Literatura, román a tvorba nových generací : několik "vnějších" a "vnitřních" úvah

Roč.26,č.2(2023)

Abstrakt
Přítomná stať sleduje na několika příkladech tvorbu nových literárních generací české a ruské literatury, protomileniálů a mileniálů starších a mladších (generace x, y, z a alfa, snow flake generation). Jde souběžně o několik aspektů: o generační pohled, o pohled na různé proudy literatury, jak je na české a anglické ukazoval kdysi René Wellek, o pohled žánrový, resp. genologický, zejména týkající se románu jako nejčtenějšího, dominantního a stabilního útvaru, a také o charakter směrový a komparativní. Směry a žánry mají v české a ruské literatuře odlišný, ale i podobný vývoj a působí svou tradicí na tvorbu mileniálů, zejména relativně stabilní strukturu románu.

Klíčová slova:
protomileniálové; mileniálové starší a mladší; René Wellek a dva proudy v české a anglické literatuře; román; žánrový, směrový a komparativní pohled na českou a ruskou literaturu mileniálů; stabilita románu a jeho tradice v tvorbě mileniálů

Stránky:
91–108
Reference

BARŠA, Pavel: Román a dějiny. Brno: Host, 2022.

BÍLEK, Petr A. - HRABAL, Jiří - KUBÍČEK, Tomáš: Naratologie: strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013.

ČERNÝ, Václav: Meditace o romantickém neklidu. Na paměť M. J. Lermontova. Praha: Fr. Borový, 1943.

LEVITAN, L. S. - CILEVIČ, L. M.: Voprosy sjužetosloženija. Sbornik statrej, Riga: Zvajzgne, 1969.

MATHAUSER, Zdeněk: Báseň na dosah Eidosu: Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě. Praha: Univerzita Karlova, 2005.

MATHAUSER, Zdeněk: Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie. Praha: Filosofia, 2006.

NEZVAL, Vítězslav: Moderní básnické směry. Praha: Dědictví Komenského, 1937.

POSPÍŠIL, Ivo - ZELENKA, Miloš: Mitteleuropa als Knotenpunkt der Methodologien. Frank Wollmans Slovesnost Slovanů - Traditionen und Zusammenhänge. In: WOLLMAN, Frank: Die Literatur der Slawen. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien: Peter Lang, 2003, s. 7-30.

POSPÍŠIL, Ivo: Aksiologičeskij fenomen v "neistoričeskom romane" Jevgenija Vodolazkina "Lavr". In: Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Ed. Josef Dohnal. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - Tribun EU, 2015, s. 591-601.

POSPÍŠIL, Ivo: Areál a filologická studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

POSPÍŠIL, Ivo: Česko-slovinské projekty z dějin slavistiky a teorie literatury. In: Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju. Ed. Alenka Jensterle-Doležalová. Praha: Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2011, s. 155-165.

POSPÍŠIL, Ivo: Český kvázipostmoderní román: poetizace automatismu a zrození "nového člověka" (Případ nevěrné Kláry Michala Viewegha). In: Retoriki na pametta. Jubileen sbornik v čest na 60-godišninata na profesor Ivan Pavlov. Fakultet po slavjanski filologii, katedra po slavjanski literaturi. Redakcionna kolegija: Bojan Bolčev - Valeri Stefanov - Kalina Bachneva - Panajot Karagjozov - Janko Băčvarov. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2005, s. 498-504.

POSPÍŠIL, Ivo: Fenomen svjazi literaturovedenija i literaturnogo tvorčestva: Jevgenij Ljackij i Jevgenij Vodolazkin na kontekstuaĺnom fone. Universalii russkoj literatury 6. Sbornik statej. Voronež: Izdateľsko-poligrafičeskij centr "Naučnaja kniga", 2015, s. 227-244.

POSPÍŠIL, Ivo: Frank Wollman a střední Evropa. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí III. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií - Jan Sojnek, 2022, s. 139-154.

POSPÍŠIL, Ivo: Generace v literární vědě, jejich sláva a traumata. In: Mladá slavistika IV. Výzkum slovanského areálu: generační proměny. Eds. Zbyněk Michálek - Josef Šaur. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 7-25.

POSPÍŠIL, Ivo: Generační princip obecně a ve vývoji literatury (ruské) zvláště (obecné úvahy a srovnávací mezislovanská reflexe s několika případovými sondami). In: POSPÍŠIL, Ivo - ŠAUR, Josef a kol.: Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 11-29.

POSPÍŠIL, Ivo: Labyrint kroniky. Pokus o teoretické vymezení žánru. Brno: Blok, 1986.

POSPÍŠIL, Ivo: Literární věda a teritoriální studia. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014.

POSPÍŠIL, Ivo: Narodni prerod in literarne smeri (nekaj opažanj). Slavistična revija, 2014, č. 1, s. 121-130.

POSPÍŠIL, Ivo: Nevstoupíš dvakrát do téže řeky aneb problém konjunkturalismu. Vodolazkin, J. (Letec. Praha: Dobrovský, 2018. Přeložila Zdeňka Vychodilová.) Proudy, 2018, č. 2. <a href=http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2018/2/pospisil_nevstoupi_dvakrat_do_teze_reky.php#article-Begin target=_blank>http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2018/2/pospisil_nevstoupi_dvakrat_do_teze_reky.php#article-Begin.</a>

POSPÍŠIL, Ivo: Nová ruská literatura. Romboid, 2017, č. 1-2, s. 51-59.

POSPÍŠIL, Ivo: Osobitý diskurs o románu: problémy a úskalí (Pavel Barša: Román a dějiny. Brno: Host, 2022. 296 s.). Slavica litteraria 25, 2022, č. 2, s. 178-185.

POSPÍŠIL, Ivo: Postmodernism and Quasipostmodernism (Michal Viewegh). Neohelicon (Budapest), 333, 2006, č. 2, s. 37-44.

POSPÍŠIL, Ivo: Prameny ruské románové kroniky: A. S. Puškin a S. T. Aksakov. Slavica Slovaca, 1990, č. 4, s. 312-321.

POSPÍŠIL, Ivo: Problém autorského typu: Fadděj Bulgarin. Slavica Slovaca, 1988, č. 4, s. 366-384.

POSPÍŠIL, Ivo: Problém narativní básně. In: Slovanský romantismus - estetično genologických kategórií. Banská Bystrica: Katedra slovanských jazyků Filologické fakulty UMB, 2003.

POSPÍŠIL, Ivo: Prolegomena k problematike cennostej v literaturnych proizvedenijach millenialov. In: Revitalizace hodnot: umění a literatura. Ed. Josef Dohnal. Sborník z 13. mezinárodní konference Revitalizace hodnot: umění a literatura V konané 4. června 2021 v Brně. Brno: Ústav slavistiky, Česká asociace slavistů, 2022, s. 583-595.

POSPÍŠIL, Ivo: Ruská románová kronika (Příspěvek k historii a teorii žánru). Brno: UJEP, 1983.

POSPÍŠIL, Ivo: Sedmero úskalí a inspirací. Slovenská literatúra, 1993, č. 4, s. 292-295.

POSPÍŠIL, Ivo: Sieben Bemerkungen zu Frank Wollmans Slovesnost Slovanů. In: WOLLMAN, Frank: Die Literatur der Slawen. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien: Peter Lang, 2003 (aus dem Tschechischen übersetzt von Reinhard Ibler).

POSPÍŠIL, Ivo: Slavistika, literatura i perepiska brnenskich filologov. Novaja rusistika 9, 2016, č. 2, s. 119-138.

POSPÍŠIL, Ivo: The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding. University of Wisconsin 1978. Donald Fanger: Gogol and His Reader. Stanford, 1978 (recenze). SPFF BU, D 30, 1983, s. 105-106.

POSPÍŠIL, Ivo: Tvar a funkce metarománu. Světová literatura, 1984, č. 3, s. 251-253.

POSPÍŠIL, Ivo: Wollmanova studie Duch a celistvost slovanské slovesnosti: jen retro, nebo živá koncepce?. In: Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Česká asociace slavistů - Jan Sojnek-Galium, 2022, s. 167-178.

POSPÍŠIL, Ivo: Znovuvytváření ruského fenoménu na počátku 21. století: návraty a nová "nasvěcování". Novaja rusistika, 2014, č. 1, s. 181–187.

POSPÍŠIL, Ivo: Diachronní dimenze ruského literárního textu (Puškin – Bondarev – Grjakalov). In: LEPILOVÁ, Květuše a kol.: Text a kontext. Brno: Repronis, 2008, s. 86–107.

POSPÍŠIL, Ivo: Fadděj Bulgarin jako literární inspirátor. In: Biele miesta II. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta humanitných vied, 1998, s. 29–44.

POSPÍŠIL, Ivo: Hořce ironická science fiction Fadděje Bulgarina. Svět literatury, 1993, č. 5, s. 22–28.

POSPÍŠIL, Ivo: Jazyk literárního díla jako axiologický nástroj: román Jurije Bondareva Bermudský trojúhelník (K životnímu jubileu prof. Jána Doruly). In: Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2003, s. 265–278.

POSPÍŠIL, Ivo: Konzervativní rezistence jako součást literárního vývoje. Slavica litteraria 11, 2008, č. 2, s. 19–28.

POSPÍŠIL, Ivo: Kvázipostmodernismus znovu navštívený. Slavica litteraria X 15, 2012, supplementum. Postmodernismus s pozadím, s. 29–40.

POSPÍŠIL, Ivo: Lekce tvůrčího psaní a kvázipostmodernistická poetika Michala Viewegha. Stil (Beograd) 4, 2005, s. 303–313.

POSPÍŠIL, Ivo: On the Margin of Genre Typology or The Hidden Pioneer of Russian Science Fiction (Faddey Bulgarin). Na margo žánrovej typológie skrytého priekopníka ruskej science fiction (Faddej Bulgarin). Slavica Nitriensia, 2016, č. 1, s. 27–40.

POSPÍŠIL, Ivo: Problema "inostrancev" v russkoj literature i russko-poľskij literator Tadeusz Bułharyn/ Faddej Bulgarin: čerty novizny. Pax&Orthodoxa: Slavističeskije issledovanija. Istorija, kuľtura, literatura. V česť 80-letija so dnja roždenija Aleksandra Vladimiroviča Lipatova. Moskva: Institut slavistiki RAN, 2017, s. 231–248.

POSPÍŠIL, Ivo: Quasipostmodernistyczny świat Michala Viewegha. In: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom I. Transformacja. Pod redakcją Haliny Janaszek-Ivaničkovej. Warszawa: ELIPSA, 2005, s. 81–88.

POSPÍŠIL, Ivo: Slovenská téma v románe Vladimíra Macury Informátor. Slovenské pohľady, 2018, č. 6, s. 34–40 (prel. Ingrid Skalická).

POSPÍŠIL, Ivo: Znovu k problému diachronní hloubky literárního textu. In: Jazyk a komunkácia v súvislostiach III. Red. Oľga Orgoňová. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského, Katedra slovenského jazyka, Studia Academia Slovaca, 2011, s. 11–19.

POSPÍŠIL, Ivo: Žánr prozaického deníku Michala Viewegha, poetika, žánrové tradice a souvislosti. STIL (Beograd) 10, 2011, s. 309–322.

POSPÍŠIL, Ivo: Žanrovyje innovacii i recepcija Faddeja Venediktovicha Bulgarina v češskoj srede. Pytannia literaturoznavstva / Problems of Literary Criticism, No 97, 2018, s. 191–208.

Sborník pětadvacíti. Ed. Václav Černý. Praha: Československý spisovatel, 1969.

Sborník třinácti: mezi generacemi. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Česká asociace slavistů – Galium, 2019.

SUS, Oleg: Geneze sémantiky hudby a básnictví v moderní české estetice. K vydání připravili Ladislav Soldán – Dušan Jeřábek. Studie Rudolf Pečman. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1992.

TICHÝ, Aleš: Jednota Fieldingova Josepha Andrewse. Brno: FF UJEP, 1987.

TICHÝ, Aleš: The Inorganic Plot of Joseph Andrews. SPFFMU, Brno Studies in English 14, K 3, 1981, s. 149-157. V digitální podobě: <a href=https://digilib.phil.muni.cz/_flysystem/fedora/pdf/118104.pdf target=_blank>https://digilib.phil.muni.cz/_flysystem/fedora/pdf/118104.pdf.</a>

WELLEK, René: Immanuel Kant in England. Princeton: Princeton University Press, 1931.

WELLEK, René: The Theory of Literary History. Travaux du Cercle Linguistique de Prague 6. Prague, 1935, s. 173–191.

WELLEK, René: The Two Traditions of Czech Literature. Slavic Studies. Ed. by A. Kaun and E. J. Simmons. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1943, s. 213–228.

WOLLMAN, Frank: Die Literatur der Slawen. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang, 2003.

WOLLMAN, Frank: Slovesnost Slovanů. 2. vyd. (1. vyd. Praha: Vesmír 1928). Eds. Ivo Pospíšil – Miloš Zelenka. Brno: TRIBUN EU – Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Středoevropským centrem slovanských studií a Slavistickou společností Franka Wollmana, 2012.

ZELENKA, Miloš: Wellkova teorie literárních dějin v kontextu české školy literární komparatistiky. Slavia 64, 1995, č. 1–2, s. 207–216.

Metriky

0

Crossref logo

11

Views

0

PDF views