J. A. Komenský a irénismus

Roč.26,č.2(2023)

Abstrakt
Zjištění, že myšlenka irénismu je celoživotním Komenského tématem, je již dostatečně známá. V našem příspěvku ji deskribujeme především na základě výběru ze tří edic (Apoštol míru J. A. Komenský, 1949; J. A. Komenský, O sobě, 1989, a Cesta světla, 2009) a doplňujeme vzhledem k tématu další konkretizace. Jmenovitě zmiňujeme zvláště Komenského díla Angelus Pacis, Via Lucis (a Consultacionis brevissima delineatio jako základ textu Via lucis). Větší pozornost věnujeme zejména spisu Gentis Felicitas, jehož myšlenky pokládáme ve srovnání s předchozími uvedenými Komenského texty za více aktuální. Dále se v souvislosti s Komenského dílem Unum Necessarium zabýváme citacemi z proroka Eliáše mírovou myšlenku zvýrazňujícími

Klíčová slova:
Komenský; irénismus; Gentis Felicitas

Stránky:
39–45
Reference

HASHEMI, Michaela: Ke stereotypu zobrazování Turka ve starší české literatuře. In: PAVLINCOVÁ, Helena (Ed.): Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 153-157.

HAVELKA, Tomáš: Skrytý tajemství Božích poklad: Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského. Praha: NLN, 2019.

HEŘMANSKÝ, František - ČAPEK, Jan Blahoslav: Vavřinec z Březové: Husitská kronika - Píseň o vítězství u Domažlic. Praha: Svoboda, 1979.

KOPECKÝ, Milan (Ed.): Truchlivý I. In: Opera omnia 3. Praha: Academia, 1978, s. 19-65.

KUMPERA, Jan - HASHEMI, Michaela: Cesta světla. Podlesí: ALMI, 2009.

MOLNÁR, Amedeo - REJCHRTOVÁ, Noemi: Jan Amos Komenský: O sobě. Praha: Odeon, 1989.

POLIŠENSKÝ, Josef - KRÁTKÝ, Radovan - STEJSKAL, Václav: Apoštol míru J. A. Komenský. Praha: Československý spisovatel - ELK, 1949.

SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela: On Comenius's Approaches to the Biblical texts in his Manual or Core of the Whole Saint Bible. Bohemica litteraria 19. Brno: Masarykova univerzita, 2016, č. 1, s. 29-39.

<a href=https://komeniologie.flu.cas.cz/en/publications/ target=_blank>https://komeniologie.flu.cas.cz/en/publications/</a> = Opera omnia J. A. Comenii

Metriky

0

Crossref logo

7

Views

0

PDF views