O časopisu

ISSN 1213-2144 (print), ISSN 2336-4394 (online)

Evidenční číslo MK ČR: E 18707

Zaměření časopisu

Bohemica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní příspěvky z oblasti literárněvědné bohemistiky. V jejím rámci se zaměřuje se na široké spektrum témat z oblasti literární teorie, historie a kritiky, dále komparatistiky, didaktiky, kulturních a adaptačních studií apod.                   
Časopis uveřejňuje recenzované studie, dále rozhovory, recenze odborných publikací, zprávy ze života oboru i Ústavu české literatury.

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav české literatury Filozofické fakulty MU). Vychází od r. 2009 dvakrát ročně.

Indexace v databázích

Časopis je indexovaný v mezinárodních databázích SCOPUS, ERIH+ a CEEOL.

Harmonogram vydávání

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické podobě.  První číslo vychází k 31. 6. daného roku, druhé číslo vychází k 31. 12. daného roku.

Digitální zpřístupnění a archivace

Plné texty článků jsou zpřístupněny v režimu open access prostřednictvím Digitální knihovny FF MU, která je primárním zdrojem i úložištěm odborných prací FF MU. Z webových stránek časopisů na tyto plné texty uložené v Digitální knihovně FF MU odkazujeme. Webové stránky časopisu slouží jako prezentační a komunikační platforma zpřístupňující veškeré informace o časopisu.

Tato skutečnost vychází ze strategického rozhodnutí FF MU a mnohaleté osvědčené praxe zpřístupňování a archivování zaměstnaneckých a smluvních děl vydaných FF MU. Tímto způsobem je možné zajistit kvalitně a efektivně jednotné zpracování metadat i dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů (LTP) a uživatelům vyhledávání napříč všemi texty. 

Copyright na všechny uveřejněné příspěvky zůstává autorům těchto příspěvků.

Licenční podmínky

Zasláním příspěvku (dále jen „Dílo“) časopisu Bohemica litteraria (https://journals.phil.muni.cz/bohemica-litteraria) (dále jen „Časopis“) pro posouzení k publikaci autor poskytuje Masarykově univerzitě (dále jen „MUNI“) licenci k Dílu za dále stanovených podmínek:

1. Prohlášení autora

1.1 Autor prohlašuje, že Dílo je prosté autorskoprávních nebo jiných právních vad, nebylo doposud nikde publikováno, ani souběžně jinde k publikaci nabídnuto, s výjimkou platforem standardní vědecké předpublikační komunikace (např. SSRN, ResearchGate, Academia).

1.2 Autor prohlašuje, že je skutečným autorem, popř. spoluautorem Díla a jeho volnost poskytovat licenci není nikterak omezena ani vyloučena, tj. autor je oprávněn s Dílem nakládat, neboť zejména:

  1. Dílo nepodléhá režimu zaměstnaneckého díla, kde zaměstnanec není oprávněn vykonávat práva k Dílu,
  2. užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno podmínkami poskytnuté grantové či jiné finanční podpory (např. GAČR, TAČR),
  3. užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno právy třetích osob (např. autorská práva, právo na ochranu osobních údajů),
  4. Dílo není dílem spoluautorským, kde by ostatní spoluautoři nesouhlasili s poskytnutím licence.

1.3 V případě spoluautorského Díla autor prohlašuje, že ostatní spoluautory informoval o těchto licenčních podmínkách a že je jejich jménem oprávněn udělit MUNI licenci za těchto licenčních podmínek.

1.4 Autor souhlasí s tím, že v případě přijetí Díla k publikaci bude jeho jménem k Dílu podáván návrh na uzavření licenční smlouvy směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně známé licenční podmínky Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International (dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/); k dílům či prvkům (např. obrazová či fotografická dokumentace), které autor v Díle užil na základě smluvní licence s třetí stranou, tento návrh na uzavření licenční smlouvy podáván nebude.

1.5 Pro případ, že se kterékoli z prohlášení autora ukáže být nepravdivé, je si autor vědom toho, že odpovídá za vzniklou újmu, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména Časopisu nebo MUNI.

2. Poskytnutí licence

2.1 Autor poskytuje MUNI nevýlučnou a nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití Díla (zejména k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně, v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky bez ohledu na podobu či způsob vyjádření (včetně elektronické formy).

2.2 Licence se uděluje jako územně a množstevně neomezená.

2.3 Licence se uděluje bezúplatně.

2.4 Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k Dílu.

2.5 MUNI může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě či osobám, a to zcela nebo zčásti na základě podlicenční smlouvy, a to úplatně či bezúplatně.

2.6 Poskytnutím licence autor souhlasí se zařazením Díla do vědeckých a bibliografických databází (např. EBSCO, CEEOL), jakož i informačních systémů pro poskytování informačních služeb, v nichž je Časopis aktuálně veden, jakož i těch, do nichž bude v budoucnu zařazen.

2.7 MUNI není povinna poskytnutou licenci využít.

3. Další užití Díla

3.1 Vzhledem k poskytnuté nevýlučné a nevýhradní licenci k Dílu je autor oprávněn Dílo dále užít. Pro účely takového dalšího užití se však autor zavazuje uvádět Časopis jako zdroj publikace Díla.

3.2 V případě zpřístupnění Díla na platformách standardní vědecké předpublikační komunikace ve smyslu čl. 1.1 se autor zavazuje uvést dodatečně Časopis jako zdroj publikace Díla, a to bez zbytečného odkladu.

3.3 Dalším užitím Díla nesmí být negativně dotčeno dobré jméno MUNI nebo Časopisu.

4. Ostatní

4.1 Právní vztahy vzniklé na základě licence se řídí právním řádem České republiky; jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s licencí budou rozhodovat soudy České republiky.

4.2 V případě odmítnutí Díla k publikaci v Časopise bude poskytnutá licence okamžikem takového odmítnutí omezena jen na nezbytný rozsah pro užití Díla v rámci souvisejících redakčních činností (např. recenzní řízení a archivace).

Prohlášení o otevřeném přístupu

Časopis se hlásí k politice Open Access a zveřejňuje příspěvky za podmínek stanovených v licenčních podmínkách Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní (plný text dostupný na: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode (dále jen "CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní").

1. Informace o CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní jsou veřejně dostupné licenční podmínky, které stanovují podmínky, za kterých lze dílo užít. Tyto podmínky je nutno respektovat – v případě jejich nedodržení se jedná o zásah do autorského práva. CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní tak uživateli stanovují určitá oprávnění a stanovují určité povinnosti.

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní opravňují uživatele dílo „sdílet“, tzn. rozmnožovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti online. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník).

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní stanovují povinnosti uživatele uvádět původ díla (tj. název, autora, zdroj a odkaz na licenci) a neužívat dílo či jeho část komerčně ani dílo nebo jeho část zpracovávat. Dílo nebo jeho část proto nelze modifikovat (pozměňovat či doplňovat), ani zpracovat s jiným předmětem ochrany (kreativně modifikovat, upravovat a vytvářet z něj nová díla). Na dílech zpřístupňovaných pod licenčními podmínkami CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní nemohou osoby odlišné od nositele práv vydělávat, neboť při sdílení předmětu ochrany nesmí plynout žádný finanční zisk.

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní nijak neomezují zákonné licence, zejména ne tu citační. Citováním části z díla zpřístupněného pod těmito licenčními podmínkami nevzniká citujícímu povinnost zpřístupnit dílo, v němž byla citace použita, za stejných licenčních podmínek.

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní se vztahují výlučně na licencované dílo. Je možné, že určité části obsahu jsou užity na základě zákonných licencí nebo licencí s třetími stranami. Tyto části pak nelze užít za podmínek CC BY‑NC-ND 4.0 Mezinárodní.

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní nevylučují autorskoprávní ochranu, nároky z ní plynoucí či realizaci osobnostních a majetkových práv autora díla.

2. Praktické důsledky

Zpřístupnění díla pod veřejnými licenčními podmínkami CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní má mj. tyto autorskoprávní důsledky:

Historie časopisu 

Bohemica litteraria je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada literárněvědná bohemistická (V) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series bohemica litteraria (V), který vycházel v letech 1998–2008 (od r. 1999 již se souběžným názvem Bohemica litteraria) a navazoval na předchozí Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada literárněvědná (D) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series scientiae litterarum, ISSN 0231-7818, který vycházel v letech 1954–1997. 

Časopis je úzce spjatý s literárněvědnou bohemistikou vyučovanou na Filozofické fakultě MU / UJEP, k jejímž zakladatelským osobnostem patřil např. významný literární historik prof. Arne Novák. V současné době také redakce časopisu spolupracuje s předními zahraničními literárněvědnými pracovišti (Faculté de Philosophie et Letters, l‘Université Libre de Bruxelles, Institut für Slawistik, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald aj.).