Pojetí irénismu a zorné úhly Karla Čapka

Roč.26,č.2(2023)

Abstrakt
Autor přítomného článku se zabývá pojetím irénismu u Karla Čapka s obecným úvodem k problémům smíření a harmonie meziosobních vztahů a k otázkám války a míru. Úvodní partie obsahuje jádro Čapkovy tvůrčí aktivity, její recepci se zmínkou o jeho nelítostném anglickém kritikovi Robertu Pynsentovi. Zvláštní rysy Čapkovy představy irénismu jsou úzce spjaty s vývojem jeho filozofie literatury v podobě próz a dramat směřujících od poetiky znejistění, hledání uzlových bodů života, analýzy hrozeb a katastrof na základě jak experimentální technologie, tak biologie, některé napsané spolu s bratrem Josefem. Téma irénismu představuje tematický spodní proud, jenž často odhaluje svou odvrácenou stranu vedoucí od permanentního hledání přes relativismus k totální noetické skepsi.

Klíčová slova:
irénismus; problémy smíření a harmonie; relativismus; Robert Pynsent; poetika znejistění; hledání uzlových bodů života; hrozby a katastrofy; experimentální technologie a biologie; aktivismus; totální skepse; irénismus jako spodní proud

Stránky:
15–31
Reference

BĚLINSKIJ, Vissarion: O russkoj povesti i povestjach g. Gogolja. Arabeski i Mirgorod. <a href=http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0320.shtml target=_blank>http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0320.shtml</a> (Accessed: 5 July 2023, 9:32).

BRADBROOK, Bohuslava: A Handbook of Czech Prose Writing. Brighton: Sussex Academic Press, 2007.

BRADBROOK, Bohuslava: Británie - můj osud. Ze vzpomínek a korespondence. Praha: ARSCI, 2011.

BRADBROOK, Bohuslava: Karel Čapek. Hledání pravdy, poctivosti a pokory. Praha: Academia, 2005.

BRADBROOK, Bohuslava: Karel Čapek. In Pursuit of Truth, Tolerance, and Trust. Brighton: Sussex Academic Press, 1998.

BRADBROOK, Bohuslava: Karel Čapek: hledání pravdy, poctivosti a pokory. Praha: Academia, 2006.

BRADBROOK, Bohuslava: Osvobozující krása malých věcí. Uprchlická odyssea z Prahy do Cambridge. Brno: Prius, 2022.

BRADBROOK, Bohuslava: The Liberating Beauty of Little Things. Decision, Adversity&Reckoning in a Refugee's Journey from Prague to Cambridge. Cambridge: Alpha Press, 2000.

ČAPEK, Karel: Francouzská poezie (Překlady). Praha: Fr. Borový, 1936.

ČAPEK, Karel: Hordubal. Povětroň. Obyčejný život. Praha: Československý spisovatel, 1965.

ČAPEK, Karel: Spisy (27 svazků). Praha: Československý/Český spisovatel, 1981-1995.

ČAPEK, Karel: Univerzitní studie. Praha: Československý spisovatel, 1987.

Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Česká asociace slavistů - Jan Sojnek-Galium, 2022.

DEWEY, John: Rekonstrukce ve filozofii. Praha: Sfinx - Bohumil Janda, 1929.

DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2007.

HULTSCH, Anne: Ein Russe in der Tschechoslowakei. Leben und Werk des Publizisten Valerij S. Vilinskij (1903-1955). Köln: Böhlau, 2010.

KAPLAN, Karel: Protistátní bezpečnost. 1945-1948. Historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ. Praha: Plus, 2015.

Kniha o Čapkovi. Red. Štěpán Vlašín. Praha: Československý spisovatel, 1988.

KUDĚLKA, Viktor: Boje o K. Čapka. Praha: Academia, 1987.

MALEVIČ, Oleg: Bratři Čapkové. Přel. Hana Štěpánková. Praha: Ivo Železný, 1999.

MALEVIČ, Oleg: Karel Čapek. Kritiko-biografičeskij očerk. Moskva: Chudožestvennaja literatura, 1968.

MALEVIČ, Oleg: Osobitost české literatury. Praha: Malvern, 2009.

MALEVIČ, Oleg: Vladislav Vančura. Kritiko-biografičeskij očerk. Leningrad: Chudožestvennaja literatura, 1973.

MATHAUSER, Zdeněk: Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu. Brno: Blok, 1988.

MATUŠKA, Alexander: Člověk proti zkáze. Pokus o K. Čapka. Praha: Československý spisovatel, 1963.

MUŽOVÁ, Hana: Smrt jako symbol: Úmrtí a pohřeb Karla Čapka. Bakalářská práce. Vedoucí práce Jiří Němec. Brno: FF MU, 2022.

NIKOLSKIJ, Sergej: Fantastičeskije proizvedenija Karela Čapeka. Moskva: Mir, 1966.

NIKOLSKIJ, Sergej: Karel Čapek - fantast i satirik. Moskva: Molodaja gvardija, 1967.

NIKOLSKIJ, Sergej: Karel Čapek. Přel. Kamila Jiroudková. Praha: Československý spisovatel, 1952.

NIKOLSKIJ, Sergej: Nad stranicami antiutopij K. Čapeka i M. Bulgakova. Moskva: Indrik, 2009.

NIKOLSKIJ, Sergej: Roman Karela Čapeka Vojna s salamandrami: struktura i žanr. Moskva: Nauka, 1968.

NOVÁK, Arne: Karel Čapek, Obyčejný život. Lidové noviny, 1934, 5/12.

NOVÁKOVÁ, Julie: Komenský – dnes především irénik. Studia Comeniana et historica 23, 1981, s. 100–108.

OPELÍK, Jiří: Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažek. Praha: Torst, 2008.

OPELÍK, Jiří: Uklizený stůl aneb Moje druhá knížka o Karlu Čapkovi. A opět s jedním přívažkem o Josefovi. Praha: Torst, 2016.

Otakar Vočadlo (1895–1974), professor of English, Charles University, Prague. Biography and Bibliography of His Works. Ed. by B. R. Bradbrook and L. Vočadlová. Bangor: [s.n.], 1980.

POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA Miloš: René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky. Brno: Masarykova univerzita, 1996.

POSPÍŠIL, Ivo: Arne Novák jako rusista (Poznámky k textům Arna Nováka o ruské literatuře). SPFFBU, řada V 5–6, Bohemica litteraria, roč. 2002–2003, s. 123–127.

POSPÍŠIL, Ivo: Co zbylo z našeho/jejich humanismu. Proudy 2018, č. 2. www.phil.muni.cz/journal/proudy/revue/ceterum/2018/2/pospisil_co_zbylo_z_humanismu.php#articleBegin.

POSPÍŠIL, Ivo: Česká a slovenská próza: problém typologie. In: Kontúry voľnosti. Typológia slovenských a českých textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie. Eds. Marián Kamenčík – Emília Nemcová – Ivo Pospíšil. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry, 2010, s. 170–195.

POSPÍŠIL, Ivo: Dlhá a bohatá tradícia. História a kľúčové problémy brnianských česko-slovenských konferencií, 1997–2017. Slovenské pohľady, 2018, č. 3, s. 27–33.

POSPÍŠIL, Ivo: Dva moravští slavisté: Alois Augustin Vrzal a Sergij Grigorovič Vilinskij. Slavia Occidentalis (Poznań) 57, 2000, s. 219–233.

POSPÍŠIL, Ivo: Dva poljusa bytija: anglo-amerikanskij empirizm-pragmatizm i "russkaja tema" u Karla Čapeka. In: Związki między literaturami narodów słowiańskich w XIX i XX wieku. Pod redakcją Witolda Kowalczyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999, s. 225–233.

POSPÍŠIL, Ivo: Frank Wollman a střední Evropa. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí III. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií – Jan Sojnek, 2022, s. 139–154.

POSPÍŠIL, Ivo: Chudožestvennosť starinnych tekstov, Komenskij i teorija istorii literatury. In: Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Jan Amos Komenský im Kontext der europäischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhundert. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Sitarskiej – Romana Mnicha. Sammelband unter wissenschaftlicher Leitung von Barbara Sitarska und Roman Mnich. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010, s. 237–248.

POSPÍŠIL, Ivo: Individualita a proud: Lev Tolstoj a ruská moderna. In: Problémy ruskej moderny. Nitra: UKF, 1993, s. 95–103.

POSPÍŠIL, Ivo: Izmenenije temy i metoda – Sergij Vilinskij v Universitete im. Masarika Russkij jazyk kak inoslavjanskij (<a href=http://www.slavistickodrustvo.org.rs/izdanja/RJKI.htm target=_blank>http://www.slavistickodrustvo.org.rs/izdanja/RJKI.htm</a>), vypusk IV. Beograd: Sovremennoje izučenije russkogo jazyka i russkoj kultury v inoslavjanskom okruženii, Slavističeskoje obščestvo Serbii, 2012, s. 7–19.

POSPÍŠIL, Ivo: Jedna česko-ruská literární spirála (Dostojevskij – Čapek – Těndrjakov). Československá rusistika, 1990, č. 5, s. 257–265.

POSPÍŠIL, Ivo: Karel Čapek – przypadek prawie zapomnianego mistrza człowieczeństwa i tolerancji. In: Dyskursy i przestrzenie (nie)TOLERANCJI. Pod redakcją Grzegorza Gazdy, Ireny Hübner, Jarosława Płuciennika. Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łodzkiego, 2008, s. 109–118.

POSPÍŠIL, Ivo: Karel Čapek kak analitik ugroz i katastrof. Karel Čapek as an Analyst of Threats and Disasters. Mirgorod 19, 2022, č. 1, s. 122–134.

POSPÍŠIL, Ivo: Konfrontácie Sugestivita na hraně fact and fiction (Anton Baláž: Povedz slovo čisté. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2017). Romboid, 2018, č. 1–2, s. 39–42.

POSPÍŠIL, Ivo: Náš přítel na ostrově Velká Británie (Památce Roberta Burtona Pynsenta). Slavica litteraria 26, 2023, č. 1, s. 119–124.

POSPÍŠIL, Ivo: Personální četba mezi estetikou produkce a recepce. Pavol Winczer: Literatúra v hľadaníčitateľa (20. roky: Karel Čapek, Iľja Erenburg). Bratislava: Veda, 2013. Opera Slavica 24, 2014, č. 1, s. 67–69.

POSPÍŠIL, Ivo: Polsky psaná monografie o Komenském: polsko-německý pohled a problémy. Richter, Manfred: Jan Amos Komeński. Zarys życia i działalności. Litteraria Sedlcensia, Colloquia, tom XIX, Siedlce: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Wydawnictwo IKR[i]BL 2016. Philologia 27, 2017, č. 1, s. 117–121.

POSPÍŠIL, Ivo: Potíže s Karlem Čapkem. In: Studie z literárněvědné slavistiky. Ed. Ivan Dorovský. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 94–100.

POSPÍŠIL, Ivo: Romannaja oderžimost' kamerdinera Aleksandra Puškina. Zagadnienia Rodzajów Literackich 49, z. 1 2, 2006, s. 5–22.

POSPÍŠIL, Ivo: Sergij Vilinskij an der Masaryk-Universität in Brünn: Fakten und Zusammenhänge. Wiener Slavistisches Jahrbuch 42, 1996, s. 223–230.

POSPÍŠIL, Ivo: Singularity and the Czech Interwar Essay among the Currents: František Xaver Šalda, Karel Čapek, and Jaroslav Durych. Primerjalna književnost (Ljubljana) 33, 2010, č. 1, s. 131–142.

POSPÍŠIL, Ivo: Slovakistické reflexe. Brno: Česká asociace slavistů – Jan Sojnek-Galium, 2017.

POSPÍŠIL, Ivo: Velká válka jako velké selhání a dnešní politika – vědomí souvislostí. In: Velká válka a areálové souvislosti: Kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5. Ed. série Ivo Pospíšil. Edice Brno – Bělehrad, sv. 1. Ed. edice Václav Štěpánek. Brno: Masarykova univerzita 2014, s. 17–24.

POSPÍŠIL, Ivo: Významné osobnosti naší univerzity. Zakladatel literárněvědné rusistiky na Masarykově univerzitě (Sergij Grigorovič Vilinskij, 1876–1950). Universitas, 2000, č. 1, s. 36–38.

POSPÍŠIL, Ivo: Wollmanova studie Duch a celistvost slovanské slovesnosti: jen retro, nebo živá koncepce? In: Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Česká asociace slavistů – Jan Sojnek-Galium, 2022, s. 167–178.

POSPÍŠIL, Ivo: Za Sergejem Vasiljevičem Nikolským (1922–2015). Slavica litteraria, X 18, 2005, č. 1, s. 193–196.

POSPÍŠIL, Ivo: Zasvěcené knihy nestárnoucího bohemisty (Sergej Nikolskij). KAM – příloha 2002, č. 9, s. VIII–IX.

POSPÍŠIL, Ivo: Žánrová hledání na hraně a na okraji (Studie k některým dílům slovenské a české prózy posledních let). In: Emília Nemcová – Ivo Pospíšil (Eds.): Pramene a križovatky (Slovensko-české literárne paralely v súčasnosti). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, 2012, s. 103–181.

PUTNA, Martin C.: Hořký život Rusů v Čechách. <a href=http://www.lidovky.cz/putna-horky-zivot-rusu-v-cechach-do8-/nazory.aspx?c=A111118_183244_ln_nazory_ape, target=_blank>http://www.lidovky.cz/putna-horky-zivot-rusu-v-cechach-do8-/nazory.aspx?c=A111118_183244_ln_nazory_ape,</a> staženo 13. 8. 2016, 9:39.

PYNSENT, Robert: Tolerance and the Karel Čapek Myth. Karel Čapek. In Pursuit of Truth, Tolerance, and Trust by Bohuslava R. Bradbrook; Vzpomínky by Jarmila Čapková, Jiří Opelík; Čeští spisovatelé o toleranci by Daniela Fischerová, Petr A. Bílek, Václav Daněk, Pavel Janoušek; Čapci očima rodiny by Helena Koželuhová, Jaromír Slomek; Živý jako nikdo z nás. O Karlu Čapkovi by Olga Scheinpflugová, František Černý; Česká xenofobie by Petr Žantovsky. The Slavonic and East European Review 78, 2000, č. 2, s. 331–353.

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí III. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií – Jan Sojnek, 2022.

The Collected Poems of Rupert Brooke with an introduction by George Edward Woodberry and a biographical note by Margaret Lavington. New York: Dodd, Mead and Company, 1934.

Velká válka a areálové souvislosti: Kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5. Ed. série Ivo Pospíšil. Edice Brno – Bělehrad, sv. 1. Ed. edice Václav Štěpánek. Brno – Bělehrad: Masarykova univerzita, 2014.

VILINSKIJ, Valerij: Rus se dívá na ČSR. Praha: Václav Petr, 1931.

VILINSKÝ, Valerij: Dílo P. Augustina Vrzala. Archa (Olomouc) 17, 1929, č. 3, s. 229–238.

ŽÁČEK, Pavel: V–101 (Valerij Vilinskij): agent, ze kterého se dalo žít. In: Matej Medvecký (Ed.): Posledné a prvé slobodné(?) volby – 1946, 1990. Zborník z odborného seminára, Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, s. 102–159.

Metriky

0

Crossref logo

16

Views

0

PDF views