Soudní proces jako rituál?

Roč.21,č.1(2018)

Abstrakt
Studie se zabývá styčnými body práva a teatrologie. Jeho cílem je poukázat na to, že soudní jednání pracuje s principy performativity, a obhájit tezi, že zejména soudní jednání v trestních věcech je svým původem a mechanismem působení příbuzné s rituálem a lze je tedy zkoumat za pomoci obdobné metodologie, založené na širším sociologicko-teatrologickém pojetí divadla jako kulturního modelu.

Klíčová slova:
soudní jednání; rituál; teatralita; performativita

Stránky:
33–52
Reference

BARKUN, Michael. 1997. Religion and the racist right: the origins of the Christian Identity movement. Rev. ed. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997.

BELL, Catherine M. 2009. Ritual theory, ritual practice. New York: Oxford University Press, 2009.

BERMAN, Harold J. 1983. Religious Foundations of Law in the West: A Historical Perspective. Journal of Law and Religion 1 (1983): 1: 3–43. | DOI 10.2307/1051071

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (BV, SR 101). [online]. [citováno dne 27. 9. 2017; cited on 27 Sept 2017]. Dostupné online na https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1.

CONLEY, John M. a William M. O'BARR. 1998. Just words: law, language, and power. Chicago: University of Chicago Press, 1998.

EHRMANN, Henry Walter. 1976. Comparative legal cultures. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1976.

EVANS-PRITCHARD, Edward Evan 1976. Witchcraft, oracles, and magic among the Azande. Oxford: Clarendon, 1976.

FISCHER-LICHTE, Erika. 2011. Estetika performativity [The Aesthetics of Performativity]. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011.

GEERTZ, Clifford. 1983. Local knowledge: further essays in interpretive anthropology. New York: Basic Books, 1983.

GOFFMAN, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě [The Presentation of Self In Everyday Life]. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. BGBl. S. 1. [online]. [citováno dne 27. 9. 2017]. Dostupné online na http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html.

HERCZEG, Jiří. Přístup médií na jednání soudu a právo na spravedlivý proces [Media Access to Court Sessions and the Right to Just Trial]. Bulletin advokacie [Bulletin of Advocacy]. [online]. [citováno dne 27. 9. 2017; cited on 27 Sept 2017]. Dostupné online na http://www.bulletinadvokacie.cz/pristup-medii-na-jednani-soudu-a-pravo-na-spravedlivy-proces.

HUIZINGA, Johan. 1971. Homo ludens: o původu kultury ve hře [Homo Ludens. A study of the Play-element in Culture]. Praha: Mladá fronta, 1971.

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.12.2001 [Instruction of the Ministry of Justice, 3rd Dec 2001], č. j. 505/2001-Org kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, č. 1/2002 SIS. Beck-online [online právní informační systém; online legal information system]. Nakladatelství C. H. Beck [citováno dne 27. 9. 2017; cited on 27 Sept 2017].

Koncepce stabilizace justice (Program ministerstva spravedlnosti) [Conception of the Stabilization of Justice (Programme of the Ministry of Justice)]. [online]. [citováno dne 27. 9. 2017; cited on 27 Sept 2017]. Dostupné online na http://www.epravo.cz/top/clanky/koncepce-stabilizacejustice-program-ministerstva-spravedlnosti-26503.html.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. ВВР. 1996, № 30, ст. 141. [online]. [citováno dne 25. 9. 2017]. Dostupné online na http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. [online]. [citováno dne 25. 9. 2017]. Dostupné online na http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483

LEHMANN, Paul. 1985. The Metaphorical Reciprocity between Theology and Law. Journal of Law and Religion 3 (1985): 1: 179–191. | DOI 10.2307/1051353

Listina základních práv a svobod [Charter of Fundamental Rights and Freedoms]. Sbírka zákonů, Česká republika. 1992, roč. 1993, částka 1, usnesení předsednictva České národní rady č. 2, s. 17–23. [online]. [citováno dne 25. 9. 2017; cited on 29 Sept 2017]. Dostupné online na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22426.

MERRY, Sally Engle. 1990. Getting justice and getting even: legal consciousness among working-class Americans. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

MERTZ, Elizabeth. 1994. Legal language: Pragmatics, poetics, and social power. Annual Review of Anthropology 23 (1994): 435–455.

PIRIE, Fernanda. 2013. The anthropology of law. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Pokyn obecné povahy ze dne 25. října 2004 [General Instruction from 25 Oct 2004], poř. č. 7/2004 nejvyššího státního zástupce, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství., č. 36/2004 SIS. Beck-online [online právní informační systém; online legal information system]. Nakladatelství C. H. Beck [citováno dne 1. 10. 2017; cited on 1st Oct 2017].

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2013 [Judgement of the Supreme Court from 21 March 2013], sp. zn. 21 Cdo 1659/2012. Nejvyšší soud © 2010. [online]. [citováno dne 29. 9. 2017; cited on 29 Sept 2017]. Dostupné online na http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D5606A58E77634E0C1257B43002D11CB?openDocument.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 3. 2011. Lautsi a další proti Itálii [Judgement of the European Court For Human Rights from 18 March 2011. Lautsi et alii against Italy]. [online]. [citováno dne 26. 9. 2017; cited on 26 Sept 2017]. Dostupné online na https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdocnumber":["883169"],"temid":["001–104040"]}.

SCHECHNER, Richard. 1973. Drama, Script, Theatre, and Performance. The Drama Review: TDR. 17 (1973): 3: 3–4.

SCHECHNER, Richard. 2003. Performance theory. Rev. and expanded ed. London: Routledge, 2003.

SCHECHNER, Richard. 2006. Performance studies: an introduction. 2nd ed. New York: Routledge, 2006.

SKŘEJPEK, Michal. 1999. Ius et religio: právo a náboženství ve starověkém Římě [Ius et Religio: Law and Religion in Classical Rome]. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999.

Σύνταγμα της Ελλάδας. ΦΕΚ 120 Α΄/27–6-2008. [online]. [citováno dne 29. 9. 2017; cited on 29 Sept 2017]. Dostupné online na http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046–78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod [Agreement on the Protection of Human Rights and Basic Freedoms], publikovaná jako sdělení ministerstva zahraničních věcí pod č. 209/1992 Sb. Beck-online [online právní informační systém; online legal information system]. Nakladatelství C. H. Beck [citováno dne 25. 9. 2017; cited on 25 Sept 2017].

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2016 [Resolution of the Supreme Court from 23 Aug 2016], sp. zn. 23 Cdo 4951/2014. Nejvyšší soud, © 2010. [online]. [citováno dne 28. 9. 2017; cited on 28 Sept 2017]. Dostupné online na http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/41EDF49CA042C580C125806B00363D8C?openDocument&Highlight=0,.

Usnesení představenstva ČAK ze dne 8. 6. 2010, č. 4/2010 Věstníku, kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu advokáta [Resolution of the Commitee of the Czech Bar Association to the Clothing of and Advocate]. Beck-online [online právní informační systém; online legal information system]. Nakladatelství C. H. Beck [citováno dne 29. 9. 2017; cited on 29 Sept 2017].

Usnesení Spolkového ústavního soudu (prvního senátu) ze dne 17. 7. 1973 [Resolution of the Federal Supreme Court (first senate) from 17 Jul 1973], 1 BvR 308/69. [online]. [citováno dne 1. 10. 2017; cited on 1st Oct 2017]. Dostupné online na http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv035366.html.

Ústavní zákon [Constitutional Act no. of Czech Constitution] č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Beck-online [online právní informační systém; online legal information system]. Nakladatelství C. H. Beck [citováno dne 25. 9. 2017; cited on 25 Sept 2017].

Ústavní zákon [Constitutional Act no. of Slovak Constitution] č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, ve znění pozdějších předpisů. ASPI [online právní informační systém; online legal information system]. Wolters Kluwer ČR [citováno dne 30. 9. 2017; cited on 30 Sept 2017].

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy [Regulation no. 37/1992 Sb., to the Court Law for Regional and County Courts]. Beck-online [online právní informační systém; online legal information system]. Nakladatelství C. H. Beck [citováno dne 30. 9. 2017; cited on 30 Sept 2017].

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) [Act no. 141/1961 Sb., Criminal Procedure Code]. Beck-online [online právní informační systém; online legal information system]. Nakladatelství C. H. Beck [citováno dne 1. 10. 2017; cited on 1st Oct 2017].

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [Act no. 99/1963 Sb., Civil Procedure Code]. Beck-online [online právní informační systém; online legal information system]. Nakladatelství C. H. Beck [citováno dne 29. 9. 2017; cited on 29 Sept 2017].

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní [Act no. 99/1963 Sb., Code of Administrative Procedure]. Beck-online [online právní informační systém; online legal information system]. Nakladatelství C. H. Beck [citováno dne 29. 9. 2017; cited on 29 Sept 2017].

Metriky

0


4

Views

0

PDF views