Zaniklá středověká vesnice Zábdiší na panství hradu Žebrák

Roč.48,č.2(2023)

Abstrakt
Příspěvek seznamuje s výsledky povrchového průzkumu a geodeticko-topografického zaměření zaniklé středověké vesnice Zábdiší (k. ú. Drozdov), která náležela roku 1336 k panství hradu Žebrák. Celkem bylo zjištěno a zdokumentováno 29 antropogenních tvarů reliéfu představujících relikty obytných a hospodářských staveb. Sídelní forma byla interpretována jako návesní s devíti až deseti usedlostmi. Nálezy pozdně středověké až raně novověké keramiky získané povrchovými sběry zpřesňují dobu založení a zániku vesnice v intervalu od konce 13. do počátku 16. století. Pozornost je věnována také širšímu zázemí vesnice (extravilán), kde pomocí dat leteckého laserového skenování (LiDAR) a pozemního ověření byly identifikovány pozůstatky plužin, úvozů a milířišť. Ves je studována v širším sídelním kontextu panství hradu Žebrák, přičemž byly nově upřesněny polohy dalších dvou zaniklých vsí.

Klíčová slova:
zaniklá středověká vesnice; geodeticko-topografický průzkum; sídelní forma; středověká keramika; panství hradu Žebrák

Stránky:
587–609
Reference

Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta 136-VI/20. Dostupné z: <a href=http://monasterium.net/mom/CZ-APH/AMK/136-VI%7C20/charter, target=_blank>http://monasterium.net/mom/CZ-APH/AMK/136-VI%7C20/charter,</a> cit. 12. 1. 2023.

CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. (Friedrich, G., ed.). Praha 1904–1907.

CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. (Friedrich, G., ed.). Praha 1912.

CDB V/2: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/2 (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Praha 1981.

České gubernium – guberniální listiny, sign. 2383. Národní archiv Praha. Dostupné z: <a href=https://www.monasterium.net/mom/CZ-NA/CGL/2383/charter, target=_blank>https://www.monasterium.net/mom/CZ-NA/CGL/2383/charter,</a> cit. 12. 1. 2023.

České gubernium – guberniální listiny, sign. 154. Národní archiv Praha. Dostupné z: <a href=https://www.monasterium.net/mom/CZ-NA/CGL/154/charter, target=_blank>https://www.monasterium.net/mom/CZ-NA/CGL/154/charter,</a> cit. 12. 1. 2023.

RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. (Emler, J., ed.). Praha 1882.

RBM III: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III. (Emler, J., ed.). Praha 1890.

RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV. (Emler, J., ed.). Praha 1892.

CHALUPA, A., 1064: Tereziánský katastr český. Sv. 1. Rustikál (kraje A–CH). Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra.

BELCREDI, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Brno.

BOBEK, P. a kol., 2021: Bobek, P.–Brejcha, R.–Dejmal, M.–Houška, J.–Johanis, H.–John, J.–Přibylová, M.–Sedláčková, L.–Suchánková, S.–Szabó, P.–Šimík, J., Uhlířství a jeho archeologické doklady – historicko-archeologický pohled na provozování řemesla, AT 32, 31–56.

CULEK, M., ed., 2005: Biogeografické členění České republiky. II. díl. Praha.

ČAPEK, L., 2011: Dvě zaniklé středověké vesnice ve Velechvínském polesí, okr. České Budějovice, AVJČ 24, 227–248.

ČAPEK, L.–JOHN, J.–STOLZ, D., 2013: Příspěvek leteckého laserového skenování k poznání dvou zaniklých středověkých vesnic mezi Líšnou a Točníkem. In: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny (Gojda, M.–John, J., edd.), 144–149. Plzeň.

DEMEK, J.–MACKOVČIN, P., edd., 2006: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. Brno.

DURDÍK, T., 1995: Encyklopedie českých hradů. Praha.

DURDÍK, T., 2009: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

DURDÍK, T.–FROLÍK, J., 1982: Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého šlechtického hradu – Burg Řebřík in der Gegend von Rokycany und ihre Stellung unter den Feudalburgen Böhmens, AH 7, 367–378.

DURDÍK, T.–HAZLBAUER, Z., 1996: Záchranný archeologický výzkum na prvním nádvoří hradu Točníka v roce 1993, CB 5, 255–278.

GOJDA, M.–JOHN, J., 2013: Projekt Potenciál archeologického výzkumu krajiny v ČR prostřednictvím dálkového laserového 3D snímkování, jeho cíle a dosažené výsledky. In: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny (Gojda, M.–John, J., edd.), 21–37. Plzeň.

CHALÁNEK, M., 2017: Zaniklá středověká vesnice Zábdiší u Točníku. Diplomová práce obhájená na Katedře archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni.

KLÁPŠTĚ, J.–SMETÁNKA, Z., 1981: Archeologické ověřování toponomastické lokalizace zaniklých středověkých vsí v okrese Beroun, Zpravodaj místopisné komise ČSAV 22, 26–29.

KLÍR, T., 2008: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 5. Praha.

KOČKA, V., 2009: Dějiny Rakovnicka. 2. vydání. Rakovník.

KOLBEK, J.–MORAVEC, J., edd., 1995: Map of Potential Natural Vegetation of the Biosphere Reserve Křivoklátsko – Mapa potenciální přirozené biosférické vegetace Křivoklátsko. Průhonice.

KOLBEK, J. a kol., ed., 2003: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha.

KRAUSOVÁ, A., 2009: Hrad Řebřík a jeho bezprostřední ekonomické zázemí. Nepublikovaná bakalářská práce na Katedře archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni.

KRAUSOVÁ, A., 2011: Hrad Řebřík na Zbirožsku, Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 23, 98–129.

KRIŠTUF, P., 2007: Průzkum Křivoklátské vrchoviny. Příspěvek vizuálního povrchového průzkumu k poznání novověké kulturní krajiny. In: Opomíjená archeologie 2005–2006 (Krištuf, P.–Šmejda, L.–Vařeka, P., edd.), 158–163. Plzeň.

KYPTA, J., 2007: Domy a usedlosti zaniklé středověké vsi Bystřece (Úvahy o výpovědních schopnostech nálezových situací a způsobu prezentace dokumentace), AR LIX, 592–624.

KYPTA, J., 2014: Das Lebensmilieu des hoch- und spätmittelalterlichen Dorfes als archäologisches Forschungsproblem, Praehistorica XXXI, 419–436.

MENCL, V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

MATOUŠEK, V.–BREJCHA, R., 2017: Milířiště – drobné památky na pálení dřevního uhlí v našich lesích. Tři příklady z Brdské oblasti, ZPP 77, 572–580.

MATOUŠEK, V.–WOITSCH, J., 2020: Historické uhlířské plošiny – právem či neprávem opomíjené památky? Zkušenosti ze studia novověkých plošin na Křivoklátsku, v Brdech a Radečské vrchovině, AT 31, 2–57.

MEVALDOVÁ, H., 2014: Roubené sýpky a špýchary na Berounsku a Hořovicku. In: Vesnická stavební kultura. Stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby//. Etnologické studie 18 (Malach, R.–Válka, M., edd.), 131–138. Brno.

MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P.–PREUSZ, M., 2020: Archeologie v Železných horách. Výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu v lesním prostředí. Plzeň.

NOVÁČEK, K., 1995: Zaniklé náhorní osídlení na Jinecku. K formám vrcholné středověké kolonizace brdského lesa, Podbrdsko 2, 7–37.

OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L., 1970: Zaniklá osada Lhota na rozhraní obce Chlustiny a Bavoryně, Onomastické práce III, 196–208.

OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L., 1977: Lokalizace zaniklé osady Zábdiší, Zpravodaj místopisné komise ČSAV 18, 72–76.

OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L., 1977a: Zaniklá osada Habersko (Habarště) v katastru obce Bzová (okr. Beroun), Zpravodaj místopisné komise ČSAV 18, 533–541.

OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L., 1979: Lokalizace zaniklé osady Bíleč (okr. Beroun) a výklad názvu, Zpravodaj místopisné komise ČSAV 20, 51–59.

PEŠTA, J., 2000: Několik poznámek ke studiu půdorysné struktury venkovských sídel na území Čech, PRP II, 153–168.

PEŠTA, J., 2003: Encyklopedie českých vesnic. Díl I. Střední Čechy a Praha. Praha.

PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny 4. S–Z. Praha.

RAZÍM, V., ed., 2010: Přemyslovské Křivoklátsko. 900 let hradu Křivoklátu. Praha.

REICHERTOVÁ, K., 1985: Proboštství ostrovského kláštera na vrchu Velízu, PA LXXVI, 168–183.

ROUBÍK, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

SEDLÁČEK, A., 1995: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl VI. Podbrdsko.

SEDLÁČEK, A., 1998: Místopisný slovník historický Království českého. Praha.

SMETÁNKA, Z., 1964: Keramika z hradu Točník, AR XVI, 290–292.

SMETÁNKA, Z., 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.

SMETÁNKA, Z.–KLÁPŠTĚ, J.–RICHTEROVÁ, J., 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklé středověké vsi Ostrov (k. o. Jedomělice), AR XXXI, 420–430.

SMETÁNKA, Z.–ŠKABRADA, J.–KRAJÍC, R., 1988: Příspěvek ke kritice vypovídací hodnoty geodeticko-topografického průzkumu. In: Rodná země. Sborník z 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Nekudy, CSc., 81–98. Brno.

STOLZ, D., 1998: Povrchové sběry na Hořovicku v letech 1990–2001 a starší neevidované akce a nálezy, Výzkumy v Čechách 2001, 327–407.

STOLZ, D., 2005: Hořovicko v raném středověku. In: Archeologie doby hradištní v Čechách (Metlička, M., ed.), 180–202. Plzeň.

ŠKABRADA, J., 1978: Sýpky domů v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu jihočeské oblasti ("Šíje" vesnických sýpek a středověkých zemnic) – Speicher der Häuser in Pfaffenschlag im Lichte der Dorfhausstruktur des südböhmischen Gebietes ("Hals" der Dorfspeicher und mittelalterlicher Halbgrubenhäuser), AH 3, 355–369.

ŠVORC, L.–PETŘÍČEK, P., 2010: Křivoklátsko. Praha.

ŠULISTA, V.–PREUSZ, M., 2022: Zaniklá ves Březová Lhota u Berouna – The deserted village of Březová Lhota near Beroun, AH 47, 247–262.

TOMÁŠEK, M., 1995: Atlas půd České republiky. Praha.

VÁLKA, M., 2014: Špýcharový dům a řešení problematiky v české etnologii. In: Vesnická stavební kultura. Stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Etnologické studie 18 (Malach, R.–Válka, M., edd.), 100–107. Praha.

VAŘEKA, P., 1996: Záchranný archeologický výzkum na hradě Točníku (okr. Beroun) v roce 1991, CB 5, 299–300.

VAŘEKA, P., 1997: Archeologický výzkum v Žebráku (okr. Beroun). In: Podbrdsko 4: sborník Státního okresního archivu v Příbrami. Příbram: Okresní úřad v Příbrami, 7–31.

VAŘEKA, P., 1998: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách, AR L, 123–137.

VAŘEKA, P., 2010: Zaniklá středověká a raně novověká vesnice Vojkov na Černokostelecku: nedestruktivní výzkum, Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 4, 147–181.

VAŘEKA, P., 2014: Zaniklá středověká a časně novověká ves Rovný na Zbirožsku (okr. Rokycany), AZČ 7, 131–143.

VAŘEKA, P., 2016: Zaniklá středověká a časně novověká vesnice Bukov na Zbirožsku (okr. Rokycany), AZČ 10, 156–167.

VAŘEKA, P. a kol., 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I. Plzeň.

VAŘEKA, P. a kol., 2008: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II. Plzeň.

VAŘEKA, P. a kol., 2008a: Vařeka, P.–Holata, L.–Přerostová, H.–Švejnoha, J., Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj) – Untergegangene mittelalterliche Dörfer in der Gegend um Blovice (Pilsener Land), AH 33, 85–100.

VAŘEKA, P. a kol., 2011: Vařeka, P.–Holata L.–Rožmberský, P.–Schejbalová, Z., Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí – Die Besiedelung der Region Rokycany im Mittelalter und die Problematik von Dorfwüstungen, AH 36, 319–342.

VÁVRA, I., 1973: Řezenská a Norimberská cesta, HG 11, 31–100.

ZAKŠEK, K.–OŠTIR, K.–KOKALJ, Ž., 2011: Sky-View Factor as a Relief Visualization Technique, Remote Sensing 3, č. 2, 398–415. <a href=https://doi.org/10.3390/rs3020398 target=_blank>https://doi.org/10.3390/rs3020398</a>

ZÁRUBA, F., 2014: Hrady Václava IV. Od nedobytného útočiště k pohodlné rezidenci. Praha.

ZÍKOVÁ, M., 2005: Křivoklátsko. Praha.

ŽÁK, K. a kol., 2016: Žák, K.–Majer, M.–Hůla, P.–Cílek, V., Křivoklátsko. Příběh královského hvozdu. Praha.

ŽEGKLITZ, J., 2007: Renaissance glasswork in Broumy – Renesanční sklárna v Broumech, Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 146–180.

Metriky

0

Crossref logo

0


81

Views

0

PDF views