Svět je symbolická interakce: symbolický interakcionismus jako východisko výzkumu teatrality veřejných událostí

Roč.21,č.1(2018)

Abstrakt
Studie představuje teorii a metodologii symbolického interakcionismu a její vztah k výzkumu teatrality veřejných událostí. Sociologický směr symbolický interakcionismus ovlivnil celou řadu metodologických přístupů, největší vliv měl logicky v sociálně-vědních oborech, které pracují se symbolickou povahou empirie. Zároveň se ale tento směr uplatnil i v uměnovědných oborech, a to díky schopnosti interpretovat symbolickou povahu jednání, jeho procesuálnost a časoprostorový charakter. Symbolický interakcionismus tak, jak ho definoval H. Blumer, byl zásadně ovlivněn filozofií pragmatismu a sociální psychologií G. H. Meada, proto je jim věnována první část studie. V druhé části textu jsou představena základní teoretická a metodologická východiska symbolického interakcionismus, která jsou demonstrována na příkladu veřejné události (setkání občanů s prezidentem ČR v Brně v roce 2013), které se autoři studie účastnili v rámci terénního výzkumu.

Klíčová slova:
symbolický interakcionismus; pragmatismus; teatralita; kulturní performance; Chicagská škola; interakce; interpretace

Stránky:
9–32
Reference

ABÉLÈS, Marc. 2004. Politika jako divadlo [Politics As Theatre]. In Petr Skalník. Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie [Politic Culture: Anthropology, Sociology, Politology]. Praha: Set out, 2004: 19–42.

ALEXANDER, Jeffrey C., Bernhard GIESEN a Jason L. MAST (edd.). 2006. Social performance: symbolic action, cultural pragmatics, and ritual. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Cambridge Cultural Social Studies.

BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. 1999. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění [Social Construction of the Reality: Essay on Sociology of the Cognition]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999.

BÍLEK, Petr A. a kol. 2016. Stopy pragmatismu. Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem [Traces of Pragmatism. Czech Literature and Aesthetics in Touch With American Pragmatism]. České Budějovice: Jihočeská Univerzita – Episteme, 2016.

BLUMER, Herbert. 1969. Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969.

BLUMER, Herbert. 1998. Symbolic interactionism: Perspective and Method. Berkeley: University of California Press, 1998.

BOGATYREV, Petr. 1940. Lidové divadlo české a slovenské [Czech and Slovak Folk Theatre]. Praha: Fr. Borový, 1940: 30–52.

COOLEY, Charles Horton. 1902. Human nature and the social order. New York: C. Scribner's Sons, 1902.

ČAPEK, Karel. 1918. Pragmatismus, čili, Filosofie praktického života. [Pragmatism or The Philosophy of Practical Life]. Praha: F. Topič, 1918.

ČAPEK, Karel. 2000. Pragmatismus, čili, Filosofie praktického života [Pragmatism or The Philosophy of Practical Life]. Olomouc: Votobia, 2000.

FISCHER-LICHTE, Erika. 2005a. "Ach, takové staré otázky..." a jak s nimi zachází divadelní teorie dnes ["Oh, so old questions…" And How Theatre Theory Treats Them Today]. Divadelní revue 16 (2005): 2: 3–11.

FISCHER-LICHTE, Erika. 2005b. Divadelnost/teatralita a inscenace [Theatricality And Performance]. In Jan Roubal (ed.). Souřadnice a kontexty divadla: antologie současné německé divadelní teorie [Coordinates and Contexts of Theatre: Anthology of Contemporary German Theatre Theories]. Praha: Divadelní ústav, 2005: 129–134.

GOFFMAN, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě [The Presentation of Self in Everyday Life]. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.

HÖFFDING, Harald a Josef KRÁL. 1947. Přehledné dějiny filosofie [History of Philosophy Overview]. Praha: Česká grafická Unie, 1947.

HORVÁTH, Martin. 2008. Herbert Blumer: Symbolický interakcionismus – teoretické a metodologické vymezení [Herber Blumer: Symbolic Interactionism – Theoretical and Methodological Definition]. In Jiří Šubrt (ed.). Soudobá sociologie II (Teorie sociálního jednání a sociální struktury) [Contemporary Sociology II (The Theory of Social Interaction and Social Structures)]. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008: 35–61.

HROCH, Jaroslav. 2003. Soudobá anglo-americká a kanadská filosofie [Contemporary Anglo-American and Canadian Philosophy]. Brno: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 2003.

CHARON, Joel M. 2010. Symbolic interactionism: an introduction, an interpretation, an integration. Boston: Prentice Hall, 2010.

JAMES, William. 1918. Pragmatism. Praha: Jan Laichter, 1918.

JAMES, William. 1952. The Principles of Psychology. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1952.

JEVREJNOV, Nikolaj. 2014. Scénické ztvárnění života. Ex cathedra [Theatricalization of life. Ex Cathedra]. Theatralia 17 (2014): 1: 119–148.

KAREL, David. 2010. Interakční symbolismus a sociální konstruktivismus: interpretační model lidského jednání [Interactive Symbolism and Social Constructivism: Interpretative Model of Human Action]. In Pedagogické a psychologické disciplíny v přípravě pracovníků v sociální sféře: sborník z mezinárodní konference konané dne 21. 4. 2010 na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem [Paedagogic and Psychologic Disciplines in Social Workers Training: Proceedings From an International Conference, Paedagogical Faculty, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem, 21 Apr 2010]. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2010.

KARGER, Tomáš. 2010. Srovnání metodologických východisek H. Blumera a C. Geertze [Comparing the Methodologies of Herbert Blumer and Cliford Geertz]. Bakalářská práce [BA Thesis]. Filozofická fakulta Univerzita Palackého. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010.

KOTTE, Andreas. 2010. Divadelní věda [Theatre Studies]. Praha: Nakladatelství KANT, 2010.

MEAD, Georg Herbert. 2017. Mysl, Já a společnost [Mind, Self, and Society]. Praha: Portál, 2017.

MORRIS, Charles W. 1997. Základy teorie znaku [Basic Theory of Sign]. In Bohumil Palek. Sémiotika [Semiotics]. Ch. S. Peirce, C. K. Ogden & I. A. Richards, Ch. W. Morris, H. B. Curry. Praha: Karolinum, 1997: 197–265.

PALEK, Bohumil. 1997. Sémiotika [Semiotics]. Ch. S. Peirce, C. K. Ogden & I. A. Richards, Ch. W. Morris, H. B. Curry. Praha: Karolinum, 1997.

PAUL, Arno. 1971. Theaterwissenschaft als Lehre vom theatralischen Handeln. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 23 (1971): 1: 55–57.

PAUL, Arno. 2005. Divadelní věda jako nauka o divadelním jednání [Theatre Studies as a Research on Theatre Acting]. In Jan Roubal (ed.). Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie [Coordinates and Contexts of Theatre: Anthology of Contemporary German Theatre Theories]. Praha: Divadelní ústav, 2005.

PLESSNER, Helmuth. 2008. K antropologii herce [To the Anthropology of Actor]. Disk 24 (červen, 2008): 21–28.

PODHOROVÁ, Miluše. 1980. Symbolický interakcionismus, výklad a kritika [Symbolic Interactionism: Discourse and Critique]. Brno, 1980. Diplomová práce [Final Thesis]. Filozofická fakulta univerzity J. Ev. Purkyně v Brně. Vedoucí práce [Tutor] Miroslav Ovesný.

ROUBAL, Jan (ed.). 2005. Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé teorie [Coordinates and Contexts of Theatre: Anthology of Contemporary German Theatre Theories]. Praha: Divadelní ústav, 2005.

ROUBAL, Jan. 2010. Interaktivita jako dimenze teatrality života a živosti divadla [Interactivity as A Dimension of the Theatricality of Life and Liveliness of Theatre]. In Ad honorem prof. PhDr. Ivo Osolsobě. Tendence v současném myšlení o divadle [Ad Honorem Prof. Ivo Osolsobě. Tendencies in Current Thinking About Theatre]. Sborník z konference Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně [Conference Proceedings, Theatre Faculty, Janáček Academy of Performing Arts]. Brno: JAMU, 2010: 126–153.

SAUSSERE, Ferdinand de. 1989. Kurs obecné lingvistiky [Course of General Linguistics]. Praha: Odeon, 1989.

SINGER, Milton. 2003. Search for Great Tradition in Cultural Performances. In Philip Auslender (ed.). Performance. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. London/New York: Routledge, 2003: 57–71.

SMITH FISCHER, Iris. 2013. Theatre at the Birth of Semiotics: Charles Sanders Peirce, François Delsarte, and Steele Mackaye. Translations of the Charles SS. Peirce Society 49 (2013): 3: 371–394. | DOI 10.2979/trancharpeirsoc.49.3.371

ŠUBRT, Jiří. 2008. Soudobá sociologie II. [Current Sociology II]. Praha: Karolinum, 2008.

THOMAS, William Isaac a Dorothy Swaine Thomas THOMAS. 1928. The child in America: behavior problems and programs. New York: A. A. Knopf, 1928.

TURNER, Victor a Edith TURNER. 1982. Performing Ethnography. The Drama Revue: TDR. 26 Intercultural Performance (Summer, 1982): 2: 33–50.

TURNER, Victor. 1980. Social Dramas and Stories about Them. Critical Inquiry 7 On Narrative (Autumn, 1980): 1: 141–168.

VIŠŇOVSKÝ, Emil. 2014. Nové štúdie o pragmatizme & neopragmatizme [New Studies on Pragmatism and Neopragmatism]. Bratislava: Veda, 2014: 274.

VOROVKA, Karel. 1929. Americká filosofie [American Philosophy]. Praha: Sfinx, Bohumil Janda, 1929.

Metriky

0

Crossref logo

19

Views

0

PDF views