O časopisu

ISSN 1803-845X (print), ISSN 2336-4548 (online)

Evidenční číslo MK ČR: E 18717

Zaměření a poslání

Časopis Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře je odborný recenzovaný časopis, který vydává Masarykova univerzita (Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) od r. 2009.

Cílem časopisu je věnovat se dosud neprobádaným oblastem divadelního umění, zejména českému divadlu. Zároveň časopis sleduje progresivní tendence divadla, počínaje divadelní teorií, přes jednotlivé složky (např. dramatický text, režie, scénografie aj.) až k interdisciplinárním přesahům (např. teatralita). Jednotlivá témata jsou zpracovávána formou odborných studií, kromě nich jsou součástí časopisu recenze na knihy a reportáže z divadelních událostí. Předností časopisu je zveřejňování dosud nepublikovaných materiálů, které autoři objeví při svém bádání v archivech.

Časopis se zaměřuje na tyto oblasti:

Časopis vychází dvakrát ročně; jedno číslo je publikováno v češtině, druhé v angličtině. Každé číslo je zaměřeno na určité divadelněhistorické či teoretické téma, které se promítá do příspěvků zařazených do hlavní tematické rubriky Yorick.

V rámci Theatralia vycházejí i speciální monotematická čísla zaměřená na vybrané oblasti českého i světového divadelnictví, např. Czech Puppet Theatre in Global Contexts, Czech Stage Art and Stage Design, Prague Semiotic Stage Revisited aj.

Přehled rubrik časopisu

Rubrika Yorick tvoří hlavní tematickou část časopisu, uveřejňuje odborné recenzované studie vztahujícího k hlavnímu tématu čísla. Článkům, které se daného tématu nedotýkají, je vyhrazena rubrika SpektrumStudie uveřejněné v rubrice Yorick a Spektrum procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením.

Kromě hlavních rubrik Yorick a Spektrum časopis sestává z rubrik Depeše, Orientace, Archiv a Host, přičemž tyto nemusejí být zastoupeny v každém čísle.

Orientaci přispěvatelé kriticky hodnotí nedávno vydané publikace z oblasti divadla a umění.

V rubrice Depeše vycházejí reportáže ze zajímavých kulturních (primárně divadelních) událostí typu konference, sympozium aj.

Rubrika Archiv zahrnuje doposud nezveřejněný archivní materiál mnohdy doprovozený kratší zprávou o stavu výzkumu (tohoto materiálu).

Nová rubrika Host (od r. 2015) přináší rozhovory s významnými divadelními vědci, teoretiky, pedagogy, kteří navštíví ČR v rámci konferencí či vlastní pedagogické činnosti; nebo rozhovory pořízené během výjezdů českých divadelních vědců do zahraničí. Jedním z cílů rubriky je zachytit také rozhovory s pamětníky, kteří mohou přinést ojedinělá a neopakovatelná svědectví o minulosti.

Součástí časopisu byly do roku 2015 rubriky Sondy (nerecenzované studie) a Yoriczek (výběr z nejlepších studentských prací), které již od roku 2016 nezařazujeme. Studentské texty přepracované pro účely publikování uveřejňujeme od roku 2016 v rubrice Spektrum, případně Yorick, souvisejí-li s hlavním tématem časopisu.

Digitální zpřístupnění a archivace

Plné texty článků jsou zpřístupněny v režimu open access prostřednictvím Digitální knihovny FF MU (systém DSpace), která je primárním zdrojem i úložištěm odborných prací FF MU. Z webových stránek časopisů na tyto plné texty uložené v Digitální knihovně FF MU odkazujeme. Webové stránky časopisu slouží jako prezentační a komunikační platforma zpřístupňující veškeré informace o časopisu.

Tato skutečnost vychází ze strategického rozhodnutí FF MU a mnohaleté osvědčené praxe zpřístupňování a archivování zaměstnaneckých a smluvních děl vydaných FF MU. Tímto způsobem je možné zajistit kvalitně a efektivně jednotné zpracování metadat i dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů (LTP) a uživatelům vyhledávání napříč všemi texty. 

Copyright na všechny uveřejněné příspěvky zůstává autorům těchto příspěvků.

Licenční podmínky

Zasláním příspěvku (dále jen „Dílo“) časopisu Theatralia (https://journals.phil.muni.cz/theatraliaa) (dále jen „Časopis“) pro posouzení k publikaci autor poskytuje Masarykově univerzitě (dále jen „MUNI“) licenci k Dílu za dále stanovených podmínek:

1. Prohlášení autora

1.1 Autor prohlašuje, že Dílo je prosté autorskoprávních nebo jiných právních vad, nebylo doposud nikde publikováno, ani souběžně jinde k publikaci nabídnuto, s výjimkou platforem standardní vědecké předpublikační komunikace (např. SSRN, ResearchGate, Academia).

1.2 Autor prohlašuje, že je skutečným autorem, popř. spoluautorem Díla a jeho volnost poskytovat licenci není nikterak omezena ani vyloučena, tj. autor je oprávněn s Dílem nakládat, neboť zejména:

  1. Dílo nepodléhá režimu zaměstnaneckého díla, kde zaměstnanec není oprávněn vykonávat práva k Dílu,
  2. užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno podmínkami poskytnuté grantové či jiné finanční podpory (např. GAČR, TAČR),
  3. užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno právy třetích osob (např. autorská práva, právo na ochranu osobních údajů),
  4. Dílo není dílem spoluautorským, kde by ostatní spoluautoři nesouhlasili s poskytnutím licence.

1.3 V případě spoluautorského Díla autor prohlašuje, že ostatní spoluautory informoval o těchto licenčních podmínkách a že je jejich jménem oprávněn udělit MUNI licenci za těchto licenčních podmínek.

1.4 Autor souhlasí s tím, že v případě přijetí Díla k publikaci bude jeho jménem k Dílu podáván návrh na uzavření licenční smlouvy směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně známé licenční podmínky Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní (dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/); k dílům či prvkům (např. obrazová či fotografická dokumentace), které autor v Díle užil na základě smluvní licence s třetí stranou, tento návrh na uzavření licenční smlouvy podáván nebude.

1.5 Pro případ, že se kterékoli z prohlášení autora ukáže být nepravdivé, je si autor vědom toho, že odpovídá za vzniklou újmu, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména Časopisu nebo MUNI.

2. Poskytnutí licence

2.1 Autor poskytuje MUNI nevýlučnou a nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití Díla (zejména k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně, v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky bez ohledu na podobu či způsob vyjádření (včetně elektronické formy).

2.2 Licence se uděluje jako územně a množstevně neomezená.

2.3 Licence se uděluje bezúplatně.

2.4 Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k Dílu.

2.5 MUNI může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě či osobám, a to zcela nebo zčásti na základě podlicenční smlouvy, a to úplatně či bezúplatně.

2.6 Poskytnutím licence autor souhlasí se zařazením Díla do vědeckých a bibliografických databází (např. EBSCO, CEEOL), jakož i informačních systémů pro poskytování informačních služeb, v nichž je Časopis aktuálně veden, jakož i těch, do nichž bude v budoucnu zařazen.

2.7 MUNI není povinna poskytnutou licenci využít.

3. Další užití Díla

3.1 Vzhledem k poskytnuté nevýlučné a nevýhradní licenci k Dílu je autor oprávněn Dílo dále užít. Pro účely takového dalšího užití se však autor zavazuje uvádět Časopis jako zdroj publikace Díla.

3.2 V případě zpřístupnění Díla na platformách standardní vědecké předpublikační komunikace ve smyslu čl. 1.1 se autor zavazuje uvést dodatečně Časopis jako zdroj publikace Díla, a to bez zbytečného odkladu.

3.3 Dalším užitím Díla nesmí být negativně dotčeno dobré jméno MUNI nebo Časopisu.

4. Ostatní

4.1 Právní vztahy vzniklé na základě licence se řídí právním řádem České republiky; jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s licencí budou rozhodovat soudy České republiky.

4.2 V případě odmítnutí Díla k publikaci v Časopise bude poskytnutá licence okamžikem takového odmítnutí omezena jen na nezbytný rozsah pro užití Díla v rámci souvisejících redakčních činností (např. recenzní řízení a archivace).

Prohlášení o otevřeném přístupu

Časopis se hlásí k politice Open Access a zveřejňuje příspěvky za podmínek stanovených v licenčních podmínkách Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní (plný text dostupný na: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode (dále jen "CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní").

1. Informace o CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní jsou veřejně dostupné licenční podmínky, které stanovují podmínky, za kterých lze dílo užít. Tyto podmínky je nutno respektovat – v případě jejich nedodržení se jedná o zásah do autorského práva. CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní tak uživateli stanovují určitá oprávnění a stanovují určité povinnosti.

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní opravňují uživatele dílo „sdílet“, tzn. rozmnožovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti online. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník).

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní stanovují povinnosti uživatele uvádět původ díla (tj. název, autora, zdroj a odkaz na licenci) a neužívat dílo či jeho část komerčně ani dílo nebo jeho část zpracovávat. Dílo nebo jeho část proto nelze modifikovat (pozměňovat či doplňovat), ani zpracovat s jiným předmětem ochrany (kreativně modifikovat, upravovat a vytvářet z něj nová díla). Na dílech zpřístupňovaných pod licenčními podmínkami CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní nemohou osoby odlišné od nositele práv vydělávat, neboť při sdílení předmětu ochrany nesmí plynout žádný finanční zisk.

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní nijak neomezují zákonné licence, zejména ne tu citační. Citováním části z díla zpřístupněného pod těmito licenčními podmínkami nevzniká citujícímu povinnost zpřístupnit dílo, v němž byla citace použita, za stejných licenčních podmínek.

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní se vztahují výlučně na licencované dílo. Je možné, že určité části obsahu jsou užity na základě zákonných licencí nebo licencí s třetími stranami. Tyto části pak nelze užít za podmínek CC BY‑NC-ND 4.0 Mezinárodní.

CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní nevylučují autorskoprávní ochranu, nároky z ní plynoucí či realizaci osobnostních a majetkových práv autora díla.

2. Praktické důsledky

Zpřístupnění díla pod veřejnými licenčními podmínkami CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní má mj. tyto autorskoprávní důsledky:

Indexace v databázích

Časopis je indexován v mezinárodních databázích SCOPUS, EBSCOERIH Plus, národní databázi ANL (Articles from Czech Newspapers and Periodicals) a je evidován v Ulrich's web Global Serials Directory.

Historie časopisu

Časopis Theatralia navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzityŘada teatrologická (Q) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series theatrologica (Q), ISSN 1214-0406, která vycházela v letech 2002‒2008 (zároveň již se souběžným názvem Theatralia).

Tato řada teatrologická navázala v r. 2002 (po osamostatnění filmologických studií) na předchozí Řadu teatrologicko-filmologickou (Q) = Series theatrologica et cinematologica (Q), ISSN 1212-3358 vydávanou v letech 1998‒2001.

Plné texty obou předchozích periodik jsou dostupné také v Digitální knihovně FF MU: SPFFBU, řada teatrologickáSPFFBU, řada teatrologicko-filmologická.

 

_________________________________

Napsali o nás:

Puchner, Walter. Theatralia/Yorick 2012/1 (review)Parabasis 12 (2014): 1: 123‒125. [recenze]