Role obecní knihovny v období po přírodní katastrofě na jižní Moravě

Roč.14,č.1–2(2022)

Abstrakt

Účel – Tornádo, které se přehnalo jižní Moravou v červnu 2021, poničilo budovu obecní knihovny v Moravské Nové Vsi tak, že musela být stržena. Svůj provoz obnovila v provizorních podmínkách. Účelem této výzkumné studie bylo zjistit, jak je v Moravské Nové Vsi vnímána role knihovny v období po tornádu a zdali knihovna nějakým způsobem přispěla k návratu do normálního života.

Design/metodologie/přístup – Pro výzkumné šetření byl zvolen kvalitativní metoda pomocí ohniskových skupin (focus group). Respondentů bylo celkem 12 a byli rozděleni do dvou skupin podle toho, zda se jednalo o čtenáře knihovny, nebo o čtenáře a zároveň učitele z místní školy. Záznamy rozhovorů byly analyzovány technikou otevřeného kódování.

Výsledky – Výsledkem otevřeného kódování je seznam šesti kategorií, které tematicky pokrývají oba rozhovory. Jedná se o kategorie Provoz a role obecní knihovny, Komunita a kulturní akce, Spolupráce školy a knihovny, Čtenářské návyky a postoj ke čtení, Situace v obci a komunitě po přírodní katastrofě a Funkce knihovny po tornádu. Ukázalo se, že obnovení provozu knihovny bylo výrazným momentem návratu života do normálu a že osobnost knihovníka hraje pro budování komunity velkou roli. 

Originalita/hodnota – Tato studie je unikátní díky tomu, že se zaměřila na dosud nezkoumaný jev, alespoň v českých podmínkách. 

Klíčová slova: obecní knihovna, komunita, přírodní katastrofa, tornádo, čtení

Biografie autora

Iva Zadražilová

Moravská zemská knihovna v Brně

Je absolventkou Katedry informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v roce 2019 získala doktorát na Univerzitě Karlově. Působí v Moravské zemské knihovně na projektu Knihovny.cz, kde má na starosti propagaci portálu a školení v knihovnách. Kromě toho vyučuje na soukromé vysoké škole Ambis, kde se věnuje vzdělávání v oblasti tvorby odborných textů, informační gramotnosti a kritického myšlení.

Martin Krčál

Moravská zemská knihovna v Brně

Absolvoval Katedru informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako asistent. Kromě toho vede v Moravské zemské knihovně tým vyvíjející portál Knihovny.cz. Je spoluautorem projektu Citace.com. Pravidelně přednáší problematiku citací, plagiátorství a citačních manažerů, knihovníkům, ale také vyučujícím a studentům středních a vysokých škol.

Reference

Akce knihovny. (2022). Obecní knihovna Moravská Nová Ves. Retrieved September 21, 2022, from https://www.mnves.knihovna.cz/akce-knihovny/

Ghorbanzadeh, M., Ozguven, E. E., Tenney, C. S., Leonarczyk, Z., Jones, F. R., & Mardis, M. A. (2021). Natural Disaster Accessibility of Small and Rural Libraries in Northwest Florida. Public Library Quarterly, 40(4), 310-329. https://doi.org/10.1080/01616846.2020.1772027

Hoskovcová, S., Vymětal, Š., & Wolf Čapková, M. (2021). Tornádo 2021 v České republice - psychosociální pomoc IZS v zasažených oblastech. https://doi.org/10.29364/epsy.421

IFLA. (2007). Živelní pohromy a havárie – prevence a plánování. Retrieved from https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/pac/ipi/ipi6-cs.pdf

Karlíček, M. (2018). Základy marketingu (2., přepracované a rozšířené vydání). Grada. https://flexibooks.cz/zaklady-marketingu/d-78052/

Kratochvílová, M., & Foberová, L. (2022). Regionální funkce knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2021: Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy (36(1), 36(1). https://duha.mzk.cz/clanky/regionalni-funkce-knihoven-v-jihomoravskem-kraji-v-roce-2021

Kurilovska, L., & Mullerova, J. Tornado - A New Phenomenon in Central Europe. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM (pp. 213-220). https://doi.org/10.5593/sgem2021V/4.2/s19.21

Lorenz, M., & Víchová, E. (2018). K pojmu komunitní knihovna: hledání smyslu a uplatnění. Knihovna, 29(1), 27-53.

Melichová, K. (2018). Živelní katastrofy či technické havárie v knihovnách: případová srovnávací studie dvou knihoven zasažených povodní [bakalářská práce]. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.

Moravská Nová Ves. (2022). Opravy obecního majetku po tornádu: Časový přehled o škodách na majetku obce a postupu obnovy. Moravská Nová Ves. Retrieved from https://www.mnves.cz/images/upload/opravy%20obecn%C3%ADho%20majetku%20po%20torn%C3%A1du%20(1).pdf

Quick, S., Prior, G., Toombs, B., Taylor, L., & Currenti, R. (2013). Cross-European survey to measure users’ perceptionsof the benefits of ICT in public libraries: (funded by the Bill and Melinda Gates foundation). https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/22718/Final%20Report%20-%20Cross-European%20Library%20Impact.pdf

Salim, M. (2020). The role of community libraries in the alleviation of information poverty for sustainable development. International Journal of Library and Information Science, 12(2), 31-38. https://doi.org/10.5897/IJLIS2020.0942

Stricker, M. Ports in a Storm: The Role of the Public Library in Times of Crisis. Collaborative Librarianship, 11(1). https://digitalcommons.du.edu/collaborativelibrarianship/vol11/iss1/4

Suchá, L. Z., Kubáček, J., Lacko, D., & Hudeček, O. (2021). Prestiž, image, důvěryhodnost a komunitní role knihoven: průzkum postojů veřejnosti ke knihovnám. Knihovna, 32(2), 35-56.

Štětina, J. (2014). Zdravotnictví a integrovaný zachranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. Grada.

Young, E. (2018). The Role of Public Libraries in Disasters. New Visions in Public Affairs, 10, 31-38. https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.udel.edu/dist/4/10696/files/2018/12/The-Role-of-Public-Libraries-in-Disasters-qbo3tu.pdf

Metriky

265

Views

146

PDF views