Mikuláš Bakoš ako univerzitný pedagóg

Roč.26,č.2(2023)

Abstrakt
Mikuláš Bakoš (1914-1972) was one of the key figures of 20th-century Slovak literary science. The least mapped of his career so far has been his pedagogical activity at the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava. The aim of the study is to clarify how his work as a university lecturer developed and what circumstances influenced it. The paper includes a more detailed characterization of Bakoš's lectures and thematic plans, which he developed for the needs of seminar exercises. Along with this, attention is also given to the recollections of his former students. The paper aims to fill one of the white spaces in the knowledge of Bakoš's personality.

Klíčová slova:
Mikuláš Bakoš; Comenius University in Bratislava; university lectures; thematic plans; structuralism; marxism

Stránky:
75–88
Reference

BAKOŠ, Mikuláš (Ed.): Teória literatúry. Výbor z "formálnej metódy". Trnava: Urbánek a spol., 1941.

BAKOŠ, Mikuláš: K problémom sociológie umenia. Philosophica Slovaca 1, 1946, s. 233-236.

BAKOŠ, Mikuláš: Literatúra a nadstavba. Metodologické štúdie k dejinám slovenskej literatúry. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1960.

BAKOŠ, Mikuláš: O socialistickom realizme. Bratislava: Štátne nakladateľstvo, 1952.

BAKOŠ, Mikuláš: Problémy sociológie literatúry. In: SCHÜCKING, Levin Ludwig: Sociológia literárneho vkusu. Trnava: Urbánek a spol., 1943, s. 5-12.

BAKOŠ, Mikuláš: Proti kozmopolitizmu v literárnej vede. Nové slovo 8, 1951, č. 19, s. 383-384.

BAKOŠ, Mikuláš: Stalin a umenie. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1953.

BAKOŠ, Mikuláš: Vývin slovenského verša. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská, 1939.

CHMEL, Rudolf: Úvod do pamäti. Bratislava: Kalligram, 2019.

CHMEL, Rudolf: Zajatci svojej generácie. Slovenská literatúra 57, 2010, č. 2, s. 134-138.

MIKULA, Valér (Ed.): Slovník slovenských spisovateľov. 2. vyd. Bratislava: Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005.

PAŠTEKOVÁ, Soňa - TEPLAN, Dušan (Eds.): Mikuláš Bakoš - pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Bratislava: Veda, 2022.

PETRÍK, Vladimír: Hľadanie minulého času. Bratislava: Slovart, 2009.

Soznam osôb, ústavov a štátnych skúšobných komisií podľa stavu na začiatku študijného roku 1946/1947. Bratislava: Akademický senát Slovenskej univerzity v Bratislave, 1946.

Soznam osôb, ústavov a štátnych skúšobných komisií podľa stavu na začiatku študijného roku 1948/1949. Bratislava: Akademický senát Slovenskej univerzity v Bratislave, 1948.

Soznam osôb, vedeckých odborov, seminárov a prednášok. Študijný rok 1949/1950. Bratislava: Filozofická fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave, 1949.

Soznam prednášok, ktoré budú na Slovenskej univerzite v Bratislave v letnom semestri študijného roku 1947/1948. Bratislava: Akademický senát Slovenskej univerzity v Bratislave, 1947.

ŠEFRÁNEK, Július: Niektoré ideologické problémy našej literatúry. Kultúrny život 6, 1951, č. 15, s. 1-3, 7.

TEPLAN, Dušan (Ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016.

TIMOFEJEV, Leonid Ivanovič: Stručný slovník literárnovedných termínov. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1956.

VARSIK, Branislav (Ed.): Päťdesiat rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského, 1969.

Zoznam prednášok na Filozofickej fakulte v školskom roku 1958/1959. Bratislava: Rektorát Univerzity Komenského, 1958.

Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, Martin; osobný fond Bakoš Mikuláš.

Metriky

0

Crossref logo

8

Views

0

PDF (Slovenčina) views