Výzkum uživatelských potřeb v Moravské zemské knihovně

Roč.15,č.2(2023)

Abstrakt

Účel – Předkládaná výzkumná studie prezentuje výsledky zjišťování informačních potřeb uživatelů Moravské zemské knihovny. Realizace uživatelských výzkumů je pro knihovnu potřebná zejména kvůli získání aktuálních informací o uživatelských preferencích a postojích. Cílem této studie bylo zjistit, jak stávající uživatelé MZK vnímají nabídku služeb, jak je využívají a jaké služby by uvítali. Výsledky budou využity při nastavení propagace a zlepšování kvality služeb.

Design / metodologie / přístup – Pro výzkumné šetření byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu v podobě focus group (ohniskové skupiny). Celkem proběhly tři tyto ohniskové skupiny s uživateli MZK. Do nich byli vybráni zástupci tří početných uživatelských skupin (studenti, pracující a senioři). Výsledky byly zpracovány pomocí otevřeného kódování a tematické analýzy.

Výsledky – Výzkum ukázal, že uživatelé navštěvují MZK především kvůli široké nabídce odborných zdrojů, která není jinde ve městě dostupná. Preferují klidné a tiché prostory, zároveň chtějí mít i prostor pro vzájemné setkávání. Velmi pozitivně je vnímána budova knihovny a interiér. Kritizována byla kavárna, nedostatečná nabídka jídla a nápojů v knihovně a také omezený prostor pro konzumaci jídla a pití. Ohledně využití zdrojů se ukázalo, že uživatelé neznají všechny elektronické informační zdroje, které MZK nabízí. Sporným bodem je i vstup do budovy pouze pro registrované uživatele. Akce knihovny nejsou pro návštěvu knihovny tím hlavním důvodem.

Originalita / hodnota – Výzkumy uživatelských potřeb nejsou realizovány tak často a pokud ano, knihovny většinou rozesílají dotazníky, ze kterých získávají data kvantitativního charakteru. Výzkum realizovaný prostřednictvím focus group je v našich podmínkách ojedinělý, přitom je pomocí této metody možné získat hlubší porozumění a informace, které by jinak zůstaly skryty. Tento výzkum může být tedy inspirací i pro další knihovny.


Klíčová slova:
výzkum uživatelských potřeb; informační potřeby; knihovny; ohniskové skupiny
Biografie autora

Iva Zadražilová

Moravská zemská knihovna

Je absolventkou Katedry informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v roce 2019 získala doktorát na Univerzitě Karlově. Působí v Moravské zemské knihovně na projektu Knihovny.cz, kde má na starosti propagaci portálu a školení v knihovnách. Kromě toho vyučuje na soukromé vysoké škole Ambis, kde se věnuje vzdělávání v oblasti tvorby odborných textů, informační gramotnosti a kritického myšlení.

Martin Krčál

Moravská zemská knihovna

Absolvoval Katedru informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako asistent. Kromě toho vede v Moravské zemské knihovně tým vyvíjející portál Knihovny.cz. Je spoluautorem projektu Citace.com. Pravidelně přednáší problematiku citací, plagiátorství a citačních manažerů, knihovníkům, ale také vyučujícím a studentům středních a vysokých škol.

Kristýna Juránková

Moravská zemská knihovna

Knihovnictví jako profesi se věnuje celý život. Nejprve vystudovala střední knihovnickou školu a poté i KISK FF MU. Nyní pracuje již desátým rokem v Moravské zemské knihovně v oddělení výpůjčních služeb. Mezi její pracovní náplň patří kontakt se čtenáři, poskytování informací a administrativní činnosti spojené s chodem výpůjčního oddělení.

Veronika Kašpárková

Moravská zemská knihovna

V Moravské zemské knihovně působí v oddělení studoven a věnuje se čtenářským potřebám.

Zuzana Komůrková

Moravská zemská knihovna

Působí v programovém oddělení Moravské zemské knihovny.

Jitka Matušková

Moravská zemská knihovna

Je vedoucí programového oddělení v Moravské zemské knihovně.

Michal Škop

Moravská zemská knihovna

Je vedoucím odboru informačních služeb v Moravské zemské knihovně a absolventem KISK FF MU.

Reference

Buchtová, B., Suchá, L. Z., Bartošová, E., Novotný, R., Svitáková, J., Štefek, T., & Víchová, E. (2020). Jak využít metodu Focus group v prostředí knihovny. Katedra informačních studií a knihovnictví. https://kisk.phil.muni.cz/media/3239051/metodika_focus_group_pro_knihovny_fin.pdf

Case, Donald O. & Lisa M. Given, (2016). Looking for Information : A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior. 4th ed. Emerald Group Publishing Limited. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=e000xww&AN=1427926&lang=cs&site=eds-live&scope=site

Harbo, K., & V. Hansen, T. (2012). Getting to Know Library Users’ Needs — Experimental Ways to User-centred Library Innovation. LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries, 21(3-4), 367-385. https://doi.org/10.18352/lq.8031

Karlíček, M. (2018). Základy marketingu (2., přepracované a rozšířené vydání). Grada. https://flexibooks.cz/zaklady-marketingu/d-78052/

Kocurek, J., Moravčíková, V., Senčaková, O., Strouhal, L., & Tulinská, H. (2017). Cesta službou – registrace nových čtenářů Moravské zemské knihovny. http://hdl.handle.net/11222.digilib/136985

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030: knihovny – pilíře občanské společnosti, vzdělanosti a kultury. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2020. ISBN 978-80-7050-734-6.

Krčál, M. (2022). Měření výkonu akademických knihoven a jeho využití při zvyšování kvality služeb [dizertační práce]. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.

Novotná, H., Špaček, O., & Šťovíčková, M. (Eds.). (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. FHS UK.

Pettigrew, K. E., Fidel, R. a H. Bruce. (2001). Conceptual Frameworks in Information Behavior. Annual Review of Information Science and Technology, 35(1), 43–78.

Prázová, I. (2011). Výzkum spokojenosti uživatelů Moravské zemské knihovny. ProInflow – časopis informační vědy. http://hdl.handle.net/11222.digilib/133704

Reddy, B. S., Krishnamurthy, M., & Asundi, A. Y. (2018). Information Use, User, User Needs and Seeking Behaviour: A Review. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 38(2), 82-87. https://doi.org/10.14429/djlit.38.2.12098

Richter, V. (2014). Potřeby návštěvníků a uživatelů knihoven ve vztahu k Centrálnímu portálu knihoven. https://www.ikaros.cz/cpk1-potreby-navstevniku-a-uzivatelu-knihoven-ve-vztahu-k-centralnimu-portalu-knihoven

Soares‐Silva, D., Moraes, G. H. S. M., Cappellozza, A., & Morini, C. (2020). Explaining library user loyalty through perceived service quality: What is wrong?. Journal of the Association for Information Science and Technology, 71(8), 954-967.

Suchá, L. Z., Cibin, R., Kocurek, J., Martinek, J., Málek, M., Vojtíšek, V., & Bartošová, J. (2022). From undistracted to instant reading and back: Prototyping a new digital library service. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), 11(3), 553-572.

Taylor, R. S. (1962). The process of asking questions. American Documentation, 13(4), 391-396. DOI: 10.1002/asi.5090130405

Wilson, T. D. (2000). Human Information Behavior. Informing Science. 3(2), 49–55

Zadražilová, I., & Vizváry, P. (2022). Digital Literacy Competencies and Interests of Elderly People. In: Information Literacy in a Post-Truth Era (pp. 137-146). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99885-1_12

Metriky

269

Views

110

PDF views