Píseň o jednom hluchoněmém ovčákovi : kramářská píseň mezi orální a tištěnou tradicí : interdisciplinární studie

Roč.26,č.1(2023)

Abstrakt
Ukázka kritické edice a analýzy jedné písně ze souboru kramářských písní z monografie Má svou známou notu. Text je příkladem interdisciplinárního přístupu ke kramářské písni, zahrnuje poznatky etnologické, etnomuzikologické, lingvistické i literárněhistorické. Východiskem jsou zápisy z ústní tradice 20. století a historický retrospektivní přístup, který sleduje recepci a variabilitu písní, tradici nápěvů, motivů nebo elementů jazyka v různých sociálních, teritoriálních a mediálních prostředích.

Klíčová slova:
české kramářské písně; písemná a ústní tradice; recepce; nepotvrzené zjevení Panny Marie; zázrak uzdravení hluchoty; modlitba růžence; historické regionální a lokální varianty; populární kultura; český jazyk; česká literatura; české lidové písně; interdisciplinární přístup; etnologie; etnomuzikologie; hymnologie; lingvistika; literární historie

Stránky:
109–132
Reference

Collection and documentation funds of the Brno Department of Institute of Ethnology of the CAS, v. v. i., sign. A 15, A 504, A 558, A 880, A 1271; sign. E 21

1863. Hystorická píseň o jednom hluchoněmém ovčákovi. Skalica. Škarnicl and sons, sign. A 880/135KT, EÚB

[1841–1864] Nábožná pověst (Píseň): (Vyňatá z modlící knížky pod názvem "Zdrávas Maria" dle Silberta, vydaná od Václava Mich. Pešiny, kanovníka na hradu pražském v r. 1841, page 220.). Vienna. Mechitharisten-Buchdruckerei, sign. VK-0000.754, přív.28, MZK

1710. Novina pravdivá. […] pro památku koupiti potřebná: Nebo jest o zázraku Božím, kterýž se stal v Kraji lužickém blíž města Gerlice roku tisíciho šestistého devadesáteho měsíce ledna v den svatého Izidora, kterak tam Pán Bůh všemohoucí skrze svou milou Rodíčku Pannu Marii jednoho ovčaka syna němého a hluchého uzdraviti ráčil […]. [Litomyšl]. [Kamenický, Daniel Vojtěch], sign. STS-0128.631, přív.38, MZK

[1825–1875]. Píseň zázračná k Panně Marii Růženecké. N.p.: N.p., [online]. URL:http://www.spalicek.net/apps/index.php?recordId=KP_2909. [Accessed February 27, 2021]

[1860] Slavnost svatého Růžence a Marie Vítězné. Jičín. Kastránek, František J., sign. VK-0000.140, přív.32,

HOLAS, Čeněk. 1908. České národní písně a tance I. Písně duchovní. Klatovsko a Domažlicko (Praha: B. Kočí)

HOLAS, Čeněk. 1908. České národní písně a tance II. Pošumaví (Prácheňsko) (Praha: B. Kočí)

MALÝ, František. 1992. Salve Regina. Poutnický kancionál pro poutě a laické pobožnosti. Ze starších kancionálů a z ústního podání vybral a sestavil Malý, František (Brno: Salve)

NĚMEČEK, Josef. 1864. Maria Matka Dobré Rady. Modlitební kniha pro všecky ctitele Marianské. 3rd edition (Praha: B. Stýblo)

PEŠINA, Václav Michal. 1841. Zdrávas Maria. Kniha modlitební pro ženské pohlaví. Dle J. Silberta od Václava Mich. Pešiny (Praha: Jan H. Pospíšil)

BARTMIŃSKI, Jerzy. 1998. "Pieśń o pannie, co trzy wianeczki wiła. Między staropolskim erotykiem a kolędą ludową. Problem tożsamości textu", in KOWALSKI, Piotr (ed.): Wszystek krąg ziemski. Antropologia, Historia, Literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego), pp. 148–163

BĚHALOVÁ, Štěpánka. 2017. "Cesta duchovní písně Pozdvihni se, duše, z prachu z kramářského tisku do kancionálu", Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum 2017, vol. 62, no. 1–2, pp. 58–64

BENEŠ, Bohuslav. 1970. Světská kramářská píseň. Příspěvek k poetice pololidové poezie (Brno: Universita J. E. Purkyně)

BALHAR, Jan et al. 2002. Český jazykový atlas 4 (Praha: Academia)

BALHAR, Jan et al. 2006. Český jazykový atlas 5 (Praha: Academia)

DRÁPALA, Daniel – DOUŠEK, Roman, eds. 2015. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě (Brno: Masarykova univerzita)

DROPPOVÁ, Ľubica – KREKOVIČOVÁ, Eva. 2010. Počúvajte panny, aj vy mládenci… Letákové piesne zo slovenských tlačiarní (Bratislava: Eterna Press – Ústav etnológie SAV)

ELSCHEKOVÁ, Alica. 2005. "Oralita, význam tlačených a zvukových médií pre uchovanie a rozvoj piesňovej tradície v minulosti a v súčasnosti", in ELSCHEK, Oskár (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia, jej kultúra, umenie, hudba a neprekonané problémy (Bratislava: ASCO Art § Science), pp. 189–205

FROLCOVÁ, Věra – KOSEK, Pavel – BOČKOVÁ, Hana – HOLUBOVÁ, Markéta – SLAVICKÝ, Tomáš. 2022. Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska (Brno: Host)

FROLEC, Václav. 1979. "Časové a sociálně významové proměny výročního obyčeje. Na příkladě jízdy králů", Slovenský národopis 1979, vol. 27, no. 3, pp. 419–448

FUMERTON, Patricia – KOSEK, Pavel – HANZELKOVÁ, Marie. 2022. "The History and Reception of Czech Broadside Ballads within Local, Regional, and Global Contexts", in FUMERTON, Patricia – KOSEK, Pavel – HANZELKOVÁ, Marie (eds.): Czech Broadside Ballads as Text, Art, and Song in Popular Culture, ca. 1600–1900 (Amsterdam: Amsterdam University Press), pp. 21–56

HOLUBOVÁ, Markéta. 2021. Katalog kramářských tisků brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR (Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

HOLZAPFELL, Otto. 1996. Lexikon folkloristischer Begriffe und Theorien (Volksliedforschung) (Bern – Berlin – Frankfurt am Main – New York – Paris – Wien: Peter Lang)

KOPALOVÁ, Ludmila – HOLUBOVÁ, Markéta. 2008. Katalog kramářských tisků (Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

KOSEK, Pavel – SLAVICKÝ, Tomáš – ŠKARPOVÁ, Marie, eds. 2012. Fridrich Bridelius: Jesličky. Staré nové písničky (Brno: Host)

MALURA, Jan. 2021. "Česká píseň kramářská – lidová, populární, regionální?", Česká literatura 2021, vol. 69, no. 4, pp. 508–520

NÜNNING, Ansgar, ed. 2006. Lexikon teorie literatury a kultury (Brno: Host)

POPELKA, Pavel. 1995. Příběhy v písních vyzpívané. Lidové balady z moravských Kopanic (Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského)

SCHILLING, Michael. 2015. "Das Flugblatt der Frühen Neuzeit als Paradigma einer historischen Intermedialitätsforschung", in MESSERLI, Alfred – SCHILLING, Michael (eds.): Die Intermedialität des Flugblatts in der Frühen Neuzeit (Stuttgart: S. Hirzel Verlag), pp. 25–45

SLAVICKÝ, Tomáš. 2012. "Kancionál Jesličky jako hudební pramen", in KOSEK, Pavel – SLAVICKÝ, Tomáš – ŠKARPOVÁ, Marie (eds.): Fridrich Bridelius: Jesličky. Staré nové písničky (Brno: Host), pp. 193–219

SMETANA, Robert – VÁCLAVEK, Bedřich. 1949. České písně kramářské. 2nd edition (Praha: Svoboda)

SMYČKOVÁ, Kateřina, ed. 2017. Pavel Raška. Kancionál založený ke cti a chvále Pánu Bohu všemohoutcímu (1774) (Brno: MZK)

SUPPAN, Wolfgang. 1975. "Hymnologie und Volksliedforschung", in BREDNICH, Rolf Wilhelm – RÖHRICH, Lutz – SUPPAN, Wolfgang (eds.): Handbuch des Volksliedes II. Historisches und systematisches – interethnische Beziehungen – Musikethnologie (München: Wilhelm Fink Verlag), pp. 517–525

ŠKARPOVÁ, Marie. 2015. "Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými". Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity (Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

ŠTAJNOCHR, Vítězslav. 2000. Panna Maria divotvůrkyně (Uherské Hradiště: Slovácké muzeum)

TRAXLER, Jiří. 2007. "Kramářská píseň", in Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 2 (Praha: Mladá fronta), pp. 427–430

TYLLNER, Lubomír. 2010. Tradiční hudba. Hledání kořenů (Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

URBANCOVÁ, Hana. 2002. "Vianočné piesne medzi písomnou a ústnou tradíciou. Vzťah folklórneho repertoáru k historickým prameňom 17.–19. storočia", in Vianoce a hudba. Studia Ethnomusicologica II. (Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV), pp. 120–156

Metriky

13

Views

0

PDF (English) views