K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Pokyny pro autory

Redakce přijímá původní vědecké texty v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Příspěvky lze zasílat po celý rok prostřednictvím redakčního systému (po vytvoření uživatelského účtu na webu ProInflow) a ideálně po domluvě s redakcí časopisu na e-mailu proinflow@phil.muni.cz.

Délka recenzního řízení je standardně dva měsíce. Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické verzi s tím, že jarní číslo vychází 30. dubna daného roku, podzimní číslo 31. října daného roku. Články zaslané do redakce projdou recenzním řízením a budou publikovány v nejbližším čísle časopisu, respektive v režimu online first v sekci Připravované články, která je viditelná i na domovské stránce. Příspěvky ze sekce Připravované články jsou vždy následně zařazeny do nejbližšího vycházejícího čísla.

Články po recenzním řízení jsou vystaveny na hlavní stránce časopisu až do oficiálního vydání dalšího čísla. Informace k průběhu recenzního řízení najdete v záložce Publikační etika.

Formální náležitosti příspěvků

Nabízený příspěvek musí obsahovat:

 • Název v českém (slovenském) i anglickém jazyce
 • Strukturovaný abstrakt v českém i anglickém jazyce. Měl by obsahovat:
  • Účel – úvod do řešeného problému, cíl příspěvku, zařazení článku do konkrétní kategorie, viz níže.
  • Design / metodologie / přístup – popis designu výzkumu, použité metody, výchozí teoretické rámce či paradigma.
  • Výsledky – zjištění studie, omezení výzkumu, praktické či sociální důsledky výzkumu.
  • Originalita / hodnota – v čem je příspěvek nový či přínosný, doporučení autora
 • Klíčová slova v českém (slovenském) i anglickém jazyce v rozsahu 3–10 výrazů.
 • Poznámku o autorovi v češtině (slovenštině) v rozsahu 250–1000 znaků. Uveďte i své jméno, pracoviště a e-mail.
 • Seznam použité literatury řaďte abecedně a dle normy APA. Manuál pro citování dle normy APA nabízí například Ústav pedagogických věd FF MU.
  • Pokud jde o metaanalýzu, všechny zdroje v ní zmíněné musí být součástí seznamu použitých zdrojů. Dobrou praxí je tyto zdroje označit hvězdičkou a před první položku seznamu odkazů přidat následující prohlášení: „Odkazy označené hvězdičkou označují studie zahrnuté do metaanalýzy.“ Pokud je seznam zdrojů příliš dlouhý, odkazy z metaanalýzy umístěte do samostatného seznamu a tento seznam předložte jako přílohu. Pokud je odkaz na metaanalýzu uveden v textu, měl by se objevit jak v seznamu odkazů, tak v příloze.

Kategorie článků

 1. výzkumná studie (zpráva o výsledcích výzkumu)
 2. odborný článek (popis a hodnocení technických produktů, procesů a služeb)
 3. koncepční článek (nevychází z výzkumu, ale rozvíjí nějakou hypotézu, zahrnuje filozofické diskuze, komparativní studie myšlenek a prací jiných autorů)
 4. případová studie (hloubková studie případu, popisuje zásahy a zkušenosti s organizacemi či právní a další případy)
 5. přehledová studie (přehled či historické zkoumání nějakého konceptu, techniky či fenoménu)
 6. přehled literatury (heuristika zdrojů, komentuje či kritizuje literaturu, selektivní bibliografie radící s výběrem zdrojů, úplná, systematická či kritická bibliografie popisují vývoj tématu či zkoumající různé pohledy)
 7. komentář (autorův názor, interpretace, kritika či reakce na kritiku dříve vydaného článku) – nerecenzováno

Formátování příspěvku

Na text aplikujte font Times New Roman ve velikosti 12 a řádkování 1,5. Kurzívu doporučujeme používat pouze pro výjimečné zdůraznění slova či sousloví anebo pro výrazy v cizím jazyce.

Obrázky, grafy a tabulky v textu opatřete automatickým popiskem ve tvaru „Obr. 1 Popisek obrázku“, „Tab. 1 Popisek tabulky“ nebo „Graf 1 Popisek grafu“. Pro uveřejnění musí být obrázky, grafy a tabulky zaslány v dostatečné kvalitě a velikosti.

Dokumenty zasílejte ve formátu .docx.

Odkazování v textu provádějte vždy dle pravidel citační normy APA, tedy formou roku vydání přímo v textu: (Autor, rok vydání).

Poznámky pod čarou: pokud jsou důležité, zakomponujte je přímo do textu. Pokud jsou pouze doplňkové a pro téma samotné nepodstatné, vynechte je!


Výzkumné studie

Zpráva o výsledcích výzkumu.


Odborné články

Popis a hodnocení technických produktů, procesů a služeb.


Koncepční články

Nevychází z výzkumu, ale rozvíjí nějakou hypotézu, zahrnuje filozofické diskuze, komparativní studie myšlenek a prací jiných autorů.


Případové studie

Hloubková studie případu; popisuje zásahy a zkušenosti s organizacemi či právní a další případy.


Přehledové studie

Přehled či historické zkoumání nějakého konceptu, techniky či fenoménu.


Přehled literatury

Heuristika zdrojů; komentuje či kritizuje literaturu; selektivní bibliografie radící s výběrem zdrojů; úplná, systematická či kritická bibliografie popisují vývoj tématu či zkoumající různé pohledy.


Komentáře

Autorův názor, interpretace, kritika či reakce na kritiku dříve vydaného článku – nerecenzováno.

Prohlášení o soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů  

Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se zajistit ochranu vašich osobních údajů. Níže jsou uvedeny naše zásady shromažďování, používání a ochrany údajů, které nám poskytnete při odesílání článku.  

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.  

Jedním z Vašich práv podle tohoto nařízení je, že musíte být informováni o tom, kdy jsou Vaše osobní údaje - známé také jako osobní informace - zpracovávány.  

Informace o zpracování osobních údajů na Masarykově univerzitě jsou k dispozici na úřední desce na adrese  

https://www.muni.cz/en/about-us/official-notice-board/personal-data-protection  

Subjekt údajů  

Podle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou osoby, které se registrují nebo zasílají své práce/články na https://sacra.cz (nebo https://journals.phil.muni.cz/sacra), považovány za subjekty údajů (dále jen "subjekty údajů" nebo "vy").  

Správce   

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola se sídlem Žerotínovo nám. Republiky 9, 601 77 Brno.  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů    

DPO Masarykovy univerzity je Iva Zlatušková, e-mail: poverenec@muni.cz.  

Kategorie zpracovávaných osobních údajů   

Masarykova univerzita - Journal Sacra shromažďuje a používá osobní údaje, které jsou nezbytné pro zpracování a zveřejnění zaslaných rukopisů. Tyto údaje mohou zahrnovat jména, afiliace a kontaktní údaje, včetně e-mailových kontaktů a poštovních adres.  

Veškeré osobní údaje, které Journal Sacra obdrží, budou použity pouze pro účely související se zpracováním a zveřejněním rukopisů.  

Přístup k osobním údajům má pouze redakční tým časopisu Journal Sacra a redakce vydavatele. Masarykova univerzita nebude vaše osobní údaje sdělovat, šířit ani prodávat třetím stranám, pokud k tomu nemáme váš předchozí souhlas nebo nám to neukládá zákon.  

Pokud bude zaslaný materiál přijat k publikaci, budou jména autorů, institucionální afiliace a korespondenční adresy a e-mailové adresy korespondujících autorů zveřejněny na internetu a mohou být dostupné po celém světě.  

Kategorie subjektů údajů   

 • autoři  
 • spoluautoři  

Účel zpracování osobních údajů   

Zpracování a zveřejnění rukopisů/článků/prací.  

Právní důvody zpracování osobních údajů  

Právním základem zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění smlouvy, neboť je nezbytné pro plnění licenční smlouvy. Tato informace o právním základu zpracování byla doplněna do Zásad ochrany osobních údajů, na které je odkazováno v Požadavcích na předložení.  

Masarykova univerzita si vyžádá váš souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud se budete chtít přihlásit k odběru newsletteru.  

Subjekty, které mají přístup k údajům   

Redakce časopisu Journal Sacra a redakce vydavatele.  

Základní zásady zpracování osobních údajů  

 • Veškeré údaje budou shromažďovány a uchovávány za účelem vydávání rukopisů.  
 • Za účelem zabezpečení údajů budeme spolupracovat s Týmem kybernetické bezpečnosti Masarykovy univerzity.   
 • Masarykova univerzita zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování. Osobní údaje jsou chráněny a zabezpečeny v maximální možné míře dle standardů správce a v souladu s platnými právními předpisy.  

Doba zpracování osobních údajů  

 • Osobní údaje jsou uchovávány nejdéle po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.  

Práva subjektu údajů  

Subjekt údajů má právo podle čl. 15 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,    
 • požadovat přístup ke svým osobním údajům,  
 • požadovat jejich opravu nebo výmaz,    
 • požadovat omezení zpracování a    
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.  
 • podat stížnost v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, telefonní číslo: +420 234 665 111, webové stránky: www.uoou.cz, elektronická adresa: posta@uoou.cz  

 

Informace pro subjekty údajů, jak uplatnit svá práva, jsou k dispozici na úřední desce na adrese   

https://www.muni.cz/en/about-us/official-notice-board/excercise-data-subject-rights.