Písně (zvláště kramářské) o sv. Janu Nepomuckém od 17. do 19. století

Roč.26,č.1(2023)

Abstrakt
Příspěvek se zabývá svatým Janem Nepomuckým, nejpopulárnějším světcem českého baroka, a písněmi složenými k jeho poctě, které tvoří nejrozsáhlejší skupinu písní o svatých v celé barokní hymnografii z českých zemí, ať už v češtině nebo v němčině. Studie se věnuje nejen rozboru písňového materiálu z hlediska literární historie (leitmotivy, další časté motivy, metafory a způsoby pojmenování světce, písňové žánry, podoby vyprávění), ale také hledání vztahů mezi písněmi a zbožností jako takovou. Písně o sv. Janu Nepomuckém, dochované převážně v podobě kramářských písní, totiž úzce souvisely s bohoslužbami konanými při májových slavnostech v Praze a před jeho sochami a kapličkami, které se v 18.–19. století šířily po celé zemi. Výzkum se opírá o 328 shromážděných písní, z nichž 201 bylo zatím podrobněji analyzováno.

Klíčová slova:
Svatý Jan Nepomucký; barokní hymnografie; kramářské písně; duchovní písně; písně o svatých

Stránky:
67–88
Reference

BALBÍN, Bohuslav. 1684. Život S. Jana Nepomucenského… (Praha: Jiří Černoch)

BARTHOLD PONTANUS, Jiří. 1602. Hymnorum sacrorum de beatissima virgine Maria et s. patronis S.R. Bohoemia Libri tres (Praha: Mikuláš Štraus)

late 18th century. Johanneisches Blumen-Büschlein (Praha: František Jeřábek)

HOLOUBEK, Jan. 1818. Krátké zebrání některých nábožných písní k Panně Marii, k Pánu Ježíši a k svatému Janu Nepomuckému… (written in Hnojice), private collection of Jan Kvapil

1701. Hymnodia Catholica Oder Ausserlesene Alte und Neue Catholische Kirchen-Gesänger… (Eger: Johann Frantz Fritschen)

1789. Písně k veřejné i domácí pobožnosti s melodiemi, též i modlitby… (Praha: Císařsko-královská normální škola)

1729. Správa historická o životě, mučedlníctví a zázracích sv. JANA Nepomuckého… (Praha: Karel Jan Hraba)

VOLEK, František. 1792. Cantionale De Sancto Ioane Nepomuceno (written in Rožnov pod Radhoštěm), private collection (digital copy in National Open Air Museum, Rožnov pod Radhoštěm)

[1701–1710] Drey schöne Neue Geistliche Lieder, Prague, Hampel's printing house, KPK SPr 07770

[before 1705] Drey anmuthige Lieder […] zu dem heiligen Johann von Nepomuck, n. p., KPK SPr 07770

1709. Písně o svatém Janu Nepomuckém, Olomouc, Ignácius Rosenburg, Ostrava Museum sign. 430

[turn of the 19th century] Untitled, manuscript, VMO E 18871–18903, přív.

[1800–1850] Nábožná píseň ke cti svatého Jana Nepomuckého, Skalica, VMO E15525.

BILOVSKÝ, Bohumír Hynek. 1933. Církevní Cherubín, anebo Slavný a stálý v ohni a mukách víry a svaté zpovědi zástupce Jan Sarkander, ed. Josef Vašica (Olomouc: Stojanova literární jednota bohoslovců)

BITNAR, Vilém. 1932. Čítanka svatojanská. Svazek první. Náboženská osobnost sv. Jana Nepomuckého (Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého)

BITNAR, Vilém. 1933. Čítanka svatojanská. Svazek druhý. Od kněžského vysvěcení po mučednickou smrt (Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého)

BITNAR, Vilém. 1934. Čítanka svatojanská. Svazek třetí. Janova mučednická smrt a posmrtné oslavení (Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého)

DUCREUX, Marie-Elizabeth. 1997. "Symbolický rozměr poutě do Staré Boleslavi", Český časopis historický 95, no. 3–4, p. 585–620

FUMERTON, Patricia – KOSEK, Pavel – HANZELKOVÁ, Marie (eds.) 2022. Czech Broadside Ballads as Text, Art, and Song in Popular Culture, ca. 1600–1900 (Amsterdam: Amsterdam University Press)

HASHEMI, Michaela. 2007. Literární fenomén nepomucenské homiletiky (Brno: Tribun)

HORÁKOVÁ, Michaela (ed.). 2000. Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století (Žďár nad Sázavou: Společnost Cisterciana Sarensis)

IVÁNEK, Jakub. 2017. "Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy)", Listy filologické 140, pp. 201–230

KOPECKÝ, Milan (ed.). 1998. Žena krásná náramně. Soubor svatojánských kázání a jiných spisů z doby opata Václava Vejmluvy (Žďár nad Sázavou: Společnost Cisterciana Sarensis)

LIFKA, Bohumír (ed.). 1995. Medotekoucí sláva na hůře Libanu. Soubor českých svatojanských duchovních promluv z doby opata Václava Vejmluvy, pronesených v poutním chrámu na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou v letech 1727–1736 (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství)

MALURA, Jan – IVÁNEK, Jakub. 2019. Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě 1600–1850 (Brno: Host)

SCHMIDT, Leopold. 1938. "Niederösterreichische Flugblattlieder", Jahrbuch für Volksliedforschung 6, pp. 104–163

SCHMIDT, Leopold. 1970. "Johannesandachten und Nepomuklieder in Niederösterreich und im Burgland", in: Volksgesang und Volkslied. Proben und Probleme (Berlin: Erich Schmidt Verlag), pp. 347–366

ŠORM, Antonín. 1929. "Pražské pobožnosti svatojanské", in BITNAR, Vilém – PROCHÁZKA, Karel (eds.): Pragensia svatojanská. Sborník statí o kultuře českého baroka (Praha: Výbor svatojanský), pp. 134–150

VLNAS, Vít. 1993. Jan Nepomucký, česká legenda (Praha: Mladá Fronta)

VLNAS, Vít. 2013. Jan Nepomucký, česká legenda (Praha – Litomyšl: Národní galerie – Paseka)

KPS – Knihopis Database [online], Praha: National Library of the Czech Republic. URL: http://knihopis.cz/knihopis-eng.html [Accessed February 20, 2023].

MZK catalogue [online], Brno: Moravian Library. [Accessed February 18, 2023]. URL: https://vufind.mzk.cz

RICHTER, Josef. 1784. Bildergalerie katholischer Misbräuche von Obermayr (Frankfurt – Leipzig), [online]. URL: https://www.projektgutenberg.org/richterj/kathomis/titlepage.html [Accessed February 18, 2023].

Metriky

16

Views

0

PDF (English) views