Publikační etika

Povinnosti autorů

Texty všech autorů studií podléhají recenznímu řízení. Na základě připomínek recenzentů jsou pak autoři povinni provést doporučené úpravy textů. Ve sporných případech se mohou obrátit s konkrétními podněty na redaktory časopisu, případně text nepublikovat. Poskytnutím příspěvku se zavazují, že jeho hlavní téma nebylo (nebude) publikováno opakovaně, že text obsahuje pravdivé a původní poznatky, že autor se nedopouští plagiátorství. Autoři jsou povinni zachovávat doporučenou formální úpravu textu (včetně abstraktu, klíčových slov a afiliace) a doporučenou citační normu. Pokud text tyto náležitosti nesplňuje, jsou povinni jej na vyžádání redaktorů upravit. Autoři rukopisů nemohou vůči redakci vystupovat anonymně, spolu s rukopisem svého textu pro Bohemica litteraria dávají k dispozici i svou plnou adresu a e-mailovou adresu.

Povinnosti redaktorů

Redaktoři odpovídají za odbornou úroveň časopisu, dbají, aby příspěvky byly obsahově v souladu s odborným zaměřením časopisu. Zachovávají objektivní a rovný přístup ke všem předloženým textům a mají přitom na zřeteli, aby nedošlo ke střetu zájmů. V recenzním řízení garantují oboustrannou anonymitu autorů a recenzentů. S výsledky recenzního řízení autory seznamují v nejkratším možném termínu. Případná odvolání autorů proti recenzním posudkům řeší ve spolupráci s redakčním kruhem a radou. Posuzují vhodnost termínů publikování jednotlivých textů a mají právo s konečnou platností rozhodnout o jejich přijetí nebo odmítnutí.

Povinnosti recenzentů

Recenzenti jsou povinni předložené texty posoudit objektivně a informace uvedené v recenzovaném příspěvku nesmí zneužít pro osobní nebo jiné účely, stejně tak jsou povinni v recenzním posudku uvést všechny zjištěné nedostatky posuzované práce. Pokud shledají, že recenzní řízení je ohroženo střetem zájmů, mají právo posouzení odmítnout. Střet zájmů může nastat, pokud z posouzení může pro recenzenta plynout profesionální či osobní prospěch nebo v případě, že existuje zásadní názorový rozdíl na téma příspěvku. Podobně je tomu v situaci, kdy recenzent v uplynulých pěti letech spolupracoval na daném projektu s autorem nebo kdy mezi oběma existuje blízký profesionální či osobní vztah (obojí za předpokladu, že navzdory oboustrannému dodržení anonymity ze strany redakce došlo k jejímu porušení.).  Tyto možné případy střetu zájmů by měl recenzent zvážit a upozornit redakci.

Povinnosti redakčního kruhu a redakční rady

Členové redakčního kruhu i širší redakční rady dbají, aby výše uvedená pravidla redakční práce byla dodržována, aby se zkvalitňovala obsahová i formální stránka časopisu a přitom byla zachována názorová pluralita a svoboda projevu.