K otázce hygienických poměrů ve středověkém vězení

Roč.48,č.2(2023)

Abstrakt
Různé zmínky o vězení na středověkém hradě bývají mnohdy spojovány s romantickou představou "hladomorny". Přestože středověké právo neznalo trest odnětí svobody v moderním slova smyslu, k uvěznění různých osob docházelo z řady důvodů poměrně často. Tento stručný příspěvek rekapituluje základní poznatky o vybavení prostor, které mohly jako vězení sloužit, a pokouší se na základě strohých zpráv písemných pramenů postihnout, jaká byla středověká realita v tomto smyslu.

Klíčová slova:
vězení; bergfrit; prevet; fekální jímka

Stránky:
421–430
Reference

AČ XV: Archiv český XV (Kalousek, J., ed.). Praha 1896.

CEJPOVÁ, M.–NĚMCOVÁ, J.–VARHANÍK, J., 2016: Průzkum dna věže hradu Svojanova – Die Untersuchung des Turmbodens auf der Burg Svojanov, Dějiny staveb 2016, 85–88.

ČECHURA, M.–KAREL, T., 2023: Průčelí chrámu P. Marie Sněžné v Rokycanech. Referát na konferenci Dějiny staveb v Plasech.

DRAGOUN, Z.–ŠKABRADA, J.–TRYML, M., 1998: Zjištění záchodového rizalitu v domě čp. 16/I na Starém Městě pražském, PRP V, 77–82.

DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

DURDÍK, T., 2001: Týřov. Praha.

DURDÍK, T., 2002: Velká věž hradu Velešína, CB 8, 409–416.

DURDÍK, T., 2008: Hrady na Malši. Praha.

DURDÍK, T., 2011: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4.

FLORI, J., 2016: Richard Lví srdce. Král a rytíř. Praha.

FRB II: Fontes Rerum Bohemicarum II (Emler, J., ed.). Praha 1874.

FRB IV: Fontes Rerum Bohemicarum IV (Emler, J., ed.). Praha 1884.

FRB V: Fontes Rerum Bohemicarum V (Emler, J.–Gebauer, J.–Goll, J., edd.). Praha 1893.

HAVRÁNEK, B.–DAŇHELKA, J., 1958: Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila. Praha.

JÁNSKÝ, J., 2006: Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem labutě. Domažlice.

KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2000: Hrady ve Slezsku. Brno – Opava.

MACEK, J., 1998: Jagellonský věk v českých zemích 3. Praha.

MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady. 1, 2. Praha.

MUSÍLEK, M., 2020: Hertvíkové z Rušínova. Východočeská šlechta ve víru husitských bouří. Praha.

NEVELL, R., 2014–2015: Castles As Prisons, The Castle Studies Group Journal No. 28, 205–224.

PIPER, O., 2001: Burgenkunde. Würzburg.

RAZÍM, V., 2005: K vývoji a interpretaci hradu Týřova ve 13. století – Zur Entwicklung und Deutung der Burg Týřov im 13. Jahrhundert, PRP XII, 73–88.

RAZÍM, V., 2007: K stavebnímu vývoji hradu Vizmburka, Svorník 5, 35–54.

RAZÍM, V., 2008: K významu a stavební podobě románského hradu Přimda – Zur Bedeutung und Baugestalt der romanischen Burg Přimda, PRP XV, 39–56.

RAZÍM, V., 2012: Vizmburk, raně gotický hrad a jeho proměny – Vizmburk. Early Gothic Castle and Its Structural Transformations. Příloha časopisu Průzkumy památek XIX. Praha.

RAZÍM, V., 2020: K účelu výklenku v přízemí bergfritu hradu Vizmburka – Zur Zweckbestimmung der Nische im Erdgeschoss der Bergfrieds der Burg Vizmburg, PRP XXVII, 122–129.

RYNEŠOVÁ, B., 1932: Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka II. 1438–1444. Praha.

RYNEŠOVÁ, B., 1937: Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka III. 1445–1448. Praha.

SEDLÁČEK, A., 1933: Hrady, zámky a tvrze království českého 4. Praha.

SEDLÁČEK, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze království českého 14. Praha.

SLČ: Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu (Šimek, F., ed.). Praha 1937.

ŠMAHEL, F., 1989: Drobné prameny k válečné ekonomice: Obležení Vodňan na jaře 1443, Táborský archiv 2, 9–36.

ŠTĚTINA, J.–JANIŠ, D. a kol., 2019: Tvrz Kurovice: stavební vývoj, historie a archeologie šlechtického sídla na pomezí tvrze a hradu. Kroměříž.

UHLÍŘ, Z., 1992: Neznámý pramen k obležení Tábora Albrechtem Rakouským roku 1438, Táborský archiv 4, 39–41.

VARHANÍK, J., 2003: K otázce francouzského importu hradní architektury – Zur Frage des fränzözischen Imports der Burgarchitektur, AH 28, 343–346.

VARHANÍK, J., 2013: Trezory v hradní věži. Tresore im Burgturm – Zur Baugeschichte der Burg Strakonice. K stavebním dějinám strakonického hradu, Dějiny staveb 2013, 120–126.

VARHANÍK, J.–KYNCL, J., 2005: Velká věž hradu Dobronice – Der grosse Turm in der Burg Dobronice, AVJČ 18, 117–134.

Metriky

0

Crossref logo

0


28

Views

0

PDF views