Bohemikální grafický jednolist o sv. Ivanu (1688) : výjimka potvrzující pravidlo?

Roč.26,č.1(2023)

Abstrakt
Tématem příspěvku je tištěný grafický jednolist se svatoivanskou tematikou, vydaný v Praze roku 1688, jehož význam spočívá mj. v tom, že je (zatím) jedním z nemnoha dokladů produkce typograficky, výtvarně i literárně ambiciózních grafických jednolistů v Čechách druhé poloviny 17. století nejen v latině, ale též ve vernakulárním jazyce. Svatoivanský grafický jednolist z roku 1688 se přitom svým vznikem váže k benediktinskému klášteru svatého Jana pod Skalou, jehož kostel byl svatoivanským poutním místem, neboť zřejmou funkcí tohoto jednolistu bylo spoluutvářet mnohočetnou identitu svatojanské benediktinské komunity. Grafický jednolist z r. 1688 tak byl nejspíše distribuován jako dárek se zřejmým cílem vytvářet a upevňovat sociální vazby svatojanské benediktinské komunity. Použití vernakulárního jazyka a žánrů typických pro poutní knihy pak naznačuje, že navzdory svým grafickým a literárním ambicím nebyl určen výhradně společenským a intelektuálním elitám, ale byl koncipován tak, aby nabízel více úrovní recepce pro různé typy čtenářů. Jeho četné intertextové vazby k tištěné svatoivanské poutní knížce z konce 17. století v její verzi české (Sláva skrytá) i německé (Verborgene Ehr) nadto ukazují, jak prostupná zřejmě byla v té době hranice mezi grafickými jednolisty a drobnými knižními tisky.

Klíčová slova:
grafický jednolist; hagiografie; legenda; poutní kniha; svatý Ivan; Svatý Jan pod Skalou; monastická literatura; česká literatura; 17. století

Stránky:
9–28
Reference

AUPONĚŠICKÝ, Gunther. 1691. Die verborgene Ehr in der Höle Sancti JOANNIS […] (Praha: Jiří Laboun); BCBT38969

[BRIDELIUS, Fridericus]. 1656. Vita sancti Ivani primi in Regno Boëmiae eremitae […] (Praha: Ludmila Sedlčanská); BCBT42365

1716–1733. Die Verborgene Ehr in der Höle S. JOANNIS […] (Praha: Jáchym Kamenický); Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad, R – R. II. bbb. 13, adl. 3; R – Z. II. a. 18, adl. 4; R – Z. II. a. 20, adl. 4 (BCBT does not register)

1731. Die Verborgene Ehr in der Höle S. JOANNIS […] (Praha: Jáchym Kamenický); Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad, R – R. II. bbb. 14, adl. 1; R – Z. II. a. 19, adl. 3; R – III. A. 4080,6 (BCBT does not register)

1733. Die verborgene Ehr In der Höhle S. JOANNIS […] (Praha: Jáchym Kamenický); BCBT11189

1740. Die Verborgene Ehr In der Höle S. JOANNIS […] (Praha: Jan Norbert Fický); BCBT12722

1759–1799. Die verborgene Ehr, in der Höhle S. JOANNIS […] (Praha: František Jeřábek); BCBT1272

1747–1762. Gebeth zum Heil[igen] Ivano Einsiedler, und Patron des Königreichs Böheim (Praha: Ignác Průša); Strahov Library, Praha, GS 11650 (BCBT does not register)

1762–1789. Gebeth zum H. Ivanus Einsielder, un[d] Patron des Königreichs Böheim (Praha: Johanna Průšová); Strahov Library, Praha, GS 807 (BCBT does not register)

[1795]. Leben des H. Ivani. Život sv. Ivana (s. l.: s. t.); K04744

1688. Letanye o sv. Ivanu poustevníku a patronu českýmu ve všelikých potřebách (Praha: Jiří Laboun); K18439

1768. Modlitba k sv. Ivanu poustevníku a patronu českýmu […] (Praha: Johanna Průšová); K05693

1716–1733. Sláva skrytá v jeskyni Svatojanské […] (Praha: Jáchym Kamenický); K15490

1763–1789. Sláva skrytá v jeskyni Svatojanské […] (Praha: Johana Průšová); K15489

1797. Sláva skrytá v jeskyni Svatojanské […] (Praha: František Václav Jeřábek); K15491

BANGERTER-SCHMID, Eva‑Maria. 1986. Erbauliche illustrierte Flugblätter aus den Jahren 1570–1670 (Frankfurt am Main: P. Lang)

BARTLOVÁ, Milena. 2012. Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou (Praha: Argo)

BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina – HLAVÁČKOVÁ, Jarmila – KUCHAŘOVÁ, Hedvika (eds.). 2020. Knihovna jezuitské koleje v Telči (Praha: Historický ústav AV ČR – Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR – Národní památkový ústav)

BOHÁČ, Zdeněk. 1999. Ostrov. Tisíciletá historie zmařeného kláštera (Jílové u Prahy: Regionální muzeum)

BOHATCOVÁ, Mirjam. 1978. "Tschechische Einblattdrucke des 15. bis 18. Jhs.", Gutenberg-Jahrbuch, pp. 246–252

BOLDAN, Kamil. 2017. "Tiskař a odpustkář. Nález neznámého tisku prvního českého impresora", Sborník archivních prací 67, no. 2, pp. 472–517

COUPE, William A. 1966. The German Illustrated Broadsheet in the 17th Century (Baden-Baden: Librarie Heit)

ČAPSKÁ, Veronika. 2011. Představy společenství a strategie sebeprezentace. Řád servitů v habsburské monarchii (1613–1780). (Praha: Scriptorium)

FECHTNEROVÁ, Anna. 1984. Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. IV (Praha: Státní knihovna ČSR)

FUMERTON, Patricia – KOSEK, Pavel – HANZELKOVÁ, Marie (eds.). 2022. Czech Broadside Ballads as Multimedia Text, Art, Song, and Popular Culture, c. 1600–1900 (Amsterdam: Amsterdam University Press)

GERKEN, Claudia. 2015. Entstehung und Funktion von Heiligenbildern im nachtridentinischen Italien (1588–1622) (Petersberg: M. Imhof)

GRÜNWALD, Michael. 2011. "Gründungslegenden und Stiftspropaganda. Das Göttweiger Altmanni-Thesenblatt von 1691", in HERZOG, Markwart – WEIGEL, Huberta (eds.): Mitteleuropäische Klöster der Barockzeit. Vergegenwärtigung monastischer Vergangenheit im Wort und Bild (Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft), pp. 110–135

HARMS, Wolfgang – PAAS, John Roger – SCHILLING, Michael – WANG, Andreas (eds.). 1983. Illustrierte Flugblätter des Barock. Eine Auswahl (Tübingen: M. Niemeyer)

HARMS, Wolfgang – SCHILLING, Michael – JUERGENS, Albrecht – TIMMERMANN, Waltraud (eds.). 1989. Die Sammlung der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel III. Theologica. Quodlibetica (Tübingen: M. Niemeyer)

IVÁNEK, Jakub. 2021. "České kramářské tisky – pokus o definici a typologii", Acta Musei nationalis Pragae – Historia litterarum 66, no. 3–4, pp. 43–57

JOUZOVÁ, Miroslava – JOUZA, Ladislav. 2009. "Adolf Vratislav ze Šternberka jako stavebník pražského paláce na Malé Straně a barokního areálu v Zásmukách", in FEJTOVÁ, Olga – LEDVINKA, Václav – PEŠEK, Jiří (eds.): Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby (Praha: Scriptorium), pp. 193–217

KEMP, Cornelia. 1985. "Erbauung und Belehrung im geistlichen Flugblatt", in BRÜCKNER, Wolfgang, et al. (eds.): Literatur und Volk im 17. Jahrhundert. Probleme populärer Kultur in Deutschland (Wiesbaden: Harrassowitz), pp. 627–647

KOŘÁN, Ivo. 1987. "Legenda a kult sv. Ivana", Umění 35, no. 3, pp. 219–239

KOTRBA, Viktor L. 1944. Svatý Jan pod Skalou. Bývalý klášter benediktinů s jeskyní sv. Ivana, prvního poustevníka v Čechách (Praha: Vyšehrad)

KUNZLE, David. 1973. The Early Comic Strip. Narrative Strips and Picture Stories in the European Broadsheet from c. 1450 to 1825 (Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press)

LEŠOVSKÝ, Dalibor. 2009. "Grafická tvorba Johanna Ongherse", in VOLRÁBOVÁ, Alena (ed.): Ars linearis. Stará grafika a kresba Čech, Německa a Slezska v evropských souvislostech (Praha: Národní galerie), pp. 84–93

MALURA, Jan. 2022. "The Origins of Czech Broadside Ballads in Sixteenth-Century News Leaflets", in FUMERTON, Patricia – KOSEK, Pavel – HANZELKOVÁ, Marie (eds.): Czech Broadside Ballads as Text, Art, and Song in Popular Culture, ca. 1600–1900 (Amsterdam: Amsterdam University Press), pp. 93–113

MÁDL, Martin – HEISSLEROVÁ, Radka – ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela – VÁCHA, Štěpán, et al. 2016. Barokní nástěnná malba v Českých zemích. Benediktini I, II (Praha: Academia)

PETTEGREE, Andrew. 2017. "Broadsheets: Single-Sheet Publishing in the First Age of Print. Typology and Typography", in idem (ed.): Broadsheets: Single-Sheet Publishing in the First Age of Print (Leiden: Brill), pp. 3–32

ROYT, Jan. 2011. Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století (Praha: Karolinum)

ROYT, Jan. 2013. "Kult a ikonografie světců uctívaných v benediktinských klášterech v Čechách", in JAROŠOVÁ, Markéta – LOMIČKOVÁ, Radka (eds.): Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu (Praha: Katolická teologická fakulta UK), pp. 41–89

ŠKARPOVÁ, Marie. 2021. "Benediktinský klášter sv. Jana pod Skalou a ivanské legendy jezuity Bridela. Malá sonda do praxí textové produkce 17. století", Slovo a smysl 18, no. 36, pp. 13–42

ŠKARPOVÁ, Marie. 2023. "Bridelova Vita Sancti Ivani a svatoivanský grafický jednolist. Zpráva téměř nálezová", Česká literatura 71 (in print)

TADRA, Ferdinand. 1906. "Paměti kláštera Ostrovského i Sv. Jana pod Skalou", Věstník České akademie 15, pp. 423–431

VÁCHA, Štěpán. 2016. "'Ars benedictina'. Benediktinský řád jako patron barokního umění v českých zemích", in MÁDL, Martin – HEISSLEROVÁ, Radka – ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela – VÁCHA, Štěpán, et al.: Barokní nástěnná malba v Českých zemích. Benediktini I, II (Praha: Academia), pp. 25–72

VILÍMKOVÁ, Milada – PREISS, Pavel. 1989. Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově (Praha: Vyšehrad)

VOIT, Petr. 2008. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. I–II (Praha: Libri – Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

ZELENKOVÁ, Petra. 2011a. A Hidden Face of the Baroque. 17th-century Prints in the Czech Lands (Praha: Národní galerie)

ZELENKOVÁ, Petra. 2011b. Martin Antonín Lublinský jako inventor grafických listů. Pohled do středoevropské barokní grafiky druhé poloviny 17. století (Praha: Národní galerie)

ZELENKOVÁ, Petra. 2020. Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR (Praha: Národní knihovna ČR)

GRAF, Klaus. 364 frühneuzeitliche Thesenblätter der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg [online]. URL: http://digital.bibbvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid= 16865564 [Accessed February 20, 2023]

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 [online], Praha: Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic. URL: http://clavius.lib.cas.cz/katalog/ [Accessed February 20, 2023]

KPS – Knihopis Database [online], Praha: National Library of the Czech Republic. URL: http://www.knihopis.cz/knihopis-eng.html [Accessed February 20, 2023]

Metriky

14

Views

0

PDF (English) views