Filmový scénář perspektivou vybraných teoretických přístupů a pracovních metod humanitních a informačních věd

Roč.12,č.2(2020)

Abstrakt

Účel – Pozornost je zaměřena na problematiku filmového scénáře, donedávna zcela opomíjenou, a to navzdory jeho klíčové roli pro filmaře, historický výzkum i nezastupitelné místo ve sbírkách/fondech paměťových institucí. Cílem je na teoretické rovině objasnit v mnoha ohledech paradoxní a nejednoznačnou podstatu scénáře a reflektovat vlastní přístup k této entitě na rovině klasifikačních a katalogizačních postupů uplatňovaných v Knihovně Národního filmového archivu.

Design/metodologie/přístup – Jako výchozí a zastřešující paradigma implicitně slouží nová filmová historie. Po jejím vzoru je kladen důraz na analýzu široké škály primárních pramenů, a kromě filmových teorií jsou zohledňovány i koncepty a metodika z přidružených oblastí, například literární vědy či knihovnictví. Ve snaze o komplexnější podchycení tématu je v dílčích ohledech využíváno postupů kvalitativního i kvantitativního výzkumu, například textové, diskurzivní a statistické analýzy.

Výsledky – Představeny jsou hlavní, protichůdné teoretické koncepty scénáře jako „díla“ a „textu“, navržena perspektiva kombinující-smiřující tyto přístupy a s ohledem na proměnlivost podoby scénáře naznačen směr opětovného promýšlení otázky scénáře jakožto druhového a pojmoslovného problému. Nakonec je představena sbírka scénářů Knihovny Národního filmového archivu a klasifikačně katalogizační postupy, kriticky zhodnoceny možnosti jejich dalšího rozvoje i nedostatky užívaných metod a nástrojů.

Originalita/hodnota – Téma je otevřeno s ohledem na množství přístupů ke scénáři napříč obory, zároveň nedostatečnou probádanost problému mimo oblast filmových studií a screenwriting studies či absenci klasifikačně katalogizačních standardů pro scénáře. Ať již zde sdílené praktické know how nebo závěry studie, týkající se například proponovaného flexibilního a prospektivně udržitelného přístupu ke scénáři, představují sumu potenciálně přenositelných poznatků, využitelných dalšími obory a institucemi pro filmový scénář i jemu povahou blízké efemérní entity.


Klíčová slova:
filmový scénář; screenwriting studies; Národní filmový archiv; klasifikace; katalogizace; sbírkotvorná činnost; teorie; praxe
Reference

Anglo-americká katalogizační pravidla (1988). Praha: Národní knihovna České republiky.

Arclight. Dostupné z https://projectarclight.org/

Bartošek, L. (1961). Aby se scénář stal uměleckým dílem. Film a doba (měsíčník), 7(12), 813–815.

Batistová, A. (2005). Poezie destrukce. Typologie, periodizace a reflexe destrukce filmových pohyblivých obrazů. Iluminace, 17(3), 27–46.

Benjamin, W. (1979). Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon.

Blejman, M. (1960). O literární formě scénáře. Film a doba (měsíčník), 6(11), 746–753.

Boček, J. (1956). Literární scénář – svébytný slovesný útvar. Film a doba (měsíčník), 2(10), 661–666.

Brdečka, J. (1976). Adéla ještě nevečeřela/Už mě mají. Knihovna Národního filmového archivu, sign. S-229-LS.

Brdečka, J. (1977). Carterovo vyprávění. Knihovna Národního filmového archivu. Dostupné z https://library.nfa.cz/search/handle/uuid:028ad293-06be-4aa8-9a63-4110101fbea0

Cannan, P., D. (2002). Ben Jonson, authorship, and the rhetoric of English dramatic prefatory criticism. Studies in Philology, 99(2), 178–201.

CDS/ISIS-MAKS (knihovní systém). Dostupné z

http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=CDS/ISIS.

Cubr, L. (2018). Konceptuální rámec pro otázky autenticity digitalizátů knih. ProInflow, 10(2), 70–107. Dostupné z http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2018-2-5/1978

Databáze filmových autorit Knihovny Národního filmového archivu. Dostupné z https://arl.nfa.cz/arl-nfa/cs/rozsirene-vyhledavani/

Dekret č. 50/1945 Sb., ze dne 11. srpna 1945 – dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu.

Dramaturgický inkubátor – Projekt Fénix. Dostupné z http://www.dramaturgicky-inkubator.cz/o-inkubatoru/

Felcman, J. (1992). Kino v psacím stroji. Fenomén fiktivního scénáře v českém prostředí (Diplomová práce). Dostupné z

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/47665/RPTX_2009_2__0_303736_0_82752.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Field, S. (1979). Screenplay: the foundations of screenwriting. New York: Dell.

Field, S. (2007). Jak napsat dobrý scénář: základy scenáristiky. Praha: Rybka Publishers.

Follows, S. (2019). Who dominates the screenwriting software market? Dostupné z https://stephenfollows.com/screenwriting-software-market/

Gabrial, B. (2008). History of writing technologies. In Ch. Bazerman (Ed.), Handbook of research on writing. History, society, school, individual, text (s. 23–33). New York: Routledge.

Gartenberg, J. (1989). Glossary of filmographic terms. Brussels: Fédération Internationale des Archives du Film.

Gatialová, K., & et al. (2018). Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní filmový archiv na léta 2019–2023 (Žádost o poskytnutí institucionální podpory).

Goody, A. (2011). Technology, literature and culture. Cambridge/Malden: Polity Press.

Gray, J. (2013). When is the author? In J. Gray, & D. Johnson (Eds.), A companion to media authorship (s. 88–94). Malden: Wiley-Blackwell.

Jarchovský: Pelíšky nemají příběh, stal se z nich fenomén, ale původně neměly jít ani do kin (16. dubna 2016). Dostupné z https://video.aktualne.cz/dvtv/jarchovsky-pelisky-nemaji-pribeh-stal-se-z-nich-fenomen-ale/r~5113cd20027811e6a336002590604f2e/

Jarol, A., V. (1923). Jak psáti pro film? Praha.

Kittler, A., F. (1999). Gramophone, film, typewriter. Stanford: Stanford University Press.

Klepikov, M. (2002). Žádné původní staré filmy neexistují (ale pracuje se na nich). Iluminace, 14(1), 143–145.

Klimeš, I. (1992). Z počátků scenáristiky v českých zemích. Iluminace, 4(2), 57–96.

Krtilová, K. (2010). Zvláštní předmět filozofie médií. Rozhovor s Lorenzem Engellem. Iluminace, 22(2), 103–111.

Kupková, M. (2014). Nejistá převaha. Pozice literátů v české kinematografii druhé poloviny 40. let. Iluminace, 26(2), 57–61.

Lipský, O. (1977). Adéla ještě nevečeřela. Knihovna Národního filmového archivu, sign. S-229-TS.

LKŠ (1962). Čtrnáct kolem cyklostylu. Záběr, 12(6), 1.

Logická databáze sbírky filmových scénářů v rámci online katalogu Knihovny Národního filmového archivu. Dostupné z https://arl.nfa.cz/arl-nfa/cs/index/?src=nfa_un_cat-3

Macdonald, I., W. (2013). Screewriting poetics and the screen idea. London: Palgrave.

Malinová, H. (2004). Inventář – Vláčil František (1924–1999) 1926–1998. Oddělení písemných archiválií Národního filmového archivu.

Maras, S. (2009b). In search of „screenplay“: terminological traces in the Library of Congress Catalog of copyright entries: cumulative series, 1912–20. Film History, 21(4), 346–358.

Maras, S. (2009a). Screenwriting: history, theory and practice. New York: Wallflower Press.

Marek, J. (1953). Spisovatel a režisér – tvůrci filmu. Film a doba, 2(2), 200–203.

McKie, S. (2014). Screenwriting 2.0. What are the possibilities of screenplay „datafication“? How the screenplay as data can impact creating and managing, presenting and sharing, analyzing and visualizing textual screenplay content (Disertační práce). Dostupné z https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/23158759/phd_submission_02.pdf

McLuhan, M. (1991). Jak rozumět médiím. Extenze člověka. Praha: Odeon.

Millard, K. (2014). Screenwriting in digital era. London: Palgrave.

Nannicelli, T. (2013). A philosophy of the screenplay. New York: Routledge.

Navrátil, A. (1988). Literární příprava dokumentárního filmu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Neff, V. (1956). Naše anketa: spisovatel a film. Bilance diskuse „spisovatel a film“ v Literárních novinách. Film a doba (měsíčník), 2(3), 151–154.

Nelmes, J. (2007). Some thoughts on analysing the screenplay, the process of screenplay writing and the balance between craft and creativity. Journal of Media Practice, 8(2), 107–113.

Pinthus, K. (Ed.) (1913[1983]). Das kinobuch. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

Piorecká, K. (2015). Text v hmotném světě. Událost psaní a česká literární kultura. Česká literatura, 63(6), 860–880.

Price, S. (2010). The screenplay: authorship, theory and criticism. London: Palgrave.

Price, S. (2013). A history of the screenplay. London: Palgrave.

Script Book. Dostupné z https://www.scriptbook.io/#!/

Seminář k úkolu pojmosloví ČSFÚ. Sbírka zvukových záznamů Národního filmového archivu.

S Markem Epsteinem o adventu, filmech i jeho nové knize. „Přichází to pomalinku,“ popisuje scenárista proces psaní (2. prosince 2018). Dostupné z https://radiozurnal.rozhlas.cz/s-markem-epsteinem-o-adventu-filmech-i-jeho-nove-knize-prichazi-pomalinku-7695033

Smith, H. & Dean, T., R. (Eds.) (2009). Practice-led research, research-led practice in the creative arts. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Smlouva s autory a zpracovateli námětu: výsledky jednání filmové výroby se Syndikátem českých spisovatelů – z důvodné zprávy ředitele výroby Ladislava Koldy (25. března 1947). Oddělení písemných archiválií Národního filmového archivu, f. Sekretariát Ústředního ředitelství Československého státního filmu [nezpracováno], k. R12/AI/1P/3K.

Stillinger, J. (1991). Multiple authorship and the myth of the solitary genius. New York/Oxford: Oxford University Press.

Strusková, E. (1976). Poznámky k pojetí předmětu archívnictví ve vztahu k filmovým i dalším audiovizuálním záznamům. Panorama, 3(3), s. 66–76.

Szczepanik, P. (2013). How many steps to the shooting script? A political history of screenwriting. Iluminace, 25(3), 73–98.

Szczepanik, P. (2016). Továrna Barrandov. Svět filmařů a politická moc 1945–1970. Praha: Národní filmový archiv.

Szczepanik, P., & et al. (2015). Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: Státní fond kinematografie.

Thompson, K., & Bordwell, D. (2011). Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie. Praha: Akademie múzických umění v Praze/Nakladatelství Lidové noviny.

Trnka, J. (2018b). Český Filmový archiv 1943–1993. Institucionální vývoj a problémy praxe. Praha: Národní filmový archiv.

Trnka, J. (2018a). Dobrý scenárista Josef Neuberg. Procesy psaní a vývoje scénáře v české kinematografii 1919–1965 (Disertační práce). Dostupné z

https://is.muni.cz/th/ww2y5/disertace_hlavni_text.pdf

Trnka, J. (2019). Pokusy se zvyklostmi. Alternativní scenáristika Laterny magiky. Iluminace, 31(3), 27–45.

Trnka, J. (2020). The screenplay collection of the Czech Národní filmových archiv. An unanchored cultural heritage and its history, 1940s–1990s. Studies in Eastern European Cinema. DOI: 10.1080/2040350X.2019.1708045.

UNIMARC manuál: bibliografický formát (1996). Praha: Národní knihovna České republiky.

Usai, P. Ch. (2000). Silent cinema. An introduction. London: British Film Institute.

Veltruský, J. (1994). Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav.

Vodičková, H. (2003). Zpracování de visu. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Praha: Národní knihovna České republiky. Dostupné z https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001417&local_base=KTD

Winston, B. (2015). The documentary script as an oxymoron? Journal of Screenwriting, 6(3), 287–300.

Zákon č. 496/2012 Sb., ze dne 26. října 2012 – zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Národní filmový archiv. Dostupné z https://nfa.cz/wp-content/uploads/2018/01/Zřizovací-listina-NFA_úplné-znění-ze-13.4.2017.pdf

Metriky

78

Views

171

PDF views