. Rkp. magisterské diplomové práce, ulož. v Archaia Brno.

TOMEČEK, R., 2002: Uherský Brod putování historií královského města. Uherský Brod.

VITANOVSKÝ, M., 2008: Heraldické motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska (Menoušková, D.–Měřínský Z., edd.), 89–115. Uherské Hradiště.

VRBAS, J., 1930: Ždánsko: Zeměpisný a dějepisný popis: se 190 vyobrazeními a 3 barvotisky. Ždánice.

VRBAS, J., 1936: Toufaři na Ždánsku a ždánská keramika. Ždánice.

VRBAS, J., 1943: Zprávy české keramické společnosti. Praha.

WHITBREAD, I. K., 2017: Fabric Description of Archaeological Ceramics. In: The Oxfrod Handbook of Archaeological Ceramic Analysis (Hunt, A. M. W., ed.), 200–217. Oxford.

ZEMEK, M., 1992: Místopis. Uherský Brod. In: Uherskohradišťsko. Vlastivěda moravská (Nekuda, V., ed.), 744–763. Brno.

Metriky

0

Crossref logo

0


13

Views

0

PDF (English) views