Knihovny v České republice v době pandemie Covid-19: výsledky kvalitativní studie

Roč.13,č.2(2021)

Abstrakt

Účel – Příspěvek představuje výsledky kvalitativní studie zaměřené na situaci českých knihoven v období pandemie Covid-19, a sice na jaře a na podzim roku 2020, doplněný přehledem protiepidemických opatření týkajících se provozu knihoven. Rovněž stručně shrnuje dosud publikovanou českou i zahraniční literaturu k tématu.

Design/metodologie/přístup – Data byla získána formou polostrukturovaných rozhovorů s cílem zjistit, jak se proměnily služby knihoven v důsledku epidemiologických opatření, včetně srovnání jarní a podzimní vlny. Otázky se týkaly fyzických i elektronických fondů a s nimi spojených služeb, vzdělávací činnosti, komunitní role a propagace knihovny. Informace o protiepidemických opatřeních byly získány analýzou vládních opatření a elektronického archivu konference Knihovna.

Výsledky – Pro knihovny znamenalo jarní uzavření šok, následné rozvolňování pak především chaos a rychlé změny, kdy bylo třeba improvizovat především ve výpůjčních službách, protiepidemická opatření se ve velkém dotkla také pořádání vzdělávacích a komunitních akcí, které se částečně přesunuly online. Knihovny se musely vyrovnat s potřebou jiné organizace práce, v době uzavření pak s nalezením náhradních činností. Nejvíce byly opatřeními postiženy výpůjční služby, počet fyzických výpůjček klesl, naopak využívání elektronických zdrojů stouplo, ačkoliv ne vždy se jednalo o významný nárůst. Mezi zmiňovaná pozitiva patří zejména důležitost knihoven, mnohdy nepostradatelnost, zájem čtenářů, změny v uvažování, které vedly k přehodnocení některých procesů, rozvoj digitálních služeb či ověření reakce a adaptace na krizovou situaci.

Originalita/hodnota – Ačkoliv byly již publikovány články o českých knihovnách v době pandemie, zejména formou kazuistik o jednotlivých knihovnách či regionech, ale i obsahující výsledky dílčích dotazníkových šetření, kvalitativní studie knihoven dosud publikována nebyla.


Klíčová slova:
Covid-19, knihovny, kvalitativní výzkum, služby knihoven, protipandemická opatření
Reference

Alajmi, B., & Albudaiwi, D. (2020). Response to COVID-19 Pandemic: Where Do Public Libraries Stand?. Public Library Quarterly, 1-17. https://doi.org/10.1080/01616846.2020.1827618

Ali, M., & Gatiti, P. (2020). The COVID‐19 (Coronavirus) pandemic: reflections on the roles of librarians and information professionals. Health Information & Libraries Journal, 37(2), 158-162. https://doi.org/10.1111/hir.12307

Asif, M., & K. Singh, K. (2020). Trends, opportunities and scope of libraries during Covid-19 pandemic. IP Indian Journal of Library Science and Information Technology, 5(1), 24-27. https://doi.org/10.18231/j.ijlsit.2020.005

Bangani, S. (2021). The fake news wave: Academic libraries' battle against misinformation during COVID-19. The Journal of Academic Librarianship, 47(5). https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102390

Bednářová, J. (2020). Knihovny Ústeckého kraje a koronavirus. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(12), 429-430.

Bodorová, R. (2020). Dobříšská knihovna v akci - online na webu, FB a instagramu. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 30(2), 14-15. https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20200210.pdf

Brezovic, I. (2020). Z kraje Vysočina. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(12), 424-425.

Buchtová, B., Horáková, M., & Nekolová, K. (2020). Jak koronakrize ovlivnila pracovní podmínky v knihovnách. Bulletin SKIP, 29(2). https://bulletinskip.skipcr.cz/node/762

Carbery, A., Fallon, H., Higgins, M., Kennedy, E., Lawton, A., & McCauley, C. (2020). Irish libraries and COVID-19: first reflections. Insights: the UKSG journal, 33. https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.522/

Fabián, O. (2020). České knihovny a projekt Folding@Home. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 30(2), 42-43. https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20200227.pdf

Gmiterek, G. (2021). Polish university libraries social networking services during the COVID-19 pandemic spring term lockdown. The Journal of Academic Librarianship, 47(3). https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102331

Goddard, J. (2020). Public Libraries Respond to the COVID-19 Pandemic, Creating a New Service Model. Information Technology and Libraries, 39(4). https://doi.org/10.6017/ital.v39i4.12847

Guo, Y., Yang, Z., Yang, Z., Liu, Y., Bielefield, A., & Tharp, G. (2020). The provision of patron services in Chinese academic libraries responding to the COVID-19 pandemic. Library Hi Tech, --(--). https://doi.org/10.1108/LHT-04-2020-0098

Haasio, A., & Kannasto, E. (2020). Covid-19 and its impact on Finnish public libraries. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, (2020), 3-19. http://78.46.229.148/ojs/index.php/qqml/article/view/639

Hradil, J. (2020). Mimořádná opatření s vlivem na úpravy a rozvoj služeb (výsledky dotazníkového šetření). Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(11), 394-395. https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/183

Hradil, J. (2021). Srovnání postojů uživatelů Univerzitní knihovny Ostravské univerzity (druhé kolo dotazníkových šetření). Čtenář: měsíčník pro knihovny, 73(4), 128-129.

Hunt, T. (2020). AUSTRALASIAN HEALTH LIBRARIES RESPONSES TO THE COVID-19 PANDEMIC: HLA Survey Results. Journal of Health Information and Libraries Australasia, 1(2), 33-43. https://www.johila.org/index.php/Johila/article/view/21/25

Hyblerová Trachtová, V. (2020). 3D tisk v obraně proti koronaviru. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(5), 172. https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/178

Kučerová, Z., Najmanová, M., Mrvová Krejčová, K., Steinbrecherová, L., Orltová, M., Havlíčková, S., Nedvědová, K., Šímová, M., Vejdělková, E., & Pešata, J. (2020). Vyznání, aneb, Jak mě a mou práci ovlivnil koronavirus. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(5), 163-167. https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/178

Liška, R. (2020). Pád statistických ukazatelů ve Středočeském kraji. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(12), 423-424.

Martzoukou, K. (2020). Academic libraries in COVID-19: a renewed mission for digital literacy. Library Management, 42(45), 266-276. https://doi.org/10.1108/LM-09-2020-0131

Neubauerová, S. (2020). Knihovna online, aneb, Zavřené dveře, otevřená okna. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 30(2), 18-20. https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20200212.pdf

Ortega-Martínez, E., Pacheco-Mendoza, J., García Meléndez, H., Ortiz-Díaz, E., & Saavedra-Alamillas, C. (2021). Digital services adapted by libraries in Mexico to COVID-19 pandemic: a critical review. Digital Library Perspectives, 37(1), 3-17. https://doi.org/10.1108/DLP-07-2020-0063

Pauwels, N., De Meulemeester, A., Romagnoli, A., Buysse, H., & Peleman, R. (2021). Medical and health informatics services during and after the COVID‐19 pandemic should be virtual, tailored, responsive and interactive: a case study in Belgium. Health Information & Libraries Journal, 38(1), 66-71. https://doi.org/10.1111/hir.12330

Pilniková, M. (2020). CovidCON. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(11), 383-386. https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/183

Rafiq, M., Batool, S., Ali, A., & Ullah, M. (2021). University libraries response to COVID-19 pandemic: A developing country perspective. The Journal of Academic Librarianship, 47(1). https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102280

Rösslerová, K. (2021). Jak pomoci knihovníkům číst (o dopadech sociální izolace na knihovníky Knihovny FF UK). Čtenář: měsíčník pro knihovny, 73(4), 130-131.

S. Pauwels, N., De Meulemeester, A., Romagnoli, A., Buysse, H., & Peleman, R. (2021). Medical and health informatics services during and after the COVID‐19 pandemic should be virtual, tailored, responsive and interactive: a case study in Belgium. Health Information & Libraries Journal, 38(1), 66-71. https://doi.org/10.1111/hir.12330

Solis, J., & Kear, R. (2020). Online Activities of Croatian Public Libraries During COVID-19 Spring Lockdown. International Information & Library Review, 52(4), 318-319. https://doi.org/10.1080/10572317.2020.1834246

Staňková, M. (2020). Z Libereckého kraje. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(12), 431.

Štěch, V. (2020). Využívání e-knih v knihovnách v době koronaviru. Bulletin SKIP, 29(1). https://bulletinskip.skipcr.cz/node/729

Tammaro, A. (2020). COVID 19 and Libraries in Italy. International Information & Library Review, 52(3), 216-220. https://doi.org/10.1080/10572317.2020.1785172

Temiz, S., & Salelkar, L. (2020). Innovation during crisis: exploring reaction of Swedish university libraries to COVID-19. Digital Library Perspectives, 36(4), 365-375. https://doi.org/10.1108/DLP-05-2020-0029

Wang, T., & Lund, B. (2020). Announcement Information Provided by United States’ Public Libraries during the 2020 COVID-19 Pandemic. Public Library Quarterly, 39(4), 283-294. https://doi.org/10.1080/01616846.2020.1764325

Yu, F., & Mani, N. (2020). How American Academic Medical/Health Sciences Libraries Responded to the COVID-19 Health Crisis: An Observational Study. Data and Information Management, 4(3), 200-208. https://doi.org/10.2478/dim-2020-0013

Zhou, J. (2021). The role of libraries in distance learning during COVID-19. Information Development. https://doi.org/10.1177/02666669211001502

Metriky

204

Views

136

PDF views