Několik poznámek k teatralitě (českého) středověku

Roč.21,č.1(2018)

Abstrakt
Studie ukazuje, že při výzkumu středověkého divadla je třeba se zabývat i situacemi, jež jsou primárně nedivadelní (např. panovnický vjezd, liturgie nebo univerzitní výuka). Protože převážná většina obyvatel středověké Evropy byla ještě ve vrcholném středověku negramotná, performance – tedy zdivadelněná situace – představuje důležité komunikační médium. Úspěšnost komunikačních strategií církve, panovnické moci ad. tak do velké míry závisela na úspěšném ovládnutí divadelních prvků, jako je herecké jednání, výprava, scénář události atd. Na příkladu velkopáteční liturgie a části korunovačního rituálu jsou ukázány konkrétní způsoby využití divadelních prvků ve středověkých kulturních performancích.

Klíčová slova:
teatralita; performativita; velkopáteční liturgie; korunovační ritál; adoratio crucis; depositio crucis; plankt; Přemyslovy lýčené střevíce a mošna

Stránky:
53–70
Reference

AJVAZ, Michal, Ivan M. HAVEL a Monika MITÁŠOVÁ. 2004. Prostor a jeho člověk [Space and Its Man]. Praha: Vesmír, 2004.

ALEXANDER, Jeffery C., Bernhardt GIESEN a Jason L. MAST. 2006. Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual. New York: Cambridge University Press, 2006.

ANTONÍN, Robert a Tomáš BOROVSKÝ. 2009. Panovnické vjezdy na středověké Moravě [Royal Entries in Medieval Moravia]. Brno: Matice moravská, 2009.

BAGNOLI, Martina, Virginia BRILLIANT a Carla CASAGRANDE (edd.). 2017. Feast for the Senses: Art and Experience in Medieval Europe. Walters Art Museum, 2017.

BARTLOVÁ, Milena. 2012. Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou [The Real Presence. Medieval Image Between Icon and Virtual Reality]. Praha: Argo, 2012.

BLUMENFELD-KOSINSKI, Renate. 2007. Dramatic Troubles of Ecclesia: Gender Performance of the Divided Church. In Eglal Doss-Quinby, Roberta L. Krueger a E. Jane Burns (edd.). Cultural Performances in Medieval France. Cambridge: D. S. Brewer, 2007: 181–194.

CLOPPER, Lawrence M. 2001. Drama, Play, and Game: English Festive Culture in the Medieval and Early Modern Period. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

DILLION, Janette. 2010. The Language of Space in Court Performance 1400–1625. Edinburgh: Cambridge University Press, 2010.

DILLON, Emma. 2017. Sensing Sound. In Martina Bagnoli, Virginia Brilliant a Carla Casagrande (edd.). Feast for the Senses: Art and Experience in Medieval Europe. Walters Art Museum, 2017: 95–114.

DOSS-QUINBY, Eglal, Roberta L. KRUEGER a E. Jane BURNS (edd.). 2007. Cultural Performances in Medieval France. Cambridge: D. S. Brewer, 2007.

EMERSON, Catherine, Adrian P. TUDOR a Mario LONGTIN. 2010. Performance, Drama, Spectacle and the Medieval City. In Catherine Emerson, Adrian P. Tudor a Mario Longtin (edd.). Performance, Drama and Spectacle in the Medieval City. Louvain: Peeters, 2010: xxiii–xxxix.

FISCHER-LICHTE, Erika. 2005. Vnímání a mediálnost [Perception and Mediality]. In Jan Roubal (ed.). Souřadnice a kontexty divadla: Antologie současné německé divadelní teorie [Coordinates and Contexts of Theatre. Anthology of Contemporary German Theatre Theory]. Praha: Divadelní ústav, 2005: 140–146.

GAUNT, Simon. 2010. Retelling the Tale. An Introduction to Medieval French Literature. London: Duckworth, 2010.

HOMOLKA, Jaromír. 2004. Ráno a večer. Počátek korunovačního ceremoniálu podle řádu Karla IV. [Morning and Evening. The Beginning of Coronation Ceremony According to the Order of Charles IV]. In Eva Doležalová, Martin Nodl a Petr Sommer (edd.). Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám [Verba in Imaginibus. To the 70th Anniversary of František Šmahel]. Praha: Argo, 2004: 169–188.

KUBINA, Lukáš. 2014. Oslavy "Prvního máje" v roce 1948: interpretativní analýza [The May 1st Celebrations in 1948]. Theatralia 17 (2014): 1: 90–116.

LAKOFF, George a Mark JOHNSON. 2014 [1980]. Metafory, kterými žijeme [Metaphors We Live By]. Brno: Host, 2014 [1980].

LANGHANS, Martin. 2016. Divadelní aspekty soudního jednání – proces s Miladou Horákovou [Theatrical Aspects of Court Session. Milada Horáková Trial]. Diplomová práce [BA Thesis], Katedra divadelních studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2016, nepubl. [unpubl.]

LE GOFF, Jacques. 2002. Král [King]. In Jacques Le Goff a Jean-Claude Schmitt (edd.). Encyklopedie středověku [Encyclopaedia of the Middle Ages]. Praha: Vyšehrad, 2002: 305–320.

MATEJA, Erwin a Zbigniew W. SOLSKI. (edd.). 2012. Międzi liturgiką a performatyką [Between Liturgy and Performance]. Opole: University of Opole, 2012.

MERLEAU-PONTY, Maurice. 1945. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945.

MUDRA, Aleš. 2011. Výtvarná díla v liturgii velkých svátků [Visual Artifacts in the Liturgy of Christian Feasts]. In Helena Zápalková (ed.). Kristus z Litovle [Statue of Christ from Litovel]. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011: 14–27.

MUSILOVÁ, Martina. 2014. Teatralita veřejných událostí – uvedení do problematiky [An Introduction to Theatricality of Public Events]. Theatralia 17 (2014): 1: 9–24.

NEJEDLÝ, Zdeněk. 1954. Dějiny husitského zpěvu I. Předhusitský zpěv [History of Hussite Songs I. Pre-Hussite Songs]. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1954.

NEVILE, Jennifer (ed.). 2008. Dance, Spectacle and the Body Politick, 1250–1750. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press, 2008.

NODL, Martin. 2014. Královské svatby a rozvody [Royal Weddings and Divorces]. In Martin Nodl a František Šmahel (edd.). Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku [Feasts, Ceremonials, and Rituals in the Late Middle Ages]. Praha: Argo, 2014: 67–119.

OGDEN, Dunbar H. 2002. The Staging of Drama in the Medieval Church. Newark/London: University of Delaware Press a Associated University Press, 2002.

OTTOVÁ, Michaela. 2011. Kristus s pohyblivými pažemi z Litovle – jeho forma a funkce [Christ With Movable Arms From Litovel, Its Form and Function]. In Helena Zápalková (ed.). Kristus z Litovle. Restaurování 2007–2010 [Christ From Litovel, Restoration 2007–2010]. Olomouc: Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2011: 32–39.

POLÁČKOVÁ, Eliška. 2017. Teatralita středověké literatury doby lucemburské [Theatricality of the Fourteenth Century Bohemian Literature]. Disertační práce [Ph.D. Thesis], Katedra divadelních studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017, nepubl. [unpubl.].

POSTLEWATE, Laurie a Wim HÜSKEN (edd.). 2007. Acts and Texts. Performance and Ritual in the Middle Ages and the Renaissance. Amsterdam/New York: Rodopi, 2007.

PŘIBÍK PULKAVA z Radenína. 1987. Kronika česká [Bohemian Chronicle]. In Marie Bláhová a Jana Zachová (edd.). Kroniky doby Karla IV. [Chronicles From the Age of Charles IV]. Praha: Svoboda, 1987: 269–441.

ROYT, Jan. 2011. Devoční zobrazení ve středověku a zbožnost [Devotional Images and Devotion in the Middle Ages]. In Helena Zápalková (ed.). Kristus z Litovle. Restaurování 2007–2010 [Christ From Litovel, Restoration 2007–2010]. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011: 11–14.

ROUBAL, Jan (ed.). 2005. Souřadnice a kontexty divadla: Antologie současné německé divadelní teorie [Coordinates and Contexts of Theatre. Anthology of Contemporary German Theatre Theory]. Praha: Divadelní ústav, 2005.

Řád korunování krále českého a královny [The Order of Coronation of Bohemian King and Queen]. 2013. JAMBOROVÁ Martina (ed.). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR a Academia, 2013.

SHEPHERD, Simon. 2016. The Cambridge Introduction to Performance Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

SCHATZKI, Theodore R. a Wolfgand NATTER (edd.). 1996. The Social and Political Body. The Guilford Press, 1996.

SCHMITT, Jean-Claude. 2004 [1990]. Svět středověkých gest [The World of Medieval Gestures]. Praha: Vyšehrad, 2004.

SMITH, Darwin, Gabriella PARUSSA a Olivier HALÉVY (edd.). 2014. Le théâtre français du Moyen Âge et de la Renaisance. Paris: L'Avant-scène, 2014.

STEJSKAL, Karel. 2003. Dějiny umění. Umění na dvoře Karla IV. [The History of Art. Arts in the Court of Charles IV]. Praha: Knižní klub, 2003.

STEJSKAL, Karel. 1971. Divadlo na dvoře Václava IV. K otázce antických tradic ve středověkém divadle [Theatre in the Court of Wenceslas IV. To the Issues of Classical Reception in Medieval Theatre]. In František Černý a kol. Prolegomena scénografické encyklopedie [Prolegomena to the Encyclopaedia of Scenography]. Praha: Scénografický ústav, 1971: 57–76.

STICCA, Sandro. 1988. The Planctus Mariae in the Dramatic Tradition of the Middle Ages. Athény/Londýn: The University of Georgia Press, 1988.

ŠIMŮNEK, Robert. 2014. Rituály, ceremoniály a symbolická komunikace v životě české středověké šlechty [Rituals, Ceremonies, and Symbolic Communication in the Environment of Medieval Bohemian Aristocracy]. In Martin Nodl a František Šmahel (edd.). Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku [Feasts, Ceremonials, and Rituals in the Late Middle Ages]. Praha: Argo, 2014: 269–313.

ŠKARKA, Antonín. 1956. Roudnický plankt [Planct From Roudnice]. Listy filologické (1956): 187–194.

ŠMAHEL, František. 2014. Poslední chvíle, pohřby a hroby českých králů [Last Moments, Burials, and Graves of Bohemian Kings]. In Martin Nodl a František Šmahel (edd.). Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku [Feasts, Ceremonials, and Rituals in the Late Middle Ages]. Praha: Argo, 2014: 123–197.

ULIČNÝ, Petr. 2011. Christ in Motion: Portable Objects and Scenographic Environments in the Liturgy of Medieval Bohemia. Theatralia 14 (2011): 1: 24–64.

ULIČNÝ, Petr. 2012a. Kristus z Litovle a topografie Svatého týdne (Jeruzalémské kaple) [Sculpture of Christ From Litovel and the Topography of the Holy Week (Jerusalem Chapel)]. In Vladimír Maňas (ed.). Gotické klenoty v kapli sv. Jiří v Litovli [Gothic Monuments in Chapel of St. George in Litovel]. Litovel: Římskokatolická farnost Litovel, 2012: 61–69.

ULIČNÝ, Petr. 2012b. Prostor a rituál: Velikonoční slavnosti v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě [Space and Ritual. Easter Celebrations in Basilica of St. George in Prague Castle]. Studia Mediaevalia Bohemica 4 (2012): 1: 7–34.

WOELERT, Peter. 2011. Human cognition, space, and the sedimentation of meaning. Phenomenology and the Cognitive Sciences 10 (2011): 1: 113–137. | DOI 10.1007/s11097-010-9153-3

ŽITAVSKÝ, Petr. 1976. Zbraslavská kronika – Chronicon aulae regiae [Zbraslav Chronicle – Chronicon aulae regiae]. Překl. František Heřmanský a Rudolf Mertlík. Praha: Svoboda, 1976.

ŽŮREK, Václav. 2014. Korunovace českých králů a královen [Coronation of Bohemian Kings and Queens]. In Martin Nodl a František Šmahel (edd.). Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku [Feasts, Ceremonials, and Rituals in the Late Middle Ages]. Praha: Argo, 2014: 15–65.

Metriky

0

Crossref logo

0


14

Views

0

PDF views