Využití vybraných indikátorů Scimago Journal & Country Rank k vyhodnocení publikační aktivity České republiky v kontextu dalších zemí v databázi Scopus

Roč.14,č.1–2(2022)

Abstrakt

Účel – Tento odborný článek si dal za cíl vyčíslit základní parametry publikační aktivity České republiky, srovnat ji s publikační aktivitou dalších zemí, vyčíslit podíl zemí s větším, popř. menším přírůstkem dokumentů do databáze Scopus a hledat souvislosti mezi ročním přírůstkem dokumentů a H-indexem zemí a dalšími parametry. 

Design/metodologie/přístup – Data byla získána pomocí vybraných indikátorů na portálu SCImago Journal & Country Rank, a dále zpracována pomocí statistického nástroje Excel.

Výsledky – Na tvorbě databáze Scopus se podílejí zejména země s vysokým přírůstkem dokumentů. V roce 2020 se dostala na první místo v ročním přírůstku dokumentů Čína, a poprvé od roku 1996 tak překonala USA. Dokumenty autorů s afilací k ČR tvoří 2,54 % ve všech oborech a 4,29 % ve vědním oboru Agricultural and Biological Sciences v rámci zemí EU-28. Mezi zeměmi V4 vykazuje Česká republika nejvyšší nárůst počtu dokumentů za rok a také největší podíl na tvorbě dokumentů na jednoho obyvatele. 

Originalita/hodnota – Předkládaný článek je originální ve způsobu zpracování dat získaných na portálu. Jeho přínosem je vyhodnocení vybraných parametrů publikační (vědecké) aktivity ČR a její srovnání s dalšími zeměmi.

Klíčová slova: citační databáze Scopus, portál Scimagojr, vědecké časopisy, publikační aktivita zemí, indikátory zemí, Česká republika

Biografie autora

Věra Kroftová

Agrotest fyto, s.r.o.

V knihovně Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž pracuje od roku 1976 (tehdy VÚ obilnářský). První on-line katalog zprovoznila v roce 1995 v systému CDS/ISIS. Později přešla na Verbis/Portaro, v němž zpracovává a zpřístupňuje záznamy knih i článků pro potřeby zemědělského výzkumu v oboru rostlinné výroby. Jako jediná pracovnice knihovny zajišťuje veškerou agendu.

Byla řešitelkou dvou projektů programu LI. V roce 2005 se zúčastnila XI. Světového kongresu IAALD v Lexingtonu v USA. Zadává data o výsledcích výzkumné organizace Agrotest fyto do databáze RIV. Publikovala příspěvky na téma hodnocení výsledků VaVaI, které byly jako postery a přednášky prezentovány i na několika ročnících Mezinárodní konference Inforum v Praze. V letech 2012–2014 spolupracovala na mezinárodních projektech, v rámci jednoho z nich absolvovala v roce 2012 stáž ve FAO v Římě. Je členkou České akademie zemědělských věd, Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky.

Reference

Elsevier. (2022, 23. září). Scopus database.

Hanušová, S. (2008). SCImago Journal & Country Rank. Ikaros, 12(6). https://ikaros.cz/scimago-journal-country-rank

Hirsch, J.E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102, 16569-16572. http://polymer.bu.edu/hes/articles/rp-hirsch05.pdf. https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102

Kroftová, V. (2020). Stručné představení indikátorů databáze Scopus s využitím portálu Scimago Journal & Country Rank (Scimagojr). I. Hodnocení časopisů pomocí Journal Rankings na příkladu časopisu Plant Protection Science. Obilnářské listy, 28(2), 43-47. https://www.vukrom.cz/userfiles/files/obilnarske_listy/2020/2020_2/43_47.pdf

Maňana-Rodriguez, J. M. (2014). A critical review of SCImago Journal & Country Rank. Research Evaluation, 24, 343-354. https://doi.org/10.1093/reseval/rvu008

Mester, G. (2016). Ranking scientists, journals and countries using H-index. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 14(1), 1-9. indecs2016-pp1-9.pdf. https://doi.org/10.7906/indecs.14.1.1

SCImago Lab. (2022, 23. srpna, 23. září). SCImago Journal & Country Rank. http://www.scimagojr.com

Silveira, L.B., Ferreira, E.B. (2019). Scientific evaluation of world scientific production from 2013 to 2017 from the Scopus (R) database. SIGMAE, 8 (2), 8-18.

WayBackMachine. (2022, 22. září). Internet Archive. https://web.archive.org/web/

Worldometer. (2022, 4. října). Current World Population. https://www.worldometers.info/world-population/

Metriky

69

Views

21

PDF views