O časopisu

Opuscula historiae artium

ISSN 1211-7390

Evidenční číslo MK ČR: E 19263

Zaměření časopisu

Opuscula historiae artium je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Seminářem dějin umění Masarykovy univerzity. Uveřejňuje příspěvky z oblasti dějin umění a příbuzných disciplín. Časopis navazuje na někdejší Sborník prací filosofické fakulty brněnské university (SPFFBU), vycházející od roku 1952, jako samostatná řada uměnovědná (F) pak od roku 1957. Pod názvem Opuscula historiae artium časopis vychází od roku 1996. Od roku 2013 je součástí citačních a abstraktových databází SCOPUS a ERIH PLUS. 

Copyright na všechny uveřejněné příspěvky zůstává autorům těchto příspěvků.

Licenční podmínky

Otevřený přístup

Historie časopisu

Roku 1957 se na brněnské univerzitě objevilo první číslo nové řady Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity označené písmenem (F). Sborník prací filozofické fakulty, který tehdy vycházel již šestým rokem, byl chápán jako vědecké periodikum zveřejňující vědecké studie, články, referáty a recenze vysokoškolských učitelů, případně i talentovaných studentů. Nová řada F nesla podtitul uměnovědná, neboť shromažďovala příspěvky z oboru dějin umění, muzikologie a estetiky. V tomto sdružení rozličných disciplín byly publikovány celkem čtyři čísla-ročníky. V roce 1961 byl připraven sborník k šedesátinám profesora Václava Richtera jako první sborník věnovaný pouze příspěvkům z oblasti dějin umění.

Po vzniku nové řady hudebněvědné v roce 1965 zůstalo sice tradiční označení uměnovědná řada zachováno, ale latinský překlad (Series historiae artium) zdůrazňoval, že se jedná především o sborník uměleckohistorických studií. Do roku 1974 vyšlo takto celkem 18 ročenek. V rámci reorganizace vydávání centrálního fakultního Sborníku začala být poté řada uměnovědná vydávána ob rok jako dvojčíslo (při nezměněném rozsahu), dvakrát vyšla dokonce jako trojčíslo s větším rozsahem.

Od roku 1996 došlo k dosud poslední proměně. Ve fakultním měřítku se dosavadní Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity proměňuje ve vědeckou ročenku moderního typu a spolu s tím dochází i k dalšímu osamostatnění jednotlivých řad. Navenek se tato autonomie projevuje mj. novými tituly ročenek, a proto dosavadní sborník uměnovědné řady ponese napříště název Opuscula historiae artium. Ve snaze zdůraznit kontinuitu s dosavadní řadou  však bylo v podtitulu ponecháno stávající označení Studia minora fakultatis philosophicae - Series historiae artium, a rovněž pokračovalo také dosavadní číslování celé řady. Zachována zůstala i snaha pravidelně představovat především výsledky práce Semináře dějin umění Masarykovy univerzity domácí a zahraniční odborné veřejnosti. Proto jsou zde publikovány nejen práce učitelů brněnského Semináře dějin umění a domácích a zahraničních historiků umění, ale také příspěvky talentovaných studentů a začínajících badatelů.

Uměnovědná řada Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity získala jako recenzovaný vědecký časopis za dobu své dosavadní existence nepochybně osobité postavení mezi uměleckohistorickými periodiky v českých zemích, když přinesla množství vědeckých studií, článků, referátů a recenzí, jejichž autory byli pedagogové působící postupně v Semináři, stejně jako jeho absolventi a po roce 1997 také nadaní, ještě negraduovaní studenti. Sborníky koncipované jako slavnostní spisy k připomenutí životních výročí protagonistů brněnských dějin umění Eugena Dostála, Václava Richtera, Alberta Kutala, Antonína Friedla, Bohdana Laciny, Ivo Krska, Zdeňka Kudělky a Miloše Stehlíka pak přinesly mnohdy zásadní příspěvky předních českých, ale také zahraničních historiků umění, případně významných reprezentantů jiných vědních oborů – filosofie, klasické archeologie, historie, estetiky, nebo etnografie.

Jubilejní 50. číslo časopisu přineslo v roce 2006 – na rozdíl od předchozích deseti ročníků – programově příspěvky všech současných členů brněnské katedry, profesorů i odborných asistentů. Témata jejich příspěvků odkazují k náplni a k hlavním tematickým okruhům výzkumné činnosti Semináře, již tradičně zaměřené zejména na studium dějin umění, architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla na Moravě od středověku po nejnovější dobu, s přihlédnutím k širšímu středoevropskému kontextu. Současně se také prezentují metodické přístupy příznačné právě pro brněnskou školu dějin umění. Jubileum se společně s padesátým výročím, které v roce 2007 uplynulo od vydání prvního, samostatného čísla uměnovědné řady Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, stalo podnětem ke zpracování soupisu všech příspěvků otištěných v padesáti dosud vydaných svazcích, kterého se ujala uznávaná specialistka na uměleckohistorickou bibliografii PhDr. Polana Bregantová z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

Od roku 2009 je časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Od roku 2013 je součástí světové citační a abstraktové databáze Scopus. Vychází 2x ročně.