Patisk spisovatele se zapovídá : příspěvek k autorství textů poutních kramářských tisků 19. století věnovaných Panně Marii Svatohorské

Roč.26,č.1(2023)

Abstrakt
V široké škále tištěné knižní produkce s náboženskou tematikou zaujímaly významnou roli poutní tisky, jejichž hlavním posláním bylo zvýšení prestiže a slávy poutních míst a posílení propagace poutních kultů mezi věřícími. Specifickou úlohu sehrávaly poutní kramářské tisky, které jako dobové medium oslovovaly především nižší vrstvy obyvatelstva. V předložené studii se pokusíme analyzovat výsledky výzkumu týkajícího se otázky motivace, sociálního původu tvůrců a způsobu tvorby textů poutních kramářských tisků v 19. století, tedy zaměřeného na problematiku, která stála dosud mimo odborný zájem. Základem rozboru se staly poutní kramářské tisky, které se věnovaly Panně Marii Svatohorské, jednomu z nejuctívanějších poutních kultů v českých zemích.

Klíčová slova:
poutní kramářské písně; poutní kramářské tisky; poutní místa; Panna Marie; Svatá Hora; Příbram; autoři 19. století

Stránky:
47–66
Reference

NA, Praha. Fond redemptoristé, Svatá Hora, sign. H 7, Kniha pro zápisy cizích celebrantů, 1776–1835, inv. č. 53, (without folio numbering)

NA, Praha. Fond redemptoristé, Svatá Hora, sign. H 7/2, Kniha pro zápisy cizích celebrantů, 1835–1909, inv. č. 54, (without folio numbering)

NA, Praha. Fond redemptoristé, Svatá Hora, sign. H 26, Kniha bratrstva Nejsvětějšího Srdce blahoslavené Panny Marie, 1861–1865, inv. č. 61 (without folio numbering)

SOA, Praha. Fond Římskokatolická církev Hostín, kniha Hostín č. 3, Matrika narozených 1784–1842, p. 21.

SOA, Praha. Fond Římskokatolická církev Hostín, kniha Hostín č. 15, Matrika oddaných 1784–1842, p. 6.

SOA, Praha. Fond Římskokatolická církev Hostín, kniha Hostín č. 27, Matrika zemřelých 1841–1934, f. 125r.

SOA, Zámrsk. Farní úřad římskokatolické církve Litomyšl, územní rozsah Osík, Matrika narozených 1820–1836, kniha 4541, (sign. 1313), inv. č. 5306

SOA, Zámrsk. Farní úřad římskokatolické církve Litomyšl, územní rozsah Osík, Matrika narozených 1837–1890, sign. 5441, (sign. 5441), inv. č. 5313

SOA, Zámrsk. Farní úřad římskokatolické církve Litomyšl, územní rozsah Osík, Matrika oddaných 1842–1864, (sign. 1322), inv. č. 5329

SOA, Zámrsk. Farní úřad římskokatolické církve Litomyšl, územní rozsah Osík, Matrika zemřelých 1828–1863, kniha 4579, (sign. 1330), inv. č. 5344

DOUBRAVSKÝ, Leo. 1944. ms. Doplněk poutní knihy Velká Radostná Cellenská cesta s přílohou, Dačice, Kostelní Vydří, Karmelitánská knihovna, sbírka písní a pobožností, sign. W 19

HAIS, František. [1850–1899]. Bolestné loučení s Pannou Marií Svato-Horskou. Příbram, publisher: Peterson, Eugen; Jindřichův Hradec, printer: Landfras, Alois Josef – syn, sign. K 4357, KNM

HAIS, František. [1850–1899]. Nábožná modlitba k obrazu blahoslavené Rodičky Boží Svatohorské. Příbram, publisher: Eugen Peterson; Jindřichův Hradec, printer: Alois Josef Landfras – syn, sign. K 4372, MJH.

HAIS, František. [1850–1899]. Píseň na radostný máj. Touha poutnická po kvítku mariánském na hoře svaté kvetoucí. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef – syn, sign. KP J 135/1, KNM

HAIS, František. 1858. Chvalozpěv mariánský o krásné zahradě na příbramské Hoře. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. K 4381, MJH

HAIS, František. 1858. Nábožná píseň ku příchodu na svatou Horu, […]. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. K 4382, MJH

HAIS, František. 1858. Píseň loučící od Panny Marie na svaté Hoře. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. KP Hlava 415, KNM

HAIS, František. 1858. Přivítání před obrazem Rodičky Boží Svatohorské. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. L.A. 1936/186, KNM

HAIS, František. 1858. Žalostné loučení před obrazem Panny Marie Svatohorské. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. K 6004, MJH

HAIS, František. 1859. Horlivá píseň k Panně Marii, […] rezidence svatohorský. Jindřichův Hradec, publisher: Hais, František; printer: Landfras, Alois Josef, sign. K 3160, MJH

HAIS, František. 1859. Píseň ke cti nejblahoslavenější Rodičky Boží Svatohorské […]. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. K 4343, MJH

KAUTSKÝ, František. 1800. Horlivá píseň k Panně Marii Svatohorské […]. Praha. Diesbach, Jan, private collection

KREJZA, Václav. 1857. Nábožná píseň k Panně Marii Svatohorské, […]. Jindřichův Hradec. Landfras, Josef Alois, sign. VK-0000.185,5, MZK

KREJZA, Václav. 1859. Nábožná píseň k Panně Marii Svato-Horské. Jindřichův Hradec. Landfras, Alois Josef, sign. VK-0000.293,2, MZK

KREJZA, Václav. 1864. Nábožná píseň ku poctě […] Bratrstva neposkvrněného srdce Marie Panny na Svaté Hoře […]. Příbram. Peterson, Eugen, sign. VK-0008.812, MZK

MIČKA, Antonín. [1882]. Nová píseň k Panně Marii Svato-Horské, k jubilejní slavnosti 1882 přiměřená. Litomyšl, publisher: Mička, Antonín; printer: Augusta, Vladimír sign. KP Hlava 414, KNM

PELIKÁN, Jan. 1840. Uctění Panny Marie Svatohorské. N.p.: N.p., sign. KP 6256, KNM

RUDL, Josef. 1844. Maria Matka Boží svatohorská […]. Praha, publisher: Rudl, Josef; printer: Landau, Mosea Jisrael, sign. K 5245, MJH

ST[ANKOVSKÝ]., J[osef]. [1850–1879] Píseň k Panně Marii Svatohorské. Praha. Spurný, Jan, sign. KP Hruška 82, KNM

TICHOVSKÝ, Antonín. 1857. Chvalozpěv k svatohorské Rodičce Boží. Praha. Stýblo, Bedřich, sign. KP H 77/1, KNM

TICHOVSKÝ, Antonín. 1863. Píseň poutnická k svatohorskému obrazu Rodičky Boží Marie Panny. Praha, publisher: Tichovský, Antonín; printer: Stýblo, Bedřich, sign. KP Hlava 411, KNM

TICHOVSKÝ, Antonín. 1867. Poutnická píseň ke cti Panny Marie Svatohorské. Praha. Bellmann, Karel, sign. KP Hlava 484, KNM

VEVERKA, František. [1819–1830]. Chvalozpěv k uctění […], k mariánskému obrazu Panny Marie Svatohorské […]. Praha. Vetterlová z Wildenbrunnu, Josefa, sign. KP Hlava 413, KNM

VONDRÁČKOVÁ, Rozálie (Osík). [1860–1887]. Nábožná píseň k Panně Marii Svatohorské. Litomyšl. Bergerová, Josefa. Private collection

ADAM, Adolf. 1998. Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe (Praha: Vyšehrad), p. 212

BĚHALOVÁ, Štěpánka. 2021. "Kramářské tisky jako specifický doklad knižní kultury 18. a 19. století. Fond kramářských tisků Muzea Jindřichohradecka", Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum 2021, vol. 66, no. 3–4, pp. 80–100

ČERNUŠÁK, Gracian – ŠTĚDROŇ, Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko. 1965. Československý hudební slovník osob a institucí. II. M–Ž (Praha: Státní hudební vydavatelství), p. 89

DUFKA, Jiří. 2022. "Rukověť poutnická", in BOHÁČOVÁ, Michaela (ed.): /Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. Katalog výstavy (Brno: Moravské zemské muzeum), pp. 92–93

HOLAS, František Xaver. 1929. Dějiny poutního místa mariánského Svaté Hory u Příbramě ([Příbram]: Matice svatohorská), pp. 659–663

HOLUBOVÁ, Markéta. 2014. "Odraz kultu Panny Marie Svatohorské v kramářské produkci", in HOLUBOVÁ, Markéta – SUCHOMELOVÁ, Marcela (eds.): Salve Regina. Mariánská úcta ve středních Čechách (Praha: Etnologický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.), pp. 59–79

HOLUBOVÁ, Markéta. 2015. Panna Marie Svatohorská. Příspěvek k barokním vazbám jezuitské rezidence a poutního místa (Praha: Etnologický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.), p. 78

HOLUBOVÁ, Markéta. 2018. "Mariazell v tištěných médiích 18. a 19. století", Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum 2018, vol. 63, no. 3–4, pp. 196–206

HOLUBOVÁ, Markéta. 2021. Katalog kramářských tisků brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR (Praha: Etnologický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.), pp. 34–35

HOLUBOVÁ, Markéta. 2022a. "Tvůrci a nakladatelé kramářských písní", in FROLCOVÁ, Věra – KOSEK, Pavel – BOČKOVÁ, Hana – HOLUBOVÁ, Markéta – SLAVICKÝ, Tomáš: Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska (Brno: Host), pp. 469–476.

HOLUBOVÁ, Markéta. 2022b. "Zázrak při plavbě poutníků na Dunaji do Mariazell", in BOHÁČOVÁ, Michaela (ed.): Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. Katalog výstavy (Brno: Moravské zemské museum), pp. 88–89

HONEJSEK, Václav. 1895. Z dějin nepatrné české vesnice. II (Praha: Cyrillo-methodějská knihtiskárna V. Kotrba), p. 57

CHYBA, Karel. 1966–1984. "Slovník tiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860", in Příloha Sborníku Památníku Národního písemnictví. Strahovská knihovna 1966–1984, vol. 1–11, p. 107

JANČÍK, Josef. 1941. Na toulkách Božích. Život a dílo Šebestiána Kubínka (Brno: Občanská tiskárna)

KOLEK, Antonín. 1942. Radostná cesta k staré Matce Boží Žarošické. Starodávná baroková pout (Brno: Občanská tiskárna), p. 266

KUDĚLA, Jiří. 1990. "Pražský židovský knihtisk, židovská knihkupectví a antikvariáty 18.–19. století", Documenta Pragensia 1990, vol. 10, no. 2, 1990, pp. 407–436

KUSÁKOVÁ, Lenka. 2008. "František Budislav Veverka", in MERHAUT, Luboš (ed.): Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4/II.. U–Ž (Praha: Academia), pp. 1322–1323

KUSÁKOVÁ, Lenka. 2009. "Ekonomické aspekty literární tvorby v předbřeznové době 1830–1848 (z pohledu nakladatelské a redakční korespondence, vzpomínek současníků a dobové publicistiky)", in BŘEŇ, Tomáš – JANÁČEK, Pavel (eds.): "O slušnou odměnu bude pečováno …" Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české literatuře 19. a 20. století (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR), pp. 53–72

LANTOVÁ, Ludmila. 2008. "Josef Jiří Stankovský", in MERHAUT, Luboš (ed.): Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4/I. S–T (Praha: Academia), pp. 334–337

MIČKA, Antonín. [1868]. Příloha k Cellenské cestě (Brno: J. Pustowsky)

PAŘÍZKOVÁ, Kateřina. 2014. "Mariánská procesí v průběhu 19. století. Pražský písničkář František Hais o svých poutích na Svatou Horu, do Staré Boleslavi a konečně do Hájku v letech 1832–1888", in HOLUBOVÁ, Markéta – SUCHOMELOVÁ, Marcela (eds.): Salve Regina. Mariánská úcta ve středních Čechách (Praha: Etnologický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.), pp. 285–298

ROYT, Jan. 1990. Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století (Praha: Academia), pp. 132–150

RYŠAVÁ, Eva. 1985. Vzpomínky pražského písničkáře 1818–1897 (Praha: Odeon)

RYŠAVÁ, Eva. 1993. "František Hais", in FORST, Vladimír: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2/I. H–J (Praha: Academia), pp. 23–25

SCHEYBAL, Josef Snr. 1955. "Josef Tér, jarmareční písničkář", Československá etnografie 1955, vol. 3, no. 1, pp. 72–96

SCHEYBAL, Josef Václav. 1990. Senzace pěti století kramářské písni (Hradec Králové: Okruh), pp. 19–30, 31–41

SCHMIDT, Leopold. 1938. "Niederösterreichische Flugblattlieder", Jahrbuch für Volksliedforschung 1938, vol. 6, p. 108

VOCHALA, Joža. 1964. "Lidová špalíčková literatura na Těšínsku", Těšínsko 1964, vol. 7, no. 13–14, pp. 3–19

AUT NL CR. 2022. "Kautský, František" [online]. URL:https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017852&local_base=AUT [Accessed December 15, 2022]

AUT NL CR. 2022. "Tichovský, Antonín" [online]. URL:https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000038344&local_base=AUT [Accessed December 15, 2022]

Metriky

17

Views

0

PDF (English) views