Znojemské kramářské tisky s fingovaným impresem a nástroje pro jejich identifikaci

Roč.26,č.1(2023)

Abstrakt
U českých kramářských tisků se lze v 1. polovině 19. století relativně často setkat s fenoménem fingovaných impres. V takových případech se v impresu uvádí jiné místo tisku, než odpovídalo realitě. Nekritické přebírání údajů o místě tisku může v následných analýzách ovšem vést ke zcela mylným závěrům. Cílem studie je na příkladu znojemské produkce poukázat na způsoby, jak kramářské tisky s fingovaným impresem identifikovat. Problém je nastíněn pomocí analýzy konkrétních modelových kramářských tisků, na jejichž příkladě jsou demonstrovány nástroje, které je možné k identifikaci použít. Jako hlavní nástroj identifikace těchto tisků se ukázala komparace užitých dřevořezů. Studie také ukazuje, že znojemská tiskárna produkovala ve 40. letech 19. století za působení Martina Hoffmana velké množství kramářských tisků s fingovaným impresem. Uvedené závěry významně problematizují budoucí zhodnocení produkce kramářských tisků v jednotlivých tiskárnách na českém území.

Klíčová slova:
kramářský tisk; kramářská píseň; fingované impresum; Znojmo; Martin Hoffmann; sbírka Jaroslava Vobra

Stránky:
29–46
Reference

Collection of chapbooks, MZK. Register of deaths of parish St. Crosses in Znojmo (1853–1889). MZA, fond E67 Sbírka matrik, no. 14986

Collection of chapbooks, MZK. 1711. Píseň o umučení Páně. Znojmo: Jan Václav Svoboda, KNM, sign. KP Špal. 130/17

ČERNÝ, Josef. 1998. "Znojemské kalendáře dvou století (Soupis kalendářů vydávaných ve Znojmě 1711–1900)", in Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 1997 (Znojmo: Státní okresní archiv ve Znojmě), pp. 22–54

ČERNÝ, Josef. 1999. "Česká zábavná próza z Hofmannovy a Lenkovy tiskárny ve Znojmě do r. 1900", in Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 1998 (Znojmo: Státní okresní archiv ve Znojmě), pp. 30–36

ČERNÝ, Josef. 2000. "Německy tištěná populární próza ze znojemských tiskáren v 19. století", in Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 1999 (Znojmo: Státní okresní archiv ve Znojmě), pp. 59–71

DROZDA, Martin. 2022a. "Fingovaná impresa", in DUFKA, Jiří (ed.): Kramářské písňové tisky (Brno: Moravská zemská knihovna), pp. 150–159

DROZDA, Martin. 2022b. "Chrudimské kramářské tisky s fingovaným impresem", Knihy a dějiny 29, no. 1–2, pp. 137–158

DROZDA, Martin. 2022c. "Dřevořez", in DUFKA, Jiří (ed.): Kramářské písňové tisky (Brno: Moravská zemská knihovna), pp. 100–114

DUFKA, Jiří. 2019. "Zrod venkovské tiskárny. Znojemská dílna v letech 1703–1742", Knihy a dějiny 26, no. 1–2, pp. 52–106

GLOMBOVÁ, Hana (ed.). 2020. Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou. Katalog k výstavě (Brno: Moravské zemské muzeum)

HOLUBOVÁ, Markéta. 2012. Katalog kramářských tisků II. Biblická a křesťanská ikonografie (Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky)

CHYBA, Karel. 1966–1984. Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860 (Praha: Památník národního písemnictví)

KNEIDL, Pravoslav. 1983. Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček (Praha: Odeon)

PETRTYL, Josef. 1947. "K funkci obrázků kramářských tisků. Pomůcka při jejich bibliografii", Český lid 34, no. 4, pp. 75–77

PETRTYL, Josef. 1956. "O výrobních otázkách špalíčkových tisků", Československá ethnografie 4, no. 3, pp. 252–266

PETRTYL, Josef. 1963. "Obrázkový štoček jako prostředek při srovnání kramářských tisků", in DVOŘÁK, Jaromír – KVAPIL, Josef Š. (eds.): Václavkova Olomouc 1961 (Praha: Státní pedagogické nakladatelství), pp. 366–368

SCHEYBAL, Josef V. 1990. Senzace pěti století v kramářské písni (Hradec Králové: Kruh)

SMETANA, Rudolf – VÁCLAVEK, Bedřich. 1949. České písně kramářské (Praha: Svoboda)

VOBR, Jaroslav. 1968. "Kramářská píseň o pádu stonařovského meteoritu roku 1808", in Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských 5 (Jihlava: Muzeum Vysočiny, Státní okresní archiv Jihlava), pp. 85–87

VOBR, Jaroslav. 1970. Jihlavské tisky českých kramářských písní, Master's thesis, Charles University

VOBR, Jaroslav. 1988. "Další kramářské písně o stonařovském meteoritu", in Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských 6, (Jihlava: Muzeum Vysočiny, Státní okresní archiv Jihlava), pp. 235–240

VRBKA, Anton. 1924. "Die Buchdruckerkunst in Znaim", in Znaimer Wochenblatt – Jubiläums-Ausgabe 1849–1924, 21. 9. 1924, pp. 2–8

WÖGERBAUER, Michael et al. 2015. V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Svazek I. 1749–1938 (Praha: Academia; Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Metriky

7

Views

0

PDF (English) views