Publikační etika

Publikační etika časopisu Theatralia vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org, a z pravidel publikační etiky dostupných na stránkách https://www.elsevier.com/editors/publishing-ethics/perk. Koncepce publikační etiky pro časopis Theatralia je založena na znění publikační etiky pro časopis Studia pedagogica, viz https://journals.phil.muni.cz/studia-paedagogica/ethics. Prohlášení k publikační etice se dělí na čtyři části věnované povinnostem editora, recenzentů, autorů a redakční rady.

Povinnosti editora

Recenzní řízení
Všechny stati publikované v tomto časopise prošly důkladným recenzním řízením, jehož součástí je prvotní posouzení editorem a anonymizované recenzní posouzení minimálně dvěma anonymními recenzenty. V případě anglicky psaného textu obvykle ze dvou různých zemí v souladu s mezinárodním statusem časopisu.

Rozhodnutí o publikování práce
O tom, který z článků předložených časopisu bude publikován, rozhoduje editor časopisu Theatralia v souladu s publikační etikou. Editor se řídí politikou redakční rady časopisu a postupuje také v souladu s platnými právními předpisy, pokud jde o urážku na cti, porušení autorských práv a plagiátorství. Editor může své rozhodnutí konzultovat s redaktory nebo recenzenty.

Fair play
Editor hodnotí rukopis dle jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, občanství nebo politické smýšlení autora.

Mlčenlivost
Žádný člen redakce nesmí sdělit žádné informace o předloženém rukopisu nikomu jinému než korespondujícímu autorovi, recenzentům, potencionálním recenzentům, dalším redakčním poradcům či redakční radě.

Zveřejnění, střet zájmů a další otázky
Při rozhodování o stažení článku, zveřejnění upozornění na možné pochybení v článku a zveřejnění oprav článku vydaného v časopise Theatralia se editor řídí Pravidly pro stahování článků Výboru pro publikační etiku (COPE). Redakce nesmí bez výslovného písemného souhlasu autora(ů) použít nepublikované materiály obsažené v předloženém rukopise pro účely svého vlastního výzkumu. Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek. Editor odpovídá za to, že redakční rozhodnutí nebudou žádným způsobem ovlivněna příjmy z inzerce, reprintu a dalších komerčních aktivit.

Redakce je povinna zajistit spravedlivé a odpovídající recenzní řízení. Editor je povinen odmítnout účast na posuzování rukopisů (tj. je povinen požádat jiného redaktora nebo jiného člena redakční rady o zajištění recenze a posouzení), jestliže v daném případě dochází ke střetu zájmů v důsledku konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných vztahů nebo spojení s kterýmkoli z autorů, společností nebo (případně) institucí spjatých s danou prací. Editor je povinen požadovat, aby všichni přispěvatelé uvedli příslušné střety zájmů, a uveřejnit opravy, jestliže střet zájmů vyjde najevo až poté, co je příspěvek publikován. V případě potřeby mohou být podniknuty další kroky, jako například zveřejnění oznámení o stažení článku nebo upozornění na možné pochybení v článku.

Povinnosti recenzentů

Podíl na redakčním rozhodování
Recenzní řízení napomáhá editorovi v redakčním rozhodování a prostřednictvím komunikace s autorem může také přispět ke zkvalitnění rukopisu.

Způsobilost
Oslovený recenzent, který se necítí být dostatečně kvalifikovaný k posouzení výzkumu, jímž se příslušný rukopis zabývá, nebo který ví, že nebude moci vyhotovit recenzní posudek v požadovaném termínu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat editora, tak aby mohli být kontaktováni jiní recenzenti.

Mlčenlivost
S každým rukopisem určeným k recenzování musí být nakládáno jako s důvěrným dokumentem. Nesmí být ukázán dalším osobám ani s nimi diskutován bez schválení editora.

Objektivita
Recenze musí být prováděny objektivně. Osobní kritika autora(ů) je nevhodná. Recenzenti by měli vyjadřovat svoje názory jasně a podložit je příslušnými argumenty.

Uvádění zdrojů
Recenzenti jsou povinni uvést relevantní publikované práce, které nebyly autorem(y) citovány. Tvrzení o tom, že konkrétní pozorování, odvození nebo argument byly již dříve publikovány, musí být doplněno příslušnou citací. Recenzenti jsou dále povinni upozornit editora na jakoukoli podstatnou podobnost nebo překrývání se mezi posuzovaným rukopisem a jakýmikoli jinými publikovanými daty, kterých jsou si osobně vědomi.

Zveřejnění a střet zájmů
Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek. Recenzenti jsou povinni zdržet se posuzování rukopisů, jestliže v daném případě dochází ke střetu zájmů z důvodů konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných vztahů nebo spojení s autory, společnostmi nebo institucemi spjatými s předloženou prací.

Povinnosti autorů

Publikační standardy
Autoři prací prezentujících původní výzkum jsou povinni poskytnout přesné údaje o provedeném výzkumu a také objektivní zhodnocení jeho významu. V článku by měla být přesně uvedena také podkladová data. Článek by měl obsahovat dostatečné údaje a reference, aby bylo možné jeho obsah replikovat. Podvodná nebo vědomě nepřesná tvrzení představují neetické chování a jsou nepřijatelná.

Originalita a plagiátorství
Autoři odpovídají za to, že jejich práce je zcela původní, a v případě, že použili dílo a/nebo slova jiných autorů, nesou odpovědnost za jejich řádné ocitování.

Mnohonásobné, duplicitní nebo souběžné publikování 
Obecně platí, že autor nesmí publikovat rukopis popisující v podstatě stejný výzkum ve více než jednom časopise nebo primární publikaci. Souběžné předložení stejného rukopisu do více než jednoho časopisu představuje neetické publikační chování a je nepřijatelné.

Uvádění zdrojů
Autoři musí v každém případě uvést autory použitých prací. Autoři jsou povinni uvést publikace, které významnou měrou ovlivnily povahu předkládané práce.

Autorství rukopisu
Autorství by mělo být přisouzeno pouze těm, kteří významně přispěli ke koncepci, podobě, provedení nebo interpretaci předkládané studie. Všichni, kteří významněji přispěli, by měli být uvedeni jako spoluautoři. V případě, že se na určitých podstatných aspektech výzkumného projektu podílely další osoby, měly by být zmíněny v části věnované přispěvatelům. Korespondující autor dbá na to, aby v seznamu autorů rukopisu byli uvedeni všichni příslušní spoluautoři (dle výše uvedené definice), a naopak, aby na tomto seznamu nebyli uvedeni spoluautoři, kteří tam nepatří. Rovněž zajistí, aby všichni spoluautoři měli k dispozici a schválili finální verzi příspěvku a souhlasili s předložením této finální verze k publikaci. Všichni spoluautoři musí být jednoznačně uvedeni v okamžiku předložení rukopisu. Žádosti o doplnění spoluautorů poté, co byl rukopis přijat, podléhají schválení editorem.

Zveřejnění a střet zájmů
Všichni autoři jsou povinni uvést v rukopise jakékoli finanční nebo jiné podstatné střety zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky uvedené v rukopise nebo jejich interpretaci. Veškeré zdroje finanční podpory musí být zveřejněny.

Chyby zásadního významu v publikovaných pracích
Pokud autor objeví významnou chybu či nepřesnost ve své publikované práci, je jeho povinností okamžitě uvědomit redakci nebo vydavatele časopisu a spolupracovat s nimi na stažení článku nebo uveřejnění oznámení o opravě článku.

Povinnosti redakční rady

Redakční autonomie
Časopis Theatralia dbá na to, aby ve spolupráci s redaktory byly jasně definovány role redakční rady, editora a redaktora, tak aby byla zajištěna autonomie redakčních rozhodnutí, a to bez ovlivnění inzerenty nebo dalšími partnery z komerční sféry.

Duševní vlastnictví a autorská práva
Chráníme duševní vlastnictví a autorská práva časopisu Theatralia, jeho značek, autorů a publikačních partnerů tím, že prezentujeme a uchováváme finální publikovanou verzi každého článku. Časopis Theatralia zaručuje integritu a transparentnost jednotlivých publikovaných článků s ohledem na: střety zájmů, financování publikace a výzkumu, publikační a výzkumnou etiku, případy publikačního a výzkumného pochybení, důvěrnost informací, autorství, opravy, objasnění a stažení článků a včasné publikování obsahu.

Vědecká pochybení
V případě domnělého nebo prokázaného vědecké pochybení, podvodného publikování nebo plagiátorství podnikne redakční rada, v úzké spolupráci s redaktory, veškeré kroky nezbytné k vyjasnění situace a opravě předmětného článku. Součástí tohoto postupu je bezodkladné publikování oznámení o opravě, případně, v nejzávažnějších případech, stažení dotčené práce.