Bastionová reduta u Rohozné (okres Jihlava)

Roč.48,č.2(2023)

Abstrakt
Na českomoravském pomezí, na katastru obce Rohozná, se nachází reduta obdélníkového půdorysu s bastiony v rozích. Středem opevnění prochází cesta, která byla zjevně i důvodem výstavby opevnění a kterou tato fortifikace kontrolovala. V článku jsou prezentovány jednak dosud známé informace k lokalitě a jednak dosud nepublikované výsledky menšího archeologického výzkumu realizovaného roku 2008. Opevnění je zakresleno na Müllerově mapě Čech z roku 1720, a je zde označeno jako Alte Schanz. Na základě kontextu událostí v regionu je předložena hypotéza, že fortifikace byla vybudována císařskou armádou někdy v období od března 1645 do léta (respektive zimy) roku 1647, v reakci na přítomnost švédské posádky v nedaleké Jihlavě.

Klíčová slova:
polní opevnění; 17. století; třicetiletá válka; Českomoravská vrchovina

Stránky:
479–495
Reference

ANDRESOVÁ SKOUPÁ, K., 2020: How to build a redoubt? Instructions from military manuals of the Thirty Years' War. In: Archaeology of conflicts I, 83–98. Hradec Králové.

ANONYM 1873: Ležení Dampierovo u "Čertova Hrádku" blíž Pelhřimova, Český jih 1, č. 35, 165.

BENEŠ, J., 1996: Dělostřelecká baterie z raného novověku u Těšovic na Prachaticku, Výběr 33, 53–54.

BENEŠ, J.–KUBŮ, F.–TÖRÖK, J., 1995: Soubor militarií z počátku třicetileté války z Volarských šancí, AR XLVII, 461–480.

BÖCKKLER, G. A., 1659: Manuale architecturae militaris, oder: Handbüchlein über die Fortification und Vestung Bawkunst. Erster Theil. Franckfurt am Mayn.

DOBIÁŠ, J., 1936: Dějiny Pelhřimova a jeho okolí. Díl II. Doba reformační. Část I. Pelhřimov.

DOBIÁŠ, J., 1970: Dějiny Pelhřimova a jeho okolí. Díl V. Doba pobělohorská. Část I. Třicetiletá válka. Pelhřimov.

DUDÍK, B., 1879: Schweden in Böhmen und Mähren 1640–1650. Wien.

FREITAG, A., 1631: Architectura militaris nova et aucta. Leiden.

JOHN, J.–VONDROVSKÝ, V.–KOVÁŘ, D., 2016: Hašlovice (okr. Český Krumlov) – nově objevená fortifikace v prostoru vltavského kaňonu, AVJČ 29, 213–224.

KONRÁDOVÁ, M. a kol., 2017: Konrádová, M.–Vondrovský, V.–Pták, M.–John, J.–Kocina, J., Nově identifikovaná novověká polní opevnění na Lhenicku (okres Prachatice) – Eine neu identifizierte Feldbefestigung in der Region Lhenice (Bezirk Prachatice), AH 42, 261–277.

KOVÁŘ, D., 2014: Dělostřelecká reduta u Rohozné na Pelhřimovsku, ČSPS 4, 218–226.

LÍVA, V., 1957: Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu militare archivu ministerstva vnitra v Praze. Díl VIII. 1646–1648. Praha.

MATOUŠEK, V., 2004: Polní opevnění z roku 1647. Pokus s výstavbou čtvercové reduty z třicetileté války u Olbramova na Tachovsku, Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii 5, 260–277.

MATOUŠEK, V., 2005: Building a Model of a Field Fortification of the Thirty Years' War near Olbramov (Czech Republic), Journal of Conflict Archaeology 1, 115–132. <a href=https://doi.org/10.1163/157407705774928926 target=_blank>https://doi.org/10.1163/157407705774928926</a>

MATOUŠEK, V.–HRNČIŘÍK, P.–ŠÁMAL, Z., 2018: Rozvadov 1621. Výzkum bojiště třicetileté války. Praha.

MAZÁČKOVÁ, J.–ŽAŽA, P., 2022: Udržitelný rozvoj kulturně-historické krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí. Brno.

MEDUNA, P., 1990: Morphology of field fortifications of the 17th–19th centuries. A contribution to surface research, Studies in Post-Medieval Archaeology 1, 75–86.

NOHEJLOVÁ, E., 1939: Nález z třicetileté války v Rohozné (okres Pelhřimov), Numismatický časopis XV, 90–91.

PREUSZ, M., v tisku: Early modern field fortifications on the land border of Bavaria (Upper palatine) and Bohemia, Historical Archaeology.

SCHWINCK, G., 1856: Die Anfänge der Befestigungskunst. Leipzig.

TADRA, F., 1922–1923: Řádění Švédů na Pelhřimovsku po bitvě u Jankova roku 1645, VSČJV 3, 130–134.

VIRTUÁLNÍ MAPOVÁ SBÍRKA: Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby. Dostupné z: <a href=http://chartae-antiquae.cz/en/maps/14327, target=_blank>http://chartae-antiquae.cz/en/maps/14327,</a> cit. 26. 3. 2023.

Metriky

0

Crossref logo

0


29

Views

0

PDF views