K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Pokyny pro autory

Podmínky přijímání příspěvků

Autoři mohou zasílat své příspěvky do rubrik Yorick, Spektrum, Orientace a Depeše. Články přijaté do rubrik Yorick a Spektrum procházejí recenzním řízením, které probíhá formou double-blind peer review. (Více informací k recenznímu řízení).

Přijímáme rukopisy v češtině, angličtině a němčině. Rozsah příspěvků je u odborných studií 30 000–45 000 znaků (včetně mezer), rozsah recenzí je max. 9000 znaků, zpráv max. 7000 znaků. Odborné studie musí navíc obsahovat název, abstrakt a klíčová slova, afiliaci a vitae. K textům mimo hlavní rubriky (Yorick a Spektrum) prosíme autory o uvedení afiliace.

Rukopisy v angličtině zaslané do Theatralií musí být napsány gramaticky správně. Pokud autor není rodilý mluvčí, je vhodné, aby svůj text nechal před zasláním zkontrolovat rodilým mluvčím nebo anglistou. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout rukopis, jenž nebude mít dostatečnou jazykovou úroveň. Rukopis by měl být napsán britskou angličtinou, čemuž by měla odpovídat gramatika i interpunkce.

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu jazykové a formální stránky rukopisu. Všechny úpravy musí být schváleny autorem v průběhu autorské korektury.

Autor zajišťuje autorská práva k obrazovému materiálu reprodukovanému v článku a hradí veškeré poplatky s tím spojené. Všechny fotografie či obrázky musí být v tiskové kvalitě (rozlišení nejméně 300 dpi).

Autoři jsou povinni se řídit pravidly etiky publikování.

Zasílání rukopisů

Texty zasílejte vložením do redakčního systému prostřednictvím webových stránek časopisu. Příspěvky je možné vkládat po přihlášení, noví uživatelé/autoři se musí nejprve zaregistrovat. Při nahrávání příspěvku postupujte podle návodu.  V případě nejasností či problémů s nahráváním článků, prosíme, kontaktuje výkonné redaktorky Svitlanu Shurmu a Elišku Raiterovou (theatralia@phil.muni.cz). Redakce zasílá autorovi potvrzení o přijetí nabídnutého rukopisu do recenzního řízení.

Termíny

Jarní číslo časopisu Theatralia vychází 15. 4. daného roku a podzimní číslo 15. 10. daného roku. Příspěvky do hlavních rubrik odevzdávejte u jarního čísla do 30. října předchozího roku a u podzimního do 30. dubna daného roku. Texty v nerecenzovaných rubrikách mají uzávěrky posunuté do poloviny ledna (jarní číslo) a do poloviny července (podzimní číslo).

Příspěvky v časopise nejsou honorovány.

Podrobné pokyny pro autory

Pravidla rubrik

Yorick

Do recenzované rubriky Yorick přijímáme studie související s hlavním tématem čísla, které pojednávají určitou problematiku na základě relevantních dat pomocí konzistentní metodologie, se zřetelem k dosavadním výsledkům výzkumu v dané oblasti a osobitým či kreativním způsobem.

Rukopisy nabídnuté do této rubriky musejí mít rozsah 30 000–45 000 znaků (včetně mezer), obsahovat soupis citovaných publikací, splňovat formální a bibliografické náležitosti a být odevzdané v termínu. Součástí rukopisu musí být abstrakt (v českém jazyce; 600–700 znaků), klíčová slova (v českém jazyce), afiliace autora a stručný medailon/vitae autora (cca 300 znaků; oblasti vědeckého zájmu, současné pracoviště, příp. osobní historie). Překlad abstraktů a klíčových slov do angličtiny zajišťuje redakce.

Spektrum

Do recenzované rubriky Spektrum přijímáme studie nesouvisející s hlavním tématem čísla, které pojednávají určitou problematiku na základě relevantních dat pomocí konzistentní metodologie, se zřetelem k dosavadním výsledkům výzkumu v dané oblasti a osobitým či kreativním způsobem.

Rukopisy nabídnuté do této rubriky musejí mít rozsah 30 000–45 000 znaků (včetně mezer), obsahovat soupis citovaných publikací, splňovat formální a bibliografické náležitosti a být odevzdané v termínu. Součástí rukopisu musí být abstrakt (v českém jazyce; 600–700 znaků), klíčová slova (v českém jazyce), afiliace autora a stručné vitae autora (cca 300 znaků; oblasti vědeckého zájmu, současné pracoviště, příp. osobní historie). Překlad abstraktů a klíčových slov do angličtiny zajišťuje redakce.

Afiliaci uvádějte ve tvaru Pracoviště, Fakulta, Univerzita, Adresa, Město, Stát. Email. 

Orientace

Do rubriky Orientace přijímáme recenze odborných publikací zabývajících se historií a teorií divadla, dramatu, tance, performativních a pomezních žánrů a dalšími příbuznými tématy z oblasti muzikologie, translatologie, naratologie, kunsthistorie, antropologie atd.

Doporučený rozsah rukopisů do této rubriky je 9 000 znaků (včetně mezer). Rukopisy musejí obsahovat kompletní bibliografické údaje recenzované knihy, splňovat formální náležitosti a být odevzdané v redakcí stanoveném termínu.

Depeše

Do rubriky Depeše přijímáme zprávy o proběhlých událostech, které souvisejí s divadlem a jsou z určitého důvodu hodné pozornosti (např. výstavy, konference, zahraniční stáže apod.).

Rukopisy nabídnuté do této rubriky musejí mít rozsah max. 7 000 znaků (včetně mezer), obsahovat konkrétní určení dané události (co, kde, kdy, kdo atd.), splňovat formální náležitosti a být odevzdané v termínu.

 

Další formální náležitosti příspěvků

 • Formát zaslaného souboru: *.doc, *.docx nebo *.rtf.
 • Tabulky a grafy přikládejte ve formátu PDF či jako obrázek (*.jpg, *.tiff).
 • Fotografie a další obrazové přílohy (ve formátu jpg nebo tiff) přikládejte samostatně, nikoli jako součást textu. V textu pouze jasně vyznačte pomocí číselného odkazu, kam mají být dané obrazové materiály v sazbě umístěny. Upřesněte, zda mají být k obrázkům doplněné popisky. Veškerý obrazový materiál musí být v tiskové kvalitě.
 • Při citování publikovaných materiálů dodržujte citační normu Theatralií (viz níže nebo PDF).
 • Při citování archivních materiálů dodržujte normu Theatralií (viz níže nebo PDF).

 

Pravidla citování publikovaných dokumentů

Uvádění odkazů v textech a struktura bibliografických záznamů v bibliografii (seznamu použité literatury) vychází z normy ISO 690 a harvardského systému citování (forma jméno-datum; https://sites.google.com/site/novaiso690/priklady-harvardsky-system-jmeno-datum).

Odkazy a citace

Užívejte poznámky pod čarou výhradně jako prostor ke komentování a doplňování dalších souvisejících informací. Odkazy k parafrázím či citátům uvádějte přímo v textu v závorce: (AUTOR ROK: STRANY). Pokud odkazujete k celému dílu, vynechte čísla stran, např. (ZICH 1932).

Příklad:

Jak poukazuje Nejedlý, Smetanovy opery sehrály klíčovou roli v utváření moderní české zpěvohry (NEJEDLÝ 1932: 108‒112).

Pokud užíváte dva nebo více pramenů od jednoho autora se stejným vročením, odlište je písmeny, například (ECO 1997b: 44‒49) nebo (ECO 1997a). V bibliografii pak tyto kódy uveďte:

ECO, Umberto. 1997a. Teorie sémiotiky. Př. Miroslav Procházka. Praha: Academia, 1997.

ECO, Umberto. 1997b. Jak napsat diplomovou práci. Př. Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997.

Citace kratší než čtyři řádky uvádějte přímo do textu v uvozovkách (bez kurzívy).

Příklad:

Středověké divadlo je postavené na neustálé interakci a prostorovém prolínání publika s účinkujícími. „Neexistuje nic jako přísně oddělené hlediště a jeviště.“ (RICHTER 1994: 41) Neexistuje přísně vymezený prostor pro divadlo/performanci, naopak můžeme sledovat neustálou teatralizaci (zejména veřejného) prostoru (ulice, náměstí, chrámu atd.).

Citace delší než čtyři řádky uvádějte bez uvozovek oddělenou od textu, a to jednořádkovou mezerou.

Příklad:

mezera

Středověké divadlo je postavené na neustálé interakci a prostorovém prolínání publika s účinkujícími. Neexistuje nic jako přísně oddělené hlediště a jeviště. Neexistuje přísně vymezený prostor pro divadlo/performanci, naopak můžeme sledovat neustálou teatralizaci (zejména veřejného) prostoru (ulice, náměstí, chrámu atd.). (RICHTER 1994: 41)

mezera

Bibliografie

1. Monografie

PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Rok. Název. Místo vydání: Nakladatelství, rok.

Příklad:

KALVODOVÁ, Dana. 2003. Asijské divadlo na konci milénia. Praha: Academia, 2003.

2. Příspěvky do monografických publikací (např. antologie, výbory, jednotlivé příspěvky jednorázově vydaných sborníků – např. sborník z konference, atp.)

PŘÍJMENÍ, Křestní Jména. Rok. Název. In Editor (ed.). Název. (Podřízená odpovědnost.) Místo vydání: Nakladatelství, rok: paginace.

Příklad:

ARAGON, Louis a André BRETON. 1994. Protest. In Marcel Nadeau. Dějiny surrealismu. Olomouc: Votobia, 1994: 198‒201.

3. Články aj. v seriálových publikacích

PRIMÁRNÍ ODPOVĚDNOST. Rok. Název. (Podřízená odpovědnost.) Název zdrojového dokumentu, lokace ve zdrojovém dokumentu (např.: číslo, měsíc, rok, strana. Nebo: ročník, rok, číslo, strany. Nebo: rok, svazek, strana. Atp.)

Příklad:

ZÁVODSKÝ, Artur. 1997. Lola Skrbková – spolutvorkyňa českej avantgardy. Slovenské divadlo 27 (1979): 1: 52‒59.

MIKULKA, Vladimír. 2002. Heda Gablerová znovu. Divadelní noviny 14: 3 (3. 2. 2002): 12.

4. Elektronické monografie, databáze, počítačové programy, zvukové záznamy

Primární odpovědnost. Rok. Název [druh nosiče – např. online, CD, magnetofonová páska, gramodeska, atp.]. (Podřízená odpovědnost.) Vydání. Místo vydání: Nakladatelství, rok (datum vydání) [datum poslední aktualizace, revize, datum citování]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup (týká se online dokumentů). Standardní číslo.

Příklad 1:

Mozart v Praze [kazeta]. 1992. Jan Schmid, Jaroslav Etlík, Zdeněk Mahler, Miroslav Kořínek. Studio Ypsilon. Režie J. Schmid. Edice Čs. hifiklubu 1992. Praha: Sony Music/Bonton, 1998. Nahráno při představeních ve Studiu Y ve dnech 15. 3. 1991 a 12. a 27. 4. 1992.

Příklad 2:

CARROLL, L. Alice’s Adventures in Wonderland [online]. Textinofo ed. 2.1. Dortmund: Windspiel, November 1994 [citováno dne 10. 2. 1999]. Dostupné online na http://www.germany.eu.net./books/caroll/alice/html. Dostupné také v PostScript a ASCII ve verzích online na ftp://ftp.Germany.EU.net/pub/books/caroll.

Pravidla citování publikovaných materiálů ke stažení v PDF.

 

Pravidla citování archiválií

Podle knihy "Úvod do archivnictví pro historiky" neexistuje pro citaci archivního materiálu jednotná schválená a přijatá norma. Hlavní zásadou citování archivního materiálu je, aby bylo možné každý citovaný dokument bez potíží v archivu a ve fondu nalézt a identifikovat, při citaci je nutné postupovat od širšího pojmu k užšímu.

Rozlišujeme citace podle druhu materiálu, v zásadě listiny, úřední knihy, aktový materiál nebo jednotliviny v archivu.

Citace musí obsahovat co nejvíce z následujících údajů:

 • plný oficiální současný název archivu1
 • plný název fondu, popř. jeho číslo
 • oddělení fondu (pokud existuje).
 • inventární číslo archiválie
 • signatura archiválie (pokud existuje)
 • číslo kartónu u aktového materiálu
 • datum a místo vydání u listin nebo jednotlivin
 • stručný obsah či název a časový rozsah u úředních knih
 • číslo strany nebo folio, pokud je to nutné pro orientaci v rozsáhlejším prameni nebo kartonu, v každém případě u jednotlivin

Údaje o citovaných archivních pramenech uvádějte v tomto pořadí: název instituce, název fondu či sbírky, inventární číslo, signatura, číslo kartonu/knihy/složky/spisu/folia, resp. paginy.

Používejte tyto zkratky: inv. č., sign., kart., fol., fasc., pag. A rovněž zkratky pro instituce (těmi označujte prameny přímo v textu).

Pro přesnou citaci, která umožňuje druhotné vyhledání archiválie, je nutno vždy konzultovat inventář fondu v archivu nebo samotného archiváře. Někdy mají archiválie inventární čísla, signatury i kartonu a nemusí být nutné citovat vše, pokud je možno identifikovat bez jednoho z těchto údajů. Vždy je ale lepší citace přesnější.

Příklady citací různých typů archiválií

Slovácké muzeum v Uh. Hradišti (SMvUH), fond krojových součástí – ženské kroje z Podluží, inv. č. K 239-270.

Národní archiv Praha (NAP), Česká dvorská kancelář, inv. číslo 752, sign. IV-D-1, k. 434, spis Davida Kašpara Glasera (1740).

Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Olomouc (ZAvO‒SOAO), fond Archiv města Olomouce, Listiny, inv. č. 1 z 13. října 1261, u Jihlavy.

EN: Archivio Secreto Vaticano (ASV), Armadio XLIV, vol. 41, f. 177v‒178r.

Moravský zemský archiv (MZA), G140 (Rodinný archiv Ditrichštejnů), kart. 552, i.č. 2351, sign. 1178, pag. 1.

Státní okresní archiv v Trutnově (SOAvT), fond Archiv města Dvůr Králové nad Labem 1945‒1990, Kronika města Dvora Králové nad Labem 1960–1982, nestr.

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem (MMvDKnL), sbírka písemností a tisků (PT), sign. PT 5218, PT 5219a, PT 5219b, dva plány datované r. 1890.

Městský úřad ve Dvoře Králové (MÚvDK), kronika města DKnL za rok 2001, přílohy; kronika přístupná na http://www.mudk.cz/ [cit. 20. 9. 2004].

Masarykův ústav a Archiv AV ČR (MÚA AV ČR), Masarykův ústav [archivní soubor Ústavu T. G. Masaryka ve správě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR], fond Edvard Beneš, oddíl I, karton 70, inv. č. 335, sign. R 137/13 (R 138), Sanace Podkarpatoruské banky.

Jak citovat archiválii v textu:

Trasa průvodu dále vedla přes Karlův most, Malostranské náměstí, Nerudovu ulici a Pohořelec až na Strahovský stadion, kde se konalo první veřejné vystoupení dorostu (NM 101/2400).

Údaj v soupisu bibliografie bude vypadat takto:

Národní muzeum, Historické muzeum NM, Sbírka dějin tělesné výchovy a sportu, fond Sokol, karton 101, sig. 2400, sletové pokyny pro členky z r. 1948, autor: Marie Provazníková.

Pravidla citování archiválií ke stažení v PDF.

__________________________________________

1 Přehled archivů v ČR a jejich oficiálních názvů podává zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., plastný od 1. 1. 2005, dostupný mj. i na internetových stránkách České archivní společnosti.

Zásady zachování soukromí

Zásady zachování soukromí jsou dostupné ZDE.