Nesamozřejmost irénismu : k metodologické povaze zkoumaného jevu

Roč.26,č.2(2023)

Abstrakt
Článek zkoumá komplexní vztah mezi irénismem, konfliktem a konceptem pokroku v lidské historii a společnosti. Zatímco irénismus, filozofický směr usilující o mír a harmonii, bývá často považován za ideální cíl, analýza umění, literatury a historie ukazuje, že rovněž konflikt a svár jsou také neodmyslitelnou součástí lidského vývoje a bytí. Studie se zaměřuje na to, jak různé epochy a kultury interpretují tyto koncepty a jak jsou ovlivněny mocenskými strukturami a historickými kontexty. Dále se ptá, zda je koncept pokroku, jak byl formulován v 19. století v kontextu darwinismu, stále relevantní v dnešním světě plném globálních výzev. Studie nabízí nová paradigmata myšlení, která zdůrazňují udržitelnost, sociální spravedlnost a ekologickou rovnováhu jako alternativní metriky pro hodnocení lidského vývoje.

Klíčová slova:
irénismus; konflikt; pokrok; mocenské struktury; udržitelnost; sociální spravedlnost; ekologická rovnováha; historický kontext

Stránky:
7–13
Reference

BEHE, Michael J. 2001: Darwinova černá skříňka. Praha: Návrat domů, 2001.

FUCHS, Alfréd 1924: Sjednocení církví: (unionismus). Praha: Tiskem a nákladem Českoslovanské akciové tiskárny, 1924.

GUREVIČ, Aron Jakovlevič 1978: Kategorie středověké kultury. Praha: Mladá fronta, 1978.

GUREVIČ, Aron Jakovlevič 1996: Nebe, peklo, svět: cesty k lidové kultuře středověku. Překlad Jaroslav Kolár. Jinočany: H&H, 1996.

HUDEC, Petr 2023: Velehradský unionismus: Cyrilometodějská idea jednoty v různosti. Velehrad: Matice velehradská, 2023.

KOMENSKÝ, Jan Amos 1992: Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha: Svoboda, 1992. 3 sv. (563, 500, 594 s.).

KREJČÍ, Oskar 2010: Mezinárodní politika. 4. vyd. Praha: Ekopress, 2010.

PAVERA, Libor 2001: Josef Vašica: pokus o portrét. Opava: Matice slezská, 2001.

PETRŮ, Eduard 2002: Zrcadlo skutečnosti: kniha o středověké, renesanční a barokní parodii. Praha: ISV, 2002.

URBÁNEK, Rudolf (Ed.) 1940: Ve službách Jiříka krále: deníky panoše Jaroslava a Václava Šaška z Bířkova. Překlad Bohumil Mathesius. Praha: Evropský literární klub, 1940.

ZLÁMAL, Bohumil 2010: Příručka českých církevních dějin. VII., Doba československého katolicismu (1918–1949). Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010.

The Cambridge encyclopedia of Darwin and evolutionary thought [online]. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 2013 [cit. 2023-09-09]. Dostupné z: <a href=https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=1113021 target=_blank>https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=1113021.</a>

Metriky

0

Crossref logo

9

Views

0

PDF views