Archeologický výzkum u kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí (Čechy) : objev nejstarší fáze městského kostela

Roč.48,č.2(2023)

Abstrakt
Studie se věnuje vyhodnocení archeologického výzkumu ve Vrchlabí, který proběhl v prostoru náměstí Míru v blízkosti novogotického kostela sv. Vavřince, stavby ze závěru 19. století. Výzkum rozpoznal relikty původního kostela, který byl současným kostelem nahrazen. Jeho podoba byla známa z historických pramenů. Zároveň se podařilo identifikovat starší církevní stavbu, která předcházela výstavbě původního kostela ze 16. století. Získané nálezy z kontextu hrobových jam odpovídají zejména průběhu novověku (18. století). Antropologická analýza přináší informace o rozložení věku a pohlaví ve zkoumaném souboru a také základní paleopatologické zhodnocení.

Klíčová slova:
kostel; pohřbívání; město; devocionálie; antropologie

Stránky:
523–551
Reference

ACSÁDI, G.–NEMESKÉRI, J., 1970: History of human life span and mortality. Budapest.

AUFDERHEIDE, A. C.–RODRÍGUEZ-MARTÍN, C., 2011: The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. Cambridge.

BERANOVÁ, M., 1989: Kovové vínky pražských dívek ze 17. a první poloviny 18. století, Archaeologica Pragensia 10, 269–280.

BOUDA, J. a kol., 2022: Bouda, J.–Hus, M.–Omelka, M.–Řebounová, O.–Šneberger, J., Archeologický výzkum u kostela sv. Vavřince ve Vrčeni (okres Plzeň-jih) – Archäologische Grabung an der Laurentiuskirche in Vrčeň (Bezirk Pilsen-Süd), AH 47, 687–717.

BRŮŽEK, J., 2002: A Method for Visual Determination of Sex, Using the Human Hip Bone, American Journal of Physical Anthropology 117, 157–168. <a href=https://doi.org/10.1002/ajpa.10012 target=_blank>https://doi.org/10.1002/ajpa.10012</a>

ČERNÝ, M.–KOMENDA, S., 1980: Sexual diagnosis by the measurements of humerus and femur, Sborník prací PedF UP Olomouc – Biologie 2, 147–167.

ČIHÁČKOVÁ, L.–OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2011: Nálezy z archeologického výzkumu hřbitova u kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku: příspěvek k poznání pohřební výbavy obyvatel barokního města, ASČ 15, 1029–1049.

ČIHÁK, R., 1987: Anatomie I. Praha.

DOLEŽAL, D., 1992: Trutnovská manská soustava a její kniha z let 1480–1539, Sborník archivních prací 42, č. 2, 207–259.

DRNOVSKÝ, P.–PRŮCHOVÁ, E., 2021: Problematika vícečetných pohřbů v novověku. Případová studie pohřebiště z 18. století v Semonicích u Jaroměře, PA CXIII, 385–431. <a href=https://doi.org/10.35686/PA2021.8 target=_blank>https://doi.org/10.35686/PA2021.8</a>

DROZDOVÁ, E., 2004: Základy osteometrie. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Brno.

DUDKOVÁ, V.–ORNA, J., edd., 2015: Od špitálu ke galerii… Archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu": v Plzni. Plzeň.

FELCMAN, O.–MUSIL, F. et al., 2009: Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526). Praha.

HALLWICH, H., 1882: Gründung der Bergstadt Hohenelbe, Das Riesengebirge in Wort und Bild 2, sešit 3, 1–17.

HANUŠOVÁ, V., 2011: Pohřební ritus a hmotná kultura pohřebišť 16.–19. století v Čechách, Acta FF ZČU, 52–67.

HENDERSON, Ch., 2008: When hard work is disease: The interpretation of enthesopathies, Oxford British Archaeological Reports: International Series 1743, 17–25.

HOCH, A. a kol., 2020: Svět středověkých her. Jihlava.

HORÁČKOVÁ, L.–STROUHAL, E.–VARGOVÁ, L., 2004: Základy paleopatologie. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Brno.

HORSKÁ, P., 1990: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha.

JAKSCH, W., 2018: Ztracené vesnice, opuštění lidé… Reportáže z českého pohraničí 1924–1928. Praha.

KENNEDY, K. A. R., 1989: Skeletal Markers of Occupational Stress. In: Reconstruction of Life from the Skeleton (Yscan, M. Y.–Kennedy, K. A. R., edd.), 129–160. New York.

KOVÁŘ, D.–THOMOVÁ, Z., 2017: Výsledky záchranného archeologického výzkumu hřbitova a kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích – Die Ergebnisse der archäologischen Rettungsgrabung auf dem Friedhof und an der Kirche St. Nikolaus in České Budějovice, AH 42, 617–649.

KRÁLÍKOVÁ, M., 2007: Pohřební ritus 16.–18. století na území střední Evropy. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 25 (Malina, J., ed.). Brno.

KREPS, M., 1978: Báňské a hutní podnikání na vrchlabském panství v 1. polovině 17. století, Sborník prací východočeských archivů 4, 187–207.

KUČA, K., 2011: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VIII. díl. V–Ž. Praha.

LOUDA, J., 2012: K současnému stavu poznání stavební historie tvrze a zámku Vrchlabí, Krkonoše – Podkrkonoší 20, 283–291.

LOUDA, J., 2016: Proměny kostelního náměstí, Puls, časopis města Vrchlabí, č. 10, 15.

LOUDA, J.–ZÁZVORKOVÁ, B., 2006: Vrchlabí. Praha – Litomyšl.

LOVEJOY, C. O., 1985: Dental wear in the Libben Population: Its Pattern and Role in the Determination of adult skeletal Age at Death, American Journal of Physical Anthropology 68, 47–56. <a href=https://doi.org/10.1002/ajpa.1330680105 target=_blank>https://doi.org/10.1002/ajpa.1330680105</a>

MORAVEC, Z. a kol., 2014: Moravec, Z.–Moravcová, I.–Živný, M.–Zedníková-Malá, P., Příběh zapomenutého hřbitova. Ostrava.

MURAIL, P. et al., 2005: DSP: A tool for probalistic sex diagnosis using worldwide variability in hip-bone measurements, Bulletins et mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 17, 167–176.

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA, 2010: Nálezová zpráva z 20. 5. 2010. Vrchlabí, akce Čisté horní Labe – základní antropologické zpracování, autor Pavel Kubálek, rkp. uložen v archivu společnosti Labrys, o. p. s.

NOVOTNÝ, V., 1985: Determination of sex from talus and calcaneus, Scripta medica 58, 437.

NOVÝ, R., 1959: Vrchlabská železárna, Acta musei Reginaehradecensis, serie B, 1, sešit 3, 157–183.

OMELKA, M., 2006: Nález neobvykle členěného medailonu s vyobrazením kříže svatého Benedikta a Zachariášova požehnání ze Šporkovy ulice čp. 332/III v Praze, Archeologica Pragensia 18, 144–152.

OMELKA, M. a kol., 2018: Omelka, M.–Petřík, J.–Prokeš, L.–Řebounová, O.–Šlancarová, V., Soubor knoflíků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha – Malá Strana), ASČ 22, 709–744.

OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2008: Soubor korálků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana), ASČ 12, 605–679.

OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2012: Soubor medailonů a feniků se symbolikou sv. Benedikta ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha – Malá Strana), ASČ 16, 983–1019.

OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2012a: A view of the archaeological kontext of the Lesser Town cemetery in Šporkova Street in Prague using Modern period icononography and written sources, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, 233–250.

OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2017: Stav a perspektivy bádání novověkého pohřebního ritu v Čechách – Stand und Perspektiven der Forschung bzgl. des neuzeitlichen Bestattungsritus in Böhmen, AH 42, 117–133.

OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ČECHURA, M., 2013: Několik poznámek k novověkému pohřebnímu ritu na příkladu hrobových nálezů poutních medailonů z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci – Einige Anmerkungen zum neuzeitlichen Bestattungsritus am Beispiel von Pilgermedaillons in Grabfunden aus der Johannes-der-Täufer-Kirche in Jindřichův Hradec (Neuhaus), AH 38, 379–395.

OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2009: Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana). I. Obecné formy kříže, ASČ 13, 1001–1083.

OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2010: Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana). II. Speciální kříže, ASČ 14, 467–520.

OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2011: Špendlík – před hradbou a za hradbou – Die Stecknadel – vor und hinter der Stadtmauer, AH 36, 523–540.

OMELKA, M.–ŠLANCAROVÁ, V., 2007: Soubor prstenů ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana), ASČ 11, 671–709.

OMELKA, M.–ŠLANCAROVÁ, V., 2012: Nálezy šperků, devocionálií a součástí oděvů z kostela svatého Jakuba v Jihlavě, AVV 3, 75–132.

PROSCHWITZER, F., 1949: Chronik von Hohenelbe. In: Hohenelbere Heimatbüchlein (Renner, J., red.), 38–103. Kempten.

SEDLÁČEK, A., 1887: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 5. Praha.

SCHAEFER, M. et al., 2009: Juvenile osteology. A laboratory and field manual. Amsterdam.

SCHEUER, L. et al., 2004: The Juvenile Skeleton. London.

SCHMITT, A., 2005: A new method to assessadult age at death from the iliac sacro-pelvic surface, Bulletins et Mémoires de la Société d Anthropologie de Paris 17, 2–13.

SCHÖBEL, F.–MENZEL, B., 1969: Gotteshäuser der Heimat, ein Heimatbuch des Riesengebirges und Braunauer Ländchens. Kempten.

SJØVOLD, T., 1990: Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation, Human Evolution 5, 431–447. <a href=https://doi.org/10.1007/BF02435593 target=_blank>https://doi.org/10.1007/BF02435593</a>

SMRČKA, V. et al., 2009: Atlas chorob na kostních preparátech horní a dolní končetiny. Praha.

STLOUKAL, M., 1999: Antropologie: příručka pro studium kostry. Praha.

STLOUKAL, M.–HANÁKOVÁ, H., 1978: Die Länge der Längsknochen altslawischer Bevölkerungen unter besonderer Berücksichtigung von Waschstumsfragen, Homo 29, 53–69.

UBELAKER, D. H., 1989: Human Skeletal Remains. Excavation, Analysis, Interpretation. Chicago.

UNGER, J., 2002: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1.–16. století. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Brno.

VARGOVÁ, L.–VYMAZALOVÁ, K.–HORÁČKOVÁ, L., 2019: A brief history of syphilis in the Czech Lands, Archaeological and Anthropological Sciences 11, 521–530. <a href=https://doi.org/10.1007/s12520-017-0558-6 target=_blank>https://doi.org/10.1007/s12520-017-0558-6</a>

VLČEK, E., 1980: Estimation of age from skeleton material based on the degree of thyreoid cartilage ossification, Soudní lékařství 25, 6–11.

WEISS, E., 1892: Die frühere St. Laurenzikirche in Hohenelbe. Beschreibung und Geschichte derselben, so wie ihrer Umgebung, nebst der Baugeschichte der jetzigen Decanalkirche. Krkonošské muzeum Správy KRNAP Vrchlabí, sbírka rukopisů, sign. R 53(8), 83 s.

WOLF, V., 1967: Vymezení regionu Trutnovska do konce XIV. století a jeho otázky, Krkonoše – Podkrkonoší 3, 14–20.

WOLF, V., 1970: Vrchlabské probošství v dějinách kraje na nejhořejším Labi (příspěvek k církevním dějinám doby předhusitské), Krkonoše – Podkrkonoší 5, 18–27.

Metriky

0

Crossref logo

0


32

Views

0

PDF views