Vodovod kamaldulského kláštora sv. Jozefa v Nitre na Zobore

Roč.48,č.2(2023)

Abstrakt
The Camaldolese Monastery of St. Joseph in Nitra (1693–1782) included a technical facility – a water conduit supplying numerous fountains, water and fish tanks, rooms in the main monstery building (refectory, kitchen, laundry, toilet) and other spaces in the monastery grounds (gardens, orchards). Information about the construction, course and form of the aqueduct from the preserved iconographic and historical sources is regularly supplemented by the results of archaeological excavations.

Klíčová slova:
Slovakia; Nitra; Camaldolese monastery; water supply; 18th century

Stránky:
573–586
Reference

BIELICHOVÁ, Z.–SAMUEL, M.–HENSEL, K., 2019: Ryby a pôst v Zoborskom kláštore pri Nitre vo svetle archeozoologických dokladov, ŠZ AÚ SAV 65, 133–178. <a href=https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.8 target=_blank>https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.8</a>

BRANECKÝ, J., 1945: Krátke dejiny zoborského kláštora a opátstva. Žilina.

HABOVŠTIAK, A., 1966: Záchranný výskum pri bývalom kláštore v Nitre na Zobore, ŠZ AÚ SAV 14, 227–233.

HABOVŠTIAK, A., 1971: Stredoveké nálezy a pozostatky kamenného vodovodu pri bývalom Zoborskom kláštore, ZbSNM LXV, História 11, 97–119.

HUNKA, J., 2011: Prírastky mincí v Archeologickom ústave v roku 2008, AVANS 2008, 110–111.

KOMPÁNEK, J., 1895: Nitra. Nástin dejepisný, miestopisný a vzdelanostný, Tovaryšstvo II, 54–114.

KRASKOVSKÁ, Ľ., 1942–1943: Archeologický výskum na Zobore pri Nitre, ZbSNM XXXVI–XXXVII, 217–227.

KUŠNIRÁKOVÁ, I., 2015: Otázka rušenia kláštorov v habsburskej monarchii a nemeckej ríši (paralely a rozdiely). In: Kováč, D., Slovenské dejiny v dejinách Európy. Vybrané kapitoly, 419–443. Bratislava.

KUŠNIRÁKOVÁ, I., 2016: História kultúrnej pamiatky – archívno-historický výskum. In: Bóna, M.–Kušniráková, I., Nitra – Zoborský kláštor. Doplnkový architektonicko-historický výskum Kostola sv. Jozefa. 2015–2016, 13–18. Nitra.

KUŠNIRÁKOVÁ, I., 2017: História kultúrnej pamiatky. In: Bóna, M., Nitra – Zoborský kláštor. Architektonicko-historický výskum oporného múru a Rákociho altánku 2017, ProMonument s. r. o., 10–11. Nitra.

LACKO, M., 1965: Camaldulese Heremits in Slovakia (Zobor, Červený kláštor), Slovak studies V, Historica 3, 99–204.

LINART, P., 2009: Vodovodní a odvodňovací systém břevnovského kláštera. Bakalářská práce, FF UK, Praha. Dostupné z: <a href=https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/29241/BPTX_2008_1_11260_KBAK000_50431_0_64323.pdf?sequence=1&isAllowed=y, target=_blank>https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/29241/BPTX_2008_1_11260_KBAK000_50431_0_64323.pdf?sequence=1&isAllowed=y,</a> cit. 24. 5. 2023.

LORENZ, H., 1991: Domenico Martinelli und die österreichische Barockarchitektur. Wien.

MULITZER, M., 2014: Monastion Coronense II. Die Architektur der Kamaldulenser-eremiten von Monte Corona in Europa. Salzburg.

SAMUEL, M., 2010: Najnovšie výsledky archeologických výskumov Zoborského kláštora v Nitre, Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 22, 276–287.

SAMUEL, M., 2011: Výskumy v areáli Zoborského kláštora, AVANS 2008, 236–239, 382–383.

SAMUEL, M., 2022: Architektúra mníšskych príbytkov kamaldulského kláštora sv. Jozefa v Nitre na Zobore. In: Pod stromom života. Zborník k 70. narodeninám Michala Slivku. Studia Archaeologica et Mediaevalia. Tomus XIII (Bača, M., ed.), 265–280. Bratislava.

SAMUEL, M.–ČURNÝ, M., 2010: Pottery from the cellar of a monastic dwelling at the Kamaldul monastery in Nitra-Zobor, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, 429–452.

SAMUEL, M.–HAVIAROVÁ, M.–HAVIAR, T., 2019: Kostol sv. Martina v Banke, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 21, 55–64.

VLČEK, P.–SOMMER, P.–FOLTÝN, D., 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.

ZEMENEOVÁ, V., 1998: Problémy mesta s pitnou vodou. In: Dejiny Nitry. Od najstarších čias po súčasnosť (Fusek, G.–Zemene, M., edd.), 297–298. Nitra.

ZEMENEOVÁ, V., 1998a: Oddychové miesta Nitranov. In: Dejiny Nitry. Od najstarších čias po súčasnosť (Fusek, G.–Zemene, M., edd.), 298–301. Nitra.

Metriky

0

Crossref logo

0


20

Views

0

PDF (Slovenčina) views