Příspěvek k poznání hygienické situace v Chrudimi ve středověku a raném novověku

Roč.48,č.2(2023)

Abstrakt
Díky systematickému archeologickému výzkumu v městském jádru i na předměstích někdejšího královského věnného města Chrudimi je řešeno celé spektrum otázek týkajících se každodenního života ve středověkém a raně novověkém městě. Samostatný okruh otázek se dotýká hygienických podmínek ve městě a na předměstích (vodní režim, nakládání s odpadem, zdravotní stav populace ad.). Odpověď na tyto otázky přináší komparace historických a archeologických pramenů společně s poznatky přírodních věd.

Klíčová slova:
město; hygiena; voda; odpad; jímka; lázně

Stránky:
357–383
Reference

BALOGHOVÁ, R., 2010: Archeozoologie tří vrcholně středověkých parcel v Chrudimi – Hradební ulici. Nepublikovaná diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

BARTOŠOVÁ, L., 2009: Paleoparazitologická analýza organických sedimentů archeologického naleziště v Chrudimi. Nepublikovaná bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

BARTOŠOVÁ, L. a kol., 2011: Bartošová, L.–Dittrich, O.–Beneš, J.–Frolík, J.–Musil, J., Paleoparasitological Findings in Medieval and Early Modern Archaeological Deposits from Hradební Street, Chrudim, Czech Republic, IANSA 11/1, 39–50.

BĚLINA, P., 1981: Organizace chudinské péče v předhusitském Hradci Králové (s edicí "Knihy zádušních odkazů městské obce královéhradecké z roku 1411"), FHB 3, 77–95.

BRONCOVÁ, D., ed., 2002: Historie kanalizací – dějiny odvádění a čištění odpadních vod v Českých zemích. Praha.

BUŚKO, C., 1996: Urządzenia wodno-kanalizycyjne w średniowiecznych i renesansowych miastach śląskich, Archaeologia Historica Polona 3, 93–121.

CEMBRZYŃSKI, P., 2011: Zaopatrzenie w wodę i usuwanie nieczystości w miastach stref bałtyckiej i sudecko-karpackiej w XIII–XVI wieku. Wratislavia Antiqua 14. Wrocław.

CEREGETTI, J., 1771: Historya Chrudimska w níž se wipisuje počátek Města Chrudimě… 2. svazek. Přepis originálu rukopisu Josefa Ceregettiho z roku 1771 s komentářem (Berger, T.–Malý, T., edd.). Chrudim 2005.

CIM II: Codex iuris municipalis regni Bohemiae. Tomus II. (Čelakovský, J., ed.). Praha 1895.

CIM III: Codex iuris municipalis regni Bohemiae. Tomus III. (Čelakovský, J.–Friedrich, G., edd.). Praha 1948.

CYMBALAK, T.–MATĚJKOVÁ, K., 2012: Zpracování nálezů ze dvou odpadních jímek a úskalí jejich interpretace, Staletá Praha 28, č. 2, 41–76.

CYMBALAK, T.–ŘEHÁK, J., ml., 2009: Zásobování vodou u jednoho novověkého domu na Malé Straně v Praze, Staletá Praha 25, č. 2, 66–80.

DRAHOTOVÁ, O. a kol., 2005: Historie sklářské výroby v českých zemích. I. díl: Od počátků do konce 19. století. Praha.

DUFKOVÁ, L., 2003: Osobní hygiena na šlechtických sídlech. Katalog výstavy. Brno.

EBERT, M., 1927: Reallexikon der Vorgeschichte. Band 6. Berlin.

FLORIÁN, Č., s. d.: Topografie Chrudimi I. Rukopis, ulož. v SOkA Chrudim, fond Pozůstalost Vincence Floriána, kart. 1, inv. č. 16.

FROLÍK, J., 2001: Archeologický výzkum hradebního pásma v Chrudimi v letech 1999 a 2000, ZMHK 27, 120–140.

FROLÍK, J., 2003: Kachle Chrudimska. Chrudim.

FROLÍK, J., 2006: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Chrudim – Hradby na pozemcích p. č. 1/1 a 3528. Akce: Projekt průzkumných prací (smlouva 76016). Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., čj. 10136/06. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

FROLÍK, J., 2015: Chrudim ve 14. a 15. století (Archeologie a historie k podobě a vývoji města). In: Jan Hus, husitství a východní Čechy. Příspěvky z konference (Frolík, J., ed.), 29–42. Chrudim.

FROLÍK, J.–KINDELMANN, P.–MUSIL, J., 2015: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Chrudim – Hradby na pozemcích p. č. 1/1 a 3529 – akce: oprava a statické zajištění hradby (dohoda 715038). IDAV: 54017. 1. svazek. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi. Chrudim.

FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2010: Záchranný archeologický výzkum v Hradební ulici v Chrudimi v roce 2006, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 3–28.

FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2014: Nejstarší zástavba Chrudimi po založení města ve 2. polovině 13. století, Forum Urbes Medii Aevi 8/1–2, 46–67.

FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2016: Příspěvek k sociální identifikaci na příkladě hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi – Ein Beitrag zur sozialen Identifikation der mittelalterlichen Einwohner von Chrudim am Beispiel des Friedhofs an der Mariä Himmelfahrtskirche, AH 41, 243–262.

FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2019: Třicet šest let výzkumu městských hradeb v Chrudimi, Documenta Pragensia XXXVIII, 335–359.

FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2023: Ceramic Fragments as Testimony of Long-Distance Contatcts Based on the Example of the East Bohemia Regional Centre – the Town of Chrudim (Czech Republic), Europa Postmediaevalis 3/2022, 173–184.

FROLÍK, J.–PECINOVSKÁ, M.–VEPŘEKOVÁ, J., 2015: Nález židovské rituální lázně – mikve – v Chrudimi – Der Fund eines rituellen jüdischen Tauchbades – einer Mikwe – in Chrudim, AH 40, 895–911.

FROLÍK, J.–SIGL, J., 1990: Soubor pozdněstředověké keramiky z Chrudimi – Husovy ulice – A group of late Mediaeval pottery from the town of Chrudim (Husova street), Studies in Post-Medieval Archaeology 1, 269–284.

FROLÍK, J.–SIGL, J., 1994: New Facts on the Settlement on the Central Hilltop of the Town of Chrudim. Rescue Survey of 1982–1984, PA LXXXV, 111 – 131.

FROLÍK, J.–SIGL, J., 1997: Die Chrudimer Siedlung beim Hl. Kreuz und ihre Bedeutung für die anfänge der Stadt. In: Život v archeologii středověku (Richter, M.–Smetánka, Z., edd.), 176–184. Praha.

FROLÍK, J.–SIGL, J., 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního života. Chrudim.

FROLÍK, J. a kol., 1999: Frolík, J.–Hazlbauer, Z.–Charvát, P.–Šumberová, R.–Tomášek, M., Čáslav – místo pro život. Svědectví archeologie. Čáslav.

FROLÍK, J. a kol., 2018: Frolík, J.–Kozáková, R.–Musil, J., Jímka 938 z Chrudimi Hradební ulice. Pokus o určení statusu jejího majitele – Abwassergrube 938 in Chrudim – Hradební-Straße. Versuch einer Statusbestimmung ihres Besitzers, AH 43, 455–489.

FROLÍK, J. a kol., 2020: Frolík, J.–Kozáková, R.–Musil, J.–Vaďurová, K., Mezi sklem a keramikou. Středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice – Zwischen Glas und Keramik. Die mittelalterliche Abwassergrube 962 aus Chrudim – Hradební-Straße, AH 45, 445–481.

FROLÍK, J. a kol., 2021: Frolík, J.–Kozáková, R.–Musil, J.–Vaďurová, K., Parcela za čp. 10/I v Chrudimi. Její vývoj a životní prostředí – Die Parzelle hinter Konskriptionsnr. 10/I in Chrudim. Ihre Entwicklung und Umwelt, AH 46, 539–575.

FROLÍK, J. a kol., 2022: Frolík, J.–Musil, J.–Sedláčková, M.–Vepřeková, J., Skromný dům nebo bohatě vybavená domácnost? Vývoj nemovitosti č.p. 39/I v Chrudimi – Filištínské ulici – Bescheidenes Haus oder reich ausgestatteter Haushalt? Entwicklung der Immobilie Konskriptionsnr. 39/I in Chrudim – Filištínská-Straße, AH 47, 453–501.

FROLÍK, J. et al., v tisku: Glass from Gothic to Baroque from Brno and Chrudim. Volume 2. Chrudim. Brno – Pardubice.

FROLÍK, J. a kol., edd., 2016: Frolík, J.–Musil, J.–Richter, D.–Vojtíšek, J., edd., Chrudim v době Karla IV. Chrudim.

GILMAN, S. L.–XUN, Z., edd., 2006: Příběh kouře. Člověk a kouření od úsvitu dějin až po současnost. Praha.

GREWE, K., 1991: Wasserversorgung und -Entsorgung im Mittelalter. Die Wasserversorgung im Mittelalter, Die Geschichte der Wasserversorgung 4, 11–86.

HERRMANN, B., 1986: Parasitologische Untersuchung mittelalterlichen Kloaken. In: Mensch und Umwelt im Mittelalter (Hermann, B., ed.), 160–169. Stuttgart.

HOFFMANN, F., 2009: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha.

CHARVÁT, J., 1991: Stará Chrudim. Chrudim.

JÁSEK, J., 1997: Klenot města. Historický vývoj pražského vodárenství. Praha.

JÁSEK, J., 2003: Od rigolu po stoku, od žumpy po čistírnu odpadních vod, Dějiny a současnost 25, č. 2, 11–16.

JENÍČEK, V. V., 1939: Jindřich Slavata na hradě Košumberce 1549–1599. Praha.

JIROUŠKOVÁ, Š.–JÁSEK, J., 2009: Pokus o nástin historického vývoje hygienického mobiliáře od starověku do 30. let 20. století, Svorník 7, 5–14.

KOBETIČ, P.–PAVLÍK, T.–ŠULC, I., 2005: Chrudimská vlastivědná encyklopedie. Praha.

KODÝDKOVÁ, K., 2009: Analýza rostlinných makrozbytků ze středověké odpadní jímky v Chrudimi. Nepublikovaná bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

KOSAŘOVÁ, M., 2014: Obraz pohusitské Chrudimi ve světle pozdně středověkých testamentů. Nepublikovaná diplomová práce, Historický ústav FF MU, Brno.

KRAJÍC, R., 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře. Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220. Tábor.

KRAJÍC, R., 2009: Voda a odpady jako privátní i komunální problém městských aglomerací. Doklady z města Tábora od 13. do 16. století, PA C, 261–300.

LÜSSNER, M., 1868: Kostel sv. Kříže v Chrudimi, Památky archaeologické a místopisné VII, 495–506.

MACEK, J., 2002: Jagellonský věk v českých zemích. 3–4. Praha.

MIKULKA, J., 1994: Dějiny Hradce Králové II/1. Hradec Králové.

MUSIL, J., 2009: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě dohody č. 37/09 na lokalitě Chrudim, akce: Rekonstrukce klášterních zahrad. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

MUSIL, J., 2010: Pozdně středověký a raně novověký soubor keramiky z Chrudimi, Příspěvek k poznání nastupující novověké keramické produkce, Východočeský sborník historický 17, 21–36.

MUSIL, J., 2010a: Soubor raně novověkých hliněných dýmek z Hradební ulice v Chrudimi. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám (Ungermann, Š.–Přichystalová, R.–Šulc, M.–Krejsová, J., edd.), 511–528, 752–794. Praha.

MUSIL, J., 2012: Městské opevnění v Chrudimi. Srovnávací analýza výpovědi písemných, ikonografických a archeologických pramenů. Rukopis rigorózní práce, Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

MUSIL, J., 2012a: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě smlouvy č. 36/2012 na lokalitě Chrudim, U Vodárny, akce: Rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim – 1. etapa. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

MUSIL, J., 2012b: Několik poznámek ke chrudimskému popravišti, AVČ 3, 98–112.

MUSIL, J., 2015: Hrnčířské podložky z Chrudimi. In: Středověká keramika v Čechách a na Moravě – otázky, metody, výsledky (Čapek, L., ed.), Acta Fakulty Filozofické Západočeské univerzity v Plzni 7/2, 173–191.

MUSIL, J., 2016: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě dohody č. 44/2016 (IDAV 63915) na lokalitě Chrudim, Školní a Žižkovo náměstí akce: Rekonstrukce opěrné zdi – Školní náměstí, Chrudim – provádění sond a jádrových vrtů. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

MUSIL, J., 2017: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě dohody č. 56/2017 (IDAV 74983) na lokalitě Chrudim, Školní a Žižkovo náměstí akce: Rekonstrukce opěrné zdi – Školní náměstí, Chrudim – sonda. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

MUSIL, J., 2017a: "Staronové" a nové archeologické nálezy z Břetislavovy ulice v Chrudimi, Chrudimský vlastivědný sborník 21, 3–65.

MUSIL, J., 2018: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě dohody č. 3/2018 (AMČR projekt č. C-201800503) na lokalitě Chrudim, Žižkovo náměstí akce: Oprava opěrných zdí nad Širokými schody, Chrudim, Žižkovo nám., sonda na ppč. 3382. Svazek 1 a 2. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

MUSIL, J., 2018a: Objev pozdně gotického architektonického článku v Lázeňské ulici v Chrudimi v roce 2015, Chrudimské vlastivědné listy 27, č. 1, 10–13.

NECHVÁTAL, B.–SMETÁNKA, Z., 1965: K interpretaci odpadních jímek a studní v městském prostředí, AR XVII, 262–263.

PETRÁŇ, J., ed., 1985: Dějiny hmotné kultury. I. 2. Praha.

PÍCKA, J.–HŮRKOVÁ, J.–SCHNEIDERWINKLOVÁ, P., 2009: Odpadní jímky z Kašperských Hor – Abwassergruben aus Kašperské Hory (Bergreichenstein), AH 34, 103–159.

POCHE, E. a kol., 1977: Umělecké památky Čech 1 (A/J). Praha.

PROCHÁZKA, R., 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna: k otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech. Mediaevalia archaelogica 2. Praha – Brno.

PROCHÁZKA, R., 2013: Zásobování vodou a hospodaření s odpady. In: Dějiny Brna 2. Středověké Brno (Jan, L., ed.), 376–390. Brno.

PROKOPOVÁ, L., 2016: Vypovídací hodnota archeologických pramenů z odpadní jímky v Orlí 19/21 v kontextu středověkého Brna. Nepublikovaná diplomová práce na ÚAM FF MU, Brno.

RICHTER, M.–VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Praha – Hradec Králové.

ROJEK, J. K., 1871–1873: Biskupství litomyšlské, Památky archaeologické a místopisné IX, 737–758.

ROUBIC, A., 1956: Hospodářské a sociální poměry v Chrudimi do konce XV. století. Nepublikovaná diplomová práce, Olomouc. Rukopis, ulož. v SOkA Chrudim, sign. R00316.

RUIZOVÁ, L., 2008: Reálie k dějinám hygieny. Kolekce nádob osobní hygieny z fondu hradů a zámků. Katalog výstavy. Praha.

RYBIČKA-SKUTEČSKÝ, A., 1847: Příspěvky k dějepisu českého průmyslu, Časopis Českého Museum XXI, 158–186.

SEDLÁČKOVÁ, H., 2001: Soubor renesančního skla z areálu novokřtěnského dvora ve Strachotíně (okr. Břeclav), JM 37, 43–68.

SEMOTANOVÁ, E.–ŠIMŮNEK, R., edd., 2003: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 13. Chrudim. Praha.

SCHÄFER, H., 2005: Von Heimlichen Gemächern, Sprachhäusern, Pappenheimern, Goldgräbern, Schindern – Die Not mit der Notdurft und Entsorgung. In: Archäologie unter dem Straßenpflaster (Jöns, H., ed.), Beitrage zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 39, 253–258.

SCHÜTTE, S., 1986: Brunnen und Kloaken auf innerstädtischen Grundstücken im ausgehenden Hoch und Spätmittelalter. In: Lebensweise in der Stadt um 1200, Ergebnisse der Mittelalter Archäologie (Steuer, H., ed.), Zeischrift für Archäologie des Mittelalters 4, 237–255.

SOKOL, P., 2000: Záchody a hygienická situace ve středověkém a raněnovověkém městě, Dějiny a současnost 6, 6–10.

STARÝ, V., 1996: Péče o zásobování vodou a její využití v Prachaticích v 16. a 17. století, Zlatá stezka 3, 147–157.

ŠEBESTA, P., 2009: Hygiena ve středověkém Chebu – Hygiene in mediaeval Cheb, AH 34, 815–833.

ŠIROKÝ, R., 2000: Pitná, užitková a odpadní voda v českých městech ve středověku a raném novověku. Stav a perspektivy archeologického poznání, PA XCI, 345–410.

ŠTĚPÁN, L.–KŘIVANOVÁ, M., 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha.

ŠTĚPÁN, L.–ŠULC, I., 2013: Chrudimsko – Mlýny a další zařízení na vodní pohon. Chrudim.

TUCHEN, B., 2003: Öffentliche Badhäuser in Deutschland und der Schweiz im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Petersberg.

VAĎUROVÁ, K., 2021: Sklo z archeologických výzkumů a vývoj sklářství ve Slezsku ve středověku a raném novověku. Nepublikovaná disertační práce na ÚAM FF MU, Brno.

VEPŘEKOVÁ, J., 2015: Raně novověké sklo. In: Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu. Díl 2. Castrum Pragense (Blažková, G., ed.), 339–374. Praha.

VEPŘEKOVÁ, J.–PECINOVSKÁ, M., 2013: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu "Chrudim, Masarykovo nám. čp. 900 podzemní parking hotel Bohemia". Číslo výzkumu: 34621. Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. Nálezová zpráva, ulož. na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

VESELÁ-ŽEGKLITZOVÁ, J., 2009: Sklo v renesančním stylu z archeologických nálezů z Pražského hradu, ŠZ AÚ SAV 46, 55–68.

VOKÁČOVÁ, V., 1979: Lavabo – flakon (Hygienické a toaletní náčiní pěti staletí). Katalog výstavy. Praha.

WINTER, Z., 1890: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl první. Praha.

WINTER, Z., 1892: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl druhý. Praha.

WÓŁKIEWICZ, E., 2013: Formy dobročinnosti ve slezských městech, Documenta Pragensia – Supplementum IV, 71–104.

Metriky

0

Crossref logo

0


22

Views

0

PDF views