Náčrt stavebného vývoja gotických fáz dominikánskeho konventu v Košiciach

Roč.48,č.2(2023)

Abstrakt
This study attempts to classify the architectural data, obtained mainly from archaeological sources during the years of excavations in the area of the Dominican monastery in Košice, into a chronological scheme presented by the current state of knowledge. It is also a response to more recent trends concerning the dating of the Dominican church and examines the possible impact of these hypotheses on the evaluation of data from archaeological research into monastic architecture. The result is a proposed division of the building development of the Dominican monastery in Košice in the medieval period into three basic construction stages.

Klíčová slova:
Slovakia; Košice; Dominican monastery; building development; Middle Ages

Stránky:
553–572
Reference

BÉREŠ, J., 1999: Výskum v areáli dominikánskeho kláštora v Košiciach, AVANS 1997, 30, 31.

BÉREŠ, J.–ULIČNÝ, M., 1998: Výsledky archeologického výskumu v centre Košíc, SlArch XLVI, 333–351.

ČAPLOVIČ, D.–MAČALA, P., 1987: Zisťovací výskum v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Košiciach, AVANS 1986, 38.

ČAPLOVIČ, D.–MAČALA, P., 1988: Záchranný výskum v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Košiciach, AVANS 1987, 41, 42.

ČAPLOVIČ, D.–MAČALA, P., 1990: Záchranný výskum a prieskum v Mestskej pamiatkovej rezervácii Košice a v okolí, AVANS 1988, 51, 52.

ĎURIŠOVÁ, M.–ULIČNÝ, M., 2000: Predstihový záchranný výskum na Dominikánskom námestí v Košiciach, AVANS 1998, 51, 52.

GOJDIČ, I.–PAULUSOVÁ, S., 2010: Fragmenty stredovekých dominikánskych kláštorov v Banskej Štiavnici a Košiciach, Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 22, 295–305.

HUNČAGA, G. P., 2008: Historické štúdie k dejinám dominikánov. Bratislava.

MIKLÍKOVÁ, Z., 2009: Zvyšky zvierat z výskumu stredovekých kláštorov v Košiciach, AVANS 2007, 146–148.

PEŠKA, M., 2015: Dominikánský konvent sv. Michala v Brně na Rybném trhu. Historie a stavební vývoj do poloviny 17. století v kontextu střední Evropy. Disertační práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

NÁDASKÁ, K., 2011: Cirkevné dejiny Košíc v 13.–16. storočí s dôrazom na kult sv. Alžbety. Dizertačná práca, ulož. na FF UKO, Bratislava.

POMFYOVÁ, B., 2018: Stredoveká architektúra žobravých reholí na Slovensku – stav výskumu a problémové okruhy. In: Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku, 47–137. Bratislava.

POMFYOVÁ, B., 2022: Dominikánsky kostol v Košiciach – niekoľko poznámok k pretrvávajúcim dilemám, ARS 55, č. 2, 109–142. <a href=https://doi.org/10.31577/ars-2022-0008 target=_blank>https://doi.org/10.31577/ars-2022-0008</a>

RUSNÁK, R., 2009: Košice v stredoveku. Na podklade archeologických výskumov. Dizertačná práca, ulož. v AÚ SAV v Nitre.

RUSNÁK, R., 2013: Archeologické výskumy v historickom jadre Košíc, AVANS 2009, 198–200.

RUSNÁK, R., 2015: Archeologické výskumy AÚ SAV v historickom jadre Košíc, AVANS 2010, 197, 198.

RUSNÁK, R., 2015a: Nálezy stavebnej keramiky z výskumu gotickej fázy dominikánskeho kláštora v Košiciach, Forum Urbes Medii Aevi IX/2, 186–195.

RUSNÁK, R.–LUŠTÍKOVÁ, L., 2008: Výskum v Košiciach na Mäsiarskej 6, v areáli dominikánskeho kláštora, AVANS 2006, 135, 136.

RUSNÁK, R.–LUŠTÍKOVÁ, L., 2009: Pokračovanie výskumu v areáli dominikánskeho kláštora v Košiciach, AVANS 2007, 164, 165.

RUSNÁK, R.–VOLOVÁR, M., 2013: Zaznamenal Alexander Canoval v 17. storočí dispozíciu dominikánskeho kláštora v Košiciach?, Východoslovenský pravek X, 171–188.

RYBÁROVÁ, L., 2010: Z dejín rádu dominikánov v Uhorsku v stredovekom období so zreteľom na dejiny dominikánskeho kláštora v Košiciach. Rigorózna práca, ulož. na FF Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica.

ULIČNÝ, M., 2003: Veľká stredoveká kolonizácia a keramická produkcia na východnom Slovensku – Die mittelalterliche Kolonisation und die keramische Produktion in der Ostslowakei, AH 28, 611–620.

VOLOVÁR, M., 2017: Kostol košických dominikánov a jeho kameňosochársky program, PRP XXIV, 187–221.

WICK, V., 1932: Dáta k dejinám košických dominikánov. Košice.

Metriky

0

Crossref logo

0


18

Views

0

PDF (Slovenčina) views