Využití analýzy procesů v NFA pro aktualizaci datového modelu a požadavků na správu metadat

Roč.15,č.1(2023)

Abstrakt

Účel – Národní filmový archiv (NFA) plánuje nahradit stávající systémy pro evidenci a správu obsahu novým elektronickým systémem, který bude využívat normu EN 15907:2010 a umožní efektivní popis a správu materiálů filmové i nefilmové povahy. Pro přechod na nový systém je třeba aktualizovat datový model, namapovat na něj stávající strukturu metadat a specifikovat požadavky z hlediska uživatelů. (Nejen) za tímto účelem bylo rozhodnuto provést analýzu procesů spojených se správou obsahu a pohybem informací v instituci.

Design / metodologie / přístup – Analýza procesů byla provedena s využitím metod etnografického výzkumu a procesních diagramů, které byly ve finální podobě zároveň jedním z jejích výstupů. Pro aktualizaci datového modelu a mapování metadat byla využita podrobná specifikace normy EN 15907:2010 a katalogizační principy uvedené v manuálu FIAF, zároveň byla zohledněna zjištění z analýzy procesů v instituci.

Výsledky – Autoři případové studie prezentují praktické aspekty aplikace zvolených metod, jejich omezení a přínosy pro danou instituci. Vizualizace procesních diagramů se ukázaly jako velmi užitečné, jedná se o jednoduchý nástroj, který lze použít při komunikaci, návrhu změn a perspektivně i modelování modifikovaných procesů.

Originalita / hodnota – Příspěvek popisuje komplexní přístup k analýze procesů v instituci, který byl aplikován vlastními silami a vedl ke zhodnocení stávajících postupů a využití získaných informací při přechodu na nový datový model. Poznatky budou využity i při výběru (nebo vývoji) a implementaci nového systému pro evidenci a správu obsahu v NFA. Tento přístup může být přínosný pro paměťové instituce, které se nacházejí v obdobné situaci jako NFA (přechod na nový systém).


Klíčová slova:
metadata; datový model; procesní diagram; analýza procesů
Biografie autora

Bohuš Získal

Národní filmový archiv

Bohuš Získal se zabývá problematikou správy a dlouhodobého uchovávání kulturního obsahu, na víceletých výzkumných projektech spolupracuje s řadou paměťových institucí v ČR. Má zkušenosti s technologickými a organizačními postupy výroby, zpracování a správy audiovizuálního materiálu a věnuje se rovněž pedagogické a publikační činnosti.

Ladislav Cubr

Národní filmový archiv

Ladislav Cubr se zabývá systémy perzistentní identifikace a popisu pohyblivého obrazu, podílel se též na výzkumných projektech v oblasti audiovizuálního kulturního dědictví a digitální archivace. V současnosti pracuje jako vedoucí Oddělení podpory výzkumu Národního filmového archivu.

Reference

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., and Cooper, A. (2012). About face 3: The essentials of interaction design. John Wiley & Sons, ISBN: 978-0-470-08411-3

Gracy, Karen F. (2007). Film preservation: competing definitions of value, use, and practice. The Society of American Archivists, ISBN 1-931666-24-5

FIAF Moving Image Cataloguing Manual (2016), FIAF Cataloguing and Documentation Commission (CDC), https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Cataloguing-Manual.html

Ivanov, A. (2017). Practice theory: a new approach for archival and recordkeeping research. Records Management Journal, 27(2), 104–124. doi: 10.1108/RMJ-10-2016-0038

Trnka, J. (2018) Český filmový archiv 1943 - 1993: Institucionální vývoj a problémy praxe, Národní filmový archiv, ISBN: 978-80-7004-190-1

Yakel E. (1996). The way things work: Procedures, processes, and institutional records. The American Archivist, 59(4), 454–464. ISSN 0360-9081

Metriky

316

Views

85

PDF views