Publikační etika

Publikační etika časopisu Slavica litteraria vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE) a v souladu s ním upravuje povinnosti autorů, redaktorů, recenzentů a redakční rady.

Povinnosti autorů

Autoři jsou povinni účastnit se recenzního řízení, reagovat na připomínky recenzentů a na základě těchto připomínek provést navržené obsahové, jazykové aj. úpravy. Ve sporných případech se mohou obrátit s konkrétními podněty na redaktory časopisu, případně příspěvek nepublikovat. Autoři se odesláním příspěvku redakci Slavica litteraria zavazují k publikování pouze původních a pravdivých poznatků, k odmítnutí plagiátorství v jakékoli podobě a také k tomu, že hlavní téma příspěvku nebude publikováno opakovaně. Autoři jsou povinni dodržet požadovanou formální úpravu příspěvku, zejména respektovat redakcí zvolený citační úzus, případně příspěvek na vyžádání upravit tak, aby zásady úpravy textu respektoval.

Povinnosti redaktorů

Redaktoři jsou zodpovědní za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků. Jsou povinni zachovat objektivní a rovný přístup ke všem dodaným příspěvkům, vyvarovat se střetu zájmů a dodržet hlavní kritéria výběru příspěvků, tj. odbornou úroveň a význam daného příspěvku a soulad tématu s odborným zaměřením časopisu. V recenzním řízení jsou redaktoři povinni důsledně dbát na zachování anonymity recenzentů i autorů. Ve spolupráci s redakční radou řeší případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti.

Povinnosti recenzentů

Recenzenti musí zachovávat objektivitu, nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely. Recenzenti se zavazují upozornit autora i redaktory na veškerá odhalená pochybení, včetně absence relevantní literatury na dané téma. Recenzenti mají právo odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů. Za střet zájmu se považuje:

Pokud recenzenti z některého z výše uvedených důvodů písemně neodmítnou vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.

Povinnosti redakční rady

Redakční rada svou činností usiluje o neustálé zlepšování odborné i formální stránky časopisu, podporuje svobodu projevu a názorovou pluralitu v oboru. Vydává pokyny týkající se celé redakční práce (pokyny pro autory, pokyny pro recenzní řízení a recenzenty aj.) a garantuje dodržování výše uvedených pravidel. S konečnou platností rozhoduje o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování předseda redakční rady.