Potřeby seniorů v práci s internetem – výsledky kvalitativního šetření

Roč.9,č.2(2017)

Abstrakt

Článek představuje metodologii a výsledky kvalitativního výzkumu, který byl uskutečněn na jaře roku 2017 a který se zaměřil na sledování potřeb cílové skupiny českých seniorů v práci s internetem. Tento výzkum je součástí chystané disertační práce, vychází ze standardů mediální a informační gramotnosti a snaží se nalézt odpovědi na otázky: Jak jsou uspokojovány zájmy seniorů o informace na internetu? Jak postupují při práci s internetem? Co je zajímá? Jak hodnotí vyhledaný obsah? Kde pociťují bariéry a nejsou si jistí? Rozhovory proběhly s devíti informanty a hlavní kategorie, vzešlé z tohoto výzkumu, budou použity pro kvantitativní výzkum. V příspěvku je vysvětlena nejen metodologie výzkumu, ale i popis výsledných kategorií.


Klíčová slova:
Informační gramotnost; senioři; digitální propast; internet; informační a komunikační technologie
Reference

1. CASTELLS, Manuel. The rise of the network society. 2nd ed. Malden: Blackwell, 2000. Information age, v. 1. ISBN 978-0-631-22140-1

2. ČSÚ. Populační prognóza ČR do roku 2050. Dostupné z URL: https://www.czso.cz/csu/czso/populacni-prognoza-cr-do-r2050-n-g9kah2fe2x

3. ČSÚ. Senioři. Dostupné z URL: https://www.czso.cz/csu/czso/seniori

4. ČSÚ. ČSÚ statistiky nezkresluje. Dostupné z URL: https://www.czso.cz/csu/czso/csu_statistiky_nezkresluje20121001.

5. DIJK, Jan van. The network society. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2012. ISBN 978-1-4462-4895-9.

6. DIJK, Jan van. The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2005. ISBN 1-4129-0402-1

7. Global Media and Information Literacy Assessment Framework: Country Readiness and Competencies. Dostupné z URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002246/224655c.pdf

8. GONZÁLES-OŇATE, Cristina a Carlos Fanjul-Peyró a Francisco Cabezuelo-Lorenzo. Use, consumption and Knowledge of New Technologies by Elderly People in France. 2015, United Kingdom and Spain. Comunicar. vol. 23, č. 45, str. 19-28.

9. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.

10. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-900-8.

11. CHOI J. H., MOON, J.Y., KANG, J., KIM, S., LEE, I. Seek or Provide: Comparative Effects of Online Information Sharing on Seniors’ Quality of Life. Communications of the Association for Information Systems. 34, 2014. ISSN 513-531.

12. KLEVETOVÁ, Dana. Motivační prvky při práci se seniory. 2., přepracované vydání. Praha: Grada, 2017. Sestra. ISBN 978-80-271-0102-3

13. LUPAČ, Petr. Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. ISBN 978-80-7419-231-9.

14. MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních [sic] zařízeních. Praha: Grada, 2011. Sestra. ISBN 978-80-247-3148-3

15. MANA, Martin. Internetová populace. Statistika a my: Český statistický úřad [online]. 2012, č. 3, s. 30-33. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/BB0040343D/$File/1804120330_33.pdf

16. MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1362-4.

17. NAGLE, Sibylle a Ludger SCHMIDT. Computer acceptance of older adults. 2012. DOI: 10.3233/WOR-2012-0633-3541

18. SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. Sociologie. ISBN 978-80-247-3850-5.

19. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6. Str. 66.

20. VOHRALÍKOVÁ, L.; RABUŠIC, L. Čeští senioři včera, dnes a zítra. 2004. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. ISBN 80-239-4218-2.

21. WHO statistics. Dostupné z URL: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/

22. ZADRAŽILOVÁ, Tereza. Senioři hledají na internetu praktické informace. Statistika&My. ČSÚ, 4/2017. Dostupné z URL: http://www.statistikaamy.cz/2017/04/seniori-hledaji-na-internetu-prakticke-informace/

Metriky

458

Views

370

PDF views