Příspěvek k poznání pokročilých hygienických zařízení v raně barokní Praze

Roč.48,č.2(2023)

Abstrakt
V příspěvku jsou shromážděny poznatky o hospodaření s vodou a odpady v Praze získané převážně na základě archeologických pramenů. Využity byly i historické plány a vybrané písemné prameny. Podrobněji jsou analyzovány archeologické nálezy vypovídající o nakládání s odpadem ve druhé polovině 17. století v areálu Klementina – nejstarší české koleji Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité vybudovali v roce 1673 zděnou, 200 m dlouhou stoku, jež odváděla odpadní vody ze dvou velkých latrín přímo do Vltavy. Voda, potřebná pro správnou funkci tohoto systému, byla získávána z kašen situovaných v areálu jezuitské koleje. Kašny byly napojeny na městský vodovod. V textu jsou popsány pozůstatky této nejstarší proplachovací kanalizace vybudované na území Starého Města pražského. Relikty tohoto systému byly nalezeny na více místech, včetně jeho vyústění do řeky.

Klíčová slova:
Praha; kanalizace; voda; odpady; rané baroko; hygiena; jezuité; archeologický výzkum

Stránky:
385–420
Reference

DRAGOUN, Z., 1993: Ulice 17. listopadu, Křižovnická, Široká, náměstí Jana Palacha. In: Z. Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1990–1991, PSH XXVI, 208.

DURDÍK, T., 1988: Záchranný archeologický výzkum domu čp. 40 ve Vikářské ulici v letech 1971–1974, Castrum Pragense 1, 191–214.

CYMBALAK, T.–ŘEHÁK, J., ml., 2009: Zásobování vodou u jednoho novověkého domu na Malé Straně v Praze – The water supply of a post medieval citizen's house in Malá Strana, Prague, Staletá Praha 25, č. 2, 66–80.

ČAREK, J., 1978: Z dějin staroměstských domů, PSH XI, 20–39.

EDERER, A.–UXA, J., 2004: Pražské kašny a fontány. Praha.

HAVRDA, J., 2011: Praha 1 – Staré Město, Platnéřská ulice ppč. 1103. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009–2010, PSH XXXIX, 434–435.

HAVRDA, J., 2011a: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Platnéřská ppč. 1103, Klementinum čp. 1040/I, výkopy pro potrubí pro přívod vltavské vody do Klementina čp. 1040/I. Výzkum NPÚ v Praze č. 2010/41 a 2011/41. Archiv nálezových zpráv odboru archeologie NPÚ v Praze čj. 9103/11.

HAVRDA, J., 2011b: Praha 1 – Staré Město, Klementinum – východní část severního křídla. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009–2010, PSH XXXIX, 423.

HAVRDA, J.,2012: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Klementinum čp. 1040/I, ppč. 80 a 84; Křižovnická ul. ppč. 1100 a Platnéřská ul. ppč. 1104, výzkum NPÚ ú. o. p. v hl. m. Praze č. 2011/15. Archiv nálezových zpráv odboru archeologie NPÚ v Praze.

HAVRDA, J., 2013: Praha 1 – Staré Město, Platnéřská ulice ppč. 1004. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011–2012, PSH XLI, 499.

HAVRDA, J., 2017: Praha 1 – Malá Strana, Tržiště ppč. 61/2. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015–2016, PSH VLV, 609–610.

HAVRDA, J., 2019: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2017–2018, PSH XLVII, 555–558.

HAVRDA, J., 2019a: Praha 1 – Staré Město, Klementinum čp. 190/I. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2017–2018, PSH XLVII, 586–589.

HAVRDA, J., 2023: Nálezová zpráva. Záchranný archeologický výzkum Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. čp. 3/III. Výzkum NPÚ v Praze č. 2023/01. Archiv nálezových zpráv odboru archeologie NPÚ v Praze.

HAVRDA, J.–KOVÁŘ, M.–ŽĎÁRSKÁ, A., 2017: Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě, Staletá Praha 33, č. 2, 2–71.

HAVRDA, J. a kol., 2011: Havrda, J.–Prokopová, A.–Cílová, Z.–Jonášová, Š., Specifický typ středověkého skla z pražského Klementina, Staletá Praha 27, č. 2, 45–59.

HAVRDA, J.–PODLISKA, J., 2015: Archeologie Staroměstského náměstí. K problematice památkové hodnoty historického podzemí veřejného prostoru, ZPP 75, 240–249.

HAVRDA, J.–PODLISKA, J., 2021: Archeologie Malostranského náměstí v Praze. K definici archeologických hodnot a jejich preventivní památkové ochraně, ZPP 81, 281–293.

HAVRDA, J.–SEMERÁD, M., 2017: Praha 1 – Malá Strana, Thunovská čp. 181/III. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015–2016, PSH XLV, 603–605.

HLAVSOVÁ, J. R. a kol., 2022: Hlavsová, J. R.–Heczko, R.–Jiroušková, Š.–Semerád, M., Stavebně historický vývoj chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a jeho podzemí z pohledu multioborového výzkumu, Historie a vojenství LXXI, č. 2, 128–153.

HRUBEŠ, J.–HRUBEŠOVÁ, E.–BRONCOVÁ, D., 2008: Petřín a Strahov. Praha.

JANSKÁ, E.–OLMEROVÁ, H., 1977: Praha 1 – Nové Město (nároží Národní třídy a Spálené ulice), PSH X, 206–209.

JÁSEK, J., 1997: Klenot města – historický vývoj pražského vodárenství. Praha.

JÁSEK, J., 2006: William Heerlein Lindley a pražská kanalizace. Dolní Břežany.

JÁSEK, J.–VRBOVÁ, A.–PALAS, J., 2009: Pražské kaly. Praha.

KOŠACKÝ, M. a kol., 2002: Košacký, M.–Jásek, J.–Šejnoha, J.–Sojka, J.–Pospěch, L.–Palas, J., 2002: Praha. In: Historie kanalizací. Dějiny odvádění a čištění odpadních vod v Českých zemích (Broncová, D., ed.), 19–34. Praha.

KRAJÍC, R., 2009: Voda a odpady jako privátní a komunální problém městských aglomerací. Doklady z města Tábora od 13. do 18. století, PA C, 261–300.

KŘIVSKÝ, P., 1983: Popis Strahova a jeho vodovodu z roku 1782 a jeho autor J. A. Kolbe. Praha.

KŘIVSKÝ, P., 1997: Vodovod Strahovského kláštera. In: Jásek, J. a kol., Klenot města. Historický vývoj pražského vodárenství, 10–13. Praha.

KUCHAŘÍK, M.–BÁRTL, L., 2017: 17. listopadu 2/V – Uměleckoprůmyslové muzeum. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015–2016, PSH XLV, 615–619.

KYNCL, T., 2011: Výzkumná zpráva č. 034-11. Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků nalezených při archeologickém výzkumu na parcele č. 1103 v Platnéřské ulici v Praze (výzkum č. 2010/41). Rkp. ulož. v dokumentačních fondech odboru archeologie NPÚ v Praze.

KYNCL, T., 2023: Výzkumná zpráva. Dendrochronologické datování dřevěného konstrukčního prvku nalezeného při archeologickém výzkumu v čp. 3/III v na Malostranském nám. Praha 1 – Malá Strana (výzkum č. 2023/01). Rkp. ulož. v dokumentačních fondech odboru archeologie NPÚ v Praze.

NOVOTNÝ, A., 1946: Jak život Prahou šel. Praha.

OULÍKOVÁ, P., 2008: Stavební vývoj. In: Vojta, J. a kol., Stavebně historický průzkumu Klementina, čp. 190/I a 1040/I, Praha 1, Staré Město. Aktualizace stavebně historického průzkumu SÚRPMO z roku 1969. Díl III. Uloženo v Národní knihovně ČR, oddělení investic.

OULÍKOVÁ, P., 2019: Klementinum. Praha.

PAVLÍK, M., 1993: Odvodňovací a kanalizační systém v areálu kláštera. In: Bartlová, M. a kol., Tisíc let benediktského kláštera v Břevnově. Benediktinské opatství sv. Markéty v Praze-Břevnově (katalog výstavy), 241–242. Praha.

PODLISKA, J., 1996: Nález středověké kožené pochvy z Prahy 1 – Starého Města, Archaeologica Pragensia 12, 323–330.

POLÁK, M. a kol., 2015: Polák, M.–Broncová, D.–Čížek, J.–Havlice, J., Po stopách pražského vodárenství. Praha.

ROUBÍK, F., 1947: Osvětlování a čištění pražských ulic v 18. století, ČSPSČ, 103–110.

RUTH, F., 1904: Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Díl III. Praha.

RUTH, F., 1905: Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Díl I. Praha.

ŘEHÁK, J.–CÍLEK, V.–HROMAS, J., 1993: Břevnovský klášter – historický odvodňovací systém, jeho průzkum a rekonstrukce, ZPP 53, 207–210.

STAŇKOVÁ, V.–SEMERÁD, M., 2021: Praha 8 – Karlín, Sokolovská čp. 24 – Invalidovna. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2019–2020, PSH XLIX, 783–784.

STAREC, P., 2003: Alšovo nábřeží čp. 83/I, čp. 85/I a čp. 1048/I. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1999–2000, PSH XXXII, 320–321.

ŠIROKÝ, R., 2000: Pitná, užitková a odpadní voda v českých městech ve středověku a raném novověku. Stav a perspektivy archeologického poznání, PA XCI, 345–410.

TOMANOVÁ, P., 2021: U Kasáren. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2019–2020, PSH XLIX, 590–591.

TOMEK, V. V., 1855: Dějepis města Prahy I. Praha.

URBÁNKOVÁ, E., 1969: O hygieně v Klementinu koncem 17. století. Ročenka Státní knihovny ČSSR 1967, 168–175.

URBÁNKOVÁ, E., 1994: O hygieně v Klementinu koncem 17. století, Informační bulletin Národní knihovny v Praze, č. 2, 22–24.

VOJÍŘ, V., 2001: Pražská podzemí a jejich environmentální rizika. Dostupné z: <a href=https://www.nautilus.cz/b22.html, target=_blank>https://www.nautilus.cz/b22.html,</a> cit. 12. 4. 2023.

VOJÍŘ, V., 2007: Podzemní Praha. Praha.

ŽEGKLITZ, J., 2011: Na Rejdišti čp. 77. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2009–2010, PSH XXXIX, 433–434.

Metriky

0

Crossref logo

0


19

Views

0

PDF views