Publikační etika

Následující sekce shrnuje zásady publikační etiky, a to jak z pohledu redakční rady, tak i výkonné redakce časopisu, autorů, recenzentů nebo vydavatele. Cílem těchto zásad je prevence před případnými protiprávními a neetickými postupy ve všech fázích publikačního procesu v ProInflow.

Zasláním rukopisu vydavateli autor potvrzuje, že jeho text je původním dílem, které doposud nebylo publikováno nebo zasláno k recenzi jinému vydavateli. Jakékoliv plagiátorství, předkládání totožných nebo již publikovaných rukopisů, uvádění nepřesných údajů a nepravdivých prohlášení o autorství a původnosti rukopisu, považuje vydavatel za neetické a nepřijatelné. Nepůvodní díla a díla, která jsou plagiátem, vydavatel nepublikuje.

Zásady publikační etiky vychází z pramenů COPE (Committee on Publication Ethics).

V případě, že některá otázka není výslovně upravena v těchto zásadách, platí výše uvedené podpůrné prameny COPE, případně obecně platné zásady etiky.

Průběh recenzního řízení

Recenzní řízení je proces, který zajišťuje kvalitu odborných textů v hlavní recenzované části časopisu ProInflow. Do recenzního řízení jsou přijímány původní přehledové vědecké statě a statě pocházející z vědeckého výzkumu.

O zahájení recenzního řízení pro jednotlivé texty rozhoduje výkonná redakce po konzultaci s šéfredaktorem. Pokud předložený text nesplňuje požadovaná kritéria, může být výkonnou redakcí odmítnut ještě před recenzním řízením.

Recenzní řízení v ProInflow je kompletně anonymní. Každý text je posuzován dvěma nezávislými recenzenty, které vybírá výkonná redakce časopisu spolu s šéfredaktorem. Vybíráni jsou recenzenti z různých pracovišť, kteří nejsou zároveň členy redakční rady. Recenzenti rovněž nesmí být s autorem (popř. s autory) pracovně, institucionálně nebo osobně spjati.

Recenzenti ve svých odborných nezávislých posudcích text doporučí nebo nedoporučí k publikování, případně mohou podmínit publikaci drobnějšími či zásadními úpravami či navrhnout úplné přepracování příspěvku. Dojde-li k úplnému přepracování textu, je zahájeno nové recenzní řízení. Jsou-li vypracované posudky protikladné, posuzuje text ještě třetí recenzent.

Recenzní posudky na články jsou vyplňovány do standardizovaného formuláře. Formulář slouží k hodnocení recenzovaného příspěvku z hlediska jeho obsahu, struktury i formálních náležitostí. Součástí recenzního posudku je i doporučení či nedoporučení k publikaci článku v časopise ProInflow.

Na základě posudků od recenzentů se rozhoduje o publikování článku. Jsou-li navrženy pouze drobné úpravy, je text zaslán autorovi zpět k přepracování. Recenzent má v takovém případě právo vyžádat si přepracovaný článek zpět k nahlédnutí. Zařazení článku do recenzované části časopisu schvaluje společně výkonná redakce a šéfredaktor. Zveřejňuje se pouze konečná podoba článku.

Pravomoci a povinnosti redakční rady

Primární odpovědností redakční rady je hlídat a kontrolovat odbornou kvalitu časopisu.

Odpovědností redakční rady je také předcházet konfliktu zájmů a zabezpečit rovné možnosti pro všechny autory.

Redakční rada společně se šéfredaktorem navrhuje, schvaluje či zamítá jednotlivé kroky koncepčního a formálního vývoje časopisu.

Redakční rada má pravomoc vyjádřit se k recenznímu řízení v celém jeho průběhu.

Pravomoci a povinnosti výkonné redakce časopisu

Výkonná redakce se stará o chod časopisu, zabezpečují komunikaci s autory i recenzenty.

Při práci na chodu časopisu se řídí doporučeními redakční rady.

Zabezpečuje bezproblémové fungování redakčního systému, je k dispozici autorům i recenzentům v případě technických potíží.

Zabezpečuje důvěrné zacházení s obsahem článků před jejich zveřejněním.

Je zodpovědná za kvalitu a rychlost recenzního řízení.

Pravomoci a povinnosti autorů

Autoři předkládají k recenznímu řízení svá původní díla. Nemělo by se jednat o již vydaná či jen mírně přepracovaná díla.

Autoři nesou zodpovědnost za dodržení etických zásad při výzkumné práci a publikaci jejich výsledků, zejména za dodržení výzkumné etiky a citační etiky.

Pod článkem jsou podepsáni všichni jeho autoři.

V článku je možné zveřejnit i jména dalších lidí spolupracujících na výzkumu (kteří nejsou zároveň autory článku), typicky v sekci Poděkování.

Autoři mohou uvést zdroje financování výzkumu.

Autoři jsou držiteli autorských práv k textu. Články jsou zveřejňovány pod licencí Creative Commons CC BY 4.0 CZ, pokud není domluveno jinak.

Pravomoci a povinnosti recenzentů

Recenzenti poskytují psanou nezaujatou zpětnou vazbu na předkládaný text.

Hodnotí originalitu práce, kvalitu zdrojů a práci s nimi, přínos článku a jasnou formulaci závěrů.

Respektují důvěrnou povahu recenzního řízení – neposkytují před zveřejněním článku průběžné verze textu třetím stranám.

Dbají na dodržení lhůt stanovených redakcí.

Pravomoci a povinnosti vydavatele

Vydavatel se zavazuje, že bude předcházet jakýmkoliv konfliktům zájmu, především ovlivňování názorů členů redakční rady. Plná odpovědnost za odbornou kvalitu časopisu je na straně redakční rady, která je na vydavateli odborně nezávislá.