Hrad Skalka u Třebenic (okres Litoměřice)

Roč.48,č.2(2023)

Abstrakt
Z hradu Skalka, který se nachází nedaleko od Lovosic v Ústeckém kraji, se dodnes dochoval především bergfrit, příslušející hradnímu jádru vybavenému i menším palácem. Před jádrem se nacházel další hradní oddíl, patrně předhradí, druhé dva oddíly pak najdeme pod nevysokým hradním kopcem. Hrad byl založen až v době okolo poloviny 14. století rodem Kaplířů ze Sulevic a až do husitského období byl rozdělen vždy mezi několik rodin. To patrně vyvolalo nejenom vznik několika obytných jader na hradě, ale i stěhování některých rodin mimo hrad Skalka, zejména na tvrze v blízkém okolí. Sulevičtí, příslušející k nižší šlechtě a sídlící převážně na tvrzích, si vystavěli i další hrad dosti podobný Skalce – Milešov, kde se za bergfritem rovněž tísní drobný palác. O rostoucích ambicích rodů nižší šlechty, jakož i o jejich ekonomických poměrech, vypovídá i nedaleký hrad Oparno, založený rodem z Vchynic, připomínající spíše tvrz.

Klíčová slova:
vrcholný a pozdní středověk; severozápadní Čechy; hrady

Stránky:
431–450
Reference

KOZOJED, P., 2009: Kaplířové ze Sulevic na prahu raného novověku. Diplomová práce, FF UK, Liberec.

MACEK, J., 2003: Historická expozice regionu Vlastislav a rodu Kaplířů ze Sulevic na zámku Skalka u Vlastislavi. Strojopis, ulož. v archivu ÚAPPSZČ, v. v. i.

NOVOSADOVÁ, O.–PODROUŽEK, K., 2003: Zámek Skalka, obec Vlastislav, okr. Litoměřice. Stavebně historický průzkum. Čeká Lípa. Strojopis, ulož. v archivu NPÚ, ú. o. p. v Ústí nad Labem.

PAPROCKÝ Z HLAHOL, B.: Diadochus, tj. posloupnost knížat a králů českých, biskupů a arcibiskupů pražských a všech třech stavů slavného království českého, tj. panského, rytířského a městského. O stawu rytířském a rozmnožení jeho. Jak dávno a odkud který rod a erb do tohoto Králowstí přišel. Kniha třetí. Praha 1602.

ROSOL, V., 2009: Kaplířové ze Sulevic. Diplomová práce, PedF UK, Praha.

SÝKORA, M., 2007: Šlechtická sídla v Milešovské části Českého středohoří. Bakalářská práce, FF UK, Praha.

AČ 1: Archiv český. Díl 1 (Palacký, F., ed.). Praha 1840.

AČ 3: Archiv český. Díl 3 (Palacký, F., ed.). Praha 1844.

AČ 31 – DD I: Archiv český. Díl 31. První kniha provolací desk dvorských z let 1380–1394 (Friedrich, G., ed.). Praha 1921.

CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomus I (805–1197) (Friedrich, G., ed.). Pragae 1904–1907.

CDB IV/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomus IV/1 (1241–1253) (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1962.

CDB V/2: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi V fasciculus secundus (1267–1278) (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1981.

LC I/1: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim. Liber primus. Tomus primus. Ab anno 1354 usque 1362 (Tingl, F. A., ed.). Pragae 1867.

LC I/2: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim. Libri primi pars altera. Ab anno 1363 usque ad annum 1369 (Tingl, F. A., ed.). Pragae 1874.

LC II: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim. Liber secundus. Ab anno 1369 usque 1373 (Tingl, F. A., ed.). Pragae 1868.

LC III–IV: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim. Liber tertius et quartus. Ab anno 1373 usque ad annum 1390 (Tingl, F. A., ed.). Pragae 1879.

LC V: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim. Libri quinti. Ab anno 1390 usque 1399 (Tingl, F. A., ed.). Pragae 1865.

LC VI: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim. Liber sextus. Ab anno 1399 usque ad annum 1410 (Emler, J., ed.). Pragae 1883.

LC VII: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim. Liber septimus (Emler, J., ed.). Pragae 1886.

LC VIII–X: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim. Liber octavus, nonus et decimus. Ab anno 1421 usque ad annum 1436 (Emler, J., ed.). Pragae 1889.

LE I: Libri erectionum Archidioecesis pragensis saeculo XIV. et XV. Liber I (1358–1376) (Borový, C., ed.). Praha 1873.

LE II: Libri erectionum Archidioecesis pragensis saeculo XIV. et XV. Liber II (1375–1388) (Borový, C., ed.). Praha 1878.

RBM VII/1: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars VII (1358–1363). Fasciculus 1 (1358–1359) (Linhartová, M.–Mendl, B., edd.). Pragae 1954.

RT I: Pozůstatky desk zemských Království českého r. 1541 pohořelých. Díl I (Emler, J., ed.). Praha 1870.

RT II: Pozůstatky desk zemských Království českého r. 1541 pohořelých. Díl II (Emler, J., ed.). Praha 1872.

ANDĚL, R.–KABÍČEK, J., 1962: Hrady a zámky severočeského kraje. Praha.

ANDĚL, R. a kol., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl. Severní Čechy. Praha.

BERNAU, F., 1892: Vom Skalkauer Turme, Erzgebirge-Zeitung XIII/10, 213–218.

DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

FIŠERA, Z., 2004: Skalní hrady zemí koruny české. Praha.

GABRIEL, F.–PEŘINA, I., 2006: Bergfrit na zámku v Milešově, CB 10, 401–404.

HEBER, F. A., 1843: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlössern. Dritter Band. Prag.

HEBER, F. A., 2006: České hrady, zámky a tvrze. Druhý díl. Severní Čechy. Praha.

HLAVÁČKOVÁ, M., 1979: Architektonické památky na Litoměřicku. Zámek Skalka, Kulturní měsíčník litoměřického okresu XV/9, 122 a 135–136.

LUKSCH, V., 2019: Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz. Teil II: Bezirk Leitmeritz. Edition des Manuskript. Band 2 (Liebeschitz-Töpley). Praha.

NOVÝ, M.–SÝKORA, M., 2012: Průzkum jádra hradu Oparno. In: Hrady českého severozápadu. Sborník k životnímu jubileu Tomáše Durdíka (Kuljavceva-Hlavová, J.–Kotyza, O.–Sýkora, M., edd.), 233–255. Most.

PATERA, A., 1878: Píseň staročeská ze XIII století: "Slovo do světa stvořené", Časopis Musea království Českého LII, 289–294.

POCHE, E. a kol., 1978: Umělecké památky Čech. 2. svazek. Praha.

SEDLÁČEK, A., 1923: Hrady, zámky a tvrze království českého. 14. díl. Žatecko a Litoměřicko. Praha.

SEDLÁČEK, A., 2001: Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Svazek 2. Atlas erbů. Čechy (1. část) – Edice. Praha.

WIRTH, Z. a kol., 1957: Umělecké památky Čech. Praha.

Metriky

0

Crossref logo

0


32

Views

0

PDF views