K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Pokyny pro autory

Podmínky přijímání příspěvků

Časopis Slavica litteraria patří k recenzovaným vědeckým periodikům, publikované příspěvky proto musí splňovat příslušná odborná i formální kritéria. Redakční rada při rozhodování o uveřejnění rukopisu vychází z hodnocení nezávislých odborníků. Přijímány jsou rukopisy ve všech slovanských jazycích, angličtině a němčině zaslané v textovém formátu Word (.doc, .rtf) na e-mailovou adresu redakce.

Licenční podmínky

Formální úprava příspěvků

Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou je u odborného článku maximálně 20 normostran (1 normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer, započítávají se i poznámky pod čarou), u materiálů a diskusí do 15 normostran, u recenzí 3–6 normostran a u zpráv 3–4 normostrany. Rukopis příspěvků musí vedle vlastního textu zahrnovat i abstrakt a klíčová slova v jazyce příspěvku a v angličtině, vše obvykle v rozsahu do 1 normostrany.

Cizojazyčné příspěvky jsou přijímány po provedení důkladné jazykové korektury, nejlépe rodilým mluvčím s příslušným vzděláním. Všechny zaslané články jsou posouzeny redakcí z hlediska dodržení požadované formální úpravy. Příspěvky, které úpravu porušují, jsou zaslány autorovi k úpravě. Redakce si vyhrazuje právo provést jazykové a formální úpravy textu (autor má možnost posoudit je při korektuře).

Pravidla pro úpravu příspěvků

Řádkování: 1.

Velikost písma: 12 bodů

Písmo: Times New Roman; v případě využití zvláštních fontů redakce žádá o jejich zaslání zároveň s příspěvkem.

Obrazové a další přílohy: posílat nejlépe ve zvláštních souborech (a v textu vyznačit umístění přílohy).

Citační odkazy: uvádět v poznámkách pod čarou (azbuka a cyrilice musejí být transliterovány do latinky), formát citací viz Soupis bibliografie.

Jméno autora a afiliace: na začátku každého příspěvku bude uveden jeho název (v jazyce příspěvku a v angličtině), jméno autora, jeho profesní působiště a e-mailová adresa. Afiliace musí být uvedeny v latince.

Abstrakt a klíčová slova: před vlastním textem příspěvku bude uveden abstrakt a klíčová slova v jazyce příspěvku (nebo v češtině) a v angličtině.

Poznámky pod čarou / tabulky: výhradně automaticky vkládané, generované programem Word.

Citáty textů, názvy literárních děl, knih (nikoliv periodik) apod.: psát kurzívou (Italic).

Soupis bibliografie: na konci každého příspěvku musí být seznam použité literatury v následujícím formátu (příklady):

Monografie:
WOLLMAN, Frank: Slovesnost Slovanů. Brno: Tribun, 2012, s. 13–15.

Kapitoly z knih či sborníků:
WOLLMAN, Slavomír: Slavistika. In: NOVÁK, Petr: Z dějin slavistiky. Praha: Academia, 2011, s. 1–20.

Příspěvky v periodikách:
WOLLMAN, Slavomír: Slavistika. Česká literatura 44, 1984, č. 2, s. 1–23.

 

Při citování ze stejného zdroje bezprostředně za sebou zkracujte citace používáním Ibidem. Prosíme rovněž autory, aby správně rozlišovali a používali pomlčku (–) a spojovník (-).

Zásady zachování soukromí

Zásady zachování soukromí jsou dostupné ZDE.