Vyhodnocení zvířecích kostí z hradu Mokřice (Čechy) : ohlédnutí za pestrostí jídelníčku obyvatel středověkého hradu a možnostmi produkce potravin živočišného původu

Roč.48,č.1(2023)

Abstrakt
Studie se věnuje početnému souboru zvířecích kostí zhradu Mokřice (okr. Jičín). V kontextu dalších nálezů je možno soubor chronologicky zařadit do 14. století až do doby první poloviny 15. století, přičemž jeho většina patrně pochází ze závěru existence sídla. Převážně jde o kostěný odpad, jenž má potenciál přiblížit potravní chování obyvatel, kteří ho v několika částech hradního areálu zanechali. Kromě pestrosti a kvality jídelníčku sledujeme nakládání s živočišnými zdroji a jejich distribuci nebo potravní alternativy, k jejichž začleňování do stravy vybízela okolní krajina. Vedle kostí hospodářských zvířat, které shodně převažují takřka na všech dosud archeozoologicky zkoumaných hradech v České republice, jsou důležitou součástí souboru zbytky lovených savců a ptáků. Pozornost zasluhuje také nezanedbatelné množství kostí ryb, jejichž přítomnost patrně souvisí s vlastní produkcí navázanou na rybniční soustavu (rybníky, sádky) pod hradem.

Klíčová slova:
středověk; archeozoologie; hradní prostředí; strava

Stránky:
81–111
Reference

AČ I: Archiv český, čili staré písemné památky české i morawské I (Palacký, F., ed.). Praha 1840.

RT I: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae. Pozůstatky desk zemských království českého I. (Emler, J., ed.). Praha 1870.

RT II: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae. Pozůstatky desk zemských království českého I. (Emler, J., ed.). Praha 1872.

ADAMSON, M. W., 2004: Food in medieval times. Westport.

ALBARELLA, U., 1997: Size, power, wool and veal: zooarchaeological evidence for late medieval innovations. In: Environment and subsistence in medieval Europe. Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (De Bow, G.–Verhaeghe, F., edd.), 19–30. Brugge.

ALBARELLA, U., 2010: Wild boar. In: Extinctions and invasions: a social history of British fauna (O'Connor, T.–Sykes, N., edd.), 59–67. Oxford.

ALBARELLA, U.–DAVIS, S. J., 1996: Mammals and birds from Launceston Castle, Cornwall: decline in status and the rise of agriculture, Circaea 12, 1–156.

ALBARELLA, U.–THOMAS, R., 2002: They dined on crane: bird consumption, wild fowling and status in medieval England, Acta zoologica cracoviensia 45. Proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ Bird Working Group Kraków, Poland, 11–15 September 2001 (special issue), 23–38.

ALBARELLA, U.–BEECH, M.–MULVILLE, J., 1997: The Saxon, medieval and post-medieval mammal and bird bones excavated 1989–91 from Castle Mall, Norwich, Norfolk, Ancient Monuments Laboratory Report 72/97.

ANDĚRA, M.–GAISLER, J., 2012: Savci České republiky. Popis, ekologie, rozšíření a ochrana. Praha.

BACHER, A., 1967: Vergleichend morphologische Untersuchungen an Einzelknochen des postkranialen Skeletts in Mitteleuropa vorkommender Schwäne und Gänse. München.

BARTOSIEWICZ, L.–GÁL, E., 2021: The archbishop's dinner? Late medieval fish from Esztergom-Várhegy-Kőbánya, Hungary, Archaeological and Anthropological Sciences, 13(8), 1–14.

BARUŠ, V.–OLIVA, O., edd., 1995: Mihulovci – Petromyzontes a ryby – Osteichthyes (1). Fauna ČR a SR. Praha.

BARUŠ, V.–OLIVA, O., 1995a: Mihulovci – Petromyzontes a ryby – Osteichthyes (2). Fauna ČR a SR. Praha.

BELJAK PAŽINOVÁ, N.–ŠIMUNKOVÁ, K.–BELJAK, J., 2022: The consumption of meat within late medieval castles: a case study of Pustý hrad Castle in Zvolen (central Slovakia), AR LXXIV, 110–133.

BOCK, W. J., 1962: The pneumatic fossa of the humerus in the Passeres, The Auk 79(3), 425–443. https://doi.org/10.2307/4082825

BŮŽEK, V., 2011: Na hrázi rybníka. In: Bůžek, V. a kol., Světy posledních Rožmberků, 460–481. Praha.

CIOS, S., 2016: The history of aquaculture in Poland. In: Historical aquaculture in Northern Europe (Bonow, M.–Olsén, H.–Svanberg, I., edd.), 59–73. Stockholm.

CLAVEL, B., 2001: L'animal dans l'alimentation médiévale et moderne en France du Nord (XIIIe–XVIIe siècles), Revue Archéologique de Picardie. Numéro spécial 19, 9–204. https://doi.org/10.3406/pica.2001.3065

ČAPSKÝ, M., 1998: Miletínská komenda řádu německých rytířů v době předhusitské ve světle účetních pramenů. In: Historie '97. Sborník prací z Celostátní studentské vědecké konference Historie 1997, 9–29. Brno.

ČENĚK, M., 2013: Z historie čižby, Prameny a studie 50. Z historie zemědělství III, 43–68.

DRNOVSKÝ, P., 2021: Analýza keramických a skleněných nálezů z hradu Mokřice u Jičína, AVČ 20, 272–395.

DRNOVSKÝ, P., 2021a: Soubor kovových nálezů z hradu Mokřice u Lužan a jeho blízkého okolí (okres Jičín) – Komplex an Metallfunden von Burg Mokřice bei Lužany und ihrer nahen Umgebung (Bezirk Jičín), AH 46, 147–171.

DURDÍK, T.–PEŠKE, L., 1974: Nálezová zpráva o povrchovém průzkumu hradu Kamýka v roce 1973. Dokument C-TX-197408875. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Dostupné z: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-TX-197408875, cit. 15. 11. 2022.

DVOŘÁKOVÁ, D., 2015: Poľovačky a rybolov. In: Človek a svet zvierat v stredoveku (Dvořáková, D., ed.), 390–392. Bratislava.

ERBERSDOBLER, K., 1968: Vergleichend morphologische Untersuchungen an Einzelknochen des postcranialen Skeletts in Mitteleuropa vorkommender mitelgroßer Hühnervögel. Diss. med. vet., LMU-München.

EVIN, A. et al., 2014: Evin, A.–Cucchi, T.–Escarguel, G.–Owen, J.–Larson, G.–Vidarsdottir, U. S.–Dobney, K., Using traditional biometrical data to distinguish West Palearctic wild boar and domestic pigs in the archaeological record: new methods and standards, Journal of Archaeological Science 43, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jas.2013.11.033

GÁL, E., 2020: Remains of small domestic and game birds from medieval sites in Hungary, Quaternary International 543, 99–107. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.03.039

GÁL, E., 2022: Bird remains from ecclesiastical sites in medieval Hungary, International Journal of Osteoarchaeology. https://doi.org/10.1002/oa.3152

GALIK, A. et al., 2015: Galik, A.–Haidvogl, G.–Bartosiewicz, L.–Gutti, G.–Jungwirth, M., Fish remains as a source to reconstruct long-term changes of fish communities in the Austrian and Hungarian Danube, Aquatic Sciences 77(3), 337–354. https://doi.org/10.1007/s00027-015-0393-8

GRANT, A., 1982: The use of tooth wear as a guide to the age of domestic ungulates. In: Ageing and sexing animal bones from archaeological sites. British Archaeological Reports. British Series 109 (Wilson, B.– Grigson, C.–Payne, S., edd.), 91–108. Oxford.

GRANT, A., 1988: Food, status and religion in England in the Middle Ages: an archaeozoological perspective, Anthropozoologica (second numéro spécial), 139–146.

GREENFIELD, H., 2006: Sexing fragmentary ungulate acetabulae. In: Recent advances in ageing and sexing animal bones. Proceedings of the 9th ICAZ Conference, Durham 2002 (Ruscillo, D., ed.), 68–86. Oxford.

HABERMEHL, K.-H., 1975: Die Altersbestimmung bei Haus- und Labortieren. 2. Auflage. Berlin – Hamburg.

HADRAVOVÁ, A., 2008: Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka. Část přírodovědná. Praha.

HAMILTON-DYER, S.–BRISBANE, M.–MALTBY, M., 2017: Fish, feather, fur and forest: Exploitation of wild animals in medieval Novgorod and its territory, Quaternary International 460, 97–107. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.04.024

HELMER, D.–VIGNE, J.-D., 2004: La gestion des cheptels de caprinés au Néolithique dans le midi de la France. In: Approches fonctionnelles en Préhistoire. Actes XXVe Congrès Préhistorique de France Nanterre, 24–26 novembre 2000. Société Préhistorique Française Édition (Bodu, P.–Konstantin, C., edd.), 397–407. Paris.

HIGHAM, C. F., 1967: Stock rearing as a cultural factor in prehistoric Europe, Proceedings of the Prehistoric Society 33, 84–106.

HLAVAČKOVÁ, M., 2015: Ryby a pôstna tradícia. In: Človek a svet zvierat v stredoveku (Dvořáková, D., ed.), 447–460. Bratislava.

HOFFMAN, R. C., 1994: Remains and verbal evidence of carp (Cyprinus carpio) in medieval Europe. In: Fish exploitation in the past. Proceedings of the 7th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group, Leuven, Belgium, 6–10 September 1993 (Van Neer, W., ed.), 139–150. Bruxelles.

HOFFMAN, R. C., 1995: Environmental change and the culture of common carp in medieval Europe, Guelph Ichthyology Reviews 3, 57–85. https://doi.org/10.1007/s10152-004-0203-5

HOFFMAN, R. C., 2005: A brief history of aquatic resource use in medieval Europe, Helgoland Marine Research 59, 22–30.

HORARD-HERBIN, M. P., 1997: Le village celtique des Arènes à Levroux. L'élevage et les productions animales dans l'économie de la fin du second Age du Fer Levroux 4. 12 (4). Persée-Portail des revues scientifiques en SHS.

JÁNOSSY, D., 1983: Humeri of central European smaller Pesseriformes, Fragmenta mineralogica et palaeontologica 11, 85–112.

JANIŠOVÁ, J.–JANIŠ, D., 2015: Lov a ochrana zvěře v ustanoveních českého a moravského zemského práva. In: Človek a svet zvierat v stredoveku (Dvořáková, D., ed.), 409–431. Bratislava.

KOMÁREK, V., 1993: Odhad věku koně. Praha.

KOVAČIKOVÁ, L. et al., 2019: Kovačiková, L., Trojánková, O., Meduna, P., Starec, P., Burian, M., Čiháková, J., Frolík, J., Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze, AR LXXI, 529–552. https://doi.org/10.35686/AR.2019.21

KRAFT, E., 1972: Vergleichend morphologische Untersuchungen an Einzelknochen nord- und mitteleuropäischer kleinerer Hühnervögel. Diss. med. vet., LMU-München.

KYSELÝ, R., 2000: Zvířecí kosti z výzkumu na hradě Osvračín, CB 7, 147–149.

KYSELÝ, R., 2004: Zvířecí kosti z výzkumu na hradě Zlenice (15. století), CB 9, 171–176.

LEGGE, A. J., 1992: Excavations at Grimes Graves, Norfolk 1972–1976. Fascicule 4: Animals, Environment and the Bronze Age economy. London.

LEVINE, M. A., 1982: The use of crown height measurements and eruption-wear sequences to age horse teeth. In: Ageing and sexing animal bones from archaeological sites. British Archaeological Reports. British Series 109 (Wilson, B.–Grigson, C.–Payne, S., edd.), 223–250. Oxford.

LYMAN, R. L., 1994: Vertebrate taphonomy. Cambridge manuals in archaeology. Cambridge.

LYMAN, R. L., 2008: Quantitative Paleozoology. Cambridge.

MLÍKOVSKÝ, J., 2011. Kosti ptáků z části "horní hrad" středověkého hradu Skály ve Žďárských vrších na Moravě (15. století). In: Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana II/2010 (Měřínský, Z., ed.), 58–60. Brno.

NASH, C. E., 2011: The history of aquaculture. Ames.

NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M., 2011. Zvířecí osteologický materiál z hradu Skály (horní hrad). In: Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana II/2010 (Měřínský, Z., ed.), 47–57. Brno.

O'CONNOR, T. P., 2007: Wild or domestic? Biometric variation in the cat Felis silvestris Schreber, International Journal of Osteoarchaeology 17, 581–595. https://doi.org/10.1002/oa.913

PÁRAL, V.–RIEDLOVÁ, M.–UNGER, J., 1994: Zvířecí kosti z hradu Lelekovice (okr. Brno-venkov) – Tierknochen aus der Burg Lelekovice (Kreis Brno-Land), AH 19, 199–205.

PAYNE, S.–BULL, G., 1988: Components of variation in measurements of pig bones and teeth, and the use of measurements to distinguish wild from domestic pig remains, ArchaeoZoologia II, 27–66.

PEŠA, V.–SÁZELOVÁ, S.–ŠREIN, V., 2018: Nové poznatky k Chudému hrádku (k. ú. Dřevčice, okr. Česká Lípa), ASČ 22, 679–686.

PEŠKE, L., 1973: Zpráva o rozboru osteologického materiálu. Pyšná, hrad Nový Žeberk, okr. Chomutov. Dokument C-TX-197303585. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Dostupné z: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-TX-197303585, cit. 15. 11. 2022.

PEŠKE, L., 1994: Srovnání osteologických nálezů ze středověkých hradů Krašova a Tetína, CB 4, 283–298.

PETŘÍČKOVÁ, J., 2000. Domácí a lovná zvířata v době hradištní, ASČ 4, 485–488.

PYSZKO, M.–NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M., 2022: Kostní materiál. In: Hrad Skály. Svědek let 1380–1440 vydal své tajemství. Archeologický výzkum hradu Skály 1994–2014 (Belcredi, L., ed.), 511–541. Brno.

REITZ, E. J.–WING, E. S., 1999: Zooarchaeology. Cambridge Manuals in archaeology. Cambridge.

ROUBÍK, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých středověkých osad v Čechách. Praha.

ROWLEY-CONWY, P.–ALBARELLA, U.–DOBNEY, K., 2012: Distinguishing wild boar from domestic pigs in prehistory: a review of approaches and recent results, Journal of World Prehistory 25, 1–44. https://doi.org/10.1007/s10963-012-9055-0

RUSSELL, N., 2012: Social zooarchaeology. Humans and animals in prehistory. Cambridge.

SACHEROVÁ, G., 2005: Zvířecí kosti z nádvoří horního hradu Rokštejn, SPFFBU 52–53, M 8–9, 245–251.

SEDLÁČEK, A., 1887: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl V. Podkrkonoší. Praha.

SEETAH, K., 2019: Humans, animals, and the craft of slaughter in archaeo-historic societies. Cambridge.

SERJEANTSON, D., 2001: A Dainty dish: consumption of small birds in late medieval England. In: Animal and Man in the Past: Essays in honor of Dr. A. T. Clason (Buitenhus, H.–Prummel, W., edd.), 263–274. Groningen.

SERJEANTSON, D., 2006: Birds: food and mark of status. In: Woolgar, C. M.–Serjeantson, D.–Waldron, T., Food in medieval England. Diet and nutrition, 131–147. Oxford.

SERJEANTSON, D., 2009: Birds. Cambridge manuals in archaeology. Cambridge.

SCHMID, E., 1972: Atlas of animal bones. Amsterdam.

SILVER, I. A., 1969: The ageing of domestic animals. In: Brothwell, D.–Higgs, E. S., Science in Archaeology, 283–302. Thames and Hudson.

STONE, D. J., 2006. The consumption and supply of birds in Late Medieval England. In: Woolgar, C. M.–Serjeantson, D.–Waldron, T., Food in medieval England. Diet and nutrition, 148–161. Oxford.

SŮVOVÁ, Z., 2013: Osteologický rozbor, aneb co zbylo pod hodovním stolem. In: Vízmburk. Příběh ztraceného hradu (Košťál, J., ed.), 116–118. Havlovice.

SVOBODA, L., 2000: Mokřice. In: Svoboda, L. a kol., Encyklopedie českých tvrzí II (K–R), 477. Praha.

ŠAMATA, J.–KOVAČIKOVÁ, L.–KYSELÝ, R., 2001: Archeologické výzkumy v historickém jádru města Chebu. Archeologické výzkumy v Čechách 2000, Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 45, 12.

ŠŤASTNÝ, K.–BEJČEK, V.–HUDEK, K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice: 2001–2003. Praha.

TULÁČEK, F., 2002: Chov hrabavé drůbeže. Praha.

VAŘEKA, J.–PLESSINGEROVÁ, A., 1985: Čižba v krkonošském podhůří. Člověk a kultura v Krkonoších a krkonošském podhůří, Zpravodaj Koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku 1974–1991, 80–94.

VON DEN DRIESCH, A., 1976: A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Peabody Museum Bulletin 1. Cambridge.

VON DEN DRIESCH, A.–BOESSNECK, J., 1974: Kritische Anmerkungen zur Widerristhöhenberechnung aus Längenmassen vor- und frühgeschichtlicher Tierknochen, Säugetierkundliche Mitteilungen 22, 325–348.

VRABCOVÁ, S., 2005: Kohoutkové výšky tura domácího v Čechách v době hradištní. In: Ve službách archeologie VI (Hašek, V.–Nekuda, R.–Ruttkay, M., edd.), 309–312. Brno.

WALDHAUSER, J., 1991: Středověký jídelníček na hrádku v Nebákově, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, 7–8.

WALKER-MEIKLE, K., 2012: Medieval pets. Woodbridge.

ZEDER, M. A.–LAPHAM, H. A., 2010: The reliability of criteria used to identify postcranial bones in sheep, Ovis, and goats, Capra, Journal of Archaeological Science 37, 2887–2905. https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.06.032

ZEDER, M. A.–PILAAR, S. E., 2010: Assessing the reliability of criteria used to identify mandibles and mandibular teeth in sheep, Ovis, and goats, Capra, Journal of Archaeological Science 37, 225–242. https://doi.org/10.1016/j.jas.2009.10.002

ŽEMLIČKA, J., 2012: Česká krajina ve středověké transformaci, Mediaevalia historica Bohemica 15, č. 1, 7–43.

ŽEMLIČKOVÁ, A., 2012: Lov ve vrcholném středověku s přihlédnutím k archeozoologickým závěrům. Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých

Metriky

0

Crossref logo

0


5

Views

0

PDF views