Knihovny v době komunistické totality: na příkladu knihoven ve Znojmě a Břeclavi, s přihlédnutím k tvorbě a recepci Vaška Káni a Jaroslava Freye

Roč.10,č.1(2018)

Abstrakt

Účel

Téma fungování knihoven v době komunistické totality patří mezi témata, kterému je možné věnovat pozornost z různých úhlů pohledu. Pochopení fungování a determinantů existence knihoven v této době představuje také jeden z klíčů pro širší reflexi komunismu jako historické etapy vývoje Česka a současně umožňuje lépe pochopit to, jak knihovny fungují a vypadají dnes. Výzkumná studie usiluje o poskytnutí širšího kontextuálního nahlédnutí dané problematiky.

Design/metodologie/přístup

V rámci výzkumné studie pracujeme s východisky strukturalistické historiografie – na základě studia archivních materiálů dvou konkrétních knihoven na jižní Moravě a literárněhistorických výkladů dvou autorů se snažíme ukázat na některé aspekty fungování knihoven a práce s literárním fondem. Nesledujeme přitom „velké dějiny“ celého vývoje knihovnictví, ale zaměřením na konkrétní příklady se snažíme ukázat jistou plasticitu tohoto historického období. V rámci historiografie využíváme též práci s archivními prameny, interpretaci a literárněhistorický výklad.

Výsledky

V textu je pozornost věnována knihovnám ve Znojmě a v Břeclavi s tím, že využívá archivního výzkumu studentek KISK na FF MU. Zaměřujeme se především na akce, které jsou spojené s knihovnou jako s kulturní a vzdělávací institucí v jistém sociálním kontextu, a na jejich práci s fondem. Tento pohled je doplněn pohledem na dvě typické dobové osobnosti, Vaška Káňu a Jaroslava Freye.

Originalita/hodnota

Článek nabízí přístup kombinující různé výzkumné metody a vytvářející nový prostor pro výzkum každodennosti dvou vybraných knihoven, chápaných v širším literárněhistorickém kontextu.


Klíčová slova:
Břeclav, Znojmo, cenzura, Fučíkův odznak, Vašek Káňa, Jaroslav Frey, strukturalismus, komunismus, totalita
Reference

Anotace (1953a). V. A. Kočetov. Žurbinové. Národní knihovna Praha. Dostupné z https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000420176&local_base=NKC

Anotace (1953b). Vašek Káňa. Válkou narušeni. Národní knihovna Praha. Dostupné z https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000508299&local_base=NKC

Anotace (1953c). Vašek Káňa. Válkou narušeni. Národní knihovna Praha. Dostupné z https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000419152&local_base=NKC

Blažíčková, A. (1985). Ladislav Frey. In V. Forst et al. Lexikon české literatury, 1 (s. 743 – 744), Praha: Academia.

Bock, I. (2010). Knihovnická cenzura a politicko-ideologická výchova čtenářů po únoru 1948.

Buriánek, F. (1968). Generace buřičů. Praha: Universita Karlova.

Cejpek, J. (1967). Doslov o autorovi, době a kronice. In J. Frey. Knihovnická kronika (s. 167 – 180). Praha : Státní pedagogické nakladatelství.

Čermák, V. (2017). Otázka demokracie (2. vydání (v tomto souboru 1. vydání). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Frey J. (1929). Psychologie čtenáře. Hodonín : F. Landgráf.

Frey, J. (1942) Boj o pohádku. Praha: Život a práce.

Frey, J. (1950). Pohádka o dvou bratřích. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy.

Frey, J. (1967). Knihovnická kronika. Praha : Státní pedagogické nakladatelství.

Grygar, M. (1961). Umění reportáže. Praha : Československý spisovatel.

Heczková. L. (2017) Slovo – zvuk, slovo – gesto, slovo – útočiště. In V. Papoušek, et al., Dějiny „nové“ moderny (s. 385 – 456). Praha: Academia.

Holda, D. (1985). Čtyřicet let společenského rozvoje mládeže. Sociologický Časopis/czech Sociological Review, 21(5), 452-469.

Husák, J. (1952). Zkušenosti z našich knižních výstav. Čtenář: Měsíčník Pro Práci Se Čtenáři, 4(2), 67 68.

Chlupová, Z. (2017). Role knihoven v období komunistické totality 1948 - 1968: případová studie Městské knihovny Břeclav (Bakalářská práce) [Online]. Retrieved from https://is.muni.cz/th/yy75i/

Káňa, V. (1930). Dva roky v polepšovně. Vypravování bývalého chovance polepšovny. Ilustrace Franty Bidla. Slovo úvodem L. Novomeský. Praha: Karel Borecký.

Káňa, V. (1931a). Pasáci, flinkové a tuláci : Povídky z putyk, z ulic, periferie a ze silnic. Praha: Karel Borecký.

Káňa, V. (1931b). Somráci. Reportáž ze života bezpřístřešných v Bratislavě a v Praze. Praha: Karel Borecký.

Káňa, V. (1932). Zakarpatsko : reportáž ze života ukrajinského proletariátu v Československu. Praha: Karel Borecký.

Káňa, V. (1936). Nenávidím : reportáž z války. Praha: Karel Borecký.

Káňa, V. (1953). Válkou narušení. Praha: československý spisovatel.

Kautman, F. (1964). Vašek Káňa. In R. Havel, J. Opelík et al. Slovník českých spisovatelů (s. 216 – 217). Praha: Československý spisovatel.

Knapík, J. (2004) Deset pohledů do literárního dění po únoru 1948. Soudobé dějiny. 9(01-02), 215 223.

Kurka, L. (2005) Jaroslav Frey. Bulletin SKIP, 2005 (2). Dostupné z http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull05_207.htm

Macura, V. (2008). Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Ed. K. Kouba, V. Schmarc & P. Šámal. Praha: Academia.

NA Praha, f. 861, inv. č. 603. Organizace lidového knihovnictví – směrnice ministerstva informací a osvěty o zřízení lidových knihoven

Novák, A. & Novák, J. V. (1995). Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Brno : Atlantis.

Nováková, L. (2009). Proměny české pohádky. Brno: Masarykova univerzita.

(ok) [tj. Karel Oswald?] (1985a). Zpráva o pohřbu. Listy, 15 (5), 25.

(ok) [tj. Karel Oswald?] (1985b). Svědectví, 19 (76), 789.

Kotrlá, I. (2002). Dílo Vaška Káni. Akord, 23 (7), 388 – 390.

Opelík, J. (1969, pův. 1962). J. Reportáž v teorii a praxi. In J. Opelík Nenáviděné řemeslo (s. 102 –109). Praha: Československý spisovatel.

Opelík, J. Česká literatura v letech 1929 – 1945. Próza. In J. Mukařovský, et al. (eds.). Dějiny české literatury IV (s. 382 – 422). Praha: Victoria Publishing.

Opelík, J. (1993). Vašek Káňa. In V. Forst et al. Lexikon české literatury, 2/ II. (s. 647 – 648). Praha: Academia.

Pekárková, J. (2014). Role knihoven v období 1945-1965: případová studie Městské knihovny ve Znojmě (Bakalářská práce) [Online]. Retrieved from https://is.muni.cz/th/c4i4e/

Perstická, D. (1990) Jaroslav Frey. Duha, 4 (1), 8-9.

Pilař, J. (1952) Kniha o proletářském dětství. Nový život, 3 (4), 733.

Sieglová, N. (2012) Frey Jaroslav. In M. Šubrtová et al. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé (s. 138-139). Praha: Libri.

Slavík, M. (1954). Hlasité čtení v pracovních přestávkách na poli. Čtenář: Měsíčník Pro Práci Se Čtenáři, 6(6), 174.

SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 1159 Okresní knihovna Břeclav, nezpracovaný fond, Komplexní rozbor činnosti Okresní lidové knihovny v Břeclavi za rok 1962.

SOkA Znojmo, archivní fond Městská knihovna Znojmo, značka fondu: Z/OK, karton 3.

SOkA Znojmo, archivní fond Městská knihovna Znojmo, značka fondu: Z/OK, karton 8.

SOkA Znojmo, archivní fond Městský národní výbor Znojmo, odd. Kronika města Znojma, značka fondu: Z/II-B, sign. K-I-568, s. 558a

Šámal, P. (2009). Jak se stát socialistickým realistou: přepracované vydání sebe sama. Česká literatura, 57 (2), 172-195.

Šámal, P. (2009). Soustružníci lidských duší: lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století : (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha: Academia.

Při vzniku práce byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).

Metriky

86

Views

105

PDF views