K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Pokyny pro autory

Redakce přijímá původní vědecké texty v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Příspěvky je možné zasílat po celý rok na e-mailovou adresu redakce proinflow@phil.muni.cz. Délka recenzního řízení je dva měsíce. Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické verzi s tím, že jarní číslo vychází 30. dubna daného roku, podzimní číslo 31. října daného roku. Články po recenzním řízení jsou vystaveny na hlavní stránce časopisu až do oficiálního vydání dalšího čísla; následně je možné je najít na stránce Archiv, případně je vyhledat pomocí vyhledávacího pole. Informace k průběhu recenzního řízení najdete v záložce Publikační etika.

Formální náležitosti příspěvků

Nabízený příspěvek musí obsahovat:

 • Název v českém (slovenském) i anglickém jazyce
 • Strukturovaný abstrakt v českém i anglickém jazyce. Měl by obsahovat:
  • Účel – úvod do řešeného problému, cíl příspěvku, zařazení článku do konkrétní kategorie, viz níže.
  • Design / metodologie / přístup – popis designu výzkumu, použité metody, výchozí teoretické rámce či paradigma.
  • Výsledky – zjištění studie, omezení výzkumu, praktické či sociální důsledky výzkumu.
  • Originalita / hodnota – v čem je příspěvek nový či přínosný, doporučení autora
 • Klíčová slova v českém (slovenském) i anglickém jazyce v rozsahu 3–10 výrazů.
 • Poznámku o autorovi v češtině (slovenštině) v rozsahu 250–1000 znaků. Uveďte i své jméno, pracoviště a e-mail.
 • Seznam použité literatury řaďte abecedně a dle normy APA. Manuál pro citování dle normy APA nabízí například Ústav pedagogických věd FF MU.
  • Pokud jde o metaanalýzu, všechny zdroje v ní zmíněné musí být součástí seznamu použitých zdrojů. Dobrou praxí je tyto zdroje označit hvězdičkou a před první položku seznamu odkazů přidat následující prohlášení: „Odkazy označené hvězdičkou označují studie zahrnuté do metaanalýzy.“ Pokud je seznam zdrojů příliš dlouhý, odkazy z metaanalýzy umístěte do samostatného seznamu a tento seznam předložte jako přílohu. Pokud je odkaz na metaanalýzu uveden v textu, měl by se objevit jak v seznamu odkazů, tak v příloze.

Kategorie článků

 1. výzkumná studie (zpráva o výsledcích výzkumu)
 2. odborný článek (popis a hodnocení technických produktů, procesů a služeb)
 3. koncepční článek (nevychází z výzkumu, ale rozvíjí nějakou hypotézu, zahrnuje filozofické diskuze, komparativní studie myšlenek a prací jiných autorů)
 4. případová studie (hloubková studie případu, popisuje zásahy a zkušenosti s organizacemi či právní a další případy)
 5. přehledová studie (přehled či historické zkoumání nějakého konceptu, techniky či fenoménu)
 6. přehled literatury (heuristika zdrojů, komentuje či kritizuje literaturu, selektivní bibliografie radící s výběrem zdrojů, úplná, systematická či kritická bibliografie popisují vývoj tématu či zkoumající různé pohledy)
 7. komentář (autorův názor, interpretace, kritika či reakce na kritiku dříve vydaného článku) – nerecenzováno

Formátování příspěvku

Na text aplikujte font Times New Roman ve velikosti 12 a řádkování 1,5. Kurzívu doporučujeme používat pouze pro výjimečné zdůraznění slova či sousloví anebo pro výrazy v cizím jazyce.

Obrázky, grafy a tabulky v textu opatřete automatickým popiskem ve tvaru „Obr. 1 Popisek obrázku“, „Tab. 1 Popisek tabulky“ nebo „Graf 1 Popisek grafu“. Pro uveřejnění musí být obrázky, grafy a tabulky zaslány v dostatečné kvalitě a velikosti.

Dokumenty zasílejte ve formátu .docx.

Odkazování v textu provádějte vždy dle pravidel citační normy APA, tedy formou roku vydání přímo v textu: (Autor, rok vydání).

Poznámky pod čarou: pokud jsou důležité, zakomponujte je přímo do textu. Pokud jsou pouze doplňkové a pro téma samotné nepodstatné, vynechte je!